Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

28.2. Система митних органів

25 червня 1991 р, був прийнятий Закон України «Про митну справу в Україні», що проголосив створення митної служби в Україні. За ці роки вона стала міцною, ефективно діючої, сучасною структурою, яка забезпечує реалізацію державної політики у сфері митної справи. За минулий час була побудована розгалужена митна інфраструктура, яка включає в себе регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління, 3 навчальні заклади - Академію митної служби в Дніпропетровську і два навчальних центри підвищення кваліфікації - у Києві та Хмельницькому, а також спеціалізовані митні організації.
Ефективну роботу системи Державної митної служби забезпечують митні пости, на митній межі-

це держави діють міжнародні та міждержавні пункти пропуску, а також пункти спрощеного переходу.
Всі вони діють відповідно до актами, що визначають їх правовий статус. У здійсненні митної політики бере участь дуже багато державних органів - Кабінет Міністрів України, міністерства та інші органи центральної виконавчої влади, Національний банк України, але безпосередньо здійснення цієї політики покладається на митні органи. Вони, відповідно до ст. 12 МКУ, реалізуючи митну політику України, виконують такі основні функції:
1) виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;
2) забезпечення виконання зобов'язань , які випливають з міжнародних договорів України щодо митної справи;
3) сприяння захисту прав інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв'язків, інших юридичних та фізичних осіб;
4) застосування, відповідно до закону, заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України;
5) здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, удосконалення форм і методів їх здійснення;
6) захист економічних інтересів України;
7) здійснення спільно з іншими уповноваженими державними органами комплексного контролю за валютними операціями у зовнішньоекономічній діяльності;
8) здійснення спільно з іншими уповноваженими державними органами заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;
9) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;
10) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;
11) розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної справи;
12) ведення митної статистики;
13) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
14) здійснення верифікації (визначення достовірності) сертифікатів походження товарів з України.

Органи державної влади, які відповідно до законів України не здійснюють безпосереднього керівництва митною справою, органи місцевого самоврядування, підприємства, їх посадові особи, а також громадяни не мають права приймати рішення, віднесені до компетенції митних органів Україна, а також тим чи іншим чином втручатися в діяльність митних органів.
Митна система України складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій.
Митними органами є Державна митна служба України, регіональні митниці, митниці.
Державна митна служба України є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положенням «Про Державну митну службу України», яке затверджується Президентом України. У відповідності з Положенням «Про державну митну службу України», затвердженим Указом Президента від 24 серпня 2000 року № 1022/2000, основними завданнями цього центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом є:
- забезпечення реалізації державної політики у сфері митної справи;
- захист економічних інтересів України;
- контроль за дотриманням законодавства України про митну справу;
- використання способів митно-тарифного і внетаріф-ного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів;
- удосконалення митного контролю, митного оформлення товарів при переміщенні через митний кордон України;
- здійснення разом з Національним банком України комплексного контролю за валютними операціями;
- здійснення разом з іншими уповноваженими центральними органами виконавчої влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і дотримання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;
- боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;
- розвиток міжнародного співробітництва у сфері митної справи.
Державна митна служба України відповідно до покладених на неї завдань:
1) організовує та контролює діяльність митних органів;

2) забезпечує своєчасне і повне внесення до державного бюджету коштів від податків, зборів (обов'язкових платежів), стягнення яких, згідно із законодавством, покладено на митні органи;
3) разом з іншими органами виконавчої влади вживає заходів, спрямованих на недопущення незаконного вивезення за кордон цінностей, що є культурним або історичним надбанням українського народу;
4) сприяє, в межах своєї компетенції, здійснення заходів щодо захисту прав споживачів товарів, що ввозяться в Україну, а також прав інтелектуальної власності в процесі зовнішньоекономічної діяльності;
5) розробляє і здійснює самостійно або у взаємодії з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання контрабанді, порушенню митних правил та їх припинення;
6) організовує та контролює, відповідно до законодавства, проведення митними органами дізнання у справах про порушення митних правил;
7) веде митну статистику;
8) веде разом з іншими уповноваженими органами виконавчої влади Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності;
9) здійснює верифікацію (визначення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України;
10) забезпечує , в межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у системі митних органів України, дотримання посадовими особами митних органів України вимог законодавства щодо порядку використання та збереження інформації з обмеженим доступом;
11) реалізує, в межах своєї компетенції, державну кадрову політику;
12) бере участь у підготовці проектів програм розвитку митної справи, соціального захисту його працівників;
13) створює, реорганізовує та ліквідовує в установленому порядку регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, установи і навчальні заклади;
14) організовує реконструкцію та спорудження пунктів пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення;
15) здійснює, відповідно до законодавства України, функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

