Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Перешкоджання здійсненню виборчих прав чи роботі виборчих комісій (ст. 141 КК).

Без-посередньо об'єктом даного злочину, а також складів, передбачених ст. 1411-1421 КК, є гарантоване ч. 1, 2 ст. 32 Конституції РФ право брати участь в управлінні справами держави і право обирати і бути обраними до орга-ни державної влади та органи місцевого самоврядування, а також брати участь у референдумі. Іншими словами, роблячи злочину, передбачені ст. 141-1421 КК, винний пося-Гаета на різні суспільні відносини, що виникають в свя-зи і в процесі реалізації активного і пасивного виборець-ного права громадян.
У кваліфікованому складі злочину (п. «а» ч. 2 ст. 141) додатковим безпосереднім об'єктом є здоров'я людини.
У статті 141 КК передбачена відповідальність за два само-
самостійних складу злочину.
1 Прикладом вказівки законодавства на необхідність розкриття со-
ответствуй інформації може бути ст. 14 Федерального закону від
8 липня 2006 № 152-ФЗ «Про персональних даних» / / СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I).
Ст. 3451.

Перший з них з точки зору об'єктивної сторони характе-ризуется альтернативно передбаченими діями: 1) вос-перешкоджання вільному здійсненню громадянином своїх виборчих прав або права на участь у референдумі; 2) на-рушення таємниці голосування; 3) перешкоджання роботі виборчі-рательного комісій, комісій референдуму або діяльності члена виборчої комісії, комісії референдуму, пов'язаний-ної з виконанням ним своїх обов'язків.
Перший вид дій може виражатися у незаконному вос-перешкоджанні здійсненню як активного (наприклад, відмова включити громадянина у виборчі списки, списки референ-дума, відмова видати відкріпне посвідчення), так і пасив-ного виборчого права або права на участь у референдумі (відмова у прийнятті документів для висунення кандидата, скасування реєстрації кандидата і т.д.). Всі зазначені дії мають бути незаконними і тягти для громадянина юридично значущі наслідки. Іншими словами, не будуть кримінально караними хоча і незаконні дії, але в результаті не перешкодили гражда-нину здійснити свої виборчі права або права на уча-стіе у референдумі (наприклад, затримка вчинення відповідним суб'єктом виборчого процесу тих чи інших дій).
Таємної голосування є такі умови, при яких ис-ключается можливість будь-якого контролю за волевиявленням громадянина (ст. 7 Федерального закону від 22 травня 2002 р. № 67-ФЗ
«Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» 1). Відповідно, під порушенням таємниці голосування слід розуміти контроль або можливість такого контролю (наприклад, відсутність кабінок для голосування, нумерація бюлетенів).
Перешкоджання діяльності члена виборчої ко-місії, комісії референдуму, пов'язаної з виконанням ним своїх обов'язків, може мати місце щодо члена со-відповідності комісії як з вирішальним, так і з совещатель-ним голосом.
1 СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.

Злочин є закінченим з моменту вчинення відповідних дій, тобто склад злочину - фор-мінімальний.
Кваліфікований склад (ч. 2) передбачає відповідальність за ті самі дії, поєднані з підкупом, обманом, при-нужденності, застосуванням насильства або з погрозою його застосування-ня (п. «а»), вчинені особою з використанням службового становища (п. «б») і вчинені групою осіб за поперед-ному змовою або організованою групою (п. «в»).
Підкуп у п. «а» ч. 2 передбачає як реальне предоставле-ня майнових вигод, так і обіцянка їх надати; підкуп може виражатися також у безоплатному (або з заниження ням вартості) виконанні робіт чи наданні послуг, в іншій ситуації підлягають оплаті.
Стаття 5.16 КоАП РФ, що передбачає відповідальність за підкуп, який не містить ознак кримінально караного діяль-ня, застосовується у разі підкупу тільки виборців або навчаючи-ників референдуму, який не носить масовий характер, тобто не здатної вплинути на результати голосування.
Обман може бути як у формі повідомлення свідомо неправдивої інформації, так і у формі умовчання про значущі обстоятельст-вах. Різновидом обману є «обман дією», тобто вчинення уявних дій, які не відповідають виборець-ному законодавству і законодавству про референдум (на-приклад, уявна реєстрація документів, що надійшли, уявне надання права голосувати у вигляді видачі підробленого бюлетеня або нібито має місце виїзду відповідної комісії на будинок).
Примус (не пов'язане з насильством чи погрозою його при-трансформаційних змін) надає вплив на потерпілого за рахунок постав-лення в небезпеку його особистих, трудових, майнових прав та свобод (наприклад, загроза розголошення ганьбить інформації, загроза звільнення).
Насильство або загроза його застосування в законі не конкретізуется-рова, не конкретизований в законі і об'єкт застосування насі-лія, так що їм може виступати і відповідний суб'єкт виборчого процесу, і його близькі. Насильство може бути як небезпечним, так і безпечним для життя чи здоров'я; при цьому

