Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 4. Нецільове витрачання коштів державних позабюджетних фондів (ст. 2852 КК)


Додатковим об'єктом цього злочину є від-носіння, що у процесі витрачання коштів дер-жавних позабюджетних фондів. Предметом злочину є кошти цих фондів, які є у відповідність з Фе-деральним законом від 16 липня 1999 р. № 165-ФЗ «Про основи

обов'язкового соціального страхування» 1 різновидом коштів обов'язкового соціального страхування. Відповідно до ст. 19
Закону кошти бюджетів обов'язкового соціального страхування витрачаються на цілі, що встановлюються федераль-ними законами про конкретні види обов'язкового соціального страхування та про бюджети фондів обов'язкового соціального страхування на черговий фінансовий рік.
Об'єктивна сторона розглядуваного злочину харак-теризуется дією - витрачанням коштів державних позабюджетних фондів на цілі, що не відповідають умовам, визначеним законодавством, що регулює діяльність фондів, та їх бюджетам. В даний час в Російській Феде-рації існує три різновиди державних внебюд-житніх фондів: Пенсійного фонду РФ, Фонд соціального стра-хування РФ, Федеральний і територіальні фонди обов'язковий-ного медичного страхування. Завдання, структура, повноваження і порядок діяльності цих фондів регулюються значним числом нормативних правових актів.
Так, діяльність Пенсійного фонду РФ регулюється Федеральним законом від 15 грудня 2001 р. № 167-ФЗ «Про обов'язковий-ном пенсійне страхування в Російській Федерації», Федеральним законом від 17 грудня 2001 р. № 173-ФЗ «Про трудові пенсії», Федеральним законом від 24 липня 2002 р. № 111-ФЗ
«Про інвестування коштів для фінансування накопичувальної частини трудової пенсії в Російській Федерації», Федеральним законом від 21 липня 2007 р. № 182-ФЗ «Про бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації на 2008 рік і на плановий період
2009 і 2010 років», Положенням про Пенсійний фонд Російської Федерації (Росії), затв . постановою Верховної Ради РФ від 27 грудня 1991 р. № 2122-I, і т.п.
Діяльність Фонду соціального страхування регламенти-
рована Федеральним законом від 24 липня 1998 р. № 125-ФЗ
«Про обов'язкове соціальне страхуванні від нещасних випад-їв на виробництві та професійних захворювань », Федеральним законом від 31 грудня 2002 р. № 190-ФЗ« Про забезпечення допомога з обов'язкового соціального страхування громадян,
1 СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686.

Працюють в організаціях і у індивідуальних підприємцям-телей, які застосовують спеціальні податкові режими, та деяких інших категорій громадян », Законом РФ« Про соціальний за-щиті громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС »в ред. Закону РФ від 18 ію-ня 1992 № 3061-I, Положенням про Фонд соціального страху-вання російської Федерації, утв. постановою Уряду РФ від 12 лютого 1994 р. № 101, Федеральним законом «Про бюд-жете Фонду соціального страхування Російської Федерації на
2008 рік і на плановий період 2009 і 2010 років» і т.п.
Діяльність Федерального і територіальних фондів обов'яз-ково медичного страхування регулюється Законом РФ від 28 червня 1991 р. № 1499-I «Про медичне страхування громадян у Російській Федерації», Федеральним законом «Про бюдже- ті Федерального фонду обов'язкового медичного страхування на 2008 рік і на плановий період 2009 та 2010 років »Поклади-нями про Федеральному і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування, затв. постановою Верховної Ради РФ від 24 лютого 1993 р. № 4543-I, статутом Фонду зобо-тельного медичного страхування, затв. постановою Прави-тва РФ від 29 липня 1998 р. № 857, Тимчасовим порядком фінансової взаємодії та витрачання коштів у системі обов'язкового медичного страхування громадян, затв. 5 квітня
2001 р., і т.п.
Зазначені та інші нормативні правові акти предусматри-вають перелік заходів у сфері обов'язкового соціального страхування, які фінансуються за рахунок коштів державного-ських позабюджетних фондів, і порядок розпорядження відповідними засобами. Статті витрат із зазначенням обсягу грошових коштів передбачаються федеральними законами про бюджетах відповідних фондів на майбутній рік і на плановий період загальною тривалістю в три роки, содер-жащімі також норми, які визначають порядок розпоряджаючись-ня тимчасово вільними коштами.
Витрачання коштів - процедура фінансування певних заходів, що полягає в напрямку в банк платіжного документа з подальшим списанням коштів з рахунку. На відміну від витрачання бюджетних коштів, державні

позабюджетні фонди витрачають свої кошти самостоятель-но - без процедури контролю з боку посадових осіб фі-нансових органів, оскільки ст. 148, 150 Бюджетного кодексу РФ, що передбачають організацію виконання Федеральним казначейством бюджетів цих фондів (див. ст. 6 Федерального закону від 9 липня 1999 р. № 159-ФЗ «Про введення в дію бюджетних кодексу Російської Федерації» 1), та ст . 2151 Бюджетно-го кодексу РФ в частині, що передбачає касове обслугову-вання їх виконання (див. ст. 2 Федерального закону від 20 серпня
2004 р. № 120-ФЗ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації в частині регулювання міжбюджетних відносин »2), не набрали чинності.
Конкретний прояв нецільового витрачання коштів дер-жавних позабюджетних фондів обумовлено специфікою порушеного винним нормативного припису. Наприклад, нецільовим витрачанням коштів Пенсійного фонду буде розміщення тимчасово вільних коштів резерву у цінні буму-ги російських емітентів, не забезпечує державною гарантією; спрямування додатково надійшли до бюджету Фонду соціального страхування доходів на фінансування апарату органів фонду, а не заходів, передбачених положеннями закону про бюджет фонду на майбутній рік і плановий період, і т.п.
Склад злочину - формальний; воно закінчено в момент списання грошових коштів з рахунку. Нецільове витрачання тягне кримінальну відповідальність лише у разі вчинення цього діяння у великому розмірі. Великим розміром, згідно з приміткою до ст. 2851 КК, є сума коштів фонду, перевищувати 1,5 млн руб.
З суб'єктивної сторони злочин характеризується пря-
мим умислом.
Суб'єкт злочину - спеціальний: посадова особа, що володіє статусом розпорядника відповідних коштів (керівник і головний бухгалтер фонду або відділення фонду).
1 СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3492.
2 СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3535.