16) забезпечує гласність у діяльності митних органів, здійснює в установленому законодавством порядку інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян з питань митного законодавства;
17) бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договору України;
18) здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.
Нормативно-правові акти Державної митної служби України з питань безпосереднього здійснення митної справи, організації та регулювання митного контролю, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, на основі і на виконання чинного законодавства та в межах її компетенції , є обов'язковими до виконання всіма підприємствами та громадянами.
Державній митній службі України підпорядковані регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні установи та організації, а також інші організації та установи митної системи (консалтингові, оздоровчі, спортивні, будівельні, господарські та інші).
Державну митну службу України очолює Голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Відповідно до рішення колегії ДМСУ, затвердженим наказом ДМСУ від 14 липня 2003 р. № 457 «Про введення в дію рішень колегії ДМСУ« Про вдосконалення структури митних органів та приведення їх функцій відповідно до повноважень »була проведена реорганізація служб, безпосередньо підпорядкованих ДМСУ, а також регіональних та місцевих митних підрозділів. У першу чергу, слід зазначити ліквідацію Оперативної митниці та створення Центрального бюро аналізу ризиків та аудиту, у складі якого утворені відділ контролю за дотриманням митного законодавства, а також сектор з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Безпосередньо підпорядковується Державній митній службі Центральна енергетична митниця. Вона діє на підставі положення про Центральну спеціалізовану митницю, затвердженому Наказом Державної митної служби України від 25 березня 1997 р. № 123. Вона здійснює митне оформлення та митний контроль за імпортом, експорту, транзиту енергоносіїв - електроенергії, сирої нафти,

сирих нафтопродуктів, нафтопродуктів, природного газу, продуктів їх переробки, які перетинають митний кордон України залізничним транспортом, електромережами та іншими засобами транспортування.
Зоною діяльності митниці є митна територія України:
- митниця у своїй діяльності керується Митним кодексом, іншими законодавчими актами України, міжнародними договорами України, нормативними актами Державної митної служби України , а також цим Положенням;
- митниця є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України і своєю назвою «Центральна спеціалізована митниця Державної митної служби України»;
- митниці підпорядковані митні пости та відділення, які безпосередньо здійснюють митний контроль та оформлення енергоносіїв;
- створення митниці, її реорганізація і ліквідація здійснюється Державною митною службою України;
- митниця здійснює свої функції відповідно до вимог Закону України «Про Державну таємницю».
Основними завданнями митниці в межах її компетенції є:
- захист економічних інтересів України та сприяння реалізації митної політики України;
- контроль за дотриманням законодавства України про митну справу, зокрема в частині правової реалізації переміщень через митний кордон та митного оформлення енергоносіїв;
- забезпечення зобов'язань, які визначаються міжнародними угодами України щодо технічного переміщення енергоносіїв;
- використання коштів митно-тарифного і нетарифного регулювання при переміщенні енергоносіїв;
- забезпечення контролю за своєчасною і повною сплатою митних платежів і державних податків учасниками зовнішньоекономічної діяльності, які займаються переміщенням енергоносіїв через митний територію України;
- удосконалення контролю та митного оформлення енергоносіїв, що перетинають митний кордон України;
- здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів енергоносіїв та дотримання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків інтересів України на зовнішньому ринку;

- боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, здійснення заходів щодо запобігання цих правопорушень.
Відповідно до наказу ДМСУ від 14 серпня 2003 р. була проведена реорганізація центральної енергетичної митниці. Відповідно до нього, замість одного з основних підрозділів цієї митниці були створені: відділ митного контролю та митного оформлення в м. Одесі Центральної енергетичної митниці; оперативно-вантажний відділ у морському торговельному порту «Південний» Центральної енергетичної митниці; відділ митного контролю та митного оформлення в м. Херсоні Центральної енергетичної митниці та сектор митного контролю та митного оформлення енергоносіїв у складі цього відділу з місцем розташування у м. Миколаєві.
  Митниця згідно з покладеними на неї обов'язками виконує наступні функції:
  - Забезпечує контроль і митне оформлення енергоносіїв:
  а) розробляє і вносить в Державну митну службу України пропозиції щодо створення митних постів і відділів, призначених для здійснення митного контролю та оформлення енергоносіїв;
  б) розробляє і вносить для затвердження Державною митною службою України технології (схеми) організації контролю та митного оформлення енергоносіїв;
  в) розробляє концепцію і забезпечує введення в дей-
  ствие системи надійного і достовірного фактичного виміру обсягів енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України;
  г) вносить пропозиції щодо розміщення митниць-
  них лабораторій та координує їх діяльність в частині визначення якості енергоносіїв;
  д) здійснює оперативну робочу зв'язок з митними органами суміжних держав щодо ввезення-вивезення і транзиту енергоносіїв;
  - Безпосередньо забезпечує контроль за транзитом нафти, газу та електроенергії через Україну за системою магістральних нафтопроводів;
  - Нараховує та стягує митні платежі та податки:
  а) здійснює контроль за правильністю нарахування та стягнення митних платежів;
  б) здійснює своєчасне перерахування коштів до державного бюджету;
  в) контролює використання механізму втручання.

  У зв'язку з прийняттям нового ТКУ було проведено уточнення правового статусу основних ланок митної системи України. 25 липня 2003 наказом ДМСУ № 500 були затверджені примірні положення про регіональну митницю та митниці, а наказом ДМСУ № 289 від 6 травня 2003 року було закріплено статус митного поста.
  Регіональна митниця є митним органом, який на території закріпленого за ним регіону в межах своєї компетенції здійснює митну справу та забезпечує комплексний контроль за дотриманням законодавства України з питань митної справи, керівництво і координацію діяльності підпорядкованих йому митниць та спеціалізованих митних установ і організацій.
  Регіональна митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положенням, яке затверджується наказом Державної митної служби України.
  Її головними завданнями є:
  - Контроль та забезпечення виконання законодавства України про митну справу митними установами регіону;
  - Забезпечення виконання зобов'язань, які випливають з міжнародних угод, укладених Україною, в частині, що стосується митної справи;
  - Організація ефективного застосування засобів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в регіоні, забезпечення нарахування та стягнення в повному обсязі мита, інших податків і зборів з товарів, що переміщуються через митний кордон України, та своєчасного перерахування коштів, що надходять до державного бюджету;
  - Створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, організацій та пасажиропотоку через митний кордон України;
  - Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;
  - Ведення митної статистики;
  - Формування повної, достовірної інформації та звітності про результати фінансово-господарської діяльності та надання її Державній митній службі України у встановлені строки;
  Регіональна митниця, відповідно до покладених на неї завдань, виконує наступні функції:
  - Контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України;

  - Здійснює митний контроль та оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;
  - Виконує рішення та доручення Державної митної служби України, контролює їх виконання підлеглими митними установами;
  - Приймає в межах своєї компетенції накази, які є обов'язковими для виконання підлеглими митними установами;
  - Вносить в Державну митну службу України пропозиції щодо змін та удосконалення чинного митного законодавства;
  - Розробляє на підставі типових технологічні схеми митного контролю на автомобільних, залізничних, в морських, річкових і авіаційних пунктах пропуску через державний кордон України та ін
  Створення, реорганізація та ліквідація регіональних митниць здійснюється Державною митною службою України. Начальник регіональної митниці призначається на посаду та звільняється з посади головою Державної митної служби України.
  Митниця є митним органом, безпосередньо забезпечує виконання законодавства з питань митної справи, справляння митних платежів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України. Митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положенням, яке затверджується наказом Державної митної служби України.
  Відповідно до кримінально-процесуальним законодавством України митниця є органом дізнання у справах про контрабанду.
  Основними завданнями митниці є:
  - Захист економічних інтересів України, забезпечення в зоні своєї діяльності виконання громадянами та суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності чинного законодавства України про митну справу;
  - Забезпечення виконання зобов'язань, які випливають з міжнародних договорів України в галузі митної справи;
  - Здійснення митного контролю та оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;
  - Організація та проведення заходів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил;

