Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

6.2. Пункту формули винаходу


Пункт формули викладається у вигляді одного речення. Він вклю-
чає ознаки винаходу, в тому числі родове поняття, відображаючи-
ющее призначення, з якого починається виклад формули, і
складається, як правило, з обмежувальної частини, що включає при-
знаки винаходи, збігаються з ознаками найбільш близького
аналога, і відмітної частини, що включає ознаки, які
відрізняють винахід від найбільш близького аналога.
При складанні пункту формули з поділом на обме-
тельную і відмітну частини після родового поняття, відображаю-
ного призначення, вводиться вираз «що включає», «утримуючи-
щий» або «що складається з», після якого викладається обмежувач-
ная частина, потім вводиться словосполучення «відрізняється тим,
що », безпосередньо після якого викладається відмітна
частину.
Формула винаходу складається без поділу пункту на
обмежувальну і відмітну частини, зокрема, якщо вона ха-
рактеризует:
? індивідуальна хімічна сполука;
? штам мікроорганізму, лінію клітин рослин або живіт-
них;
? винахід, що не має аналогів.
При складанні пункту формули без зазначеного поділу
після родового поняття, що відображає призначення, вводиться ви-
ражение «характеризується», « що складається з »,« що включає »і
т.п., після якого наводиться сукупність інших ознак,
якими характеризується винахід.
Незалежний пункт формули винаходу характеризує изоб-
бання сукупністю його ознак, яка визначає обсяг ис-
прашіваемой правової охорони, і викладається в вигляді логічного
визначення об'єкта винаходу. Незалежний пункт формули
винаходу повинен ставитися тільки до одного винаходу.
Незалежний пункт формули не зізнається належать до од-
ному винаходу, якщо:
? він включає альтернативні ознаки, кожний з яких в
сукупності з іншими ознаками, включеними в формулу
винаходу, не забезпечують одержання одного і того ж техні-
чеського результату;
? міститься в ньому сукупність ознак включає ха-
характеристику винаходів, що відносяться до об'єктів різного виду
або до сукупності засобів, кожне з яких має власне
призначення, без реалізації зазначеної сукупністю засобів
загального призначення.
Заявленим винаходом вважається винахід, охарактері-
поклику ознаками винаходу в незалежному пункті форму-
ли винаходу, без обліку ознак (якщо такі містяться в
формулі), що характеризують інше рішення, що не є изоб-
Ретен відповідно до пункту 5 статті 1350 ЦК РФ:
? відкриття;
? наукова теорія і математичний метод;
? рішення, що стосується тільки зовнішнього вигляду виробів і
спрямоване на задоволення естетичних потреб;
? правила і методи ігор, інтелектуальної або господарської
діяльності;
? програми для ЕОМ;
? рішення, що полягає тільки в уявленні інфор-
ції.
Залежний пункт формули винаходу містить розвиток
та / або уточнення сукупності ознак винаходу, приведений-
них в незалежному пункті, ознаками, характеризують изоб-
бання лише в окремих випадках його виконання або використан-
ня.
Виклад залежного пункту починається з вказівки родового
поняття, викладеного, як правило, скорочено в порівнянні з
наведеним у незалежному пункті, і посилання на незалежний
пункт та / або залежний пункт, до якого відноситься даний зави-
сімий пункт, після чого наводяться ознаки, що характеризують
винахід в окремих випадках його виконання або використання.
Якщо для характеристики винаходу в окремому випадку його ви-
полнения або використання поряд з ознаками залежного
пункту необхідні лише ознаки незалежного пункту , використовують-
ється підпорядкованість цього залежного пункту безпосередньо не-
залежному пункту. Якщо ж для зазначеної характеристики необ-
діми і ознаки одного або кількох інших залежних пунктів
формули, використовується підпорядкованість даного залежного пункту
незалежному через відповідний залежний пункт. При цьому
в даному залежному пункті наводиться посилання тільки на той зави-
сімий пункт, якому він підпорядкований безпосередньо.
Не слід викладати залежний пункт формули винаходу та-
ким чином, що при цьому відбувається заміна або виключення
ознак винаходу, охарактеризованого в тому пункті форму-
ли, якому він підпорядкований.
