Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально- процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 439. Припинення виконавчого виробництва

1. На відміну від колишньої редакції, коментована стаття не містить перелік підстав для припинення виконавчого провадження, а відсилає до Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (382), який передбачає підстави припинення виконавчого провадження судом (ч. 1 ст. 43) і судовим приставом-виконавцем (ч. 2 ст. 43). Підставами для припинення виконавчого провадження судом є:
смерть стягувача-громадянина (боржника-громадянина), оголошення її померлою або визнання безвісно відсутньою, якщо встановлені судовим актом, актом іншого органу або посадової особи вимоги або обов'язки не можуть перейти до правонаступника і не можуть бути реалізовані довірчим керуючим, призначеним органом опіки та піклування;
втрата можливості виконання виконавчого документа, що зобов'язує боржника вчинити певні дії (утриматися від вчинення певних дій);
відмова стягувача від одержання речі, вилученої у боржника при виконанні виконавчого документа, що містить вимогу про передачу її стягувачу;
інші випадки, коли федеральним законом передбачено припинення виконавчого провадження.
Зі змісту ч. 2 ст. 43 зазначеного Закону випливає, що припинення виконавчого провадження судовим приставом-виконавцем завжди передує скасування судом (іншим компетентним органом або посадовою особою) підлягає примусовому виконанню акту. Воно має місце в таких випадках:
прийняття судом акту про припинення виконання виданого ним виконавчого документа;
прийняття судом відмови стягувача від стягнення;
затвердження судом мирової угоди між стягувачем і боржником;
скасування судового акта, на підставі якого видано виконавчий документ;
скасування або визнання недійсним виконавчого документа, на підставі якого порушено виконавче провадження;
припинення з підстав та в порядку, що встановлені федеральним законом, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи у справі про адміністративне правопорушення судом, іншим органом або посадовою особою, які видали виконавчий документ.
2. Припинення виконавчого виробництва в цивільному процесі характеризується рядом істотних ознак. Воно здійснюється судом або засноване на судовому постанові. Виробляється з підстав, зазначених у ст. 43 Федерального закону "Про виконавче провадження" і цей перелік є вичерпним. Припинення виконавчого виробництва виключає можливість його відновлення в подальшому (за винятком випадків скасування судової постанови). За своєю правовою природою припинення виконавчого провадження подібно з такими процесуальними діями як припинення провадження у справі (див. коментар до ст. 220-221 ЦПК).
3. При вирішенні питання про припинення виконавчого провадження з підстави п. 1 ч. 1 ст. 43 Федерального закону "Про виконавче провадження" суд повинен встановити: факт смерті громадянина-стягувача (боржника), оголошення їх померлими або визнання безвісно відсутніми; факт встановлення судовим постановою (актом іншого органу або посадової особи) вимоги або обов'язки до цих осіб; неможливість переходу встановлених вимог та обов'язків до правонаступника або неможливість їх реалізації довірчим керуючим, призначеним органом опіки та піклування.
За загальним правилом спадкоємці, що прийняли спадщину, відповідають за боргами спадкодавця. До складу спадщини входять належали спадкодавцеві на день відкриття спадщини речі, інше майно, в тому числі майнові права та обов'язки (ч. 1 ст. 1112, ст. 1175 ЦК). Однак до складу спадщини не входять права та обов'язки, нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, зокрема право на аліменти, право на відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина. До складу спадщини не входять особисті немайнові права та інші нематеріальні блага, права та обов'язки, перехід яких у порядку спадкування не допускається законом (ч. 2 і 3 ст. 1112 ЦК).
4. Способами захисту цивільних прав є: відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; присудження до виконання обов'язку в натурі (ст. 12 ЦК). Слідуючи матеріального законодавству, цивільне процесуальне законодавство передбачає прийняття судом рішення, що зобов'язує відповідача вчинити певні дії (утриматися від їх вчинення), не пов'язані з передачею майна або грошових сум (ст. 206 ЦПК). Такі судові рішення можуть стосуватися вимог про поновлення на роботі, про виселення або вселенні, про захист виборчих прав та ін Втрата можливості виконання виконавчого документа за такого роду справах, наприклад вселення стягувача у згорілий житловий будинок, є підставою для припинення виконавчого провадження. Особливості виконання вимог немайнового характеру регулюються гл. 13 Федерального закону "Про виконавче провадження".
