Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н. Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

16.2. Матеріальна відповідальність як форма реалізації відновлювальних санкцій

Взаємні права, обов'язки і відповідальність особистості і держави, її органів і посадових осіб реалізуються у правових відносинах, в першу чергу - в адміністративно-правових. Прав і обов'язків одного суб'єкта відповідають права та обов'язки іншого. Незалежно від характеру правовідносин невиконання або неналежне виконання обов'язків сторонами правовідносин може заподіяти шкоду У цьому випадку настає відповідальність сторони, винної в невиконанні чи неналежному виконанні обов'язків, суть якої полягає у відшкодуванні заподіяної шкоди. Органи державного управління (посадові особи), виступаючи в якості учасників правовідносин, так само як і громадяни, несуть відповідальність за заподіяння шкоди, збитку
Шкода (збитки) може бути моральним, фізичним та матеріальним. Моральна шкода полягає в образі особистості, приниженні честі та гідності, поширенні неправдивих, ганебних чуток та ін Фізичний шкода виражається в нанесенні збитку здоров'ю, заподіянні тілесних ушкоджень та ін Матеріальний збиток може виражатися в заподіянні шкоди майну, втрати власності, у витратах, пов'язаних з вчиненням дій щодо зменшення або усунення шкоди, в упущених доходи потерпілого, в наслідках нанесення збитку здоров'ю
Підставами відповідальності органів та їх посадових осіб за заподіяння шкоди можуть бути як неправомірні, так і правомірні дії. Збиток може бути заподіяна як активними діями, так і бездіяльністю. Згідно з чинним законодавством державні органи несуть матеріальну відповідальність тільки за шкоду, заподіяну протиправно Не існує правового обов'язку з відшкодування шкоди тоді, коли збитки громадянинові або його власності було завдано посадовою особою при виконанні службових обов'язків непротівоправно: наприклад, заподіяння шкоди здоров'ю правопорушника при припиненні співробітником міліції правопорушення
Матеріальна відповідальність грунтується на принципі об'єктивної матеріальної відповідальності, тобто на наявність причинного зв'язку між поведінкою органу (посадової особи) і протиправним настанням шкоди, але не на наявності вини посадової особи Отже, держава несе матеріальну відповідальність і за шкоду, невинно завдану посадовою особою органу Останнє не понесе відповідальності, якщо виконувало рішення, вказівку керівництва органу, яке згодом виявилося незаконним і завдало матеріальної шкоди. Разом з тим матеріальна відповідальність держави не виключає регресивного домагання державного органу до посадової особи, якщо воно винне і протиправно заподіяло шкоду У таких випадках настає матеріальна відповідальність за трудовим або адміністративним законодавством
Матеріальна відповідальність - особливий вид юридичної відповідальності , що має суттєві відмінності від адміністративної та дисциплінарної відповідальності. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність складаються в застосуванні стягнень (каральних санкцій) з метою загальної та приватної превенції правопорушень. Матеріальна відповідальність - це застосування відновних санкцій для того, щоб відшкодувати завдану майнову шкоду Вона настає в таких випадках:
| якщо державі дійсно заподіяно прямий, реальний збиток;
| такий збиток заподіяний при виконанні службових обов'язків;
| шкоди завдано протиправним діянням;
| протиправне діяння є винним;
| між протиправною діянням і шкодою є причинний зв'язок
Необхідно відмежувати цивільно-правові відносини, що виникають з приводу відшкодування шкоди від адміністративних правовідносин. ЦК містить загальні положення про обов'язок відшкодування шкоди, заподіяної особистості або майну громадянина, а також шкоди, заподіяної майну юридичної особи (ст. 1064 ЦК). Стаття 1068 ЦК встановлює відповідальність юридичної особи за шкоду, заподіяну його працівником при виконанні трудових (службових) обов'язків Разом з тим не підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна в стані необхідної оборони, якщо при цьому не були перевищені його межі. Відповідно до ст. 1067 ЦК шкода, заподіяна в стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що загрожує самому заподіювача шкоди або іншим особам, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами, повинна бути відшкодована особою, яка заподіяла шкоду
Неважко помітити, що цивільне законодавство регулює лише відносини з приводу відшкодування шкоди громадянам та юридичним особам, що складаються поза сферою державно-службових відносин. При цьому не конкретизується вид збитку. Саме тому, враховуючи особливості сфери державного управління і статусу державних службовців як основних суб'єктів управління, правове регулювання питань матеріальної відповідальності отримало розвиток в адміністративному праві
Адміністративним правом регламентується матеріальна відповідальність військовослужбовців та деяких інших категорій державних службовців Так, відповідно до Федерального закону Російської Федерації «Про статус військовослужбовців» за матеріальний збиток, заподіяний державі у виконанні обов'язків військової служби, військовослужбовці притягнуто до матеріальної відповідальності відповідно до Федерального закону Російської Федерації від 12 липня 1999 р. № 161-ФЗ «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців »За невиконання або неналежне виконання передбачених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації зобов'язань, за збитки і моральну шкоду, завдані військовослужбовцями, що не перебувають при виконанні обов'язків військової служби, державі, фізичним та юридичним особам, та в інших випадках, передбачених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, військовослужбовці несуть цивільно-правову відповідальність Питання матеріальної відповідальності робітників і службовців підприємств, установ і організацій регулюються трудовим правом
