Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 32. Фонд соціального страхування Російської Федерації


Відповідно до постанови Уряду Російської
Федерації від 12 лютого 1994 р. № 101 «Про Фонд соціального
страхування Російської Федерації »1 був утворений спеці
ний позабюджетний фонд з метою ефективного управління середовищ
ствами державного соціального страхування. Цим же по
становленням було затверджено Положення про Фонд соціального
страхування.
Фонд є спеціалізованим фінансово-кредитним
установою при Уряді Російської Федерації. Денеж
ві кошти та інше майно, що перебуває в оперативному уп
равленіі Фонду, а також майно, закріплене за підвідомчих-
1 Див: Відомості Верховної Ради та Уряду РФ. - 1994. - № 8. -
Ст. 599.

Чими санаторно-курортними установами, є фе
деральному власністю.
У Фонд соціального страхування входять: центральний апарат
Фонду, регіональні відділення та центральні галузеві отде
лення, а також їх філії.
Основними завданнями Фонду є:
1) забезпечення гарантованих державою допомоги по вре
непрацездатності, вагітності та пологах жінкам,
які стали на облік у ранні терміни вагітності, при народженні
дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею віку підлозі
тора років, а також соціальної допомоги на поховання чи возме
щення вартості гарантованого переліку ритуальних послуг,
санаторно-курортне обслуговування працівників та їхніх дітей;
2) участь у розробці та реалізації державних про
грам охорони здоров'я працівників, заходів щодо вдосконалення
соціального страхування;
3) здійснення заходів, які забезпечують фінансову устої
чивость Фонду;
4) розробка спільно з Міністерством фінансів Росій
ської Федерації пропозицій про розміри тарифу страхових вне
сов на державне соціальне страхування;
5) організація роботи з підготовки та підвищення кваліфі
кации фахівців для системи державного соціального
страхування, роз'яснювальної роботи серед страхувальників та на
селища з питань соціального страхування;
6) співробітництво з аналогічними фондами (службами) дру
гих держав та міжнародними організаціями з питань
соціального страхування.
Кошти Фонду соціального страхування утворюються:
1) з податкових доходів, до складу яких входить єдиний зі
альний податок за ставкою, встановленою Податковим кодексом
Російської Федерації, а також доходів, які від упла
ти податків, передбачених спеціальними податковими режи
мами за встановленими нормативам;
2) неподаткових доходів, що включають в себе страхові вне
си на обов'язкове соціальне страхування, недоплати, штрафи
та пені за внесками, доходи від розміщення тимчасово вільних
коштів, а також суми, що надходять в результаті відшкодування
шкоди;
3) безоплатних надходжень, що здійснюються у вигляді між
бюджетних трансфертів з федерального бюджету, що передаються
Фонду соціального страхування та інших надходжень.
Кошти Фонду витрачаються:
1) на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, бере
менності та пологах, жінкам, які стали на облік в ранні терміни
вагітності, при народженні дитини, при усиновленні дитини,

