Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

30.4. Управління трубопровідним транспортом

Стаття 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт» підкреслює, що цей вид транспорту має важливе народногосподарське та оборонне значення. Тому, враховуючи його пріоритетність в економіці України, Закон України «Про трубопровідний транспорт» визначає такі основні принципи державної політики в цій сфері економіки:
- забезпечення надійного та безпечного функціонування трубопровідного транспорту;
- забезпечення виконання першочергових завдань, спрямованих на підтримку обороноздатності держави;
- координація науково-дослідних, пошукових, проект-но-конструкторських, експертних та інших інженерних робіт і послуг у цій галузі;
- сприяння реконструкції та модернізації діючих об'єктів, оснащення їх сучасним ефективним обладнанням, автоматизованими системами обліку і контролю тощо;
- зменшення енергетичної залежності України від держав-експортерів традиційних енергоносіїв (нафти, газу та продуктів їх переробки);
- дотримання екологічної безпеки трубопровідного транспорту;
- захист економічних інтересів України і законних інтересів підприємств і організацій трубопровідного транспорту ;
- забезпечення якісних і безпечних послуг при транспортуванні енергоносіїв та хімічних продуктів через територію України;
- сприяння раціональному транспортуванню вуглеводнів, хімічних продуктів, води та інших продуктів і речовин ;

- сприяння міжнародному співробітництву у сфері трубопровідного транспорту.
Систему трубопровідного транспорту складають:
- магістральний трубопровідний транспорт;
- промисловий трубопровідний транспорт;
- магістральний трубопровід - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система, в яку входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, пов'язаними єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані і побудовані згідно Державному будівельному стандарту до магістральних трубопроводів;
- промислові трубопроводи - всі інші немагістральних трубопроводи в межах виробництв, а також нафтобаза-ші, внутрішньопромислові нафто-, газо-і продуктопроводи, міські газопровідні, водопровідні, теплопровідні, каналізаційні мережі, розподільчі трубопроводи водопостачання, меліоративні системи тощо.
Державне управління у сфері трубопровідного транспорту здійснюють центральні та місцеві органи виконавчої державної влади, представницькі органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції, згідно з чинним законодавством України.
Роботи, пов'язані з ліквідацією і попередженням аварійних ситуацій на діючих трубопроводах, виконуються негайно з повідомленням про це відповідних органів виконавчої влади, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, територіальних штабів Цивільної оборони України.
Підприємства, установи та організації, які експлуатують трубопроводи, які підпорядковані різним відомствам, але розташовані в одному технічному коридорі, повинні узгодити умови їх експлуатації, а також мати погоджений з Міністерством оборони України та Штабом цивільної оборони України план взаємодії та взаємодопомоги під час виконання робіт в особливий період.
Контроль у сфері трубопровідного транспорту спрямований на забезпечення дотримання вимог законодавства про трубопровідний транспорт органами виконавчої влади, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності та видів діяльності, та громадянами.
Державний контроль у сфері трубопровідного транспорту здійснюється відповідними міністерствами та ведом-

ствами, органами державного нагляду і контролю та іншими спеціально уповноваженими на те державними органами, а також представницькими органами та органами місцевого самоврядування згідно із законодавством України.
До переліку робіт, які виконуються в умовах надзвичайної ситуації, включаються роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків стихійного лиха (повені, пожежі, занесення і т. п.), аварій та катастроф, які призвели до порушення роботи трубопровідного транспорту.
Підприємства, установи та організації, а також громадяни, які виявили пошкодження трубопроводу або протікання продукту, що транспортується, зобов'язані терміново повідомити про це підприємству, що експлуатує трубопровід, або місцевим органам виконавчої влади, або представницьким органам та органам місцевого самоврядування.
Підприємства, установи та організації разом з місцевими органами виконавчої влади, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, на підконтрольній території яких прокладено трубопроводи, з уповноваженими Міністерством оборони України органами, іншими заінтересованими підприємствами та організаціями розробляють плани спільних заходів щодо забезпечення умов безаварійної експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту та виконання робіт в умовах надзвичайного стану, погоджуючи їх з територіальними штабами Цивільної оборони України.
Оповіщення населення про виникнення умов надзвичайної ситуації здійснюють місцеві органи виконавчої влади.
Плани спільних заходів щодо взаємодії в умовах надзвичайної ситуації затверджуються відповідними органами державного нагляду і контролю, а також місцевими органами виконавчої влади, представницькими органами та органами місцевого самоврядування.
Підприємства трубопровідного транспорту розробляють і затверджують плани ліквідації можливих аварій, які переглядаються щорічно в разі заміни технологічного оснащення.
З метою зміцнення обороноздатності України та забезпечення взаємодії підприємств трубопровідного транспорту із спеціалізованими частинами Міністерства оборони України в ході виконання робіт в умовах надзвичайної ситуації при органах, які здійснюють управління майном цих підприємств, створюють представництво Міністерства оборони України.
На особливий період представництво Міністерства оборони України створюється також при відповідному центральному органі виконавчої влади, що виконує функції органу державного управління магістральними нафтопродуктами.