5. При припиненні виконавчого провадження через відмову стягувача від одержання речі, вилученої у боржника при виконанні виконавчого документа, що містить вимогу про передачу її стягувачу, може виникнути питання про віднесення витрат по її розшуку, який повинен вирішуватися з урахуванням конкретних обставин справи, зокрема схоронності корисних властивостей речі, провини сторін виконавчого провадження в погіршенні її якості та ін Постанова судового пристава-виконавця з даного питання, затверджене старшим судовим приставом, може бути оскаржено до суду.
6. До числа законів, якими передбачаються інші підстави припинення виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи у справі про адміністративне правопорушення, можна віднести Кодекс України про адміністративні правопорушення (з наступними змінами та доповненнями) * (383). Зокрема, згідно з його ст. 31.7 суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови у разі: видання акта амністії, якщо такий акт усуває застосування адміністративного покарання; скасування або визнання такими, що втратили силу закону або його положення, що встановлюють адміністративну відповідальність за скоєне; закінчення строків давності виконання постанови про призначення адміністративного покарання.
7. Порядок і наслідки припинення виконавчого виробництва поряд з коментарів статтею передбачені ст. 44 Федерального закону "Про виконавче провадження". Виконавчий документ, за яким виконавче провадження припинено, залишається в матеріалах припиненого виконавчого провадження і не може бути повторно пред'явлений до виконання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 439. Припинення виконавчого провадження "
 1. § 3. Організація місцевого самоврядування в наукогради Російської Федерації та інших територіях інноваційного розвитку.
  Стаття витрат на субсидії з реалізації програм розвитку міст як наукоградов Російської Федерації. Фінансування муніципального освіти - наукового міста Російської Федерації також має свої особливості. Наприклад, фінансування наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, експериментальних розробок, випробувань, підготовки кадрів відповідно з державними
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 3. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  припинення права власності на земельні ділянки членів кооперативу. Закон про фермерські господарства говорить про можливість створення асоціацій фермерських господарств. З урахуванням норм ГК РФ такі асоціації можуть створюватися у формах, передбачених для комерційних Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 343 чеських
 4. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 5. СПИСОК
  стаття / / Місцеве самоврядування в Російській Федерації: Зб. нормативних актів. М., 1998. Лаптєва Л.Є. Земські установи в Росії. М., 1993. Ларькина А. П. Органи територіального громадського самоврядування. Саранськ, 1993. Легорнев С. Муніципальна власність як основа реального самоврядування / / Житлове та комунальне господарство. 1993. N 1. Лексин В.М., Швецов О.М. Держава і
 6. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  припинення права власності. Водночас вона завжди стає підставою виникнення права приватної власності (громадян і юридичних осіб). Нарешті, вона може проводитися тільки в порядку, передбаченому законами про приватизацію, а не загальним цивільним законодавством. Інакше кажучи, вона, по суті, не регулюється правилами ЦК та виданих відповідно до нього законів * (826). В
 7. § 3. Застава
  припинення права застави пов'язано з виникненням, зміною та припиненням цієї вимоги. Підстави виникнення права застави. Заставне право зазвичай встановлюється договором. Але воно може виникнути також на підставі закону та настання зазначених у ньому обставин (абз . 1 п. 3 ст. 334 ЦК). Таким чином воно виникає, зокрема, у продавця в разі продажу товару в кредит (п. 5
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 10. § 4. Авторські договори
  стаття (ст. 1287 ЦК). Постановочний договір укладається тоді, коли основним способом використання твору є його публічне виконання. Він полягає у відношенні драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних та інших творів, які використовуються театрально-видовищними організаціями (театрами, філармоніями, цирками, концертними організаціями і т.д.)
© 2014-2022  yport.inf.ua