Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.В. Чуфаровский. Юридична психологія. Навчальний посібник., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 2. Психологічна структура особистості


Психологію особистості складають підсвідомість, свідомість і самосвідомість. Для людини, зазначає С.Л. Рубінштейн, «фундаментальне значення має свідомість ... Без свідомості, без здатності свідомо зайняти певну позицію, немає особистості »*. Свідомість, і ми вже це відзначили, є тим структурним компонентом, який цементує всю структуру особистості.
___
* Рубінштейн С.Л. Принципи та шляхи розвитку психології. М., 1959, с. 122.

К.К. Платонов вважає, що структура особистості складається з чотирьох підструктур:
1) біологічно обумовлених особливостей; 2) особливостей окремих психічних процесів; 3) досвіду особистості; 4) соціально-обумовлених якостей. Однак точка зору К.К. Платонова оскаржується окремими вченими-психологами.
Структура особистості, вважає інший психолог А.Г. Ковальов, утворюється шляхом співвідношенні психічних процесів, психічних станів і психічних властивостей особистості, тобто у вигляді єдності спрямованості характеру, темпераменту і здібностей *. У підручнику «Загальна психологія» під редакцією А.В. Петровського основними структурними компонентами визнається також темперамент, характер і здібності.
___
* Ковальов А.Г. Психологія особистості. М., 1970.

Якщо ми проаналізуємо всі відомі точки зору на психологічну структуру особистості, то прийдемо до висновку про те, що в цій структурі варто виділяти насамперед темперамент, характер і здібності *.
___
* Див: Платонов К.К., Голубєв Г.Г. Психологія. М., 1977, с. 38-42, 86-97; Платонов К.К. Структура і розвиток особистості. М., 1986; Асмолов А.Г. Психологія особистості. М., 1990.

Темперамент характеризує тип нервової системи людини. Являє собою індивідуально-психологічні особливості особистості, в яких проявляється сила, врівноваженість і рухливість нервових процесів. Слово "темперамент" походить від латинського слова «темпераментум», що означає «належне співвідношення частин» - чотирьох рідин у тілі людини. Звідси і походить назва темпераментів: кров (Сангва) - сангвінік; слиз (флегма) - флегматик; жовта жовч (холі) - холерик; чорна жовч (мелано холі) - меланхолік. Цю систему темпераментів запропонував у V столітті до н.е. грецький лікар і дослідник Гіппократ.
Вчення про темпераменти було створено І.П. Павловим. «Темперамент, - писав Павлов, - є сама загальна характеристика кожної окремої людини, сама основна характеристика її нервової системи, а ця остання кладе ту чи іншу печатку на всю діяльність кожного індивідуума» *. Складається тип темпераменту на основі співвідношень сили, врівноваженості і рухливості основних нервових процесів - збудження і гальмування. Як зазначає К.К. Платонов **, в звичайних умовах кожен темперамент має свої переваги і недоліки. Зазвичай сангвинику властива товариськість; флегматику витримка і самовладання; холерику-пристрасність, активність, захопленість в роботі; меланхолікові - глибокі переживання, вразливість. До негативних сторін темпераменту відносяться: у сангвініка - поверховість, мінливість, розкиданість; у флегматика - «толстокожесть», байдужість до людей, сухість; у холерика - вибуховість, прагнення до незавершеного розпочатих дій; у меланхоліка - замкнутість і сором'язливість *.
___
* Павлов І.П. Повне. зібр. соч. Т. 3, кн. 2., М.-Л., 1951, с. 85,
** Див докладніше: Платонов К.К., Голубєв Г.Г. Психологія. М., 1977, с. 18-39.

Характер можна представити у вигляді загальної якості особистості, який проявляється через ставлення до людей, до справи, до речей і собі. У характері відбиваються всі основні особливості особистості.
Слово "характер" в перекладі з грецького означає «особливість, риса». Виділяють первинні риси, вторинні риси і домінуючі риси. Вторинні риси описують людини в загальному плані. Для цього використовуються специфічні епітети (активний, вольовий, товариський, ділової, комунікабельна і т. д.). У процесі аналізу сукупності вторинних рис вибирають основу для первинних рис. Синтез первинних рис дає по відношенню до конкретної особи одну-дві домінуючі риси особистості: товариський, замкнутий, емоційний, інертний і т. д.
Існує три складових характеру. Одна складова включає систему моральних якостей людини. До другої відносяться вольові якості. До третьої - емоційні якості. Всі три складових утворюють систему відносин до людей, справи, собі, речам.
Здібності - це психічні властивості особистості, що забезпечують успішне оволодіння будь-якою діяльністю *. Вивчення здібностей необхідно для пізнання інтелекту людини і визначення його придатності до якого-небудь певного виду діяльності. Зазвичай виділяють загальні та спеціальні здібності. До загальних здібностей відносять загальну схильність людини до праці, працездатність, багатство уяви, легкість запам'ятовування. Сюди ж включають широту, глибину, логічність і гнучкість розуму і т. д. Загальні здібності необхідні для досягнення успіху в будь-якій діяльності.
___
* Див докладніше: Платонов К.К. Проблеми здібностей. М., 1977.

