Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

3. Класифікація обмежених речових прав

Традиційно виділяється три основні групи таких прав:
по-перше, права користування чужими речами (наприклад, відомі з часів римського права сервітути, емфітевзис, суперфіцій, тобто право забудови чужої земельної ділянки);
по-друге, права на отримання відомої цінності з чужої речі (наприклад, заставне право або право на отримання ренти за рахунок вартості нерухомої речі) ;
по-третє, права на придбання відомої речі (наприклад, переважне право купівлі нерухомої речі або частки у праві на неї) (1).
---
(1) Див: Покровський І.А. Указ. соч. С. 207 - 208. Примітно, що аналогічна по суті класифікація обмежених речових прав проводиться і в сучасному німецькому праві, де виділяють: 1) Nutzungsrechte - права користування чужою річчю (сервітути, узуфрукт, право забудови); 2) Verwertungsrechte - "права реалізації" чужої речі (заставу і "речові обтяження" рентного типу); 3) Erwerbsrechte - права придбання чужої речі (переважне право купівлі і деякі сервітути) - див: Baur F. A. a. O. S. 19 - 21; Wolf M. A. a. O. S. 4. Дана обставина не випадково і свідчить про спільність вихідних положень теорії обмежених речових прав.
На жаль, вітчизняна цивилистика по зазначеним раніше причин понад півстоліття тому була змушена відійти від цих класичних підходів і в даний час (у діючій кодифікації цивільного права) поки лише намагається відродити їх. При цьому, з одного боку, з'явилися штучно створені для потреб одержавленої економіки обмежені речові права "оперативного управління" і "господарського відання", що не мають аналогів у розвинутих правопорядках і не відповідні традиційним Цивілістичному поглядам. З іншого боку, ряд відомих раніше обмежених речових прав виявився просто забутим в цій якості (наприклад, переважне право купівлі нерухомості або обтяження її рентою) або незатребуваним через нерозвиненість обороту нерухомості, особливо - земельних ділянок та прав на них (наприклад, право забудови і узуфрукт), а застава стала розглядатися законом лише як спосіб забезпечення належного виконання зобов'язань, що дало підстави брати під сумнів його речову природу.
У зв'язку з цим набір обмежених речових прав та їх система в сучасному російському цивільному праві не збігаються з традиційною систематизацією. Із зазначених вище трьох груп таких прав вітчизняного правопорядку поки безперечно відома лише перша. Тому і систематизація даних прав проводиться всередині цієї групи за іншими, ніж класичні, принципам. Її основним критерієм стали не зміст, а об'єкти аналізованих прав.
З цієї точки зору можна виділити чотири групи обмежених речових прав:
1) права щодо використання чужих земельних ділянок та інших природних ресурсів (земельні, водні, лісові та містобудівні сервітути, а також права довічного успадкованого володіння і постійного безстрокового користування);
2) права щодо використання чужих житлових приміщень (право користування житловим приміщенням члена сім'ї його власника, право користування житлом за договором довічного змісту з утриманням або в силу заповідального відмови);
3) "забезпечувальні" права - запорука (включаючи заставу нерухомості - іпотеку) та утримання (речова природа яких оскаржується в сучасній вітчизняній літературі);
4) права на "господарювання з майном власника" ("господарське відання" та "оперативне управління"), об'єктом яких є майнові комплекси унітарних підприємств та установ (причому нерухомістю абз. 2 п. 1 ст. 132 ГК визнає лише підприємство).
При цьому ДК в п. 1 ст. 216 в якості обмежених речових прав прямо називає лише деякі з цих груп. Насправді ними, однак, не вичерпуються передбачені як Цивільним кодексом, так і іншими законами інші речові права. Інша справа, що ці закони, особливо Земельний та інші природоресурсні кодекси, будучи за своєю юридичною природою актами публічного, а не приватного (цивільного) права, проте втручаються в регулювання не входять до їх предмет відносин, нерідко спотворюючи традиційні цивілістичні конструкції. Дане положення слід віднести до витрат формування нового російського законодавства.
Разом з тим перелік обмежених речових прав залишається прямо передбачених законом і в цьому сенсі продовжує бути вичерпним. Ніяких інших речових прав, крім прямо встановлених, законодавство не допускає, і створити їх або змінити їх зміст в результаті угоди (договору) учасників майнового обороту неможливо. Тим самим можна сказати, що і в вітчизняному правопорядку діє найважливіший для юридичної характеристики обмежених речових прав принцип "numerus clausus" (вичерпний перелік) їх видів і змісту.
Інша річ, що в міру розвитку законодавства цей перелік може змінюватися і доповнюватися. Так, переважне право купівлі нерухомої речі або частки у праві власності на неї при доданні йому законом властивостей права слідування цілком може бути кваліфіковано як обмежене речове право (1). У цій же якості може бути розглянуто і право одержувача ренти, обтяжуючої нерухомість (2), а також право покупця підприємства (майнового комплексу) розпоряджатися придбаним майном ще до його повної оплати або до державної реєстрації цієї угоди "в тій мірі, в якій це необхідно для цілей, для яких підприємство було придбане "(п. 3 ст. 564 ЦК) (3).
