Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 2. Фінансова система


Фінанси складають цілісну, певну систему, вклю
чающие в себе кілька взаємопов'язаних ланок (інститутів).
Наявність різних інститутів усередині фінансової системи пояснити
няется тим, що фінанси охоплюють своїм впливом багато
образні потреби суспільства, всю економіку і соціальну
сферу країни. Під фінансовою системою розуміють:
1) сукупність фінансових інститутів, кожний з яких
сприяє утворенню та використанню відповідних де
ніжних фондів;
2) сукупність державних органів і установ, осу
ществляться в межах своєї компетенції фінансову діяч
ность1.
Кожна держава має свою фінансову систему, характе
різующуюся певними ознаками, а саме:
- всі інститути фінансової системи сприяють утворенню
нию і використанню відповідних грошових фондів;
- залежно від завдань держави елементи фінансової
системи можуть видозмінюватися (можлива поява нових ін
ститутов або припинення діючих);
- обсяг кожного елемента може варіюватися залежно
від економічної та фінансової політики держави;
- взаємозв'язок елементів обумовлена постійним рухом
грошових коштів не тільки всередині кожного з них, а й між
1 Див: Фінансове право: підручник / відп. ред. Є. Ю. Грачова, Г.П.Толстопятен-
ко. - М., 2004. - С. 10.

Ними. При цьому рух грошових коштів у фінансовій систе
сто су хаотичне, а строго врегульоване;
- у фінансовій системі повинен підтримуватися визначений
ний баланс грошових фондів, так як нестача або надлишок
коштів у якому ланці призводить до того, що починає «хвацько
радить» систему в цілому.
Фінансову систему Російської Федерації складають сле
дмуть фонди грошових коштів і відповідні їм право
ші інститути:
1) державні фінанси;
2) місцеві фінанси;
3) фінанси господарюючих суб'єктів;
4) фонди страхування ;
5) кредит (державний і банківський).
У більш широкому сенсі фінансову систему держави мож
але визначити як засновану на економіко-правових відносин
пах сукупність бюджетної системи, системи фінансів пред
ємств, страхової і кредитної системи.
Фінансова система - це «кровоносна» система держави,
по якій здійснюється рух грошових коштів, спосіб
стуй життєзабезпечення всього державного організму . Каж
дий інститут фінансової системи підрозділяється на подинст-
тути відповідно до внутрішньої структурою містяться в ньому
фінансових взаємозв'язків. Так, в структуру державних фі
нанси входять бюджети всіх рівнів, а також державні
позабюджетні фонди. Місцеві фінанси включають в себе середовищ
ства місцевого бюджету, муніципальні цінні папери. Інститут
фінансів господарюючих суб'єктів об'єднує як фінанси ком
мерческих підприємств і організацій, так і фінанси учрежде
ний, некомерційних і громадських організацій . У сфері стра
хування діють такі підінститути, як приватне, имуществен
ве страхування, страхування відповідальності, перестрахування,
а також такий елемент, як інвестування частини страхового фонду.
Інститут кредитування становить державний кредит і
відносини з приводу залучення і розміщення грошових коштів
кредитними організаціями. При цьому подинститут фінансової
системи - державний кредит - включає в себе такі еле
менти, як внутрішні і зовнішні позики, що утворюють государ
ственний борг. Державний кредит застосовується в першу
чергу при дефіциті бюджету. Банківський кредит - многосто
ронняя діяльність спеціально створених організацій, кото
рие, залучаючи кошти юридичних і фізичних осіб для зі
будівлі відповідних фондів, перерозподіляють їх іншим хо
зяйства суб'єктам.
Як сукупність державних органів фінансова систе
ма Російської Федерації являє собою спеціальну груп-