Спеціальні здібності потрібні для успішної роботи в якомусь певному виді діяльності. Серед них слід виділити педагогічні, управлінські, лінгвістичні, організаторські здібності і т. д. До спеціальних здібностей відносяться також пізнавальні, творчі, діагностичні здібності.
При оцінці людей важливо визначити наявність і рівень розвитку у них здібностей. Вищий рівень розвитку здібностей називається талантом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Психологічна структура особистості "
 1. § 5. Тактика допиту в конфліктній ситуації «із суворим суперництвом»
  психологічний контакт з ним, навіть якщо безпосередня мета застосування цих прийомів була досягнуто (іншими словами, якщо допитуваний не вважав «демонстрацію можливостей» переконливою для себе і не дав правдивих показань). Допитуваний переконується, що слідчий веде розслідування «з відкритим забралом», твердо переконаний у правильності своїх логічних міркувань, в можливості встановити
 2. § 3. Отримання необхідної інформації від свідків, потерпілих, підозрюваних і звинувачених
  психологічного порядку. У більшості випадків успіх тут залежить від уміння людини встановлювати з співрозмовником психологічний контакт і в процесі спілкування впливати на його свідомі і несвідомі сфери психіки. Такий вплив виявляється з різними цілями. Одна з них - спонукати співрозмовника повідомити відомості, якими він не хотів би ні з ким ділитися. Общепсихологической
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  психологічної (юридичної) точки зору. Тому вони є не самостійною стадією в процесі укладання (реального) договору, а особливими способами акцепту публічної оферти і, таким чином, способом узгодження всіх істотних умов при укладанні (консенсуального) договору. Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Консенсуальні і реальні договори у цивільному праві. С.
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  психологічної та інтимної спільності і на основі спільного ведення сімейного господарства "(див.: Белякова А.М. , Ворожейкін Є.М. Радянське сімейне право. С. 34). * (225) Приблизно так само вирішувалося це питання і ст. 2 КпШС РРФСР 1969 р., де говорилося про "особистих і майнових відносинах, що виникають у сім'ї між подружжям, між батьками і дітьми, між іншими членами сім'ї ". * (226)
 5. § 4. Основні теорії походження держави
  психологічна, патримоніальна і іригаційна - ставлять в основу небудь один конкретний домінуючий спосіб виникнення державності. Теологічна теорія походження держави набула поширення в часи середньовіччя. Її засновником зазвичай вважається Фома Аквінський (1225 - 1274), твори якого стали свого роду енциклопедією церковної ідеології того часу.
 6. § 3. Основні вчення про право
  психологічними особливостями. Враховуючи такий плюралізм думок і складну природу самого права, І. Кант вірно зауважив, що "юристи досі шукають своє визначення права". В силу того що право перебуває ніби на "перехресті" задоволення інтересів різних соціальних груп, верств, класів, еліт, воно може бути використано в різних цілях. Існують наступні основні концепції права:
 7. § 1. Правовий статус особистості: поняття, структура, види
  психологічні чинники - втрата особистістю соціальних орієнтирів і пріоритетів, духовної опори, неадаптированность до нових умов. Особистість відчуває глибокий соціальний дискомфорт і невпевненість у завтрашньому дні. Екстремальність ситуації, протиріччя , переоцінка цінностей, ломка сформованих за 75 років підвалин, зміна морально-політичного клімату, способу життя - все це не могло не
 8. § 4. Право як міра свободи і відповідальності особистості
  психологічне та цивільне значення відповідальності. Це дуже важливо, тому що мова йде про фундаментальну категорії. Відповідальність в її повному обсязі - це відповідальність за минуле, сьогодення і майбутнє, і саме в такому вигляді, тобто у всіх її аспектах , вона підлягає теоретичній розробці. Завдання науки полягає в тому, щоб обгрунтувати необхідність, правомірність та етико-юридичний
 9. § 3. Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя
  психологічні моменти - емоції, інтереси, мотиви, установки та інші доданки. Але головне в моралі - це уявлення про добро і зло. Моральність передбачає не тільки ціннісне ставлення людини до інших, але і до себе, почуття власної гідності, самоповаги , усвідомлення себе як особистості. І. Кант зауважив: "Хто перетворює себе на хробака, той не повинен потім скаржитися, що його
 10. § 4. Право та інші соціальні норми
  психологічний тиск на виборців, аж до погроз; увійшло в практику маніпулювання громадською думкою. Влада, право, закони покликані ефективно протистояти всім цим явищам, припиняти найбільш грубі перекручення нормальної, цивілізованої політики. Політичні норми повинні так само строго дотримуватися, як і
© 2014-2022  yport.inf.ua