Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня
В. А. Андрющенко, І. С. Луста. Права споживачів в Україні, 1999 - перейти до змісту підручника

ЛІТЕРАТУРА


1. Андрющенко В. Довідник покупця: Закон України, терміни реалізації продуктів, адреси і телефони. - Київ: Товариство захисту прав споживачів "Закон", 1993. - Вип. 1. - 28 с.; 1993. - Вип. 2. - 34 с.; 1994. - Вип. 3.-56 с.
2. Захист. - КШВ: УкраНнське пресовое агентство, 1997. - № 1.-24 з "№ 2.-36 с.
3. Хавронюк М. І., Мельник М. І. Законодавство України про торгівлю: Настільна книга продавця і покупця. - Китве: Блщ-1нформ, 1997. - 4,1. - 752 с.; Ч. 2. - 576 с.; Ч. 3. - 608 с.
4. Бойко М. Д., Спюак В. М., Хазм М. А. Ців1льно-правов! документи: Зразки заяв, Скарга, договор1в, запо-aiTia, доручень, контракпв, акпв з цівшьно-правових харчування. - Кі1в: Наук. думка, 1997. - 263 с.
5. 1ваненко Л. М. Зів! Льно-правов1 засоби захисту прав споживач! В (купивши). - Кі1в: Юмана, 1998. -224 С.
6. Вщшкодування матер1ально1 i морально "Шкоди та компенсац1йи виплати: Нормативно! Акти, роз'яснення, коментар! / Відп. Редактор П. 1. Шевчук. - Кі1В: Юр1н-ком-1нтер, 1998. - 928 с.
7. Сертіф1кац! я в УкраТн!. нормативності! акти та iHlui документи. - Китве: Основа, 1998.-Т. 1.-368 с.; Т. 2.-416 с.
8. 1нформац! йній вюнік. - Кі1В: УкраГнська acouia-ц1я спожівач1В, 1999. - Лютий. - 25 с.
9. Юридичний довщнік для населення: Ваш консультант на ас! випадка життя / М. 1. Хавронюк, М. 1. Мельник. - К.: А.С.К., 1999. - 672 с.
Андрющенко В. А., Луста І. С.
А66 Права споживачів в Україні: Довідковий посібник для всіх. - К.: Наук. думка, 1999. -224 с. - ISBN 966-00-0513-Х.
Довідкове посібник призначений для швидкого опанування основ захисту прав споживачів.
У ньому представлені відповідні правові матеріали або витяги з них, а також корисна інформація та цінні поради для споживачів.
Наприкінці книги наведено повний текст Закону України "Про захист прав споживачів". Розраховано на широке коло читачів.
Дов! дкова лгтература
АНДРЮЩЕНКО Владислав Андрмовіч
Луста / гор Стамславовіч
ПРАВА СПОЖІВАЧ1В У УКРА1Н1 Довщковій пос1бнік для Bcix
Росшською мовою Кі! в, видавництво "Наукова думка "
Редактор Д. В. Груін Художнє оформлення Н. М. Абрамова! Техшчній редактор 7". С. Березяк Комп'ютерний наб1р Н. С. Борисова, М. А. Кравченко, 0.1. Фуженко Комп'ютерна верстка Л. М. Каткова! Коректор Н. А. Дврев'янко
Пздп. до друку 22.06.99. Формат 60х90/32. Hanip офс. № 1. Друк. офс. Гарн. Прагматика. Пом.-друк. арк. 7,0. Розум. Фарб-в1дб. 7,13. Обл.-вид арк 6,7. Тираж 5000 прим. Зам.
ОріПнал-макет Виготовлено у ВИДАВНИЦТВО! "Наукова думка" Р. с. № 05417561 вп 16.03.95 252601, Кі1в 4, вул. Терещенювська, 3
ВАТ "Книжкова друкарня науково! Книги '252107, KHIB 107, вул. Багговупвська, 17-21
Зауваження та пропозиції до цієї книги направляйте за адресою :
252 148, м. Київ 148, вул. Гната Юри, 9, Товариство захисту прав споживачів "Закон", В. А. Андрющенко.
