Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова -Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Незаконне використання товарного знака (ст. 180 КК).

Законодавство РФ грунтується на ряді міжнародних доку-ментів - Паризької конвенції з охорони промислової собст-ності 1883 р., Мадридському угоді про міжнародну реєстра-ції товарних знаків 1891 р., Віденському договорі про реєстрацію товарних знаків 1973 р., Мінській угоді колишніх республік
СРСР про заходи щодо припинення використання неправдивих товарних
знаків та географічних зазначень 1999 р. і ін
В даний час правовий режим товарних знаків, знаків обслуговування і найменування місця походження товарів
в Російській Федерації визначено частиною четвертою Цивільно-
го кодексу РФ 1.
Права іноземних фізичних та юридичних осіб що-до охорони товарного знака і знака обслуговування, на регістра-цію найменувань місць походження товарів користуються захисту пра-тій нарівні з фізичними та юридичними особами РФ в силу міжнародних договорів РФ або на основі принципу взаємності.
Згідно ч. 4 ст. 15 Конституції РФ, п. 2 і 3 ст. 5 Федерального закону від 15 липня 1995 р. № 101-ФЗ «Про міжнародні договори Російської Федерації» 2 при вирішенні питання про незаконне використання товарного знака, якщо міжнародним договором РФ встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору.
Стаття 180 КК передбачає відповідальність за два само-
самостійних злочини:
1) незаконне використання чужого товарного знака, знака обслуговування, найменування місця походження товару або схожих з ними позначень для однорідних товарів (ч. 1);
2) незаконне використання попереджувального маркування у відношенні не зареєстрованого в Росії товарного знака або найменування місця походження товару (ч. 2).
Предмет злочину, передбаченого ч. 1 ст. 180 КК, - товарний знак, знак обслуговування або місце походження товарів, які являють собою позначення, службовці для їх індивідуалізації.
Товарний знак і знак обслуговування - це позначення (сло-весну, образотворчі, об'ємні та інші), службовці для інді-відуалізаціі товарів, виконуваних робіт або послуг юридичних або фізичних осіб.
Найменування місця походження товару - це позначення чення, що представляє собою або містить сучасне або історичне найменування країни, населеного пункту, місцево-сті або іншого географічного об'єкта або похідне від
1 Раніше подібні правовідносини регулювалися Законом РФ від
23 вересня 1992 № 3520-I «Про товарні знаки, знаки обслуговування і на-найменуваннях місць походження товарів» (втратив чинність, проте правоот-носіння , що виникли з приводу товарних знаків, знаків обслуговування і на-іменування місць походження товарів до 1 січня 2008 р., продовжують регулюватися названим Законом).
2 СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.

Такого найменування і стало відомим в результаті його ис-користування у відношенні товару, особливі властивості якого винятково або головним чином визначаються характерними для даного географічного об'єкта природними умовами та (або) людськими факторами.
Правова охорона товарного знака, знака обслуговування і на-іменування місця походження товару здійснюється на ос-новании їх реєстрації в установленому порядку. Реєстрація підтверджується свідоцтвом, яке видається на ім'я право-володаря, засвідчуючи його виключне право, як власника, на користування і розпорядження (у тому числі право за договором поступитися іншому, а також право забороняти використання дру-шими особами). Ніхто не може використовувати охороняється в Російській Федерації товарний знак або знак обслуговування без дозволу правовласника.
До схожих позначень з чужими знаками та найменування-ми відносяться такі позначення, які: схожі на чужі зна-ве (до ступеня змішування); тотожні; імітують їх (наприклад, Panasoniх замість Panasonic). Вони не можуть бути зорі-стровані в якості товарних знаків у випадках тотожний-ності або схожості з товарними знаками, раніше зареєструю-ванними чи заявленими на реєстрацію на ім'я іншої особи.
Чужим вважається товарний знак або найменування, який зареєстрований не на ім'я користувача, а на ім'я іншої особи і не уступлен правовласником за договором або їм не надано право на використання іншій особі за ліцензійним догово-ру відносно всіх або частини товарів.
