Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
С.Г. Пепеляєв. Податкове право: Навчальний посібник, 2000 - перейти до змісту підручника

26.4. Межі податкового планування


Всі права платників податків мають бути гарантовані, а виконання обов'язків - забезпечено припиненням неправомірних дій. Застосування заходів, спрямованих на припинення податкових порушень, дозволяє визначити межу податкового планування, тобто ту грань, за якою діяльність щодо зменшення податкових зобов'язань платника податків перестає бути правомірною.
У правозастосовчій практиці більшості держав склалися спеціальні методи, що дозволяють запобігти ухиленню від сплати податків, а також істотно обмежити сферу податкового пла * нирования. Як правило, ці методи можна класифікувати на законодавчі обмеження, заходи адміністративного впливу, що застосовуються при порушенні платником податкового законодавства, а також на спеціальні судові доктрини (схема Х-4).
Схема Х-4
До законодавчих обмежень можна віднести перш за все заходи, спрямовані на запобігання ухилення від сплати податків, у тому числі встановлення обов'язків суб'єкта з реєстрації в податковому органі як платника податків, з надання відомостей і документів, необхідних для обчислення і сплати податків, утримання податків у джерела виплати доходів, а також встановлення відповідальності за порушення податкового законодавства. Такі обмеження встановлюються в законах про податки і представляють, по суті, сукупність обов'язків платника податків.
Крім того, в ряді країн існують спеціальні «штрафні» податки (penalty taxes), застосовувані до платника податків у спеціально встановлених випадках. Один з таких податків - податок за нерозумне акумулювання прибутку корпорацією (the penalty tax on improper accumulations of earnings) застосовується в США у випадках, коли корпорації ухиляються від розподілу дивідендів, акумулюючи прибуток на цілі, які визнаються нерозумними (unreasonable needs), наприклад: для подальшого надання, позик акціонерам корпорації або надання їм можливості використовувати кошти корпорації для їх власної вигоди; надання позик особам, визнаним пов'язаними з корпорацією (відносинами участі в капіталі тощо); інвестиції в цінні папери (якщо ця активність не є типовою для корпорації) і т.д.
Інший податок такого роду - податок на особисті холдингові компанії (1пе регзопа! По1а1пд сотрапу репа11у 1ах) застосовується з метою обмежити використання корпорацій в якості «чекових книжок» (рау-роске! Согрога1юпз, т.е . корпорацій, що засновуються з метою здійснення операцій з цінними паперами для її засновників) або як «інкорпорованих талантів» (корпорацій, що засновуються для розпорядження здібностями її власника-спортсмена, актора, музиканта і т.п.). Популярність використання в подібних цілях корпорацій обумовлювалася значним розривом у рівні ставок оподаткування доходів фізичних осіб і корпорацій.
Деякі риси штрафних податків в російському законодавстві можна виявити в податок на перевищення фонду оплати праці, який стягувався в 1992-1995 роках.
Заходи адміністративного впливу, що застосовуються податковими органами, є свого роду інструментами, за допомогою яких досягається можливість оперативного втручання податкових органів у діяльність платників податків, спрямовану на ухилення від сплати податків.
Податкові органи вправі вимагати від платників податків дотримання податкового законодавства, а саме: своєчасної і правильної сплати податків, подання документів, що підтверджують право на пільги, та ін Вони можуть вимагати пояснення та проводити перевірки (у тому числі зустрічні) дотримання податкового законодавства, застосовувати санкції за порушення податкового законодавства, вимагати кримінального переслідування порушників податкового законодавства. Крім того, існує ряд повноважень податкових інспекцій, які спрямовані на запобігання податкових правопорушень. Як приклад можна привести право податкових органів призупиняти операції по рахунках платника, а також право пред'являти до судових органів різні позови.
Податкові органи мають можливість використовувати судовий механізм для боротьби з ухиленням від сплати податків. Світовою практикою вироблені спеціальні судові доктрини, застосовувані судами для визнання угод не відповідними вимогам законодавства з мотивів їх укладення з метою ухилення від сплати податків або незаконного обходу податків.