  - Проведення силами підрозділів митної варти оперативних заходів щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди та порушень митних правил, забезпечення охорони та супроводу підакцизних товарів та інших предметів, що переміщуються через територію України, та контроль за їх проведенням;
  - Дізнання у справах про контрабанду та провадження у справах про порушення митних правил;
  - Здійснення заходів щодо захисту інтересів національного споживача і недопущення ввезення на територію України неякісних товарів або товарів, які не відповідають чинним в Україні вимогам і стандартам;
  - Створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, організацій та установ у зоні своєї діяльності, для прискорення пасажиропотоку та переміщення товарів через митний кордон України;
  - Ведення інформаційно-аналітичної роботи та митної статистики;
  - Ведення, згідно з чинним законодавством, бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності, забезпечення контролю за раціональним та економним використанням матеріальних і фінансових ресурсів, відповідно до нормативів і кошторисами, збереження державної власності, оформлення бухгалтерської звітності, забезпечення своєчасності і повноти перерахування митних платежів на рахунки Державної митної служби України;
  - Забезпечення правильного застосування заходів митно-тарифного регулювання товарного обороту між Україною та іншими державами з метою захисту економічних інтересів України.
  Митниця, згідно покладених на неї завдань, виконує такі функції:
  - Контролює дотримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановленого порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України;
  - Виконує рішення і доручення Державної митної служби та регіональної митниці. Видає в межах своєї компетенції накази;
  - Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль та оформлення товарів та інших предметів;
  - Здійснює перевірку відомостей, заявлених у вантажній митній декларації, при митному оформленні това-

  рів та інших предметів, відповідно до наявних вантажами та документами, необхідними для здійснення оформлення і митного контролю;
  - Нараховує та стягує на зоні своєї діяльності митні платежі та збори, стягнення яких відповідно до законодавства покладено на митні органи. Своєчасно перераховує отримані кошти на рахунки Державної митної служби України;
  - Використовує в порядку, передбаченому чинними нормативними документами, митне забезпечення, системи та форми захисту результатів митного оформлення;
  - Забезпечує контроль за доставкою митних вантажів в інші митні органи, а в разі їх недоставки проводить пошук;
  - Забезпечує функції валютного контролю та контролю за термінами повернення в Україну імпортної частини бартерних угод (бартерний контроль);
  - Проводить спільно з іншими правоохоронними органами заходи, спрямовані на запобігання незаконного вивезення за кордон предметів, що становлять національне, історичне надбання держави;
  - Взаємодіє з іншими правоохоронними і контрольними службами в зоні своєї діяльності;
  - Забезпечує збереження і використання вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів посадовими особами митниці; проводить розслідування у разі їх втрати або протиправного застосування;
  - Інформує суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та громадян про порядок митного оформлення, у разі відмови в митному оформленні товарів та інших предметів надає вичерпну інформацію щодо причин відмови та вимог чинного митного законодавства.
  Особливе місце в митній системі України займає митна варта, яка діє на підставі положення про неї, затвердженому наказом ДМСУ 5 вересня 2003 № 593. У ньому говориться, що її основними завданнями є:
  - Здійснення заходів, пов'язаних із виявленням, розкриттям, припиненням, профілактикою порушень митного законодавства, запобіганням таким порушенням;
  - Боротьба з незаконним переміщенням через митний кордон України транспортних засобів і товарів, у тому числі історичних і культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних та вибухових речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

