Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Зміст договору банківського рахунку

. Права та обов'язки сторін за договором банківського рахунку встановлюються не тільки в договорі, але і в значній частині передбачені законом. Переважно імперативний характер регулювання відносин, що випливають з відкриття рахунку, обумовлений перш за все особливим публічно-правовим статусом кредитної організації при розрахунково-касовому обслуговуванні клієнтів.
Цивільний кодекс називає лише одну обов'язок клієнта, умови про яку можуть бути включені в договір - це обов'язок оплатити витрати банку на здійснення операцій по рахунку (ст. 851 ЦК). Дана норма є диспозитивною, тобто плата за послуги банку може з клієнта не стягуватися. Проте, в актах Банку Росії вона прийняла імперативний характер, оскільки в підзаконних актах встановлюється принцип обов'язкової платності розрахункових послуг * (689), що хоча і суперечить Цивільному кодексу, але повсюдно сприйнято банківської практикою. Плата за послуги банку може стягуватися щоквартально або в терміни, передбачені в договорі.
Крім цього обов'язку, ряд обов'язків клієнта встановлений законом і носить імперативного характеру. До таких імперативним обов'язків клієнта належить вчинення дій щодо забезпечення нормальної роботи банку з обслуговування його рахунку. Насамперед, мова йде про подання в належній формі і належні терміни певних документів * (690). Клієнт повинен також давати розпорядження банку шляхом подання належно оформлених розрахункових документів і поповнювати рахунок, якщо договором передбачено мінімальний розмір грошових коштів на рахунку.
Банк за договором банківського рахунку має такі обов'язки. Насамперед він повинен здійснювати для клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами, звичаями ділового обороту та договором.
Виконання даного обов'язку увазі виконання банком ряду дій, обов'язкових для нього в силу закону, але порядок і умови вчинення яких встановлюються в договорі або законі. До їх числа відносяться: зарахування на рахунок клієнта грошових коштів не пізніше, ніж через день після надходження в банк платіжного документа; видача готівкових грошових коштів на вимогу клієнта; перерахування з рахунку за розпорядженням клієнта грошових коштів не пізніше, ніж через день після надходження в банк платіжного документа; інформування клієнта про стан рахунку (шляхом надання виписок по рахунку * (691)); інформування та консультування клієнта про правила ведення рахунку та документообігу (у тому числі забезпечення бланками розрахункових документів); інші дії.
За загальним правилом банк не може обмежувати права клієнта на розпорядження грошовими коштами, контролювати напрями їх використання. Винятки можуть бути передбачені тільки законом * (692). Списання коштів без розпорядження клієнта допускається тільки за рішенням суду, а також у випадках, встановлених законом або договором. Списання грошових коштів з рахунку здійснюється в порядку надходження розрахункових документів в банк. При недостатності коштів на рахунку для задоволення всіх пред'явлених до нього вимог списання здійснюється у черговості, передбаченої в ст. 855 ГК.
Цивільний кодекс передбачає відповідальність у вигляді неустойки в розмірі, що визначається відповідно до ст. 395 ГК, за такі порушення: 1) несвоєчасне зарахування на рахунок надійшли клієнтові грошових коштів; 2) необгрунтоване списання з рахунку; 3) невиконання вказівок клієнта про перерахування або про видачу коштів з рахунку.
Далі, банк зобов'язаний сплатити проценти за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку. За загальним правилом на суму грошових коштів, що знаходяться на рахунку, нараховуються відсотки, якщо в договорі не передбачено інше. Сума відсотків зараховується на рахунок щоквартально або у строк, встановлений у договорі. Розмір відсотків визначається в договорі або дорівнює розміру відсотків, звичайно сплачуються банком за вкладами до запитання. Стаття 853 ЦК передбачає залік зустрічних вимог банку (за розрахунково-касове обслуговування) і клієнта по рахунку.
Нарешті, банк зобов'язується надати кредит клієнту при відсутності грошових коштів на рахунку, якщо це передбачено умовами договору. Договір банківського рахунку, в якому міститься умова про кредитування рахунку (овердрафт), є змішаним, і до нього застосовуються також правила про позику та кредит, якщо інше не передбачено договором.
