Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Види нематеріальних благ

. Чинне законодавство містить лише приблизний перелік нематеріальних благ (життя, здоров'я, гідність, недоторканність і таємниця приватного життя, свобода пересування тощо). Це означає, що до останніх належать і всі інші нематеріальні блага, що належать особистості від народження чи в силу закону (п. 1 ст. 150 ЦК). Наприклад, до нематеріальних благ, що належить особистості від народження, можна віднести геном людини, голос, відпочинок, національна мова і т.п., а до нематеріальних благ, що належить в силу закону, - свободу совісті та віросповідання, сприятливе навколишнє середовище і т. п. Представляється, проте, що подібний поділ нематеріальних благ з підстав їх виникнення (від народження чи в силу закону) досить умовно, оскільки багато нематеріальні блага можна рівним чином віднести і до тих, і до інших (наприклад, відпочинок, свободу совісті).
У літературі класифікації піддаються особисті немайнові права, проте, враховуючи зазначену вище традицію ототожнення особистих немайнових прав і благ, запропоновані класифікації в основному придатні і для виділення окремих видів нематеріальних благ.
Нематеріальні блага можуть бути класифіковані по ряду ознак, наприклад,
з підстав виникнення:
а) блага першого рівня, що належать від народження (спочатку):
б) блага другого рівня, що належать в силу закону, за ступенем пов'язаності з матеріальними благами * (460).
Однак найбільше поширення отримали класифікації, засновані на концепції множинності нематеріальних благ * (461) і побудовані (з тими чи іншими варіаціями) на критерії цільової спрямованості.
Так, В.А. Рясенцев розділив особисті немайнові права (блага) на п'ять груп:
1) невіддільні від людської особистості (життя, здоров'я, недоторканість особи);
2) індивідуалізують людини в колективі (ім'я, честь, гідність і т.д.);
3) пов'язані з шлюбно-сімейній сферою (честь і гідність члена сім'ї, недоторканність його приватного життя тощо);
4) пов'язані з участю в громадському працю, включаючи всі види творчості (культурні запити, відпочинок і т.д.);
5) пов'язані з майновими інтересами (наприклад , немайнові інтереси, присутні в зобов'язальних угодах) * (462).
В.Л. Слєсарєв запропонував класифікувати особисті немайнові права (блага) на пов'язані:
1) з особистою свободою і недоторканністю;
2) недоторканністю сфер особистого життя;
3) індивідуалізацією особистості * (463).
Н.Д. Єгоров особисті немайнові права (блага) розділив на:
1) втілені в самій особистості (честь, ім'я, гідність, власне зображення);
2) особисту недоторканність і особисту свободу;
3) пов'язані з недоторканністю особистого життя (недоторканність житла, таємниця особистого спілкування, таємниця особистого життя і особистого документації) * (464).
Л.О. Красавчикова розділила всі особисті немайнові права (блага) на два структурних рівня:
1) забезпечують фізичне існування (життя, здоров'я, сприятливе навколишнє середу, особиста недоторканність) і
2) забезпечують соціальне існування (ім'я, честь, гідність і ділова репутація, приватне життя, свобода пересування) * (465).
На думку М. Н. Малєїн, серед особистих немайнових прав (благ) можна виділити:
1) забезпечують фізичне і психічне благополуччя (цілісність) особистості (життя, здоров'я, фізична і психічна недоторканність, сприятлива довкілля);
2) сприяють формуванню індивідуальності особистості (ім'я, індивідуальний вигляд і голос, честь, гідність, ділова репутація);
3) забезпечують автономію особистості (таємниця приватного життя (включаючи лікарську, нотаріальну, адвокатську таємницю, таємницю листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень тощо) і недоторканність приватного життя (включаючи особисту свободу, недоторканність житла і т.п.));
4) пов'язані з інтелектуальною діяльністю (авторство, авторське ім'я і т.п.) * (466).
Т.А. Фаддеева класифікувала особисті немайнові права (блага) на:
1) індивідуалізують особистість (ім'я / найменування юридичної особи, честь, гідність, ділова репутація тощо);
2) забезпечують фізичну недоторканність (життя, свобода, вибір місця перебування і місця проживання тощо);
3) забезпечують недоторканність внутрішнього світу особистості та її інтересів (особиста і сімейна таємниця, невтручання в приватне життя тощо) * (467).
Загалом кожна з наведених класифікацій має свої достоїнства і недоліки * (468). Однак у них більше схожості, ніж відмінностей. Це пояснюється природою нематеріальних благ, які взаємопов'язані один з одним. Враховуючи ж, що мета будь-якої класифікації - побудова системного знання, а також те, що правове нормування прагне до простоти, найбільш переважно дворівневий поділ нематеріальних благ на забезпечують 1) фізичний і 2) соціальне існування особистості. Зроблений вибір пояснюється тим, що всі блага нерозривно пов'язані з особою, є відображенням її унікальності і, відповідно, індивідуалізують її у всіх видах відносин.