Поняття групового (п. «а» ч. 2 ст. 2852 КК) і вчиненого в особливо великому розмірі (п. «б» ч. 2 ст. 2852 КК) нецільового рас-витрачання коштів державних позабюджетних фондів по суті нічим не відрізняються від аналогічних кваліфікую-щих ознак злочину, передбаченого ст. 2851 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Нецільове витрачання коштів державних позабюджетних фондів (ст. 2852 КК) "
 1. § 1. Загальна характеристика злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
  нецільове витрачання бюджетних коштів (ст. 2851 КК), неце-ліве витрачання коштів державних позабюджетних фондів (ст. 2852 КК) , перевищення посадових повноважень (ст. 286 КК), привласнення повноважень посадової особи (ст. 288 КК), незаконне участь у підприємницькій діяльності 1 Питання про безпосередній об'єкт посадових злочинів ви-викликають в теорії
 2. § 1 . Економічна основа місцевого самоврядування
  нецільове використання, пряме розкрадання грошових коштів і прискорені процеси руйнування. Як результат, житловий фонд в Росії, незважаючи на спекулятивні ціни на нерухомість у найбільших містах, особливо в Москві, за світовими стандартами є одним з найбільш не пристосованих серед розвинених країн і не забезпечує прийнятної якості життя. З початку 90-х річна плата за комунальні
 3. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  нецільового використання субвенцій, виділених на виконання делегованих державних повноважень, або у разі встановленого судом факту порушення законодавства Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, по суті, позбавляються своїх бюджетних прав. Ці права переходять до тимчасової фінансової адміністрації (її статус був розглянутий у § 2 гл. IV цієї роботи), яка має право
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  нецільове використання федеральних коштів, порушення правил використання закріпленої нерухомості, відсутність прибутку за підсумками останніх двох років діяльності. У постанові Уряду РФ, яким затвердили Порядок планування та фінансування діяльності казенних заводів (казенних фабрик, казенних господарств), навпаки, перемогла думка промислових відомств, тому казенні підприємства,
 5. 2. Суб'єкти та об'єкти договору позики
  витрачання коштів екологічних фондів на цілі, не пов'язані з природоохоронною діяльністю. Як видно з матеріалів справи, договори, укладені між фондом і суспільством, опосередковують комерційні відносини і не пов'язані з природоохоронною діяльністю. Тому вони в силу ст. 168 ЦК є нікчемними. Прокурор має право звернутися до арбітражного суду з позовом на захист державних та
 6. Стаття 285.1. Нецільове витрачання бюджетних коштів Коментар до статті 285.1
  нецільового витрачання бюджетних коштів. Згідно з приміткою до ст. 285.1 КК РФ великим розміром визнається сума бюджетних коштів, що перевищує один мільйон п'ятсот тисяч рублів. По конструкції об'єктивної сторони складу злочину формальний. Злочин закінчено з моменту направлення бюджетних коштів на цілі, не передбачені відповідним документом, тобто з моменту
 7. Стаття 285.2. Нецільове витрачання коштів державних позабюджетних фондів Коментар до статті 285.2
  нецільовому витрачанні небюджетних коштів, а коштів державних позабюджетних фондів, тобто предметом злочину є кошти державних позабюджетних фондів. Цільове ж призначення таких засобів визначається на рівні законодавства РФ і закріплюється в бюджеті відповідного позабюджетного фонду. Об'єкт злочину - відповідна закону діяльність позабюджетних
 8. 56. Види порушень бюджетного законодавства
  нецільове використання бюджетних коштів; неповернення або несвоєчасне повернення бюджетних коштів; неперерахування або несвоєчасне перерахування плати за користування бюджетними коштами; неподання або несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, необхідних для складання проектів бюджетів, їх виконання та контролю за їх виконанням; неперерахування бюджетних коштів
 9. алфавітно-предметний покажчик
  витрачання: н. р. бюджетних коштів - 285.1; н. р. коштів державних позабюджетних фондів - 285.2. Норми: н. міжнародного права - 1, 11; н. загальна та спеціальна - 17. Нотаріус: 202. Носіння зброї або вибухових речовин: 222. Про Обвинувачений: 300, 302. Обман: 141, 150, 159, 165, 188, 240, 339. Обороноздатність: 281. Обставини: о., Що пом'якшують відповідальність і
 10. Стаття 285.2. Нецільове витрачання коштів державних позабюджетних фондів Коментар до статті 285.2
  нецільовим призначенням. 4. Обов'язкова умова - витрачання коштів у великому розмірі, тобто в сумі, що перевищує 1,5 млн. руб. 5. Суб'єктом злочину є посадові особи фонду та його регіональних відділень, уповноважені приймати рішення про витрачання коштів фонду (керівники, їх заступники, начальники фінансових служб, включаючи головних бухгалтерів). 6. Вчинення
© 2014-2022  yport.inf.ua