Номер телефону Товариства захисту прав споживачів "Закон" (044) 475-24-09
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "ЛІТЕРАТУРА"
 1. Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник., 2007
  література з досліджуваним питанням. Посібник призначений для вивчення дисципліни " Муніципальне право ", спецкурсів з муніципального права" Нормотворчість органів місцевого самоврядування "," Правова основа місцевого самоврядування "тощо Видання рекомендовано для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, депутатів муніципальних утворень, муніципальних службовців, працівників
 2. § 3. Джерела муніципального права.
  літератури з питань земського і міського самоврядування. У радянський період правові аспекти діяльності місцевих органів влади і управління вивчалися фахівцями державного та адміністративного права. Необхідно відзначити, що в юридичній літературі радянського періоду робилися спроби використовувати ідею місцевого самоврядування стосовно до місцевих Радам. У 1928 р. була
 3. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  література. 1. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. 2. Автономов А.С. Біля витоків громадянського суспільства та місцевого самоврядування. М., 1998. 3. Конституційне законодавство Росії / Під ред. проф. Ю.А. Тихомирова. М.: Городець,
 4. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
  літературі саме її традиційно називають першою муніципальної системою. Основними ознаками англосаксонської муніципальної системи є наступні: органи місцевого самоврядування мають право вживати тільки ті дії, які прямо приписані їм законом. У разі порушення цього правила акти органів місцевої влади будуть визнані судом не мають сили, оскільки видані з перевищенням
 5. § 3 . Самоврядування в дореволюційної Росії.
  літературі цей період часто іменується контрреформою місцевого самоврядування. Але при цьому зміцнювалася економічна основа земств, з державного бюджету земствам стали виділяти спеціальні кошти казни. Згідно з Положенням про земських установах 1890 до предметів їх відання були віднесені: 1) завідування місцевими губернськими і повітовими земськими повинностями - грошовими і
 6. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  література. 1. Веліхов Л. Основи міського господарства. М.-Л., 1928. 2. Євдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Місцеві органи влади зарубіжних країн: правові аспекти. М., 2001. 3. Постовий Н.В. Місцеве самоврядування. Історія, теорія, практика. М.,
 7. § 2. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в Росії.
  література. 1. Васильєв В.І. Законодавча основа муніципальної реформи. М., 2005. 2. Російське народовладдя: розвиток, сучасні тенденції і протиріччя / Под ред. А.В. Іванченко. М.,
 8. § 4 . Організація місцевого самоврядування на прикордонних територіях.
  література. 1. Александров А.О., Ількіна Н.А. Місцеве самоврядування в російських регіонах / / Конституційні і законодавчі основи місцевого самоврядування / За ред. А . В. Іванченко. М., 2004. 2. Проніна Л.І. Вдосконалення бюджетного та податкового законодавства - основна умова реалізації реформи федеральних відносин та місцевого самоврядування / / Місцеве право. 2004. N 1 -
 9. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  література. 1. Захист прав місцевого самоврядування органами конституційного правосуддя Росії / Під ред. Т.Г. Морщаковой. М., 2003. 2. Захист прав місцевого самоврядування судами загальної юрисдикції Росії / Під ред. В.М. Жуйкова. М., 2003. 3. Захист прав місцевого самоврядування арбітражними судами Росії / Під ред. А.А. Арифулина. М.,
 10. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  літературі з місцевому самоврядуванню в числі таких форм називають мітинги, демонстрації, ходи, пікетування. Однак навряд чи взагалі можливо здійснювати публічну владу за допомогою проведення зборів, мітингів, демонстрацій, ходів, пікетувань тощо Однак окремі елементи цього права спрямовані і на участь у здійсненні місцевого самоврядування. Зокрема, за допомогою
© 2014-2022  yport.inf.ua