Наведеними класифікаціями на основі критерію цільової спрямованості дослідження видів нематеріальних благ не обмежується. Тому окремі автори проводять більш дробову градацію всередині кожного виду нематеріальних благ. Так, на думку Т.В. Дробишевський, сприятлива довкілля, життя як нематеріальне благо складається з безлічі складових: чиста питна вода і чисті водойми, чисте повітря, незабруднене земля, сприятлива середовище проживання (умови праці, побуту, відпочинку, виховання, навчання тощо), інформація про санітарно-епідеміологічний стан і т.д. * (469)
З методичної точки зору такий підхід до розгляду нематеріальних благ заслуговує на увагу. Однак необхідно враховувати його деяку умовність, оскільки більшість підвидів нематеріальних благ навряд чи володіють достатньою самостійністю і являють собою різні грані якого одного нематеріального блага (наприклад, сон, інформація про стан здоров'я, кваліфіковане лікування та протезування, донорство і трансплантація так чи інакше є складовими такого нематеріального блага, як здоров'я).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Види нематеріальних благ "
 1. § 1. Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав
  види об'єктів цивільних прав зазвичай стають предметом самостійного дослідження * (448). Така традиція не сприяє формуванню повного уявлення про нематеріальні благах як правовому явищі * (449), однак з нею доводиться рахуватися. З точки зору правового регулювання, благом в найзагальнішому вигляді є все те, що має суспільно визнану цінність, значимість для кожного
 2. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  види організацій дуже схожі між собою, оскільки основна особливість установ, а саме їх право на майно, однаково, точно так само однаковими у них можуть бути і цілі, для яких такі установи створюються. Тому відмінність між громадськими установами та установами як само-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 3. § 1. Загальні положення
  види об'єктів правової охорони у сфері правового регулювання підприємницької діяльності можуть бути розділені на три групи: - майнові права та інтереси, - немайнові права та інтереси, - організаційно-предпосилочних права та інтереси підприємця. До першої групи належать, насамперед, речові права підприємця: право власності (ст. 209 і 213 ЦК), право
 4. § 3. Активні операції комерційних банків
  види професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснюються на підставі спеціального дозволу-ліцензії, що видається Федеральною ко-місією з ринку цінних паперів чи уповноваженими нею органами на підставі генеральної ліцензії (ч. 1 ст . 39). Але для кредитних організацій в Законі зроблено застереження: у ч. 2 ст. 39 сказано, що «кредитні організації здійснюють професійну
 5. § 2. Елементи громадянського правовідносини
  види. Дане питання докладно розглянуто в гол. 14 цього
 6. § 2. Правове становище публічних утворень
  види майна, що становить скарбницю. Зокрема, від стягнення заброньовано те майно, яке може перебувати лише у державній або муніципальній власності (абз. 2 п. 3 ст. 212 ЦК), тобто, по суті, об'єкти, вилучені з цивільного обороту (абз. 1 п . 2 ст. 129 ЦК). Нині практично заброньовані від стягнення земля та інші природні ресурси, які знаходяться в
 7. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
  види підвладної людині енергії (теплової, електричної, атомної), рідкі та газоподібні речовини (вода і газ в резервуарах, трубопроводах і інш.). Таким чином, під речами наука цивільного права розуміє дані природою і створені людиною цінності матеріального світу, що виступають як об'єкти цивільних прав. Правове регулювання суспільних відносин з приводу володіння,
 8. § 2. Результати інтелектуальної діяльності. Інформація
  види - такі як доручення, комісія, експедирування та ін Більш правильним представляється об'єднання під аналізованим поняттям тих дій суб'єктів цивільного обороту, які або взагалі не завершуються яким-небудь певним результатом, а укладають корисний ефект в самих собі або мають такий результат, який не втілюється у упредметненої формі. Прикладом послуг першого виду
 9. § 3. Позовна давність
  види (приватний мораторій). Оголошення мораторію, який на практиці застосовується досить рідко, викликається, як правило, надзвичайними обставинами - військовими діями, економічними реформами і т.п. До мораторію близько примикає призупинення дії закону чи іншого правового акту, що регулює відповідне ставлення. Рішення про це може бути прийнято компетентним державним
 10. § 3. Право приватної власності юридичних осіб. Загальні положення
  види об'єктів права власності можуть перебувати тільки у тих юридичних осіб, які відповідають спеціальним вимогам, встановленим у законі. Так, згідно зі ст. 8 ФЗ від 27 лютого 2003 р. "Про особливості управління і розпорядження майном залізничного транспорту" (з ізм. Та доп.) * (880) єдиний господарюючий суб'єкт не має права передавати в оренду, безоплатне користування, довірче
© 2014-2022  yport.inf.ua