Не допускається покладання на працівника матеріальної відповідальності за шкоду, яка виникла в результаті нормального виробничо-господарського ризику Робітник чи службовець, який заподіяв шкоду, може добровільно відшкодувати його повністю або частково За згодою адміністрації підприємства, установи, організації працівник може передати для відшкодування заподіяної шкоди рівноцінне майно або поправити пошкоджене
Відшкодування шкоди провадиться незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за дію (бездіяльність), яким заподіяно шкоду підприємству, установі чи організації Слід зазначити, що відшкодування збитку військовослужбовцями та призваними на збори військовозобов'язаними провадиться незалежно від притягнення їх до адміністративної або кримінальної відповідальності за дію (бездіяльність), яким заподіяно збитків державі
Стягнення шкоди з військовослужбовців, співробітників митних органів та МВС є різновидом дисциплінарного примусу Адміністративним правом регулюється не тільки підстава, а й порядок залучення названих вище осіб до відповідальності. Такий порядок суттєво відрізняється від розглянутого вище порядку стягнення шкоди з робітників і службовців, закріпленого трудовим правом. Слід зазначити, що матеріальна відповідальність настає, коли заподіяну шкоду пов'язаний із службовою діяльністю Від дисциплінарного цей вид відповідальності відрізняється тим, що розмір застосовуваних санкцій залежить в основному не від ступеня вини, а від розміру що з'явилася в результаті винних протиправних дій шкоди, винний може добровільно відшкодувати заподіяну шкоду повністю або частково і санкція не може бути замінена заходами громадського впливу
На підставі Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, майновий збиток, якщо він заподіяний при виконанні службових обов'язків, може бути стягнутий з військовослужбовців, призваних на збори військовозобов'язаних, курсантів військово-навчальних закладів, з осіб рядового і начальницького складу МВС. Положення встановлює три види матеріальної відповідальності зазначених осіб: обмежену, повну, підвищену Обмежена відповідальність передбачає стягнення прямої дійсної шкоди, але не більше місячного окладу з кадрових працівників Майнова відповідальність у розмірі повного збитку настає, якщо він заподіяний:
| умисним знищенням, псуванням, пошкодженням, незаконним витрачанням майна або іншими навмисними діями;
| приписками, спотвореннями звітних даних;
| нестачею, знищенням або псуванням підзвітної майна ;
| особою, яка перебувала у нетверезому стані;
| діянням, що містить ознаки злочину.
Підвищена відповідальність у кратному (від 2 до 10) розмірі може
наступити за шкоду, заподіяну розкраданням, недостачею обладнання, обмундирування, спеціального одягу та взуття, валютних цінностей, виробів з дорогоцінних металів і каменів і деяких інших видів майна
Встановлено наступний порядок стягнення шкоди Командир (начальник) військової частини, установи, підприємства при виявленні шкоди негайно призначає розслідування Воно повинно бути закінчене в місячний термін. Якщо причини, розмір шкоди та винні особи встановлені ревізією, перевіркою, слідством, адміністративне розслідування може не проводитися у місячний термін з дня закінчення розслідування, надходження матеріалів ревізії, слідства командир (начальник) видає наказ про стягнення відповідної суми Наказ оголошується під розписку винному, який вправі його оскаржити вищестоящому командиру (начальнику). Скарга не зупиняє утримання, але при скасуванні наказу утримані суми не повертаються
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "16.2. Матеріальна відповідальність як форма реалізації відновлювальних санкцій"
 1. Контрольні питання до § 7.8
  матеріальної відповідальності працівників. 2. Яке законодавство реалізує матеріальну відповідальність працівників перед роботодавцем? 3. Назвіть умови настання матеріальної відповідальності працівників. 4. Які види матеріальної відповідальності працівників? 5. Який порядок визначення розміру та відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної
 2. 3.5. Відповідальність за порушення договірного зобов'язання
  відповідальності, яка, являє собою форму державного примусу, пов'язану із застосуванням санкцій, спрямованих на відновлення майнового стану, особи, чиє право порушено. Основні риси юридичної відповідальності: 1) юридична відповідальність - один з видів заходів державного примусового характеру; 2) юридична відповідальність застосовується до осіб,
 3. 12.3. Матеріальне і процесуальне право
  матеріальне і процесуальне право. Як було зазначено вище, всі норми права покликані регулювати і упорядковувати суспільні відносини у відповідності з тими функціями і завданнями, які стоять перед ними. Одна група правових норм закріплює існуючі суспільні відносини, тим самим надаючи їм правовий характер. Інші спрямовані на реалізацію цих норм у життя, так як, встановлюючи