Об'єктивна сторона злочину виражається в незакон-ном використанні чужого товарного знака, знака обслуговування, найменування місця походження товару або схожих з ними
позначень
для однорідних товарів, якщо діяння вчинено
неодноразово або заподіяло великий збиток. Склад переступив-
лення - формально-матеріальний.
Використання товарного знака (знака обслуговування) - це застосування їх на товарах, упаковці, в рекламі, друкованих виданнях-пах, на вивісках, на офіційних бланках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Російської Федерації. Використанням найменування місця походження товару вважається застосування його на товарі, етикетках, упаковці,

в рекламі, проспектах, рахунках, бланках та іншій документації,
пов'язаної з введенням товару в цивільний оборот.
Під незаконним використанням розуміється застосування на території Російської Федерації відповідного позначення-ня або схожого з ним (до ступеня змішування) без дозволу правовласника - розміщення на товарах, етикетках, упаковках цих товарів, які виробляються, пропонуються до продажу, продаються, демонструються на виставках і ярмарках або іншим чином вводяться в цивільний оборот або зберігаються, перево-зятся з цією метою або ввозяться на територію Російської Фе-ської Федерації; при виконанні робіт, наданні послуг; на проспектах, рахунках, бланках іншої документації, пов'язаної з введенням товарів в цивільний оборот; в пропозиціях, рекламі про продаж това-рів; в мережі Інтернет, зокрема в доменному імені і при ін-ших способах адресації, здатних ввести споживачів в за-оману щодо особливих властивостей товару і місця його про - исхождения.
Товари, на яких незаконно використані зазначені обо-
значення, визнаються контрафактними.
Кримінальна відповідальність за незаконне використання на-ступає тільки в тих випадках, коли це діяння вчинено неод-нократно або заподіяло великий збиток.
Під неоднократностью розуміється не множинність пре-ступленій, а наявність не менше двох фактів незаконного вико-тання відповідного позначення або попереджувального маркування, кожен з яких не є самостійним злочином у зв'язку з Неспричинення великого збитку. Одно-кратне використання чужого товарного знака (знака обслугову-вання, найменування місця походження товару) або схожих з ними позначень для однорідних товарів, що не завдало великого збитку, є відповідно до ст. 14.10 КоАП РФ адміністративним правопорушенням. Однак адміністративної преюдиція ст. 180 КК не потребує, а наказує встановлення неодноразових фактів.
Тому під неоднократностью, передбаченої ч. 1 ст. 180
КК, розуміється незаконне використання не менше двох разів товарного знака, знака обслуговування, найменування місця про-виходи товару або схожих з ними позначень для одно-

рідних товарів без заподіяння в кожному випадку великого збитку як при використанні одного і того ж кошти індивідуал-зації, так і при одночасному використанні двох або більше засобів індивідуалізації на одній одиниці товару.
За ч. 2 ст. 180 КК неодноразовим визнається незаконне ис-користування не менше двох разів попереджувального маркування щодо товарного знака або найменування місця походжу-дення товару, які не зареєстровані в Російській Федерації.
Значної шкоди, згідно з приміткою до ст. 169 КК, становить сума понад 250 тис. руб. У кожному випадку такий збиток повинен визначатися з обставин конкретної справи; в тому числі не-обходимо враховувати розмір реального збитку і розмір упущений-ної вигоди, а не розмір доходів, отриманих винною особою.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у вигляді прямого умислу.
Суб'єкт злочину загальний - особа, яка досягла віку
16 років.
Склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 180 КК, ус-новлюють відповідальність за незаконне використання передбачається-предітельной маркування у відношенні не зареєстрованого в Росії товарного знака або найменування місця походження ня товару.
Правовласник може проставляти поряд з товарним зна-ком або найменуванням місця походження товару попередити дітельнуюробочу маркування, яке вказує на те, що застосовується позначення є товарним знаком або найменуванням місця походження товару, зареєстрованими в Російській Фе-ської Федерації . Така попереджувальна маркування і є перед-метом даного злочину.
Під використанням попереджувального маркування слід розуміти зображення маркування на товарах, упаковках, а так-же її застосування в рекламі, друкованих виданнях, на офіційних-них бланках, на вивісках, при демонстрації експонатів на ви-ставках і ярмарках, що проводяться в Російській Федерації.
