Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Фальсифікація доказів (ст. 303 КК).

Суспільна небезпека злочину полягає в тому, що фальсифікація дока-зательств заважає встановленню об'єктивної істини в уголов-ном чи цивільному справі, винесенню законного і справедливо-го судового акту. А це може призвести до суттєвих нару-шеніям законних прав і свобод особистості. Конституцією РФ (ст. 50) встановлено, що при здійсненні правосуддя не до-пускається використання доказів, отриманих з порушенням-ем федерального закону.
Основний об'єкт злочину (ч. 1 ст. 303 КК) - нормаль-ная діяльність органів суду в рамках цивільного або арбітражних судочинства. Факультативним об'єктом можуть бути законні інтереси та права особистості.
Об'єктивна сторона злочину полягає в фальсіфіка-ції докази по цивільній справі і пред'явлення його суду. Під фальсифікацією розуміється спотворення фактичних даних, що є речовими або письмовими доказів-тельствами. Речовими доказами визнаються перед-мети, які можуть служити засобом встановлення обставин, що мають значення для справи (ст. 73 ЦПК РФ, ст. 76 АПК РФ). Письмовими доказами є акти, документи, листи, що містять знакову інформацію про обставини, що мають значення для справи (ст. 71 ЦПК РФ, ст. 75 АПК РФ). Фальсифікація докази може проявитися в підчистки документа, знищенні речового доказу, у поза-сеніі в документ завідомо неправдивих відомостей і т.п.
Чи не охоплюється даним складом надання неправдивої доказової інформації свідком, експертом, переклад замовником (живими особами).
Злочин має формальний склад і закінчено з момен-та пред'явлення сфальсифікованого докази суду. Кваліфікація не змінюється, якщо докази не були прийняті судом або не вплинули на вирішення справи.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-
мим умислом.
Суб'єктом даного злочину може бути тільки особа,
бере участь у справі, або його представник. Особи, які беруть участь

у справі, визначені ст. 34 ЦПК РФ і ст. 40 АПК РФ. До них відно-сятся: позивач, відповідач, прокурор, зацікавлені у справі грома-дане, заявники та ін Під представником розуміється законний представник або особа, уповноважена належно оформлений-ним документом на ведення справи в суді (ст. 48-54 ЦПК РФ , ст. 59-63 АПК РФ, ст. 25.3-25.5 КоАП РФ).
Частиною 2 ст. 303 КК встановлена кримінальна відповідальність
за фальсифікацію доказів по кримінальній справі особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором або захистів-ником. Це - злочин першої групи. Основним безпосереднім об'єктом є суспільні відносини щодо забезпе-чення нормальної діяльності суду щодо здійснення пра-восудія, а також органів прокуратури, попереднього слідства та дізнання по здійсненню кримінального преследова-ня. Факультативний об'єкт - права і законні інтереси лич-ності.
Об'єктивна сторона злочину виражається в фальсіфі-кации доказів різними способами: складання протоколу допиту, який не проводився; знищення речового доказу; підробка висновку експерта тощо Веществен-ними доказами є предмети, які служили знаряддями злочинами, або зберегли на собі сліди Престо-полон, або були об'єктами злочинних дій, гроші, цін-ності, нажиті злочинним шляхом, і будь-які інші предмети, які можуть служити засобами для виявлення преступле- ня, встановлення фактичних обставин справи, виявлення винних або до спростування обвинувачення чи пом'якшення відпові-дальності.
Злочин має формальний склад. Закінчено з момен-та фальсифікації докази слідчим, прокурором або особою, яка провадить дізнання. При скоєнні злочину захисником діяння закінчено з моменту пред'явлення сфальсі-фіціровать докази органам дізнання, поперед-ного слідства або суду. При цьому для кваліфікації не має значення, чи було доказ визнано таким, вплинуло на результат справи чи ні.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-
мим умислом.

