Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Г. О. Аболонин. Дисциплінарне виробництво саморегулівних організацій - на вістрі конфлікту, 2010 - перейти до змісту підручника

Додаток 1 Положення

про Дисциплінарний комітеті саморегулівної організації
1. Це Положення розроблено відповідно до законодавства Російської Федерації, нормативними правовими актами федерального органу виконавчої влади, що регулює діяльність членів саморегулівної організації (далі - Організації), Статутом Організації та встановлює порядок утворення та провадження діяльності Дисциплінарного комітету Організації (далі - Дисциплінарний комітет).
2. Це Положення є внутрішнім документом Організації.
3. Дисциплінарний комітет є спеціальним органом Організації і в своїй діяльності підзвітний Раді директорів Організації.
4. Дисциплінарний комітет обирається Радою директорів Організації з числа експертів, що не представляють членів Організації. Дисциплінарний комітет обирається у складі голови, його заступників та членів комітету, що володіють спеціальними знаннями і практичним досвідом роботи в галузі професійної діяльності членів Організації * (41).
5. Термін роботи експертів в Дисциплінарний комітеті - два роки з дня їх затвердження у складі Дисциплінарного комітету з можливістю пролонгації зазначеного терміну на 2-річний період необмежену кількість разів.
6. Кількісний склад Дисциплінарного комітету визначається Радою директорів Організації.
7. Рада директорів Організації має право внести будь-які зміни в кількісний і персональний склад Дисциплінарного комітету.
8. Дисциплінарний комітет очолює його голова, який обирається членами комітету зі свого складу простою більшістю.
9. Голова Дисциплінарного комітету:
- представляє Дисциплінарний комітет перед Радою директорів та іншими органами Організації;
- організовує роботу Дисциплінарного комітету;
- забезпечує ведення документації, що відображає роботу Дисциплінарного комітету.
10. У відсутність голови Дисциплінарного комітету його функції виконуються одним з членів Дисциплінарного комітету за призначенням голови Дисциплінарного комітету.
11. Члени Дисциплінарного комітету зобов'язані здійснювати свої повноваження сумлінно, відповідно до Кодексу заходів дисциплінарного впливу Організації та внутрішніми документами Організації.
12. Дисциплінарний комітет здійснює свою діяльність при проведенні засідань, на яких розглядаються питання, що належать до його компетенції.
13. Засідання Дисциплінарного комітету скликаються його головою, а у відсутність останнього - одним з його заступників.
14. Дисциплінарний комітет правомочний розглядати питання, що відносяться до його компетенції, якщо в його засіданні бере участь не менше половини складу його членів.
15. Рішення Дисциплінарним комітетом приймаються простою більшістю голосів і обов'язкові для виконання всіма членами Організації з моменту вступу в силу в порядку, встановленому Кодексом заходів дисциплінарного впливу Організації.
При рівності поданих голосів "за" чи "проти" голос голови Дисциплінарного комітету є вирішальним.
16. Рішення Дисциплінарного комітету повинні бути виражені в категоричній і короткій формі * (42).
17. Рішення Дисциплінарного комітету не може бути переглянуте Дисциплінарним комітетом, за винятком перегляду за нововиявленими обставинами. Дисциплінарний комітет має право винести додаткове рішення, який роз'яснює попереднє.
18. При незгоді з прийнятим рішенням будь-який член Дисциплінарного комітету має право додати до рішення Дисциплінарного комітету свою особливу думку в письмовій формі.
19. Рішення Дисциплінарного комітету може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, в Рада директорів Організації в порядку, передбаченому Кодексом заходів дисциплінарного впливу.
Скарга на рішення Дисциплінарного комітету може бути подана протягом 10 днів з дня отримання копії рішення Дисциплінарного комітету.
20. Рішення, прийняті Дисциплінарним комітетом на своїх засіданнях, оформляються постановами, які підписуються головою Дисциплінарного комітету та секретарем засідання.
