Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення правил поводження екологічно небезпечних речовин і відходів (ст. 247 КК).

Предмет - відходи, заборонені
1 СЗ РФ. 2008. № 20. Ст. 2290.

До провадження у зв'язку з їх небезпекою, тобто радіоактивні, бак-теріологічне, хімічні речовини та відходи, звернення ко-торих здійснюється в особливому порядку за спеціально установленим правилам.
До перелічених вище речовин і відходів слід віднести сполуки, що містять, наприклад, ртуть, миш'як, фтор, радіо-активні сполуки.
Забороненими видами небезпечних відходів є відходи, виникнення яких небажано в будь-якому випадку (сильно-діючі, отруйні речовини, що можуть мати військове призначення або використовуватися для виробництва зброї масового ураження); при здійсненні певних техно-логічних процесів (як побічний продукт); в обсязі, переви-шує встановлений спеціальним нормативним актом або нормативно-технічними документами, або в певних концентраціях, або в певних місцях і в певні періоди часу, або без належного дозволу (ліцензії). Небезпечні відходи - це непридатні для виробництва продук-ції, втратили свої споживчі властивості види сировини, вироби, продукти, що у ході технологічних про-процесів тверді, рідкі, пасто-, газо-, пароподібні речовини і енергія, здатні викликати ураження живих істот і середовища їх проживання. Вони поділяються на отруйні (токсичні), радіо-активні і інші, для кожного з яких встановлені відповідні класи токсичності. Радіоактивними відходами є-ються ядерні матеріали та радіоактивні речовини, подальше використання яких не передбачається.
Небезпечними визнаються відходи, які включають шкідливі речовини, що володіють небезпечними властивостями (токсичність, вибухо-воопасностью, пожежонебезпекою, високою реакційною спосіб-ністю) або містять збудників інфекційних хвороб, або що можуть становити безпосередню або потен- альную небезпеку для природного середовища та здоров'я людини само-стоятельно або при вступі в контакт з іншими речовинами.
Об'єктивна сторона виражена в:
1) виробництві заборонених видів небезпечних відходів, їх транспортування, зберігання, похованні;

2) використанні (тобто застосуванні відходів для виробництва товарів (продукції), виконанні робіт, наданні послуг або для отримання енергії) чи іншому зверненні радіоактивних, бакте-ріологіческіх, хімічних речовин і відходів з порушенням встановлених правил, якщо ці дії створили загрозу причи-нения шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу.
Виробництво в сенсі ст. 247 КК являє собою дію-вия промислового характеру, цілеспрямовано осуществляе-мі в рамках обраного технологічного процесу таким обра-зом, що вони призводять до появи заборонених видів небезпечних відходів в якості основного або побічного продукту. Вказані відходи є побічними при виготовленні хімічної, радіоактивної або біологічної продукції. Їм притаманне не-знищення і необезврежіваніе.
Транспортування - переміщення з місць виробництва, збору, складування, зберігання до місця переробки, захоронення або знищення.
Зберігання - вміст відходів в об'єктах їх розміщення в цілях подальшого поховання або знешкодження.
Поховання - ізоляція відходів, що не підлягають дальньої-шему використанню, у спеціальних сховищах з метою пре-дотвращенія потрапляння шкідливих речовин у навколишнє природ-ную середу (ст. 1 Федерального закону від 24 червня 1998 № 89-ФЗ
«Про відходи виробництва та споживання» 1).
Використання відходів - застосування відходів для виробниц-ства товарів (продукції), виконання робіт, надання послуг або для отримання енергії.
У пункті 6 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від
5 листопада 1998 № 14 говориться: «Створення загрози заподіяння істотної шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу (ч. 1 ст. 247 КК РФ) передбачає виникнення такої ситуа-ції або таких обставин, які спричинили б передбачені-ренние законом шкідливі наслідки, якби не були перервемо-ни вчасно прийнятими заходами чи іншими обставинами, не залежними від волі заподіювача шкоди.
1 СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009.

Загроза при цьому передбачає наявність конкретної небезпеки реального заподіяння шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу ».
Загроза шкоди здоров'ю людей або природному середовищу вважається створеною, якщо вона була реальною, дійсною (а не мні-мій) і шкода не була заподіяна лише завдяки щасливому випадку або завдяки вчасно вжитим заходам незалежно від волі при - чінітеля шкоди.
Інша поводження з небезпечними речовинами та відходами перед-ставлять собою складну, багатоетапну діяльність: обезвре-живание - звільнення від шкідливих домішок; утилізація - витяг корисних продуктів; складування - тимчасове розміщення відходів; збір - накопичення в місці утворення.
Склад злочину - формальний; воно закінчено з моменту вчинення перелічених у ст. 247 КК діянь. Даний склад відноситься до числа складів поставлення в небезпеку.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом.
Суб'єкт злочину спеціальний - особа, в обов'язки якого входить дотримання правил роботи з небезпечними від-ходами.
Частина 2 ст. 247 КК передбачає відповідальність за ті самі діяння, що спричинили забруднення, отруєння, зараження ок-ружа середовища, заподіяння шкоди здоров'ю людини або масову загибель тварин, а так само вчинені в зоні еко-логічного лиха або в зоні надзвичайної екологічної ситуації.
Поняття «зона екологічного лиха» визначається на-рушення всіх ланок природного комплексу як єдиного це-лого (див. ст. 57 «Порядок встановлення зон екологічного бід-наслідком, зон надзвичайних ситуацій» Федерального закону
«Про охорону навколишнього середовища»). Так, нафтові плями, пов'язаний-ні з катастрофами на транспорті, призводять до загибелі риби, планктону, водоплавних птахів, морських тварин, морських рослин, повністю забруднюють берегову лінію на багато десятків кілометрів, вимагають значних матеріальних вло-жений на багато років для приведення даної зони в естест-дарське стан. Зони екологічного лиха, природно, небезпечні і для людини. До таких зон можна віднести лісові

