Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 342. Сторони трудового договору в релігійній організації

1. Вперше правові норми, що регулюють працю працівників релігійних організацій, включені до ТК. Як видно з коментарів статті, сторонами трудового договору є роботодавець - релігійна організація і працівник - фізична особа, яка досягла віку 18 років. При цьому вік працівника визначений на більш високому рівні, ніж встановлений в загальному порядку (див. коментар. До ст. 63 ТК).
У ч. 1 коментованої статті зазначено, що виступати в ролі роботодавця може лише релігійна організація, зареєстрована в установленому порядку, а також чітко визначено обов'язок роботодавця - релігійної організації укладати трудовий договір з працівником у письмовій формі.
Своєрідність роботодавця - релігійної організації, зареєстрованої у встановленому порядку, проявляється в тому, що ця організація має право встановлювати власні норми поведінки і вимагати їх виконання від своїх працівників.
2. Організація і діяльність релігійних об'єднань регулюється Федеральним законом від 26.09.1997 N 125-ФЗ "Про свободу совісті та релігійні об'єднання" (в ред. Від 30.11.2010) * (510). Згідно ст. 8 цього Закону релігійні об'єднання можуть існувати у вигляді релігійних організацій та релігійних установ. Закон не містить норм, що регулюють особливості трудових правовідносин у релігійних організаціях.
Іншим важливим законодавчим актом, що регулює діяльність релігійних організацій, є Федеральний закон від 12.01.1996 N 7-ФЗ "Про некомерційні організації" (в ред. Від 29.12.2010) * (511). Згідно ст. 6 цього Закону релігійними організаціями визнаються добровільні об'єднання громадян у встановленому законом порядку які об'єдналися на основі спільності їх інтересів для задоволення духовних або інших нематеріальних потреб.
Релігійна організація діє на підставі статуту, який затверджується її засновниками або централізованої релігійної організацією і повинен відповідати вимогам законодавства Російської Федерації.
Для створення релігійної організації має об'єднатися не менше 10 повнолітніх громадян (ст. 9 Федерального закону "Про свободу совісті та релігійні об'єднання").
З моменту державної реєстрації релігійної реєстрації вона отримує статус юридичної особи.
Порядок реєстрації релігійних об'єднань (організацій) визначено Федеральним законом "Про свободу совісті та релігійні об'єднання".
Залежно від територіальної сфери діяльності релігійні організації поділяються на місцеві та централізовані.
Місцеві релігійні організації об'єднують фізичних осіб, які проживають в одному міському або сільському поселенні або в одній місцевості (в кількох сільських підрозділах, що знаходяться поруч один з одним) і досягли віку 18 років. Число членів місцевої релігійної організації не повинно бути менше 10 людей.
Централізовані релігійні організації об'єднують не менше трьох місцевих організацій, які при цьому зберігають свої права, як місцеві організації.
Наприклад, вони можуть ставити перед собою виховні, освітні та інші цілі. Для таких же або схожих цілей, які ставлять перед собою релігійні організації, можуть створюватися і релігійні установи (див. ст. 8 Федерального закону "Про свободу совісті та релігійні об'єднання").
3. Відповідно до конституційного принципу відділення релігійних об'єднань від держави, релігійне об'єднання здійснює свою діяльність самостійно і, отже, самостійно вибирає, призначає та замінює свій персонал згідно власним принципам (п. 5 ст. 4 зазначеного Закону). Відповідно до обраної учасниками релігійного об'єднання (в будь-якої організаційно-правовій формі) структурою управління, яка відбивається і детально регламентується в установчих документах (в статуті), орган релігійної організації, уповноважений виступати від його імені, або фізична особа, яка виконує функції цього органу, підписує трудові договори.
Слід зазначити, що ст. 64 ТК, забороняючи яке б то не було пряме чи непряме обмеження прав або надання переваг при укладенні трудового договору, не згадує такого поняття, як "ставлення до релігії", проте, як нам видається, однією з особливостей укладення трудового договору з релігійним об'єднанням є то, що релігійність працівника в переважній більшості випадків буде визначати його перевагу при вступі на відповідну роботу.
4. У силу специфіки релігійних об'єднань всю професійну, включаючи забезпечує діяльність, здійснюють не працівники, з якими укладено трудовий договір, а священнослужителі та добровільні помічники з числа віруючих. Працюючі за трудовим договором переважно виконують роботу, яка нічим не відрізняється за своїм змістом від такої ж роботи в інших організаціях (наприклад, робота електрика, сантехніка, тесляра, покрівельника, шофера, реставратора, бухгалтера, юриста і т.п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 342. Сторони трудового договору в релігійній організації "
 1. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
  Коментар до статті 1. Відповідно до законодавства сторона трудового договору (роботодавець або працівник), заподіяла шкоду іншій стороні, відшкодовує цю шкоду за правилами, визначеними ТК і іншими федеральними законами. Розірвання трудового договору після заподіяння шкоди не тягне за собою звільнення сторони цього договору від матеріальної відповідальності, передбаченої ТК або
 2. Стаття 347 . Припинення трудового договору з працівником релігійної організації
  Коментар до статті 1. Закон надає право роботодавцю - релігійної організації включати в трудові договори зі своїми працівниками додаткові підстави його припинення. Встановлення подібних підстав пояснюється специфікою релігійної організації як роботодавця та особливостями виконання трудової функції працівником. Як і у всіх подібних випадках, додаткові підстави
 3. Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудових спорів працівників релігійних організацій
  Коментар до статті Спори, що виникають між працівником і релігійною організацією, повинні бути врегульовані шляхом переговорів. Якщо в ході таких переговорів сторони не досягли домовленості, розгляд спору в установленому законом порядку переноситься в
 4. Стаття 343. Внутрішні встановлення релігійної організації
  Коментар до статті 1. Згідно ст. 15 Закону про свободу совісті релігійні організації діють у відповідності зі своїми внутрішніми законами, якщо вони не суперечать законодавству РФ, і мають правоздатність, що передбачається в їх статутах. Держава поважає внутрішні встановлення релігійних організацій , якщо зазначені встановлення не суперечать законодавству РФ.