пу фінансових органів і кредитних організацій. На чолі фінан
сових органів стоїть Міністерство фінансів Російської Феде
рації, яке є федеральним органом виконавчої
влади і здійснює вироблення державної політики і
нормативно-правове регулювання у сфері бюджетної, подат
говой, страхової, валютної, банківської діяльності. Систему
кредитних організацій очолює Центральний банк Російської
Федерації, який здійснює єдину державну грошово-
кредитну політику.
Таким чином, фінансова система держави - це сово
купность взаємопов'язаних елементів і ланок, що представляють
фінансові інститути та інструменти, що створюють необхідні
умови для фінансових процесів і формування фінансових
ресурсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Фінансова система "
 1. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  фінансові основи самоврядування в Російській Федерації: Навчальний посібник. М., 2002. Баранців В.А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник. Владивосток, 1997. Кутафін О.Е., Фадєєв В.І.
 2. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі. Від роботи банків багато в чому залежить нормальне функціонування грошового обороту і фінансової системи в цілому. Існуючі
 3. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  фінансів. Окремий випадок розрахунків - платежі за товари, роботи, послуги, виплата заробітної плати, видача стипендії. Але розрахунки - це не тільки власне платежі, це всі операції з передачі грошей від однієї особи іншій особі, тобто все, що пов'язано з рухом грошей: безповоротне фінансування, авансування, кредитування, конвертація - все це здійснюється за допомогою розрахунків. Податкові та
 4. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  фінансові управління та відділи виконавчих органів місцевого самоврядування та ін Хоча класифікація по даній підставі іноді призводить до важковирішуваним проблемам: наприклад, в теорії муніципального права можна виділити питання про те , до якого з перелічених видів органів слід віднести місцеву адміністрацію і чи слід вважати її єдиним органом або сукупністю органів. Норми нового
 5. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  фінансовими ресурсами в розмірі, достатньому для реалізації їх функцій. Хоча є й інші точки зору. Так, на думку А.А. Акмалова, "не може розглядатися як загальний принцип організації місцевого самоврядування принцип пропорційності рішень муніципальних органів матеріально-фінансовим можливостям муніципальних утворень. Якщо даний принцип спробувати дотриматися в сучасних
 6. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  фінансових ресурсів утворює фінансову основу місцевого самоврядування. А як інститут муніципального права фінансова основа місцевого самоврядування являє собою сукупність правових норм, що регулюють порядок і процедуру утворення, розподілу і використання місцевих коштів. --- --- Послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів
 7. Рекомендована література
  фінансова система: Навчальний посібник. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2006. 42. Шевчук Д.А. Бізнес-планування: Навчальний посібник - Ростов-на-дону: Фенікс, 2006. 43. Шевчук Д.А. Економіка організації : Навчальний посібник. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2006. 44. Шевчук Д.А. Економіка організації: Конспект лекцій. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2007. 45. Шевчук Д.А. Ділове спілкування: Навчальний посібник. -
 8. Глава 16 Правова політика самодержавної монархії в XVI ст.
  фінансової і військової областях. Складання наказовому-воєводської системи управління означало централізацію всього управління і ліквідацію залишків палацово -вотчинної системи. Важливе місце посіла фінансова реформа: вже в 30 рр.. XVI в. вся грошова система була зосереджена в руках держави. По дорозі уніфікації фінансової системи йшла державна податная політика (введення "посошной" системи
 9. Глава 21 Становлення абсолютної монархії в Росії
  фінансової системи і збройних сил. Централізація влади, формування професійної бюрократії з одного боку, і посилення кріпосницької системи (тобто ліквідація залишків селянського самоврядування), з іншого , руйнували систему земського представництва. Дворянство ставало єдиним правлячим станом, захопивши в центрі майже всі місця в державному апараті і армії, а на
 10. 11. Договори про негласне товаристві і деякі інші види договору простого товариства
  фінансово-правових групах, договір про банківських групах і банківських холдингах, договір про страхові пулах. Б) Договір про створення фінансово-промислових груп. У літературі виділено три основні цілі створення таких груп. По-перше, відновлення - там, де це можливо, - раніше існуючих технологічних, коопераційних взаємозв'язків з колишніми партнерами для виробництва тієї чи іншої
© 2014-2022  yport.inf.ua