  - Здійснення контролю за оперативною митницею в зоні діяльності регіональних митниць, митниць та її аналіз щодо боротьби з порушеннями митного законодавства;
  - Виявлення шляхів, способів і механізмів незаконного ввезення на територію України та вивезення за її межі товарів і транспортних засобів, з'ясування обставин, які цьому сприяють, а також розробка і впровадження методів ефективної протидії зазначеним порушень митного законодавства;
  - Охорона будинків, споруд, приміщень митних органів та інших об'єктів митної інфраструктури, зон митного контролю від будь-яких протиправних посягань;
  - Фізичний захист працівників митних органів, фахівців митних установ та організацій, інших осіб, а також товарів, які перебувають у зоні митного контролю, від протиправних дій;
  - Локалізація разом з іншими органами конфліктних ситуацій у зоні діяльності відповідних митних органів;
  - Участь у ліквідації наслідків катастроф, аварій, стихійного лиха та екологічного забруднення в зоні діяльності відповідних митних органів.
  Митна варта відповідно до покладених на неї завдань:
  - Організовує та здійснює спеціальні заходи щодо запобігання незаконного переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів на всій митній території України, в будь-який час;
  - Здійснює адміністративне затримання осіб, які здійснювали порушення митних правил;
  - На підставі інформації, отриманої в установленому порядку від Державної прикордонної служби України, МВС України та СБУ, проводить самостійно або у взаємодії з підрозділами цих органів державної влади заходи щодо виявлення, припинення та попередження митних правопорушень. Заходи, які здійснюються митною вартою в контрольованих прикордонних районах і пунктах пропуску через державний кордон, здійснюються на підставі інформації, отриманої від митних органів сусідніх держав кордону України;
  - Бере участь у проведенні митними органами митних процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визна-

  ляють відповідно до вимог Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів, укладених в установленому законом порядку. Працівники митної варти мають право:
  - Розміщувати тимчасові пости, пересуватися будь-якими ділянками місцевості і водного простору в межах митної території України, а в межах контрольованого прикордонного району - за погодженням з відповідними органами охорони державного кордону;
  - Затримувати товари, транспортні засоби та громадян, які перетинають митний кордон України з порушенням вимог митного законодавства України, і проводити в установленому Митному кодексі України порядку їх огляд;
  - Проводити за письмовим розпорядженням Голови Держмитслужби України або його заступника, начальника регіональної митниці або його заступника, начальника митниці або його заступника, в установленому Митним кодексом України порядку переогляд оформлених митними органами товарів і транспортних засобів, у тому числі тих, що переміщуються транзитом через територію Україна, якщо є підстави вважати, що переміщення здійснюється з порушеннями норм Митного кодексу України чи іншого законодавства України з питань митної справи;
  - Проводити за письмовим розпорядженням Голови Держмитслужби України та його заступника, начальника регіональної митниці або його заступника, начальника митниці або його заступника, огляд територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, або здійснюється діяльність, контроль за якою покладено законодавством на митні органи;
  - Супроводжувати і охороняти товари, які перебувають під митним контролем, у тому числі ті, що переміщуються через територію України транзитом;
  - Запрошувати осіб до митних органів для з'ясування обставин порушення митних правил, отримувати пояснення від посадових осіб підприємств, громадян, причетних до скоєння порушення митних правил. У невідкладних випадках з'ясування обставин і первинне документування порушень митного законодавства можуть здійснюватися в інших придатних для виконання таких дій місцях;

  - Вилучати товари, що є безпосередніми предметами порушення митних правил, товари із спеціально виготовленими сховищами, що використовувалися для приховування від митного контролю безпосередніх предметів порушення митних правил, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення через митний кордон України безпосередніх предметів порушення митних правил, а також документи, необхідні для розгляду справи про порушення митних правил.
  Структуру митної варти складають:
  - В Держмитслужбі України - Управління митної варти;
  - У регіональних митницях - підрозділи митної варти;
  - В митницях - підрозділи митної варти митниць.
  Особливе місце в структурі митних органів займають підрозділи по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил: відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил та служби по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.
  Наказом ДМСУ від 4 вересня 2003 р. № 591 відділення та служби були підпорядковані начальникам регіональних митниць та митниць, а з питань оперативно-службової діяльності - начальнику Управління організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ДМСУ.
  Відділення по боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил діє на підставі Примірного положення про відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил регіональної митниці (митниці прямого підпорядкування).
  Основними завданнями відділення є:
  1. Участь у реалізації державної політики захисту економічних інтересів держави.
  Здійснення митної справи у частині виявлення порушень митного законодавства, провадження у справах про порушення митних правил та дізнання у кримінальних справах про контрабанду.
  2. Організація та здійснення боротьби з контрабандою та нару-
  шениями митних правил, керівництво службами підпорядкованих митниць та координація їх діяльності, а також забезпечення дотримання особовим складом вимог законодавства, які визначають порядок організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.
  3. Контроль стану оперативної обстановки з питань боротьби з незаконним переміщенням через дер-