Крім названих, існують також обов'язки банку, імперативно встановлені законом. Так, згідно зі ст. 86 НК банк зобов'язаний повідомити про відкриття або закриття рахунка до податкового органу за місцем обліку клієнта в п'ятиденний строк з дня відкриття або закриття рахунку; згідно ст. 134 НК банк зобов'язаний припиняти операції за рахунком платника податків або податкового агента при наявності рішення про це податкового органу. Відповідно до ст. 857 ЦК банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. У разі розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю, клієнт має право вимагати від банку відшкодування завданих збитків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміст договору банківського рахунку "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові операції або забезпечують передумови для їх вчинення, бо рух грошових коштів здійснюється через банки та інші кредитні
 2. § 6. Договір банківського рахунку
  зміст договору, на відміну від договору банківського вкладу, - це виробництво розрахунків з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку. Дана мета досягається виконанням банком розпоряджень клієнта про зміну обсягу безготівкових грошей на рахунку. Банк за дорученням клієнта направляє його грошові кошти третім особам і приймає від них кошти. Зміна безготівкових коштів на рахунку
 3. 1. Суб'єктний склад договору банківського рахунку
  утримання апарату управління, видача коштів на заробітну плату і т.п. Бюджетні рахунки відкриваються організаціям та установам, яким виділяються кошти за рахунок бюджетів для їх цільового використання. Для обслуговування в якості власника рахунку комерційного банку в іншому комерційному банку або розрахунково-касовому центрі Банку Росії відкривається кореспондентський рахунок (кореспондентський
 4. Арешт грошових коштів та призупинення операцій за рахунком
  змістом договору банківського рахунку. Для обох сторін названого договору норми про арешт коштів, що знаходяться на рахунку, і про призупинення операцій за рахунком являють собою зовнішні правила поведінки, обов'язкові до виконання, які не мають відношення до їх договірним зобов'язанням за договором банківського рахунку. Під арештом грошових коштів, що знаходяться на рахунку, розуміється
 5. Зміст договору
  змістом договору банківського рахунку в юридичній літературі зазвичай розуміється загальне коло прав та обов'язків, що виконуються (здійснюваних) сторонами договору банківського рахунку, як передбачених договором, так і встановлених імперативними нормами закону. Наприклад, розмірковуючи про зміст договору банківського рахунку, А.Є. Шерстобитов вказує: "Основним обов'язком банку є прийом і
 6. Правова природа відносин учасників розрахунків по інкасо
  зміст договору банківського рахунку і ніяк не можуть служити свідченням укладання між одержувачем коштів і банком-емітентом самостійного договору доручення. Своє зобов'язання, що випливає з договору банківського рахунку, з отримання від платника платежу або акцепту платежу за платіжною вимогою (інкасовому дорученням) власника рахунку банк-емітент виконує безпосередньо
 7. Правова природа відносин між банком-емітентом і клієнтом (власником банківської карти)
  змістом зобов'язання банку за договором банківського рахунку, так само як і всі інші операції по рахунку, здійснювані в рамках інших форм безготівкових розрахунків (розрахунки платіжними вимогами, за акредитивом, по інкасо, чеками). Водночас дві обставини - відсутність законодавчого регулювання розрахунків з використанням банківських карт (на відміну від інших форм безготівкових розрахунків) і
 8. § 1. Глава муніципального освіти
  зміст повноважень глави багато в чому залежать від набору питань місцевого значення відповідного муніципального освіти. Глава муніципального освіти видає постанови, розпорядження, накази. Нормативні правові акти видаються главою, як правило, у формі постанов, індивідуальні акти - у формі розпоряджень, наказів. Накази зазвичай приймаються з питань внутрішньої
 9. § 1. Поняття комерційного права
  змісту, вкладається в ці поняття, вони далеко не завжди збігаються з поняттями підприємницької діяльності, підприємницьких відносин, підприємницького права. Так, на думку прихильників «господарсько-правової концепції», поняття господарської діяльності нерозривно пов'язано з господарським керівництвом. «Господарська діяльність і керівництво нею становлять єдину сферу
 10. § 4. Акціонерні товариства
  вмістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут явно недостатньо, оскільки на практиці довелося б у кожному конкретному випадку визначати ту міру змін, яка дозволила б вважати їх новою редакцією або
© 2014-2022  yport.inf.ua