Доктрина «істота над формою» (equity above the form) спрямована на визначення податкових наслідків удаваних правочинів. Концепція, що лежить в основі цієї доктрини, полягає в тому, що юридичні наслідки, що випливають з угоди, визначаються більшою мірою її істотою, ніж формою. Іншими словами, якщо форма угоди не відповідає відносинам, які фактично реалізуються між сторонами за угодою, виникають податкові наслідки, відповідні суті угоди або реально виникли відносинам, які сторони могли і не припускати.
Як приклад можна привести договір оренди майна між дочірньою і холдингової компаніями, що укладається з метою обходу подвійного оподаткування дивідендів, що розподіляються дочірньою компанією. У такому випадку при виплаті дивідендів під виглядом орендної плати може бути застосований принцип «фактичних дивідендів» (constructive dividends або hidden profit distributions), згідно з яким виплати різноманітних, вироблені компанією її акціонерам, хоча і не виражені у формі дивідендів, можуть бути визнані розподілом дивідендів. До компанії, фактично розподіляє дивіденди під виглядом орендної плати (наприклад, при її виплаті в розмірі, що перевищує розумний розмір плати за аналогічне майно, орендоване особою, що є взаємопов'язаним з орендодавцем), можуть бути застосовані санкції за ухилення від сплати податків. Платник має право доводити, що розподілу дивідендів не було і сплачуються суми не перевищували середній ринковій плати за користування орендованим майном.
Треба сказати, що дана доктрина може мати і зворотний ефект. Так, зацікавлена особа має право скористатися нею, щоб довести, що істота дій має превалювати над незначними упущеннями у формі угоди при її укладанні.
Суть доктрини «ділової мети» (Ьчзтезз рчгрозе) полягає в тому, що операція, дає певні податкові переваги для її сторін, може бути визнана недійсною, якщо не досягає ділової мети. При цьому з метою попередження ухилення від сплати податків податкова економія не визнається діловою метою угоди. Наприклад, згідно зі ст. 11 Директиви ЄЕС «Про злиття» податкові переваги, передбачені даним актом для компаній, що здійснюють злиття, поглинання або інші перетворення, не надаються, якщо встановлено, що важливою метою або навіть однією з основних цілей, переслідуваних сторонами при реорганізації, було ухилення від сплати податків або уникнути (обхід) податків. Якщо податковий орган продемонструє, що дії, що вживаються сторонами, що не обумовлені розумними комерційними міркуваннями (valid commercial reasons), такими, як раціоналізація комерційної діяльності, наближення виробництва до ринку сировини або робочої сили тощо, то презюміруется, що дана угода мала своєю принциповою метою ухилення від сплати податків або уникнути податків. Тягар доведення зворотного покладається на учасників операції
Основні принципи даної доктрини можуть застосовуватися і в Російській Федерації при розгляді справ про недійсність угод, укладених з метою ухилення від сплати податків без наміру створити відповідні правові наслідки. Як приклад можна привести випадки укладання трудових договорів з інвалідами та деякими іншими категоріями громадян, чиє працевлаштування надає підприємству істотні податкові пільги. У більшості таких випадків слід говорити про наявність уявних угод, укладених виключно в цілях обходу податку.
Доктрина «угоди по кроках» (5 (ер {гапзас (ЮПЗ) служить для визначення податкових наслідків удаваних угод. Удаваної називається угода, що укладаються сторонами для виду, з метою прикрити іншу угоду, яку сторони в дійсності бажали укласти. Істота цієї доктрини зводиться до того, що суд при розгляді конкретної угоди «усуває» проміжні операції, проведені сторонами, і розглядає реально досягнуті підсумки. Платники податків нерідко дроблять угоду, пов'язану з істотними податковими наслідками, на ряд проміжних угод, що дозволяють досягти необхідного результату з набагато меншими податковими наслідками.