пожежі, що поширюються на великі площі та пов'язані з повним, суцільним знищенням флори і фауни.
Поняття «надзвичайна екологічна ситуація» пов'язане зі шкодою такого роду, коли не зачеплені всі ланки природного комплексу, але заподіюється значної шкоди, наприклад, рибним запасам або популяції тварин. Надзвичайна еко-логічна ситуація нерідко пов'язана з діяльністю якого-або виробництва, яке викидає велику, що перевищує-щее норму вміст шкідливих, отруйних речовин. Над-вичайно екологічна ситуація може бути оголошена як у місті, так і в місцях, прилеглих до промислової зони.
Частина 3 ст. 247 КК передбачає відповідальність за ука-занние діяння, що спричинили з необережності смерть людини або масове захворювання людей.
Масовість визначена тим, що захворює значне число людей. Захворювання може бути пов'язано з возникновени-ем різних хронічних захворювань органів дихання, кро-ви, шкіри та ін
Суб'єктивна сторона злочинів, передбачених ч. 2 і 3 ст. 247 КК, характеризується необережною виною у ставлення-ванні наступаючих наслідків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення правил поводження екологічно небезпечних речовин і відходів (ст. 247 КК). "
 1. § 1. Загальні положення про підряд
  Поняття і загальна характеристика договору підряду. Договір підряду, відомий в римському праві як найм роботи (locatio-conductio operis) і існуючий поряд з наймом речей (locatio-conductio rei) і найманням послуг (locatio-conductio operarum), - юридична форма опосередкування економічних відносин з виконання робіт. Сучасний інститут підряду представлений двома частинами - Загальною (§ 1 гл. 37
 2. 2. Зміст, виконання і припинення договору оренди земельної ділянки
  Орендарю земельної ділянки належать такі права: 1) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, прісні підземні води, а також закриті водойми відповідно до законодавства РФ, 2) зводити житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі, будівлі, споруди відповідно з
 3. § 1. Звернення громадян
  (обігу в природоохоронні органи; звернення до правоохоронних органів; підвищення еколого-правової культури) Російська Конституція 1993 р. проголосила екологічні права громадян - на сприятливе навколишнє середовище, на достовірну інформацію про її стан, на відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю або майну екологічним правопорушенням (ст. 42). Названим прав відповідає
 4. § 1. Дисциплінарна відповідальність
  (умови застосування; значення і ефективність; проблеми застосування) Дисциплінарної є юридична відповідальність в порядку підлеглості по службі робітників і службовців підприємств, установ та організацій усіх форм власності за вчинення проступків, пов'язаних з трудовою діяльністю , якщо ці проступки в силу їх відносно меншою шкідливості не можуть бути кваліфіковані як
 5. § 4. Кримінальна відповідальність
  (принципи кримінальної відповідальності; злочини проти довкілля; кримінальне покарання) Згідно із Законом РФ про охорону навколишнього природного середовища, посадові особи та громадяни, винні у вчиненні екологічних злочинів, тобто суспільно небезпечних діянь, що посягають на встановлений в Російській Федерації екологічний правопорядок, екологічну безпеку суспільства і завдають
 6. § 2. Правова охорона природи в США
  (особливо охоронювані території; господарський механізм і держава; роль громадськості; значення судової практики) Нагальна необхідність вирішення екологічних проблем ставить перед державами, усім людством такі завдання, які зачіпають економічні та соціальні цінності, державні і правові інститути. У найбільшій країні, з її концепціями підприємництва, вилучення
 7. Стаття 247. Порушення правил поводження екологічно небезпечних речовин і відходів Коментар до статті 247
  Об'єкт злочинів, передбачених ст. 247 КК РФ, - відносини з охорони навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки населення. Предмет злочину - довкілля в сукупності складових її компонентів природи: землі, надр, вод, атмосфери та ін Об'єктивна сторона злочину виражається у виробництві заборонених видів небезпечних відходів та обіг небезпечних речовин
 8. Стаття 248. Порушення правил безпеки при поводженні з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами Коментар до статті 248
  Об'єктом даного злочину є суспільні відносини щодо забезпечення екологічної безпеки і здоров'я населення. Предмет злочину - довкілля в сукупності складових її елементів. З об'єктивної сторони злочин полягає в порушенні дією або бездіяльністю правил безпеки при поводженні з мікробіологічними або іншими біологічними агентами або
 9. Стаття 254. Псування землі Коментар до статті 254
  Об'єктом злочину, передбаченого ст. 254 КК РФ, є відносини, що складаються в сфері забезпечення екологічної безпеки, охорони та раціонального використання землі, а також відносини з охорони здоров'я людини. Відносини з охорони та використання земельних ресурсів регулюються Конституцією РФ; ЗК РФ; Федеральним законом від 10 січня 2002 р. N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища"
 10. Тема 4.3. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
  Кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення настає у випадках найбільш суспільно небезпечних діянь відповідно до Кримінального кодексу Російської Федерації. Більше 20 статей Кримінального кодексу стосуються екологічних злочинів: незаконне видобування водних тварин і рослин (ст. 25б), незаконне полювання (ст. 258), порушення законодавства про континентальний шельф (ст. 253),
© 2014-2022  yport.inf.ua