21. На засіданнях Дисциплінарного комітету секретарем Дисциплінарного комітету або іншою особою з числа членів Дисциплінарного комітету ведеться протокол засідань Дисциплінарного комітету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток 1 Положення "
 1. § 1. Поняття і елементи договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  Поняття договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. З переходом до ринкових відносин істотно підвищуються роль і значення цивільно-правових засобів у сфері створення і використання науково-технічної продукції, яка набуває властивості товару і все ширше втягується в цивільний оборот. Одним з важливих засобів регулювання
 2. § 2. Правова охорона товарного знака і знака обслуговування
  Поняття товарного знака і знака обслуговування. Під товарним знаком в російському праві традиційно розуміється умовне позначення, яке поміщається на своєї продукції, її упаковці або супровідної документації і є довільним по відношенню до даної продукції, тобто не виступає для останньої в якості необхідного назви, загальноприйнятого терміну або описового поняття. Іншими
 3. § 4. Прийомна сім'я
  Поняття прийомної сім'ї. Прийомна сім'я являє собою одну з форм влаштування на виховання в сім'ю дітей, які залишилися без піклування батьків (п. 1 ст. 123 СК). Згідно ст. 152 СК прийомною сім'єю визнається опіка та піклування над дитиною або дітьми, які здійснюються за договором про прийомну сім'ю, що укладається між органом опіки та піклування і прийомними батьками або прийомним
 4. 3. Відкриття акредитива
  З метою здійснення розрахунків за акредитивом платник представляє в банк-емітент заяву на відкриття акредитива, на підставі якого банк-емітент складає акредитив на спеціальному бланку (додаток 5 до Положення N 2-П). При великому переліку документів, які підлягають вказівкою в акредитиві, може складатися додаток до акредитива в довільній формі, на яке робиться посилання в
 5. 3. Зобов'язання за розрахунками платіжними вимогами
  Розрахунки платіжними вимогами застосовуються при розрахунках за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а також в інших випадках, передбачених законом або договором. Вони можуть здійснюватися з попереднім акцептом або без акцепту платника. Платіжна вимога є розрахунковий документ, що містить вимогу кредитора (отримувача коштів) за основним
 6. 4. Зобов'язання за розрахунками інкасовими дорученнями
  Інкасове доручення є розрахунковим документом, на підставі якого списання грошових коштів з рахунку платника провадиться в безспірному порядку у випадках, коли такий порядок - встановлений законодавством; або - стягнення проводиться за виконавчими документами ; або - основним договором передбачені розрахунки інкасовими дорученнями, а банку, що обслуговує платника,
 7. 2. Правове регулювання договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  У Кодексах 1922 і 1964 рр.. жоден з передбачених тепер в гол. 38 ГК договорів не був особливо згаданий. І тільки в Основах цивільного законодавства 1991 р. в рамках глави про підряд вперше з'явилася особлива стаття, присвячена договорами про виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Більш повне регулювання цих договорів здійснювалося головним чином
 8. 1. Категорії "кредит" і "кредитні правовідносини" в цивільному праві
  У юридичній літературі терміни "кредит" і "кредитні правовідносини" нерідко вживаються в широкому їх значенні, що виходить далеко за межі сфери кредитного договору. Це пояснюється не тільки сприйняттям з боку правознавців економічного сенсу кредиту, а й тією обставиною, що в радянський період так звані кредитно-розрахункові правовідносини розглядалися в якості окремого
 9. Правове регулювання розрахунків по акредитиву
  Відповідно до п. 3 ст. 867 ГК порядок здійснення розрахунків за акредитивом регулюється законом, а також встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту. Крім норм про розрахунки по акредитиву, що містяться в ЦК (§ 3 гл. 46, ст. Ст. 867 - 873), відносини, пов'язані з розрахунками за акредитивом, регламентуються також
 10. 5. Розрахунки по інкасо Поняття і види розрахунків по інкасо
  При розрахунках по інкасо банк-емітент зобов'язується за дорученням клієнта здійснити за його рахунок дії щодо одержання від платника платежу або акцепту платежу. Для виконання доручення клієнта банк-емітент має право залучити інший банк (виконуючий банк) (п. п. 1 і 2 ст. 874 ЦК). Основна відмінність розрахунків по інкасо від інших раніше розглянутих форм безготівкових розрахунків (розрахунки платіжними дорученнями
© 2014-2022  yport.inf.ua