Охорона об'єктів магістрального трубопровідного транспорту здійснюється спеціальними відомчими підрозділами цих підприємств, порядок роботи яких визначається Правилами охорони магістральних трубопроводів, затвердженими Кабінетом Міністрів України1.
Охорона (у тому числі пожежна) найбільш важливих об'єктів трубопровідного транспорту, включаючи лінійну частину, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, здійснюється також органами Міністерства внутрішніх справ України на договірних засадах.
Порушення законодавства України про трубопровідний транспорт тягне за собою встановлену законодавством України дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність.
Відповідальність за порушення законодавства про трубопровідний транспорт несуть особи, винні:
- в недотриманні вимог Правил охорони магістральних трубопроводів;
- в навмисному пошкодженні, руйнуванні та розкраданні оснащення об'єктів трубопровідного транспорту, крадіжках товарної продукції, що транспортується трубопровідним транспортом, а також заподіянні навколишньому природному середовищу шкоди;
- у виробництві браку в процесі випуску неякісних будівельних та конструкційних матеріалів, комплектуючого оснащення об'єктів трубопровідного транспорту;
- у створенні перешкод при виконанні робіт (заходів), пов'язаних з попередженням та ліквідацією наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, а також окремими громадянами;
- в недотриманні правил безпеки підприємствами трубопровідного транспорту, в тому числі екологічної безпеки;
- у невиконанні розпоряджень та приписів органів, які здійснюють державний контроль і нагляд;
- у невиконанні погоджених планів взаємодії під час здійснення робіт в умовах надзвичайної ситуації.
Законодавством України може бути встановлена відповідальність і за інше порушення законодавства про трубопровідний транспорт.
1 Затверджено Постанова КМУ від ЗО липня 1993 p. (Із змінамі від 29 лютого 1996 р.) / / ЗПУ України 1993 р. - № 12. - Ст. 265.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 30.4. Управління трубопровідним транспортом "
 1. § 2. Види цивільно-правових договорів
  Загальні положення. Складність соціальних явищ зумовлює і множинність класифікацій цих явищ. Це міркування повною мірою можна застосувати і до договору. Багатоаспектний характер договору як правового інституту тягне безліч класифікаційних критеріїв, на підставі яких виділяються різні види договорів. Найбільш значимі види договорів отримали закріплення в цивільному
 2. § 3. Договори поставки та контрактації
  Договір поставки і кваліфікуючі його ознаки. За договором поставки постачальник - продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням (ст. 506 ЦК).
 3. § 4. Договір енергопостачання
  Договір енергопостачання та кваліфікуючі його ознаки. За договором енергопостачання енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і
 4. § 6. Договір оренди транспортного засобу
  Загальна характеристика договору оренди транспортного засобу. Договір оренди транспортного засобу являє собою договір оренди окремого виду майна. Очевидним підставою для його виділення послужила необхідність в особливому правовому регулюванні тимчасового надання за плату у володіння і користування специфічного майна - транспортних засобів. Надання транспортного
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 6. 10.1. Підприємство: поняття, ознаки та види
  Підприємство - самостійний господарюючий суб'єкт, створений для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку. Підприємству притаманні такі ознаки, як організаційна єдність, майнова відокремленість. Підприємство також виконує роботи (надає послуги), несе самостійну майнову
 7. 1. Поняття і види договорів оренди транспортних засобів
  Виділення договору оренди транспортного засобу в якості одного з видів договорів оренди продиктовано особливостями його предмета і нетиповими повноваженнями орендаря. Транспортні засоби, що є предметом даних договорів, можуть використовуватися тільки при кваліфікованому управлінні ними і при їх належної технічної експлуатації за допомогою професійно підготовленого екіпажу.
 8. 13.3. Основні напрямки діяльності по боротьбі з митними правопорушеннями
  Боротьба з митними правопорушеннями - важливий напрямок діяльності митних органів та здійснюється у всіх ланках системи ФМС Росії. На виконання положень про органи ФМС Росії у всіх регіональних митних управліннях, митницях і митних постах створені відповідні підрозділи (управління, відділи, відділення) для провадження у справах про адміністративні правопорушення
 9. Стаття 268. Порушення правил, що забезпечують безпечну роботу транспорту Коментар до статті 268
  Основним об'єктом злочину, передбаченого ст. 268 КК РФ, виступає безпеку роботи транспорту (крім трубопровідного). Додатковим - здоров'я, життя людини. Предметом є будь-який вид транспорту. Об'єктивна сторона складу злочину полягає в порушенні (невиконанні чи неналежному виконанні) пасажиром, пішоходом або іншим учасником руху (крім осіб, зазначених
 10. 30.1. Основи управління транспортом та дорожнім господарством
    Специфіка управління цією сферою економіки пов'язана не тільки з її значимістю для розвитку економіки України, але також і з тим, що ст. 450 ГК України відносить транспортні засоби організацій, промислових підприємств, власників автомобілів та інших суб'єктів, що діють у сфері транспорту, до джерел підвищеної небезпеки для навколишнього середовища, тому управління в цій галузі має
© 2014-2022  yport.inf.ua