Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення правил охорони праці (ст. 143 КК).

Без-посередньо об'єктом злочину є гарантоване ч. 3 ст. 37 Конституції РФ право на працю в умовах, що відповідають

вимогам безпеки та гігієни. В якості додатково-го безпосереднього об'єкта складу злочину передбачає здоров'я (ч. 1) або життя людини (ч. 2). Потерпілим може бути тільки найманий працівник, що складається в трудових ставлення-пах з роботодавцем (юридичною або фізичною особою), де були порушені правила охорони труда1 (при цьому в силу ч. 3 ст. 16, ч. 2 ст. 67 ТК РФ не має значення документальне оформлення трудових відносин; потерпілим може стати і особа, що перебуває у фактичних трудових відносинах з ра роботодавцями). Заподіяння шкоди здоров'ю особам, які у цивільно-правових відносинах з працедавцем, не исклю-чає відповідальності за ст. 143 КК за умови, що такий цивільно-правовий договір прикриває фактичні трудові відно-ності, за яких особа фактично підпорядковується правилам внут-рішнього трудового розпорядку, знаходиться на постійній службі у відповідному структурному підрозділі. Заподіяння вре-так здоров'ю іншим особам внаслідок порушення правил охорони праці має кваліфікуватися за ст. 109, 118 або 293 КК.
Об'єктивна сторона характеризується діянням (у формі дії або бездіяльності), утворюючим порушення правил тех-ніки безпеки або інших правил охорони праці (правил про-промислово санітарії та гігієни, спеціальних правил без-пеки щодо неповнолітніх, вагітних і т.д.). Диспозиція є бланкетной: відповідно до чинного трудового законодавства під цими правилами слід по-приймати державні нормативні вимоги охорони праці (ст. 211 ТК РФ) в тій їх частині, яка стосується міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці, пра-вил та інструкцій з безпеки, правил устрою та без-ної експлуатації, гігієнічних нормативів та державних стандартів безпеки труда2. Правила техніки безпеки,
1 Потерпілим у цьому складі злочину може бути також ра-ботник, що складається в трудових відносинах з іншим роботодавцем, якщо він відряджений до роботодавця, де мало місце порушення правил охорони праці.
2 Див постанову Уряду РФ від 23 травня 2000 р. № 399 «Про нор-мативно правових актах, що містять державні нормативні тре-бования охорони праці» / / СЗ РФ. 2000. № 22. Ст. 2314.

Інші правила охорони праці можуть міститися і в локальних нормативних актах (ст. 8 ТК РФ).
Відповідальність за ст. 143 КК настає також у разі без-дії керівника організації, роботодавця - індивіду-ального підприємця щодо створення у встановлених законом випадках служби охорони праці, штатного спеціаліста з охорони праці, призначенням уповноваженого в галузі охорони праці працівника, а також з розробки відповідних інструкцій або забезпеченню належного контролю за виконанням правил техніки безпеки, інших правил охорони праці.
Склад злочину - матеріальний, і воно визнається закінченим з моменту настання наслідки у вигляді тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого. Між діянням і наслідком, що наступив повинна бути встановлено причинний зв'язок. У відповідної з п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від
23 квітня 1991 № 1 «Про судову практику у справах про порушення-ниях правил охорони праці та безпеки при веденні гірських, будівельних чи інших робіт »« суду слід з'ясовувати також роль потерпілого в пригоді. Якщо при цьому буде уста-новлено, що нещасний випадок на виробництві стався внаслідок недбалості потерпілого, суд повинен, за наявності до того підстав, вирішити питання про винесення виправдувального вироку щодо підсудного, а в разі визнання його винним - враховувати при призначенні покарання факт Небреж - ності, допущеної самим потерпілим »1.
Суб'єктивна сторона характеризується необережною фор-
мій провини. Умисне порушення відповідних правил слід кваліфікувати за статтями гл. 16 КК про відповідально-сті за умисні злочини проти життя і здоров'я.
Суб'єкт злочину спеціальний: працівник, що складається в трудових відносинах з роботодавцем (юридичною особою (організацією) або фізичною особою), на якого в установленому порядку були покладені обов'язки з дотримання відповідних правил, керівник організації або ра роботодавцями - фізична особа (ч. 5 ст. 20 ТК РФ). У відпо-вії до ст. 217 ТК РФ з метою забезпечення вимог охорони
1 УПС КонсультантПлюс.