Для вираження безпосередньої підпорядкованості залежного
пункту декільком пунктам формули (множинна залежність)
посилання на них наводиться з використанням альтернативи. Пункт
формули з множинною залежністю не повинен служити осно-
ванием для інших пунктів формули з множинною залежно-
стю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2. пункту формули винаходу "
 1. 1. Права та обов'язки патентовласника
  пункті формули винаходу або корисної моделі, або ознаку, еквівалентну йому і став відомим в якості такого в даній області техніки до вчинення дій, зазначених у п. 1 ст. 10 щодо продукту або способу. Запатентований промисловий зразок визнається використаним у виробі, якщо такий виріб містить всі істотні ознаки промислового зразка, що знайшли відображення
 2. 8. ВИМОГИ ДО Реферати
  пункті формули винаходу. Рекомендуємо формувати реферат після складання описи-ня винаходу з наступних блоків опису:? назва винаходу;? розділ «Область техніки, до якої належить винахід»;? скорочений розділ «Розкриття винаходу». При необхідності в рефераті наводяться посилання на позиції фігури креслень, обраної для опублікування разом з рефера-
 3. § 1. Поняття та ознаки інноваційної діяльності
  пункт формули, або еквівалентний йому ознака (п. 2 ст. 10 Патентного закону РФ). Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 85 В якості використання деяких продуктів інтелектуальної діяльності в другому значенні необхідно розглядати факт застосування матеріального об'єкта, в якому реалізована та чи інша
 4. § 5. Патентна форма охорони об'єктів промислової власності
  пункті формули, або ознаку, еквівалентну йому і став відомим в якості такого в даній області техніки до вчинення дій з використання винаходу або корисної моделі відносно продукту або способу. Запатентований промисловий зразок визнається використаним у виробі, якщо такий виріб містить всі істотні ознаки промислового зразка, що знайшли відображення на
 5. 7.4. Права іноземців на промислову власність в Росії і за кордоном
  пункту, місцевості або іншого географічного об'єкта, що використовується для позначення товару, особливі властивості якого виключно або головним чином визначаються характерними для даного географічного об'єкта природними умовами та / або людськими факторами. У нашій країні порядок придбання вітчизняними та іноземними особами прав на зазначені вище об'єкти промислової власності, їх
 6. 3. Заявка на видачу патенту на винахід
  пунктів. Матеріали, що пояснюють суть винаходу, можуть бути оформлені у вигляді графічних зображень (креслень, схем, малюнків, графіків, епюр, осцилограм і т.д.), фотографій і таблиць (п. 3.4 Правил). Малюнки представляються у тому випадку, коли неможливо проілюструвати винахід кресленнями або схемами. Фотографії подаються як доповнення до графічних зображень. В
 7. 1. Поняття використання виключних прав (інтелектуальної власності)
  пункт формули, або еквівалентний йому ознака. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо вона містить усі його істотні ознаки. Наданням правовласникам можливості монопольного використання об'єктів своїх виключних прав далеко не вичерпується зміст даних прав. У цьому знаходить вираз відмінність змісту правомочностей
 8. 1. Поняття і сфера застосування
  пункти прокату, ремонтно-будівельні організації, салони моди і косметичних послуг, аптеки, центри профорієнтації та перепідготовки робочої сили, пункти з надання комп'ютерних послуг, організації побутового обслуговування, підприємства швидкого обслуговування, ресторани, готельне господарство та ін Активно розвивається концесія і в Росії. Першим договором комерційної концесії, за яким
 9. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
  пунктів. На першому місці серед обов'язків дистриб'ютора виділяється захист інтересів виробника і додержання його вказівок. Перепродаж товарів експортера (виробника) здійснюється дистриб'ютором як у своїх інтересах, так і в інтересах експортера. Цей обов'язок дистриб'ютора може бути сформульована загальним чином, наприклад, шляхом вказівки на те, що він зобов'язаний захищати інтереси
 10. Стаття 1354. Патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок
  пункт 2 статті 1375 і пункт 2 статті 1376). 3. Охорона інтелектуальних прав на промисловий зразок надається на підставі патенту в обсязі, визначеному сукупністю його суттєвих ознак, що знайшли відображення на зображеннях вироби і наведених у переліку суттєвих ознак промислового зразка (пункт 2 статті
© 2014-2022  yport.inf.ua