---
(1) Таким воно було раніше (див., наприклад: Покровський І.А. Указ. соч. С. 208) і є зараз у ряді європейських правопорядков (СР § 1094 - 1097 Німецького цивільного положення; § 1073 австрійського Загального цивільного уложення ; ст. 256 Закону про речовому праві Естонії 1993 р.).
(2) Що давно відомо розвиненим правопорядку у вигляді "земельних" або "речових обтяжень" (§ 1105 - 1112 і 1191 - 1203 Німецького цивільного положення; ст. 782 - 792 Швейцарського цивільного кодексу; § 530 австрійського Загального цивільного уложення і § 12 Федерального закону Австрії від 2 лютого 1955 "Про поземельних книгах"), а тепер закріплено (у якості особливого речового права "реальних обтяжень") в сучасних законах ряду прибалтійських і балканських держав (див., наприклад, ст. 229 Закону про речовому праві Естонії 1993; ст. 246 Закону про власності та інших речових правах Хорватії 1996; ст. 236 Закону про власності та інших речових правах Македонії 2001 р.). Детальніше про договір ренти див. § 3 гл. 44 т. III цього підручника.
(3) Див: Суханов Е.А. Поняття і види обмежених речових прав / / Вісник Московського університету. Право. 2002. N 4. С. 33 - 34. У літературі є й інші пропозиції з розширення даного переліку, зокрема, шляхом встановлення "права обмеженого володіння земельною ділянкою" (Концепція розвитку цивільного законодавства про нерухоме майно / Под ред. В.В. Витрянского, О.М. Козир, А.А . Маковської. М., 2004. С. 33 - 39).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Класифікація обмежених речових прав "
 1. § 1. Поняття і класифікація обмежених речових прав
  класифікація обмежених речових
 2. § 1. Поняття комерційного права
  класифікація джерел підприємницького права. Суб'єкти комерційного права. Тут розглядаються поняття підприємця та організаційно-правові форми його діяльності, порядок створення, реорганізації та ліквідації, в тому числі з підстав банкрутства, комерційних організацій. Особлива увага приділяється господарським товариствам і товариствам. Речові права підприємця. Тема
 3. § 1. Поняття і види підприємців
  класифікаціями комерційних організацій звертає на себе увагу їх класифікація за організаційно-правовими формами: господарські товариства (повні і на вірі), господарські товариства (з обмеженою відповідальністю, з додатковою відповідальністю, закриті та відкриті акціонерні товариства), виробничі кооперативи, державні та муніципальні підприємства (діючі на праві
 4. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
  класифікації суб'єктивних прав відносяться до числа абсолютних прав. До цієї ж групи прав належать і такі права, як авторські, особисті немайнові, право на ім'я, в тому числі на фірмове найменування, права патентовласників та т. д. Все речові права - це права абсолютні, однак не всі абсолютні права є речовими. Для всіх речових прав характерні такі риси, або властивості, як
 5. § 2. Правовий режим речей
  класифікація речей, наведена в гол. 6 ЦК та включає такі категорії, як нерухомі та рухомі речі, ділені й неподільні, складні речі, головні речі і приналежності, плоди, продукція та доходи, а також такі спеціальні об'єкти, як гроші і валютні цінності. Особливе місце серед об'єктів речових прав підприємців займають підприємства, кожне з яких виступає як єдиний
 6. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  класифікації за різними критеріями: цілям захисту, характером процесуальної діяльності, видами владних актів, по юрисдикційних органам . [3] На думку В.В. Витрянского, крім універсальних способів захисту існують спеціальні способи захисту, призначені «... для обслуговування окремих видів цивільних прав», це - віндикаційний і негаторний позови, стягнення відсотків за користування
 7. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  класифікації дані норми ні закріплювалися. Дія цивільного законодавства. Порядок опублікування і набрання чинності федеральних законів визначає закон; в свою чергу, порядок опублікування і набрання чинності актами Президента РФ, Уряду РФ і нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади - указ Президента * (45). На території Російської Федерації
 8. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
  класифікації юридичних осіб. 1. Критерієм однієї виступає наявність або відсутність у засновників (учасників) юридичної особи майнових прав відносно даної юридичної особи. Виходячи з цього всі юридичні особи поділяються на дві групи. У рамках першої групи юридичних осіб їх засновники (учасники) зберігають майнові права у зв'язку з участю в освіті їх майна (абз. 1
 9. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
  класифікація речей, що покликана служити орієнтиром при виявленні правового режиму того чи іншого майна, визначенні обсягу і змісту прав і обов'язків учасників цивільних правовідносин. Засоби виробництва і предмети споживання. Даному економічному підрозділу речей традиційно надавалося першорядне значення. До останнього часу з ним зв'язувалися основні відмінності,
 10. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  класифікації РФ. Оригінал договору повертається виконавцю, а його копія з розшифровкою залишається в органі федерального казначейства . Наслідки на випадок як недотримання нотаріальної форми угоди, так і порушення вимоги про її державну реєстрацію встановлені ст. 165 ЦК. Ці наслідки між собою в цілому збігаються, аж ніяк не в усьому. Спільним є те, що в обох випадках це
© 2014-2022  yport.inf.ua