по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років, а
також соціальної допомоги на поховання чи відшкодування сто
имости гарантованого переліку ритуальних послуг;
2) оплату додаткових вихідних днів по догляду за дитиною
ком-інвалідом або інвалідом з дитинства до досягнення нею віз
раста 18 років;
3) оплату путівок для працівників та їхніх дітей у санаторно-ку
курортних установи, розташовані на території Російської
Федерації і в санаторно-курортні установи в державах -
учасницях СНД, аналогічних яким немає в Російської Феде
рації, а також на лікувальне (дієтичне) харчування;
4) часткове утримання перебувають на балансі страхувальників
лей санаторіїв -профілакторіїв, що мають ліцензії на право
заняття цим видом діяльності (оплата витрат на харчування,
лікування та медикаменти, заробітну плату працівників, культур
но-масове обслуговування);
5) часткову оплату путівок в дитячі заміські оздорови
тільні табору, що знаходяться на території Російської Федера
ції, для дітей працюючих громадян;
6) оплату проїзду до місця лікування і назад;
7) створення резерву для забезпечення фінансової стійко
сти Фонду на всіх рівнях;
8) забезпечення поточної діяльності, утримання апарату
управління Фонду;
9) фінансування діяльності підрозділів органів ис
виконавчої влади, що забезпечують державний захист
трудових прав працівників, охорону праці (включаючи підрозділи
нагляду та контролю охорони праці) у випадках, встановлених за-
конодательством;
10) проведення науково-дослідної роботи з питань
сам соціального страхування та охорони праці та інші витрати.
Витрачання коштів Фонду соціального страхування на осу
ществление перерахованих заходів може бути змінено
(у тому числі призупинено або скасовано) федеральним зако
ном про бюджет Фонду на черговий фінансовий рік.
Кошти Фонду використовуються тільки на цільове фінансування
вання зазначених у Положенні про Фонд соціального страхування
заходів. Частина коштів Фонду соціального страхування, по
отриманих від справляння пені та накладення фінансових санкцій
(у розмірі 20 відсотків), утворює фонд розвитку, порядок фор
мування та витрачання коштів якого встановлюється Пра
вітельством Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 32. Фонд соціального страхування Російської Федерації "
 1. 5. Порядок виплати відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина
  соціального страхування РФ (див.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини другий (постатейний) / Відп. Ред. О.Н. Садиков. 5 -е вид. М., 2006. С. 878 - 879; Коментар частині другій Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців. С. 292 - 293 (автор коментаря - К.Б. Ярошенко). СР також: Постанова Уряду РФ від 17 листопада 2000 р. N 863 "Про затвердження
 2. 6. Захист прав учасників майнового обороту в публічно - правових відносинах
  фонду, ціноутворення, Федерального казначейства та інших державних органів, володіють адміністративними повноваженнями. Ще п'ять років тому такі проблеми не потрапляли у сферу уваги державних арбітражів, оскільки спори за участю зазначених державних органів були виключені з числа суперечок, підвідомчих державним арбітражам. Однак введення в дію нового
 3. § 19. Поняття і структура бюджетної системи Російської Федерації
  фондів; 2) бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети тер ріторіального державних позабюджетних фондів; 3) місцеві бюджети, в тому числі: - бюджети муніципальних районів, бюджети міських ок ругов, бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга;-бюджети міських і сільських поселень. Як видно з цього
 4. § 1. Поняття комерційного права
  фонду, призначеного для покриття будь-яких непередбачених витрат. З комерційним ризиком тісно пов'язані несприятливі наслідки підприємницької діяльності, викликані суб'єктивними причинами, наприклад, невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань підприємцем або його контрагентами за договором. В цьому випадку настає майнова відповідальність підприємця або його
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  фонди. На прохання клієнтів банки відкривають їм, крім розрахункового рахунку, допоміжні банківські рахунки, які призначені для проведення операцій з яких-небудь певних видів діяльності , наприклад, спеціальний рахунок фінансування капітальних вкладень, субрахунок з торговельних операцій і инкассированию виручки тощо Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. -
 6. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  фонд та інші обов'язкові позабюджетні фінансові фонди, або розрахунки по інкасо - коли уповноважені органи виконавчої влади для списання недоїмок з податків та штрафних санкцій виставляють до банківських рахунків підприємців інкасові доручення на відповідні суми. Технологія безготівкових розрахунків. Найпоширенішою формою безготівкових розрахунків є розрахунки платіжними
 7. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
  фондів, що формуються страховиком з сплачуваних даними особами страхових внесків. Фінансова стійкість страховика означає його можливість: 1) виконувати свої обов'язки перед згаданими кредиторами, тобто здійснювати страхові виплати за рахунок грошових фондів, 2) виконувати ці обов'язки незалежно від визначених змін умов своєї діяльності. Таким чином, забезпечення
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  фонду, створюваного в кожному районі органами місцевого самоврядування. Селянське господарство, як воно визначене в законі - це господарюючий суб'єкт. Слід зазначити, що термін і поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору
 9. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  фонд грошових коштів (відповідно місцевий бюджет - це місцевий фонд грошових коштів), а з соціальної - це система економічних відносин, пов'язана із збиранням та використанням централізованого фонду грошових коштів. З правової точки зору місцевий бюджет є основним нормативним актом муніципального освіти, що дозволяє й яка стверджує витрачання грошових коштів.
 10. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
  фонд або автономну некомерційну організацію, а також в господарське товариство у випадках і порядку, встановлених законом. Близькою до некомерційного партнерства, але самостійної організаційно-правовою формою є адвокатські освіти (колегії та бюро). Їх діяльність регулюється Федеральним законом від 31 травня 2002 N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській
© 2014-2022  yport.inf.ua