Праці, контролю за їх виконанням у кожного роботодавця, здійсню-ється виробничу діяльність, чисельність пра-цівників якого перевищує 50 осіб, створюється служба охра-ни праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці, що має відповідну підготовку або досвід роботи в цій області. Роботодавець, чисельність працівників якого не переви-щує 50 осіб, приймає рішення про створення служби охорони праці або введення посади спеціаліста з охорони праці з урахуванням специфіки своєї виробничої діяльно-сти. За відсутності у роботодавця служби охорони праці, штатного спеціаліста з охорони праці їх функції здійснюва-ляють роботодавець - індивідуальний підприємець (лич-но), керівник організації, інший уповноважений рабо-тодателем працівник. Як орієнтир у постанові Пленуму Верховного Суду РФ від 23 квітня 1991 р. № 1 також вказуючи-ється: «відповідальність за ст. 143 КК РФ можуть нести особи, на яких в силу їх службового становища або за спеціально-му розпорядженням безпосередньо покладено обов'язок забезпечувати дотримання правил і норм охорони праці на оп-ределенном ділянці робіт, а також керівники підприємств і організацій, їх заступники, головні інженери, головні фахівці підприємств, якщо вони не вжили заходів до усунутий-ня свідомо відомого ним порушення правил охорони праці або дали вказівки, що суперечать цим правилам, або, взявши на себе безпосереднє керівництво окремими видами робіт, не забезпечили дотримання тих же правил ».
Дії інших осіб, які порушили відповідні правила, при настанні наслідків у вигляді тяжкої шкоди здоров'ю або загибелі потерпілого слід кваліфікувати за ст. 109,
118 КК.
У частині 2 міститься кваліфікований склад злочини ня, що передбачає відповідальність за заподіяння з неостиглого-рожности смерті людині.
По відношенню до розглянутого злочину склади злочинів, передбачені ст. 216, 217 КК, ставляться як спеціальні норми, що відрізняються в цілому особливим місцем з-вершенія злочину.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення правил охорони праці (ст. 143 КК). "
 1. Стаття 250. Забруднення вод Коментар до статті 250
  порушення санітарно-епідеміологічних правил (ст. 236 КК РФ), порушення правил охорони праці (ст. 143 КК РФ). Відносини з охорони вод регулюються Федеральними законами Російської Федерації від 10 січня 2002 р. N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища", від 30 березня 1999 N 52-ФЗ "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення"; Водним кодексом РФ, іншими законами РФ і її суб'єктів,
 2. Стаття 263. Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, повітряного або водного транспорту Коментар до статті 263
  порушення правил експлуатації цих апаратів встановлена спеціальними нормами (ст. ст. 351, 352 КК РФ). Об'єктивну сторону складають дії, що виражаються в порушенні правил безпеки руху та експлуатації залізничного, повітряного, морського та річкового транспорту. Місце експлуатації (річка, озеро, море, океан) не має значення для наявності складу злочину. Обов'язкова ознака
 3. 4. Умисел і його види
  порушення правил охорони праці (ст. 143 КК) можуть бути залучені тільки особи, на яких покладався обов'язок з дотримання цих правил, що передбачає безумовне знання ними цих правил. Вказівка у статті на завідомість щодо незаконних дій також означає усвідомлення суб'єктом протиправності діяння. Наприклад, завідомо незаконне затримання (ст. 301 КК) або навмисне
 4. 1. Поняття і предмет Особливої частини кримінального законодавства
  порушення правильного функціонування підпорядкованих органів управління або народного господарства, поєднане з опором або непокорою законам Радянської влади, з перешкодою діяльності її органів або іншими діями, що викликають ослаблення сили та авторитету влади ". При розробці проектів кодексу передбачалося збільшити кількість общедефінітівних норм. Вносяться такі пропозиції
 5. 2. Кваліфікація злочинів із суміжними складами, з оціночними ознаками і по бланкетним нормам
  порушення правил охорони праці (ст. 143) - заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю або смерті. Стаття 316 КК передбачає покарання за приховування "особливо тяжких злочинів". Кваліфікований склад свідомо помилкового доносу (ч. 2 ст. 306 КК) передбачає обвинувачення особи у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Категоризація злочинів вичерпно представлена в
 6. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  порушенні рівності прав і свобод людини - ч. 2 ст. 136; порушення недоторканності приватного життя - ч. 2 ст. 137; порушення таємниці листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних або інших повідомлень - ч. 2 ст. 138; порушення недоторканності житла - ч. 3 ст. 139; перешкоджанні здійсненню виборчих прав чи роботі виборчих комісій - п. "б" ч. 2 ст. 141; порушення
 7. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
  порушенням ". Однак відповідальність за посягання на екологічні права громадян не передбачена в розглянутійчолі. Такого роду норми віднесені законодавцем до числа злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку (розд. IX) і виділені в самостійну гл. 26 "Екологічні злочини". Зазначені права і свободи охороняються нормами різних галузей
 8. 4. Злочини, що посягають на соціально-економічні права і свободи
  порушення права на надання роботи, права на безпечні умови праці, права на вибір роду діяльності, права на захист порушуваних трудових прав громадян. Суспільна небезпека розглянутих злочинів визначається тим, що їх вчинення робить істотний негативний вплив на побудову демократичної правової держави, викликає невдоволення трудящих, що часом
 9. Забруднення вод (ст. 250 КК).
  Порушення санітарно-епідеміо-міологіческіх правил (ст. 236 КК), порушення правил охорони праці (ст. 143 КК). Об'єктивна сторона полягає у забрудненні, засміченні, ис-тощеніі або іншому зміні природних властивостей води, якщо ці дії призвели до заподіяння істотної шкоди живіт-ному чи рослинного світу, рибним запасам, лісовому чи сільському господарству. Зазначені дії полягають в
 10. алфавітно-предметний покажчик
  порушення обов'язків військової служби - 333. Принципи: п. міжнародного права - 1; п. кримінальної відповідальності - 2; п. законності - 3; п. рівності громадян перед законом - 4; п. провини - 5; п. справедливості - 6; п. гуманізму - 7. Застосування заборонених засобів і методів ведення війни: 356. Примирення з потерпілим: 76. Придбання: п. спеціальних технічних засобів - 138; п.
© 2014-2022  yport.inf.ua