  ную кордон транспортних засобів, товарів та інших предметів у зоні своєї діяльності.
  Виявлення шляхів, способів і механізмів переміщення на територію України та вивезення за її межі предметів контрабанди, а також причин, які до цього призводять, і умов, які цьому сприяють.
  4. Збір, узагальнення та аналіз оперативної, статистичної та тематичної інформації, яка надходить від служб підпорядкованих митниць.
  Прогнозування структури предметів контрабанди та порушень митних правил, можливих тенденцій і каналів незаконного переміщення транспортних засобів, товарів та інших предметів через митний кордон України.
  Розробка і реалізація заходів для вдосконалення і підвищення ефективності та якості цієї роботи.
  5. Організація постійної співпраці, в тому числі обміну інформацією, взаємодії та скоординованих дій з правоохоронними органами, органами виконавчої влади, митними органами України, митними органами зарубіжних країн у напрямі боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Поширення передового досвіду такої роботи.
  6. Організація виконання актів Президента України, Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, доручень Держмитслужби та звернень правоохоронних органів у межах компетенції відділення.
  7. Забезпечення участі регіональної митниці (митниці прямого підпорядкування) у міжнародному співробітництві з питань боротьби з контрабандою, незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зброї, історичних і культурних цінностей.
  8. Участь у межах компетенції відділення за дорученням керівництва Держмитслужби або начальника митниці у перевірках оперативно-службової діяльності оперативних підрозділів митних органів.
  9. Контроль діяльності служб підпорядкованих митниць. Надання методичної та практичної допомоги службам підпорядкованих митниць у питаннях організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.
  Відділення, відповідно до покладених на нього завдань, виконує оперативну, регуляторну, правозастосовчу, контрольну, організаційну, координаційну та аналітичну функції.
  Воно проводить розробку, організацію та проведення заходів для попередження і припинення порушень митного

  законодавства під час переміщення транспортних засобів, товарів та інших предметів через митний кордон України, у тому числі контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зброї, боєприпасів, історичних і культурних цінностей тощо, здійснює координацію дій служб підпорядкованих митниць, які стосуються виявлення, попередження та припинення контрабанди та порушень митних правил. На нього покладено вивчення форм, методів, характеру скоєння контрабанди та порушень митних правил, закономірності в цьому процесі, а також структури предметів правопорушень та впровадження на цій основі заходів для боротьби з такими правопорушеннями, здійснення їх прогнозування та розроблення рекомендацій, спрямованих на попередження таких дій . Структура і штатний розпис відділення затверджується Головою Служби як складова частина структури та штатного розпису регіональної митниці (митниці прямого підпорядкування) за письмовим погодженням з Управлінням організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби.
  Керівництво відділенням здійснює заступник начальника регіональної митниці (митниці прямого підпорядкування) - начальник відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил (далі - начальник відділення), який підпорядковується безпосередньо начальнику митниці.
  Начальник відділення призначається на посаду і звільняється з неї Головою Служби за поданням начальника відповідної митниці, письмово, погодженому з Управлінням організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, Управлінням власної безпеки, Управлінням по роботі з особовим складом Держмитслужби в порядку, визначеному наказом ДМСУ від 15.01.2002 р. № 19 «Про затвердження Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади, віднесені до номенклатури Голови Служби, і звільненням від таких посад» та від 25.01.2002 р. № 43 «Про розподіл особового складу митних органів з номенклатурам посад ».
  Для виконання покладених на відділення завдань і функцій його працівники мають право діяти в межах повноважень, наданих законодавством України, наказами та розпорядженнями Держмитслужби та цим Положенням, відповідно до затверджених посадовими інструкціями, здійснювати провадження у справах про порушення митних правил, порушених регіональною митницею (митницею прямого підпорядкування) і підлеглими митницями.
  Отримувати від підрозділів регіональної митниці (митниці прямого підпорядкування), митних органів, митних уполно-