насильство, що призвело до заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю потерпілого, слід кваліфікувати за со-сукупними злочинів.
Другий склад злочину, передбачений ст. 141 КК,
характеризується альтернативно передбаченими діями:
1) втручанням з використанням посадового або служ-ного положення у здійснення виборчою комісією чи комісією референдуму її повноважень, встановлених законо- дательством про вибори і референдуми. Вичерпний перелік дій, що визнаються таким втручанням, зазначений у статті; 2) неправомірним втручанням в роботу державного-кої автоматизованої системи «Вибори» 1.
Злочин є закінченим з моменту вчинення відповідних дій.
Суб'єктивна сторона обох складів злочину харак-теризуется прямим умислом, а при втручанні в здійснення ня повноважень виборчою комісією або комісією рефе-рендума - також метою вплинути на рішення відповідної комісії.
Суб'єкт злочину - спеціальний в разі його здійснений-ня особою з використанням службового становища (п. «б» ч. 2) або посадовою особою при втручанні у здійснення виборчою комісією чи комісією референдуму її повно-важень (ч. 3); стосовно до решти діям, утворю-щим об'єктивну сторону, суб'єкт злочину загальний.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перешкоджання здійсненню виборчих прав чи роботі виборчих комісій (ст. 141 КК). "
 1. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  перешкоджанні здійсненню виборчих прав чи роботі виборчих комісій - п. "б" ч. 2 ст. 141; порушення правил охорони праці - ч. 1 ст. 143; перешкоджанні законній професійній діяльності - ч. 2 ст. 144; необгрунтованій відмові в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до трьох років, - ст. 145; невиплаті
 2. 3. Злочини, що посягають на політичні права і свободи
  перешкоджання здійсненню виборчих прав була передбачена і в колишньому законодавстві * (352). КК 1996 р. значно розширив, уточнив і доповнив дану норму на виконання ст. 3 Конституції РФ, згідно з якою "вищим безпосереднім вираженням влади народу є референдум і вільні вибори" (ч. 3). Стаття 141 КК є гарантією реалізації громадянами своїх виборчих
 3. Стаття 141. Перешкоджання здійсненню виборчих прав чи роботі виборчих комісій Коментар до статті 141
  перешкоджання вільному здійсненню громадянином своїх виборчих прав або права на участь у референдумі; 2) порушення таємниці голосування; 3) перешкоджання роботі виборчих комісій, комісій референдуму або діяльності члена виборчої комісії, комісії референдуму, пов'язаної з виконанням ним своїх обов'язків. Під виборчими правами громадян розуміється
 4. Стаття 12. Обов'язки поліції
  перешкоджання виконанню ними службових обов'язків тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від 500 до однієї тисячі рублів або адміністративний арешт на строк до 15 діб. 5.3. Про поняття "безпека громадян" див. коментар до ст. 24 цього Закону. 5.4. Про поняття "громадський порядок" див. коментар до ст. 1 цього Закону.
 5. 1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
  перешкоджання недобросовісному використанню положень даного міжнародного документа: 1) заходи, спрямовані проти антиконкурентної ділової практики; 2) положення про «правила походження товарів», які встановлюють бар'єр для використання вигод Угоди виробниками та постачальниками, що не перебувають на території країн - учасниць
 6. Коментар до статті 5.1
  здійсненню громадянином своїх виборчих прав або права на участь у референдумі кваліфікується як кримінально каране діяння за ч. 1 ст. 141 КК. 5. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, провадження в яких здійснюється у формі адміністративного розслідування, розглядаються суддями районних судів, а у випадках, що не вимагають проведення
 7. Коментар до статті 28.3
  перешкоджання здійсненню цією посадовою особою службових обов'язків "), ст. 19.7 (" Неподання відомостей (інформації) ") КпАП, протоколи про адміністративні правопорушення становлять: - заступник міністра праці і соціального розвитку Російської Федерації - головний державний інспектор праці Російської Федерації; - керівник Департаменту державного нагляду та
 8. 6.2. Види юридичної відповідальності
  перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 144), порушення авторських і суміжних прав (ст. 146), порушення винахідницьких і патентних прав (ст. 147). У розділі "Злочини у сфері економіки" містяться склади таких злочинів, як крадіжка, шахрайство, розкрадання предметів, що мають особливу цінність, умисне знищення або пошкодження майна, завідомо
 9. Стаття 12. Обов'язки поліції
  перешкоджанні незаконним масовим перетину Державного кордону РФ (п. 30). Закон 1991 про міліції подібні обов'язки міліції не встановлював. Відповідне регулювання міститься в Законі РФ від 1 квітня 1993 р. N 4730-1 "Про Державну кордоні Російської Федерації". Так, в п. 5 ст. 28 названого Закону (в ред. Федерального закону від 7 березня 2005 р. N 15-ФЗ) серед
 10. 3. Кваліфікація складних складів злочинів
  перешкоджання здійсненню громадянином виборчих прав або права брати участь у референдумі (один склад), а також перешкоджання роботі виборчих комісій або комісій з проведення референдуму (інший склад). Четвертий вид складного злочину - це злочин з такою конструкцією складу, при якій менш тяжкий злочин служить способом вчинення більш тяжкого.
© 2014-2022  yport.inf.ua