Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.М. Гатин. Цивільне право. Навчальний посібник, 2009 - перейти до змісту підручника

21.6. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт


За договором на виконання науково-дослідних робіт виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію, а замовник - прийняти роботу та оплатити її (ст. 769 ГК РФ).
З даного поняття слід, що мова йде про двох різних договорах, які мають певні подібності та відмінності.
Різниця полягає насамперед у предметі договорів. Так, за договором на виконання НДР виконавець зобов'язується провести саме дослідження (тобто предметом договору є робота як така). Водночас за договором на виконання ДКР предметом договору служить результат роботи в тій конкретній речовій формі, в якій він повинен бути переданий замовнику, - зразок виробу, документація на виріб або технологія. Разом з тим слід враховувати, що і результат науково-дослідної роботи зазвичай має певне матеріальне втілення: науковий звіт, висновок і т.д.
Договір на виконання НДР і ДКР може охоплювати як весь цикл проведення дослідження, розробки та виготовлення зразків, так і окремі його етапи (елементи).
Особливість даного договору - те, що в ньому присутній значний елемент ризику. Вже в ході науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт може виявитися неможливість отримання запланованого результату за відсутності вини виконавця або замовника. Така ситуація обумовлена тим, що мова йде про творчу діяльність, прогнозувати яку не завжди можливо.
Сторони договору - виконавець і замовник. В якості виконавців можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, які володіють спеціальними знаннями в тій чи іншій галузі науки і техніки (НДІ, конструкторські бюро, тимчасові творчі колективи, створювані спеціально для вирішення конкретного завдання, і т.д.). Що стосується замовників, то в якості таких можуть виступати будь-які суб'єкти цивільного права, в тому числі Російська Федерація і суб'єкти РФ.
З даного вище визначення договору випливає, що істотна умова договору - термін. Термін в даному договорі може бути трьох видів: термін дії самого договору (термін закінчення роботи), термін початку виконання роботи, терміни завершення окремих етапів роботи, які зазвичай обумовлюються в календарному плані.
Договір є оплатним, тому в договорі зазвичай вказується ціна, яка повинна включати витрати виконавця (амортизація обладнання, витрата матеріалів і т.д.), а також винагороду. Ціна може бути визначена у вигляді конкретної суми або ж у договорі можуть бути зазначені способи її визначення.
У більшості випадків при укладенні договору на виконання НДР замовник передає виконавцю технічне завдання та погоджує з ним програму дій. Технічне завдання може включати техніко-економічне обгрунтування проведення робіт, вимоги до документації, порядок здачі-приймання робіт і т.д.
Виконавець в договорах на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт зобов'язаний:
1) виконати роботи відповідно до погодженого із замовником технічним завданням і передати замовнику їх результати в передбачений договором строк;
2) погодити із замовником необхідність використання охоронних результатів інтелектуальної діяльності, що належать третім особам, і придбання прав на їх використання;
3) своїми силами і за свій рахунок усувати допущені з його вини у виконаних роботах недоліки, які можуть спричинити відступи від техніко-економічних параметрів, передбачених у технічному завданні або в договорі;
4) негайно інформувати замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або про недоцільність продовження роботи;
5) гарантувати замовникові передачу отриманих за договором результатів, що не порушують виключних прав інших осіб (ст. 773 ГК РФ).
Замовник у договорах на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт зобов'язаний:
1) передавати виконавцеві необхідну для виконання роботи інформацію;
2) прийняти результати виконаних робіт і оплатити їх (ст. 774 ГК РФ).
Договором може бути також передбачений обов'язок замовника видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні параметри) або тематику робіт.
Здача-приймання виконаних робіт оформляється двостороннім актом, який підписується представниками як замовника, так і виконавця. Якщо у виконаній роботі будуть виявлені недоліки, то вони повинні бути відображені в акті. Здача-приймання повинна проводитися відповідно до процедури, встановленої в самому договорі. Зазвичай виконавець, закінчивши певний етап роботи або завершивши роботу в цілому, повідомляє про це замовника і направляє йому на підпис акт здачі-приймання з доданням необхідних документів, що підтверджують факт виконання роботи (наукові звіти, технічна документація, креслення, дослідні зразки і т.д .).
Результати роботи приймаються або спеціальною комісією, або спеціально уповноваженим представником замовника. Відмова від приймання результатів роботи повинен бути зроблений у письмовій формі з обов'язковою мотивуванням причин відмови.
Законом обмежений обсяг відповідальності виконавця. Зокрема, виконавець зобов'язаний відшкодувати завдані їм замовнику збитки в межах вартості робіт за договором, а упущена вигода підлягає відшкодуванню лише у випадках, передбачених договором. Таким чином, збитки, завдані замовнику внаслідок порушення умови про якість виконаної роботи, обмежуються розміром реального збитку (ст. 777 ЦК РФ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21.6. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт "
 1. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 2. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  Загальна характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 3. § 2. Правове становище публічних утворень
  Загальні початку виступу в цивільному обороті. Публічні утворення виступають у цивільних правовідносинах на рівних засадах з іншими суб'єктами - фізичними та юридичними особами (п. 1 ст. 124 ЦК). Незважаючи на те що у зазначеній нормі ЦК відтворений лише один з принципів цивільного права (юридичну рівність учасників цивільних правовідносин), участь публічних утворень у
 4. § 2. Результати інтелектуальної діяльності. Інформація
  Результати інтелектуальної діяльності. Велика група цивільних правовідносин виникає у зв'язку із створенням та використанням результатів інтелектуальної і насамперед творчої діяльності - творів науки, літератури і мистецтва, винаходів, програм для ЕОМ, промислових зразків і т.п. Зазначені продукти творчої діяльності є об'єктами так званої інтелектуальної
 5. § 1. Загальні положення про підряд
  Поняття і загальна характеристика договору підряду. Договір підряду, відомий в римському праві як найм роботи (locatio-conductio operis) і існуючий поряд з наймом речей (locatio-conductio rei) і найманням послуг (locatio-conductio operarum), - юридична форма опосередкування економічних відносин з виконання робіт. Сучасний інститут підряду представлений двома частинами - Загальною (§ 1 гл. 37
 6. § 1. Поняття і елементи договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  Поняття договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. З переходом до ринкових відносин істотно підвищуються роль і значення цивільно-правових засобів у сфері створення і використання науково-технічної продукції, яка набуває властивості товару і все ширше втягується в цивільний оборот. Одним з важливих засобів регулювання
 7. § 2. Зміст договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  Загальні положення. Зміст договорів на виконання НДР і ДКР утворюють взаємні права та обов'язки виконавця і замовника. Загальний підхід законодавця до їх визначення, виражений в гол. 38 ГК, зводиться до того, що в законі закріплюються їх основні види, а сторонам надається можливість включити в договори будь інші не суперечать чинному законодавству умови. Більшість
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 9. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
  Загальні положення. В результаті створення твору науки, літератури і мистецтва його автор набуває ряд суб'єктивних авторських прав як особистого немайнового, так і майнового характеру. Ці права в доктрині авторського права традиційно іменувалися винятковими. Теорія винятковості авторських прав була детально розроблена ще в російській дореволюційній літературі. На думку
 10. 1.5. Об'єкти авторського права
  Творчість являє собою пізнання нового, раніше невідомого і повинно приводити до нового, раніше невідомого результату. Як зазначає І. А. Зенін, "творчість - суб'єктивний критерій ... Тому, хоча з даного питання написано чимало статей та книжок, до цих пір не вдалося знайти загальноприйнятного критерію творчої діяльності. Слід визнати, що на практиці критерій творчості з повним
© 2014-2022  yport.inf.ua