Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

31.3. Державний контроль і нагляд у сфері природокористування та охорони природних ресурсів

Завдання контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища полягають у забезпеченні додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища всіма государ-

чими органами, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування. Державний екологічний контроль і нагляд складаються у спостереженні за станом навколишнього природного середовища та її змінами під впливом господарської та іншої діяльності, а також за дотриманням вимог природоохоронних норм і правил. Слід враховувати, що за своєю юридичною природою це адміністративний контроль і нагляд, так як їх завдання і відповідні їм функції на практиці реалізуються виконавчими органами та їх посадовими особами. Природоохоронне законодавство та інші правові норми, що діють у даній сфері, виділяють повноваження відповідних державних органів щодо здійснення державного екологічного контролю та нагляду, екологічного моніторингу та екологічної експертизи.
Моніторинг навколишнього середовища - це система спостережень, збору, обробки, передачі, охорони та аналізу інформації про стан навколишнього середовища, прогнозування її змін і розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про попередження негативних змін стану навколишнього середовища і дотримання вимог екологічної безпеки.
Державна екологічна експертиза - специфічний вид екологічного контролю, метою якого є попередження негативного впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей, оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.
Експертизі підлягають проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, передпроектні, проектні матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього середовища, створення загрози здоров'ю людей. Об'єктами екологічних експертиз можуть бути екологічні ситуації, які мали місце в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей. Екологічна експертиза проводиться відповідно до вимог Закону України «Про екологічну експертизу» від 5 лютого 1995 року.
Експертний висновок містить оцінку об'єкта експертизи та висновок про допустимість і можливості його реалізації. Негативне рішення тягне за собою доопрацювання матеріалів по об'єкту і направлення їх на повторну експертизу.
Екологічний контроль, моніторинг та експертиза становлять головний зміст державної служби спостереження за станом природного середовища.

У зв'язку з реорганізацією системи центральних органів виконавчої влади в даний час названу державну службу представляють Мінекоресурсів, Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерство аграрної політики, Міністерство охорони здоров'я, Держкомлісгосп , Держком-водгосп, Держкомзем, їх органи на місцях, а також підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління, і є суб'єктами системи моніторингу за загальнодержавними і регіональним (місцевим) програмам, програм реалізації відповідних природоохоронних заходів, оцінки та прогнозування стану навколишнього середовища в результаті реалізації господарської діяльності.
Зазначені органи здійснюють, в межах своєї компетенції, державний геологічний контроль за геологічним вивченням, раціональним використанням та охороною надр і водних об'єктів; ведуть спостереження за станом надр і моніторинг водних об'єктів; забезпечують контроль за використанням надр користувачами і водокористувачами за виконанням умов ліцензій та присікають самовільне використання надр і водних об'єктів; здійснюють державну експертизу запасів корисних копалин, проектно-кошторисної документації на проведення робіт з геологічного вивчення надр; здійснюють нагляд за безпечною експлуатацією гідротехнічних споруд водосховищ, накопичувачів стічних вод; забезпечують контроль за рівнем забруднення підземних вод; ведуть державний моніторинг водних об'єктів, а також державну експертизу передпроектної та проектної документації на будівництво та реконструкцію господарських об'єктів; беруть участь в організації проведення державної екологічної експертизи по об'єктах, пов'язаних з використанням природних ресурсів і впливом на природне середовище; проводять державний нагляд за станом ядерної та радіаційної безпеки в державі, контролюють розробку та реалізацію заходів, спрямованих на попередження аварій на ядерних установках та забезпечення готовності до ліквідації їх наслідків.
Держкомзем організовує роботу з ведення моніторингу земель і державного земельного кадастру, проведення землеустрою та здійснення державного контролю за використанням та охороною земельних ресурсів, проводить державну землевпорядну експертизу програм, схем і проектів щодо здійснення земельної реформи та землеустрою; контролює дотримання вимог земельного законодавства проектними установами та організаціями при розробці проектної документації на будівництво та реконструкцію підприємств та інших об'єктів; перевіряє на підприємствах, в установах і орга-