 4. Restorative justice.
  Відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим) та ст. 25 КПК РФ (припинення кримінальної справи у зв'язку з примиренням сторін). Однак необхідна більш ретельна правова регламентація різних варіантів примирливого виробництва в рамках відновлювальної (не кримінальну!) Юстиції. * Відновне правосуддя в Росії: технологія взаємодії суспільства і держави. М.:
 5. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
  матеріальної відповідальності працівників релігійних організацій. На цих працівників поширювалися загальні норми про матеріальну відповідальність. Встановлені ними правила (умови виникнення, порядок визначення збитку, обставини, що виключають матеріальну відповідальність працівника, порядок стягнення) повинні повною мірою поширюватися на працівників, які працюють у релігійних
 6. Стаття 242. Повна матеріальна відповідальність працівника
  матеріальної відповідальності. Чинне законодавство передбачає повну матеріальну відповідальність працівника лише у випадках, передбачених ТК та іншими федеральними законами. При цьому відповідно до п. 8 постанови Пленуму ВС РФ від 16.11.2006 N 52 для відшкодування збитку в повному розмірі роботодавець зобов'язаний представити докази, що свідчать про наявність відповідних
 7. 3. Поняття і функції цивільно-правової відповідальності
  відповідальність - одна з форм державного примусу, що складається у стягненні судом з правопорушника на користь потерпілого майнових санкцій, перелагаются на правопорушника невигідні майнові наслідки його поведінки і спрямованих на відновлення порушеної майнової сфери потерпілого. Слід підкреслити, що цивільно-правова відповідальність є інститутом
 8. Стаття 40. Медична реабілітація та санаторно-курортне лікування
  як етап надання первинної медико-санітарної допомоги та спеціалізованої медичної допомоги може бути організована: в муніципальному районі (поліклініка, в тому числі дитяча); в міському окрузі (міська поліклініка , у тому числі дитяча, центр, медсанчастину, міська лікарня, в тому числі дитяча); в установах охорони здоров'я суб'єктів РФ і федеральних органів виконавчої влади, в тому
 9. 7.1. Загальне поняття юридичної відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів
    матеріальних нормах та застосовується згідно з процесуальними нормами права. Матеріальні норми права передбачають, встановлюють можливі і належні форми поведінки. У свою чергу процесуальні норми визначають порядок застосування норм матеріального характеру; 6) виражається в обов'язки перетерпіти несприятливі наслідки різного роду. Підводячи підсумок, можна зробити висновок:
 10. Стаття 27. Відповідальність за злочин, вчинений з двома формами вини Коментар до статті 27
    матеріальним складом, основний склад яких утворюється заподіянням найближчих наслідків менш тяжких, ніж віддалені (ч. 4 ст. 111, ч. 2 ст. 167), так і для кваліфікованих видів злочинів з основним формальним складом, обтяжуюча обставина яких включає тяжкі наслідки (ч . 3 ст. 211, ч. 3 ст. 227). По-друге, у низці злочинів подвійна форма вини є необхідною
 11. 2. Заходи захисту і заходи відповідальності
    матеріальним змістом, формами і підставами застосування. За цими ознаками їх можна класифікувати на такі види: а) фактичні дії уповноважених суб'єктів, що носять ознаки самозахисту цивільних прав; б) заходи оперативного впливу на порушника цивільних прав; в) заходи правоохоронного характеру, що застосовуються до порушників цивільних прав компетентними органами
 12. Стаття 233. Умови настання матеріальної відповідальності сторони трудового договору
    матеріальної відповідальності має виключення. Воно не застосовується до обставин, викладених у ст. 236 ТК (див. коментар. До неї). Відповідальність роботодавця за названою статтею настає і за відсутності його вини. 4. Причинний зв'язок між діями однієї зі сторін і які настали шкодою означає, що збиток наступив невипадково, а з'явився наслідком конкретних дій (чи бездіяльності). За
 13. Стаття 242. Повна матеріальна відповідальність працівника
    матеріальна відповідальність працівника полягає в його обов'язки відшкодовувати заподіяну роботодавцю пряму дію-вительностью шкоду в повному розмірі. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Матеріальна відповідальність у повному розмірі заподіяної шкоди може покладатися на працівника лише у випадках, перед-бачених цим Кодексом або іншими федеральними законами. Працівники в
 14. Стаття 214. Вимоги до заяви про стягнення обов'язкових платежів і санкцій
    відповідальності за вчинення податкового правопорушення відповідний податковий орган звертається з позовною заявою до суду про стягнення з особи, яка притягається до відповідальності за вчинення податкового правопорушення, податкової санкції, встановленої НК РФ. До звернення до суду податковий орган зобов'язаний запропонувати платнику податків (іншій особі) добровільно сплатити відповідну суму податкової
 15. Стаття 241. Межі матеріальної відповідально-сті працівника
    матеріальну відповідальність в межах свого середнього місячного заробітку, якщо інше не передбачено цим Кодексом або іншими федеральними
 16. Стаття 245. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність за заподіяння шкоди
    матеріальна відповідальність. Письмовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність за заподіяння шкоди укладається між рабо-тодателем і всіма членами колективу (бригади). За договором про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність цінності довіряються заздалегідь встановленої групі осіб, на яку покладається повна матеріальна відповідальність за їх недостачу. Для
© 2014-2022  yport.inf.ua