  мочених, доглядових комісій, підприємств, організацій та установ і окремих громадян документи, необхідні для здійснення провадження у справах про порушення митних правил та проведенні дізнання у справах про контрабанду.
  Використовувати інформаційні та довідкові бази даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи ГОСТам-служби України в порядку, встановленому Держмитслужбою.
  У встановленому законодавством порядку вони мають право звертатися із запитами щодо подання необхідної інформації та документів у державні органи, підприємства, установи, організації, їх посадовим особам, а також до окремих громадянам; за дорученням начальника регіональної митниці (митниці прямого підпорядкування) перевіряти дотримання особовим складом оперативних підрозділів регіональної та підпорядкованих митниць вимог законодавства, які визначають порядок організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; в разі виявлення правопорушень отримувати, у встановленому законодавством порядку, письмові пояснення від посадових осіб цих митних органів; про результати перевірок інформувати начальника регіональної митниці (митниці прямого підпорядкування), подавати йому пропозиції щодо застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень.
  Працівники відділення мають право залучатися для проведення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, товарів та інших предметів на будь-якій їх стадії.
  Перевіряти документи на право переміщення юридичними та фізичними особами транспортних засобів, товарів та інших предметів через митний кордон України.
  Проводити, у встановленому законодавством порядку, особистий огляд громадян, огляд (переогляд) речей, транспортних засобів, товарів та інших предметів, що знаходяться під митним контролем.
  З метою припинення порушень митних правил, встановлення осіб, які вчинили порушення митних правил, а також для складання протоколів про порушення митних правил, якщо їх неможливо скласти на місці вчинення правопорушень, здійснювати адміністративне затримання громадян, які вчинили такі порушення, у встановленому законодавством порядку.
  Користуватися безперешкодним доступом у приміщення всіх підрозділів митних органів, на територію пунктів пропуску через державний кордон, зон митного контролю складів митниць та інших митних об'єктів.
  Здійснювати огляд територій і приміщень складів тимчасового збереження, митних ліцензійних складів, спеці-

  них митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, або здійснюється діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи.
  За письмовим дорученням начальника регіональної митниці (митниці прямого підпорядкування) або начальника відділення з метою перевірки в установленому законодавством порядку транспортних засобів, товарів та інших предметів, що підлягають митному контролю або контроль за якими покладено на митні органи, а також відповідних документів на них, здійснювати митне обстеження територій, приміщень, складів і сховищ підприємств, організацій та установ (крім іноземних дипломатичних представництв і прирівняних до них за статусом) незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності.
  Припиняти навантаження, вивантаження, перевантаження, запаковування, упаковку і переупаковку товарів, що перебувають під митним контролем, виявляти пошкодження їх пакування, зміна акцизних марок та ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, а також заміну транспортного засобу без дозволу митного органу.
  Для виконання завдань по боротьбі з митними правопорушеннями у випадках, передбачених законодавством, затримувати транспортні засоби, товари та інші предмети, вилучати необхідну документацію.
  Контролювати дотримання посадовими особами служб підпорядкованих митниць законності при провадженні дізнання в кримінальних справах про контрабанду та провадженні у справах про порушення митних правил.
  Використовувати в роботі криминологическую та спеціальну техніку, засоби митного контролю, засоби зв'язку і транспорт.
  Зберігати, носити і застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби в порядку, встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 1953 «Деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби».
  У разі оперативної необхідності виконувати свої службові обов'язки в цивільному одязі.
  Служба по боротьбі з контрабандою та ПМП діє в зоні роботи відповідної митниці.
  Основними завданнями та функціями Служби є захист економічних інтересів держави шляхом:
  - Забезпечення і здійснення контролю за проходженням товарів підакцизної групи та інших предметів, у тому числі транзитних, що переміщуються через митну територію України;