 5. Стаття 344. Особливості укладення трудового договору з релігійною організацією і його зміни
  Коментар до статті 1. Стаття 59 ТК встановлює, що у випадках, визначених ТК або іншими федеральними законами, за згодою сторін трудового договору може бути укладено строковий трудовий договір без урахування характеру майбутньої роботи та умов її виконання. Аналіз норми, що міститься в ч. 1 ст. 344, дозволяє зробити висновок про те, що за наявності угоди сторін можливе укладання
 6. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях
  Коментар до статті 1. На працівників релігійних організацій поширюються загальні норми Трудового кодексу про встановлення нормальної тривалості робочого часу. Іншими словами, релігійні організації повинні дотримуватися нормальну тривалість робочого часу, що не перевищує 40 годин на тиждень (ст. 91 ТК). Уповноважені особи релігійної організації зобов'язані вести облік часу,
 7. Стаття 117. Громадські та релігійні організації (об'єднання)
  1. Громадськими та релігійними організаціями (об'єднаннями) визнаються добровільні об'єднання громадян, у встановленому законом порядку які об'єдналися на основі спільності їх інтересів для задоволення духовних чи інших нематеріальних потреб. Громадські та релігійні організації є некомерційними організаціями. Вони мають право здійснювати підприємницьку діяльність лише для
 8. Стаття 343. Внутрішні встановлення релігійної організації
  1. У коментованій статті, так само як і в ст. 15 Федерального закону "Про свободу совісті та релігійні об'єднання" передбачається, що релігійні організації діють у відповідності зі своїми внутрішніми законами. Головне, щоб ці внутрішні встановлення не суперечили законодавству РФ. У Росії існують різні релігії (християнство, іслам , іудаїзм, буддизм та ін.), і
 9. Стаття 148. Перешкоджання здійсненню права на свободу совісті і віросповідань Коментар до статті 148
  1. Стаття 28 Конституції РФ передбачає свободу віросповідання, включаючи право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої релігії, вільно вибирати, мати і поширювати релігійні переконання і діяти відповідно до них. Це право громадянина і є об'єктом аналізованого злочину. 2. Об'єктивна сторона виражається у незаконному перешкоджанні
 10. Стаття 342. Сторони трудового договору в релігійній організації
  Коментар до статті 1. Відповідно до Конституції РФ кожному гарантується свобода совісті, свобода віросповідання, включаючи право сповідати індивідуально або спільно з іншими будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, вільно вибирати, мати і поширювати релігійні й інші переконання і діяти відповідно до них (ст. 28). У розвиток конституційних положень Закон про свободу
 11. 9.7. Релігійні об'єднання: поняття , ознаки, форми
  Російська Федерація - світська держава. Жодна релігія не може встановлюватися в якості державної чи обов'язкової. Релігійні об'єднання відділені від держави та є рівними перед законом (ст. 14 Конституції). Релігійним об'єднанням в Російській Федерації визнається добровільне об'єднання громадян Російської Федерації, інших осіб, які постійно і на законних підставах проживають
 12. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  Коментар до статті Стаття, що містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (см.
 13. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  1. Встановлюється єдина вимога до оформлення дій сторін колективного трудового спору, угод і рішень по суті спору шляхом складання протоколів. 2. При цьому доцільно використовувати форми документів, що містяться в додатках до рекомендацій, затверджених Мінпраці Росії 14.08.2002: N 57 - про організацію роботи з розгляду колективного трудового спору примирною
 14. 3. Трудова книжка
  Трудова книжка працівника, прийнятого за строковим трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6 - 1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового
 15. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  Коментар до статті Угода сторін як підстава припинення трудового договору застосовується у випадках, коли для припинення трудового договору бажання тільки працівника або тільки роботодавця недостатньо. Необхідно взаємне волевиявлення сторін на припинення трудового відносини. Як правило, за цим пунктом розривається строковий трудовий договір до закінчення його терміну. Хоча за
 16. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає загальні підстави припинення трудового договору , тобто такі підстави, які можуть бути застосовані до всіх працівників, незалежно від їх категорії. 2. Припинення трудового договору тягне за собою припинення трудового відносини. Підстави припинення трудового договору, перераховані в ч. 1 коментованої статті, умовно можна
 17. 7.3. Релігійні організації
  Ще одна категорія осіб, звільнених від сплати земельного податку - це релігійні організації (щодо належних їм земельних ділянок, на яких розташовані будівлі, будівлі та споруди релігійного і благодійного призначення). Релігійної організацією визнається добровільне об'єднання громадян РФ, інших осіб, які постійно і на законних підставах проживають на території
© 2014-2022  yport.inf.ua