Незаконним є використання попереджувального мар-кировки відносно товарного знака або місця походження товару, які не зареєстровані в Російській Федерації. Про при-знаках неодноразовості і заподіяння великого збитку див. вище.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Незаконне використання товарного знака (ст. 180 КК). "
 1. 3. Суспільно небезпечні наслідки
  незаконного одержання державного цільового кредиту, так само як його використання не за прямим призначенням, "якщо ці діяння заподіяли велику шкоду громадянам, організаціям або державі". Очевидно, що такий складний і за змістом, і за потерпілим збитки виразити в грошах не представляється можливим. Те ж відноситься до великого збитку при незаконному використанні товарного знака (ст. 180
 2. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  незаконного приміщення в психіатричний стаціонар - ч. 2 ст. 125; в гол. 19 Кримінального кодексу в порушенні рівності прав і свобод людини - ч. 2 ст. 136; порушенні недоторканності приватного життя - ч. 2 ст. 137; порушення таємниці листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних або інших повідомлень - ч. 2 ст. 138; порушення недоторканності житла - ч. 3 ст. 139; воспрепятствовании
 3. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  незаконних операцій із землею, незаконну банківську діяльність, лжепредпринимательство, легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом, незаконне отримання кредиту, злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості, примус до вчинення угоди чи до відмови від її здійснення, порушення правил виготовлення і використання державних
 4. +8. Злочини, що посягають на матеріальні та інші блага споживачів
  незаконно отриманими із покупців або замовників в результаті їх обрахунку, обважування, обмірювання і т . п., кваліфікується лише за ст. 200 КК як обман споживачів * (82). Суб'єктом злочину при обмані споживачів можуть бути як працівник підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування і комунального господарства (незалежно від форми власності), так і інша особа ,
 5. § 4. Злочини у сфері відносин, що забезпечують свободу і сумлінність конкуренції
  незаконного втручання свобода підприємництва та добросовісна конкуренція при здійсненням економічної діяльності. До норм, обеспечи - вающим їх охорону, у Кримінальному кодексі відносяться: 1) недопущення-ня, обмеження або усунення конкуренції (ст. 178), 2) при-примушування до вчинення угоди чи відмови від її здійснення (ст. 179), 3) незаконне використання
 6. § 2. Створення комерційних організацій
  незаконної відмови в реєстрації (ст. 16 ЦК). З моменту державної реєстрації комерційної організації виникає її правоздатність, тобто здатність мати цивільні права і нести обов'язки. Комерційні організації, за винятком державних і муніципальних унітарних підприємств (абз. 2 п. 1 ст. 113 ЦК) та інших видів організацій, передбачених законом (наприклад, підприємств з
 7. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  незаконно споряджений фірмовим найменуванням або товарним знаком, при ввезенні його в країну, де цей знак чи фірмове найменування мають право на законну охорону. Винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Для багатьох видів підприємницької діяльності умовою успіху є використання у виробництві нових технологій, випуск нових видів продукції, відповідних вимогам
 8. § 2. Прояви монополістичної діяльності та відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
  незаконним використанням результатів інтелектуальної діяльності та прирівняних до них коштів індивідуалізації юридичної особи, його продукції, робіт, послуг (фірмового найменування, товарного знака тощо); - отримання, використання, розголошення науково-технічної, виробничої або торговельної інформації, у тому числі комерційної таємниці, без згоди її власника . Комерційне право. Ч.
 9. § 3. Зміст договору комерційної концесії
    незаконно розміщений товарний знак, або в двократному розмірі справедливої вартості права використання товарного
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    незаконного позбавлення волі 24. Idem per idem [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення через яке визначається 25. In brevi [ін бреві] - коротко 26. In corpore [ін корпоре] - в повному складі 27. In pleno [ін ПЛЕН] - в повному складі 28. In re [ін ре] - на ділі 29. In situ [ин ситу] - в місці знаходження 30. In deposito [ін депозіто] - на зберігання 31. Inter alia [ІНТЕР
© 2014-2022  yport.inf.ua