Треба сказати, що доктрина «угоди по кроках» має багато спільного як з доктриною «істота над формою», так і з доктриною «ділової мети», а застосовується , як правило, в тих випадках, коли податкові влади доводять, що поділ єдиної угоди на ряд проміжних «кроків», скоєних з незначними тимчасовими проміжками, мало своєю метою лише ухилення від сплати податків. Результатом застосування доктрини може бути відмова від надання податкових пільг, на які сторони могли розраховувати при дробленні угоди, встановлення обов'язку сплачувати податки, відповідні основної угоди, і в ряді випадків - застосування заходів відповідальності за ухилення від сплати податків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 26.4. Межі податкового планування "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  межами наступні параметри правового простору місцевого самоврядування: населення муніципального освіти самостійно вирішує питання місцевого значення; економічною основою місцевого самоврядування є муніципальна власність, право і тягар володіння, користування і розпорядження якої належить населенню муніципального освіти; система місцевого самоврядування
 2. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  межах чинного законодавства (право на податкове планування). На законодавчому рівні, а може бути, і на конституційному необхідно закріпити право юридичних і фізичних осіб вести справи таким чином, щоб максимально зменшити розмір своїх податкових виплат. Визнання права платника податків на податкове планування поставить проблему розмежування законних і незаконних
 3. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  пределеніе Судової колегії в цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації від 24 березня 2004 р. N 22-Г04-1. Розглядаючи питання про те, чи повинні органи місцевого самоврядування фінансувати з місцевого бюджету діяльність адміністративно- технічних комісій суб'єкта Російської Федерації, Верховний Суд Російської Федерації вказав, що в ст. 6 Федерального закону від 28 серпня 1995
 4. § 2. Предмет цивільного права
  пределенія істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Громадянське законодавство, - йдеться в абз. 1 п. 1 ст. 2 ЦК, - визначає правове
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  пределеніе через яке визначається 25 . IN BREVI [ін бреві] - коротко 26. IN CORPORE [ін корпоре] - в повному складі 27. IN PLENO [ін ПЛЕН] - в повному складі 28. IN RE [ін ре] - на ділі 29. IN SITU [ин ситу] - в місці знаходження 30. IN DEPOSITO [ін депозіто] - на зберігання 31. INTER ALIA [ІНТЕР Аліа] - серед інших речей або справ 32. INTER PARTES [ІНТЕР партес] - між сторонами 33.
 6. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  пределенія федеральним законом або законом суб'єкта Федерації і визнаним за встановленими ЖК і (або) федеральним законом або законом суб'єкта Федерації підставах нужденними в житлових приміщеннях. Дані житлові приміщення надаються в установленому ЖК порядку, якщо інший порядок не передбачений федеральним законом або законом суб'єкта Федерації. Зазначена формулювання, по-перше, дозволяє
 7. § 3. Зміст договору комерційної концесії
  пределенія дій. Права та обов'язки правовласника. Найважливішою первісної обов'язком правовласника є надання користувачеві комплексу майнових прав. Цей обов'язок, яка на перший погляд може вважатися виконаною вже в силу самого факту підписання договору, насправді вимагає цілком певних дій правовласника протягом усього терміну концесії
 8. § 1. Правове регулювання економічного механізму охорони середовища
  пределеніе їх соціально-економічної оцінки. Державними природоохоронними органами ведеться державний земельний, водний, лісовий кадастр, державні кадастри надр , тваринного світу, особливо охоронюваних природних територій і об'єктів. Кадастр - це систематизований звід даних, що включає опис об'єктів чи явищ, у ряді випадків з їх економічної, екологічної, соціальної
 9. 2. Свобода договорів
  пределяет умови укладається ними договору, в тому числі і побудованого за вказаною в законодавстві моделі. Єдина вимога до сторін полягає і в цьому випадку в тому, щоб обране таким чином умова не суперечило закону або іншим правовим актам. Зокрема , розсуд сторін не може мати місце, якщо зміст умови наказано законом чи іншими правовими актами. Всі три
 10. Коментар до п. 1
    Межа і конкретизовано також: - у ст.ст. 15, 16, 74, 75 Дисциплінарного статуту Збройних Сил Російської Федерації, затвердженого Указом Президента Російської Федерації від 14 грудня 1993 р. N 2140; - в наказі міністра оборони Російської Федерації "Про повноваження посадових осіб Збройних Сил Російської Федерації за призначенням офіцерів і прапорщиків (мічманів) на військові
© 2014-2022  yport.inf.ua