Суб'єктом може бути тільки особа, яка провадить дізнання,
слідчий, прокурор або захисник.
Кваліфікуючими ознаками злочину є: фальсифікація доказів по кримінальній справі про тяжкий або особливо тяжкому злочині; фальсифікація доказів, по-влекшей тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 303 КК). Фальсифікація доказів, що спричинила тяжкі наслідки, виходячи зі змісту закону може мати місце як у кримінальній, так і по громадян-ському делу1. Ця ознака є оціночним; під ним слід розуміти осуд підсудного до позбавлення волі, пожиз-ненному позбавлення волі, самогубство підозрюваного, неза-кінне стягнення, що призвело до банкрутства підприємця, заподіяння великого збитку і т.п.
Фальсифікація доказів, що спричинила тяжкі наслідки-
вия, може бути і злочином з двома формами вини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фальсифікація доказів (ст. 303 КК). "
 1. Стаття 303. Фальсифікація доказів Коментар до статті 303
  фальсифікація доказів може призвести до прийняття несправедливого рішення, в результаті чого відбувається дискредитація судової влади, підривається її авторитет, необгрунтовано обмежуються права і законні інтереси громадян, юридичних осіб. Оскільки кримінальний закон включає в себе спеціальні норми про відповідальність за фальсифікацію доказів, що виходять від людей (ст. 307 "Завідомо неправдиві
 2. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя
  фальсифікація доказів (ст. 303 КК), однак деякі з них можуть відбуватися і в результаті бездіяльності, наприклад, відмова свідка чи потерпілого від дачі показань (ст. 308 КК), невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового акта (ст. 315 КК). Об'єктивна сторона більшості складів злочинів проти правосуддя сконструйована законодавцем таким чином, що вони
 3. 5. Злочини, вчинені в процесі відправлення правосуддя посадовими особами - працівниками правоохоронних органів
  фальсифікацію доказів у цивільній або кримінальній справі. Частина 1 ст. 303 КК передбачає відповідальність за фальсифікацію доказів по цивільній справі особою, бере участі у справі, або його представником. Відповідальність за фальсифікацію доказів по кримінальній справі особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором або захисником передбачена ч. 2 ст. 303 КК.
 4. 5. Злочини, що посягають на встановлений порядок ведення офіційних документів і документальне оформлення фактів, що мають юридичне значення
  фальсифікація виборчих документів, документів референдуму або неправильний підрахунок голосів (ст. 142); підробка рецептів чи інших документів, що дають право на отримання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 233); службове підроблення (ст. 292); фальсифікація доказів (ст. 303) . По-друге, у ст. 170 (реєстрація явно незаконних операцій із землею, спотворення облікових даних
 5. 5.5. Адміністративна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав
  фальсифікація (підробка під ідентичність), що має на увазі повне повторення оригіналу. Піратські копії і їх упаковка зовні практично не відрізняється від оригіналу. При цьому відтворюються також товарні знаки, голографічні наклейки, інші символи оригінального товару; - монтаж, тобто комбінація різних фонограм у невластивій оригіналу послідовності , але зі збереженням
 6. Глава 18 Судебник XV? XVI ст. як пам'ятки права
  фальсифікація грошей). Ці нові для законодавця склади зв'язувалися із зростанням бюрократичного апарату. У групі злочинів проти особи виділяються кваліфіковані види вбивства ("государскій вбивця", розбійний вбивця), образа дією і словом. У групі майнових злочинів багато уваги було приділено татьбе, в якій також виділялися кваліфіковані види: церковна,
 7. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  фальсифікація документів, відомостей, спотворення в грошових папери і пр.), військові злочини (нанесення збитку приватним особам, мародерство, втечу з частини); е) злочини проти особистості: вбивство, поділяється на просте і кваліфіковане (вбивство батьків дітьми, вбивство пана рабом, нанесення каліцтва (тяжкого тілесного ушкодження), побої, образу честі (у вигляді образи чи
 8. 5. Відповідальність сторін за договором банківського рахунку
  фальсифікацією і підробкою платіжних документів, несе власник рахунку. У процесі розгляду справи в порядку нагляду з'ясувалося, що в банк було пред'явлено платіжне доручення про перерахування з рахунку акціонерного товариства - клієнта банку 199000 руб . на покупку облігацій державної ощадної позики. Того ж дня банк здійснив переказ грошових коштів, а облігації були отримані
 9. Стаття 154. Незаконне усиновлення (удочеріння) Коментар до статті 154
  фальсифікацією документів, на підставі яких вчиняється усиновлення, засновуються опіку чи піклування. У подібних випадках відповідальність настає за сукупністю двох злочинів: ст. 154 і відповідною частиною ст. 327 КК РФ. Якщо незаконне усиновлення пов'язане з внесенням посадовою особою, а також державним службовцям або службовцем органу місцевого самоврядування, не
 10. Стаття 290. Одержання хабара Коментар до статті 290
  фальсифікація доказів, службове підроблення тощо). Якщо обумовлена передача цінностей не відбулася за обставинами, не залежних від волі хабародавця і одержувача, вчинене слід кваліфікувати як замах на одержання хабара. Замахом, наприклад, слід вважати прийняття посадовою особою предмета хабара в процесі проведення оперативно-розшукового заходу за його
© 2014-2022  yport.inf.ua