нізація, в тому числі на військових та оборонних об'єктах , дотримання вимог земельного законодавства з охорони земель.
Держкомлісгосп здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням вимог з охорони, захисту, використання та відтворення лісів, веденням мисливського господарства та полювання, а також застосуванням пестицидів і агрохімікатів в лісовому господарстві, на землях лісового фонду, проводить в установленому порядку через галузеві науково-дослідні установи їх апробацію; забезпечує функціонування та координує роботу служби державної лісової охорони; видає щорічні контрольні картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання.
Держкомводгосп контролює дотримання стандартів і патентно-ліцензійних вимог, проводить сертифікацію продукції, робіт, послуг та експертну оцінку програм і проектів з питань розвитку водного господарства і меліорації земель; створює комплексні лабораторії радіологічного та гідрохімічного контролю; проводить систематичний аналіз та інформує органи виконавчої влади, органи місцевого та регіонального самоврядування, а також населення про рівень забрудненості вод, вносить пропозиції щодо їх поліпшення.
Посадовим особам органів, які здійснюють державний контроль і нагляд за використанням та охороною природних ресурсів, надані широкі повноваження щодо застосування заходів адміністративного примусу: особистого огляду правопорушника та огляду його речей, вилучення предметів і засобів вчинення правопорушення, залучення правопорушників до адміністративної відповідальності та ін
Нагляд за використанням та охороною природних ресурсів здійснює природоохоронна прокуратура. Основні напрямки її діяльності: нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про охорону навколишнього природного середовища та її об'єктів; здійснення досудового слідства у кримінальних справах про порушення природоохоронного законодавства; відшкодування заподіяної навколишньому природному середовищу шкоди; пропаганда законів про охорону навколишнього природного середовища.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31.3. Державний контроль і нагляд у сфері природокористування та охорони природних ресурсів "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. 7.5. Система федеральних органів виконавчої влади
  У систему федеральних органів виконавчої влади входять федеральні міністерства, федеральні служби й федеральні агентства. Міністерство - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у встановленій актами Президента РФ і Уряду РФ сфері діяльності. Федеральне міністерство
 3. § 5. Правотворчість суб'єктів Федерації в області охорони навколишнього середовища
  (конституційні підстави правотворчості суб'єктів Федерації в області охорони навколишнього середовища; нормативні акти Тверській області) Федеративний устрій країни має першорядне значення для функціонування екологічного права зважаючи на різноманіття природних умов та історичних традицій, необхідності регіонального управління природними ресурсами та обліку сформованих відносин до видів
 4. § 1. Звернення громадян
  (обігу в природоохоронні органи; звернення до правоохоронних органів; підвищення еколого-правової культури) Російська Конституція 1993 р. проголосила екологічні права громадян - на сприятливе навколишнє середовище, на достовірну інформацію про її стан, на відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю або майну екологічним правопорушенням (ст. 42). Названим прав відповідає
 5. § 2. Роль місцевого самоврядування
  (законодавчі основи місцевого самоврядування; повноваження місцевого самоврядування в галузі екології; державні повноваження органів місцевого самоврядування) У підручнику, в іншій літературі в даний час неодноразово говориться про органи місцевого самоврядування, про муніципальної власності на землю та інші природні ресурси. І справді, значення місцевого самоврядування важко
 6. § 4. Екологічна експертиза
  (принципи та об'єкти екологічної експертизи, організація і проведення екологічної експертизи; повноваження громадян; громадська експертиза; компетенція органів держави і місцевого самоврядування; обов'язки та права учасників експертизи та їх відповідальність; відповідальність у сфері екологічної експертизи) Одним з вирішальних факторів забезпечення охорони навколишнього середовища є
 7. § 2. Адміністративна відповідальність
  (розвиток адміністративної відповідальності; характеристика адміністративних правопорушень; адміністративні стягнення; ефективність адміністративної відповідальності в галузі охорони навколишнього середовища.) Згідно КпАП РРФСР адміністративним проступком визнається посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління
 8. § 5. Цілі використання водних об'єктів
  (питне водопостачання; використання вод для галузей народного господарства; рекреація, пожежна безпека) Використання водних об'єктів може здійснюватися з вилученням (забір води) або без вилучення (скидання, використання в якості водних шляхів) водних ресурсів, надаватися у користування для задоволення однієї чи кількох цілей, одному або декільком водокористувачам, з вилученням
 9. § 1. Поняття та органи публічного управління земельними ресурсами
  Під публічним управлінням земельними ресурсами розуміється діяльність органів публічної влади, спрямована на забезпечення раціонального використання і охорони земельних ресурсів. Оскільки цим же цілям служить і правове регулювання земельних відносин, виникає питання про співвідношення цих понять. Безсумнівно, що вони тісно взаємопов'язані. І все ж ототожнювати їх, очевидно, не слід, якщо
 10. 3.1. Органи, що здійснюють контроль, їх функції і повноваження
  Порядок здійснення державного земельного контролю встановлений Положенням про нього, затвердженим Постановою Уряду РФ від 15 листопада 2006 р. Як і всі органи державного управління земельним фондом, органи державного земельного контролю поділяються на органи загальної компетенції та органи спеціальної компетенції. До перших відносяться: Уряд РФ, органи влади
© 2014-2022  yport.inf.ua