Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Укладення договору банківського рахунок

. За загальним правилом кожен клієнт має право мати необмежену кількість банківських рахунків в будь-якій валюті і в будь-якому банку. Щоб відкрити рахунок, клієнт повинен звернутися в банк із заявою про відкриття рахунку, складеним за встановленою формою.
Умови відкриття та ведення рахунку конкретного виду можуть вироблятися індивідуально, за узгодженням з клієнтом в результаті взаємної домовленості, а можуть бути розроблені банком заздалегідь і запропоновані потенційним клієнтам * (684). Якщо банк заздалегідь оголошує умови відкриття рахунку, то укладання договору для нього з будь-яким клієнтом, що звернулися з пропозицією відкрити рахунок на оголошених ним умовах, є обов'язковим. Відмова банку від укладення договору допускається лише за відсутності можливості прийняти на банківське обслуговування або у випадках, прямо передбачених законом (п. 2 ст. 846 ЦК). При ухиленні банку від укладення договору на заздалегідь оголошених умовах клієнт може звернутися до суду із заявою про спонукання до укладення договору * (685).
Заява про відкриття рахунку подається разом з іншими документами. Інструкція N 28-І передбачає особливий перелік документів для відкриття різних видів рахунків різними суб'єктами. Так, до заяви на відкриття розрахункового рахунку юридичною особою-резидентом * (686) повинні бути додані такі документи:
а) свідоцтво про державну реєстрацію; б) установчі документи; в) ліцензії; г) картка із зразками підписів перших посадових осіб (керівника та головного бухгалтера або уповноважених ними осіб) з відбитком печатки; д) документи, що підтверджують повноваження осіб, зазначених у картці (протокол зборів засновників, наказ про прийом на роботу, трудовий договір, тощо) , а у випадках, коли договором передбачено посвідчення прав розпорядження грошовими коштами на рахунку з використанням аналога власноручного підпису - документ, що підтверджує повноваження осіб, наділених правом використовувати аналог власноручного підпису; е) документ, що підтверджує повноваження одноосібного виконавчого органу; ж) свідоцтво про постановку на облік в податкові органи.
Прийнявши позитивне рішення на підставі розгляду заяви конкретного заявника, банк може укласти з ним договір двома основними способами: 1) шляхом складання єдиного документа, 2) без складання єдиного договору.
Перший спосіб характеризується тим, що одночасно укладається договір у вигляді єдиного документа, а також на заяві клієнта одноосібним виконавчим органом банку проставляється дозвільний напис на відкриття рахунку * (687). При укладанні договору другим з названих способів договір вважається укладеним у момент вчинення дозвільної написи на заяві клієнта * (688).
Відмова від укладення договору можливий у таких випадках: неподання документів, що підтверджують відомості, необхідні для ідентифікації клієнта; надання недостовірних відомостей; в інших випадках, прямо вказаних у законі (наприклад, якщо податковим органом прийнято рішення про призупинення операцій по рахунках організації (п. 9 ст. 76 НК), що не відкриваються рахунки на анонімних власників, без особистої присутності фізичної особи або її представника (п. 5 ст. 7 Федерального закону від 7 серпня 2001 р. "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "та ін.)
Договір укладається за умови наявності у клієнта правоздатності (дієздатності). При цьому на посадову особу банку накладається обов'язок ідентифікувати клієнта і вигодонабувача , а також перевіряти повноваження представників. Відповідно до ст. 86 НК банки відкривають рахунки організаціям та індивідуальним підприємцям тільки при пред'явленні свідоцтва про постановку на облік в податковому органі, а також зобов'язані повідомити про відкриття або закриття їх рахунки до податкового органу за місцем їх обліку у п'ятиденний строк з дня відкриття або закриття рахунка.
На підставі договору банківського рахунку клієнту відкривається рахунок відповідного виду. Банківський рахунок вважається відкритим з моменту внесення запису про відкриття банківського рахунку в Книгу реєстрації відкритих рахунків. Такий запис повинна бути зроблена не пізніше одного робочого дня, наступного за днем укладення договору.
По кожному рахунку (або декількох рахунках) одного клієнта формується банківська справа, в яке поміщаються документи (представлені клієнтом, договір, про повідомлення податковим органам, листування з клієнтом, ін.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Укладення договору банківського рахунок"
 1. § 6. Договір банківського рахунку
  Поняття та ознаки договору банківського рахунку. Відповідно до ст. 845 ЦК за договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (власникові), грошові кошти, виконуючи розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Що випливають з даного договору відносини пов'язані з
 2. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, які є предметом цивільно-правового регулювання,
 3. § 2. Створення комерційних організацій
  Установа комерційних організацій. Процес створення комерційних організацій розпадається на дві стадії: установа та державна реєстрація. Крім основної мети - систематичного отримання прибутку, - створення комерційних організацій переслідує ті ж цілі, що і створення інших юридичних осіб. Це відокремлення майна засновника, обмеження майнового ризику учасника
 4. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 5. § 4. Правовий режим цінних паперів
  Цінні папери, будучи об'єктами цивільних прав, є одночасно з цим і найбільш характерними об'єктами комерційного обороту, розглянутого в якості спеціального елемента цивільного обороту (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Комерційний характер цінних паперів обумовлений тим, що вони являють собою один з найбільш зручних механізмів переносу мінової вартості, можуть, при відомих
 6. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 7. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  Поняття і способи забезпечення зобов'язань. Виконання прийнятих на себе зобов'язань учасники підприємницької діяльності в переважній більшості випадків здійснює добровільно. Однак в умовах ринкового господарювання завжди є ризик невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Під
 8. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
  Форми відповідальності за порушення договірних зобов'язань у сфері підприємництва. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань - у сфері підприємництва (підприємницька договірна відповідальність) як вид цивільно-правової відповідальності являє собою санкцію за порушення договірного зобов'язання. Основною формою відповідальності за порушення договірних
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 10. § 3. Зберігання
  Поняття та види договору зберігання. Основною метою зберігання є забезпечення належної схоронності речі як від зовнішніх впливів навколишнього середовища, так і від можливості присвоєння третіми особами. При цьому зберігання забезпечується особою, яка не є власником, або власником іншого речового права на збережену річ і здійснюється в інтересах останніх. Зобов'язання зберігання виникає в
© 2014-2022  yport.inf.ua