  - Контролю стану оперативної обстановки з питань боротьби з незаконним переміщенням через державний кордон товарів та інших предметів у зоні своєї діяльності. Враховуючи що має оперативну інформацію, проведення оперативних заходів щодо попередження та припинення порушень митного законодавства, в тому числі контрабанди наркотиків, психотропних речовин, зброї, боєприпасів, історичних і культурних цінностей тощо;
  - Ведення обліку, статистичної та аналітичної роботи, на підставі якої проводиться виявлення і вивчення причин, тенденцій, шляхів, способів вчинення контрабанди та порушень митного законодавства, впровадження на цій основі нових методів боротьби, а також надання методичної та практичної допомоги підпорядкованим підрозділам в цьому напрямку ;
  - Провадження у справах про ПМП та проведенні дізнання у справах про контрабанду. Організація постійної співпраці, обміну інформацією, взаємодії та скоординованих дій з відповідними підрозділами зацікавлених міністерств і відомств з питань боротьби з контрабандою та ПМП фізичними та юридичними особами, суб'єктами ЗЕД;
  - Проведення оперативних заходів щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди та НТП поза розташування пунктів пропуску через митний кордон України поза місцем і за часом здійснення митного оформлення або проведення підготовчих дій до таких порушень у прикордонних районах у взаємодії з Держкомкордон, МВС, СБУ. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "28.2. Система митних органів"
 1. 13.1. Загальна характеристика митних органів
    Митниця - установа, ведающее'контролем над ввезенням з-за кордону та вивезенням за кордон товарів і стягувати мита і збори. Митна справа являє собою сукупність методів і засобів забезпечення дотримання заходів митно-тарифного регулювання, заборон і обмежень, встановлених відповідно до законодавства РФ про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності,
 2. 13.2. федеральна митна служба РФ і система її органів
    Система таяюженних органів включає наступні ланки, кожне з яких є підсистемою правоохоронних органів: 1) Федеральна митна служба РФ (далі - ФМС Росії), 2) регіональні митні управління, 3) митниці Російської-Федерації; 4) митні пости. Федеральна митна служба РФ відповідно до Положення, затвердженого постановою Уряду РФ від 26 липня
 3. Стаття 47. Присвоєння військових звань
    1. Відповідно до п. 4 ст. 20 Положення про порядок проходження військової служби військові звання присвоюються військовослужбовцям персонально. Військове звання може бути першим або черговим. Відповідно до Указу Президента Російської Федерації "Про внесення змін до Положення про порядок проходження військової служби, затверджене Указом Президента Російської Федерації від 16 вересня 1999 р. N 1237"
 4. § 1. Правотворчі повноваження в сфері місцевого самоврядування
    Правотворчі повноваження - це нормативно встановлені повноваження держави, муніципальних утворень, їх органів, посадових осіб, корпусу голосуючих на референдумі, інших суб'єктів щодо прийняття правових актів (нормативних або індивідуальних). Дані повноваження складають частину компетенції відповідних суб'єктів поряд з організаційними, розпорядчими, контрольними, іншими
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
    Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 6. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
    Способи захисту прав та інтересів підприємця у відносинах з державними органами. У процесі своєї діяльності підприємці вступають у правові відносини з різними органами державної влади і управління. Цими правовими відносинами опосередковується весь просторово-часовий цикл підприємництва, починаючи від установи комерційної організації і конституювання громадянина
 7. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    Поняття і структура банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі.
 8. § 4. Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями
    Загальні положення. Основним нормативним актом, що регламентує правове становище підприємств з іноземними інвестиціями, є Закон про іноземні інвестиції в РРФСР від 4 липня 1991 р. Відповідно до цього закону на території Російської Федерації можуть створюватися і діяти: «підприємства з пайовою участю іноземних інвестицій, а також їх дочірні підприємства та філії;
 9. § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
    Законодавство про оподаткування підприємців. Правове регулювання податкового статусу підприємця в сучасній Росії являє собою складну систему правових актів федерального, регіонального та муніципального рівнів законодавства, далеко не вільну від недоліків. Такі явища, як прогалини і суперечливість притаманні не тільки всій системі податкового регулювання, а й
 10. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
    Права та обов'язки платників податків. Права платників податків передбачені в ст. 12 Закону «Про основи податкової системи в РФ». Серед них присутні права як процесуального (право знайомитися з актами податкових перевірок, робити пояснення щодо обчислення та сплати податків і за актами проведених перевірок), так і матеріального характеру (право на судову і адміністративну захист
© 2014-2022  yport.inf.ua