Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративний право → 
"Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

9.2. Організаційно-правові форми громадських об'єднань. Принципи організації і діяльності

Громадська організація - засноване на членстві громадське об'єднання, створене на основі спільної діяльності для захисту спільних інтересів і досягнення статутних цілей об'єдналися громадян. Членами громадської організації відповідно до її статуту можуть бути фізичні особи та юридичні особи - громадські об'єднання, якщо інше не встановлено ФЗ «Про громадські об'єднання» і законами про окремі види громадських об'єднань. Вищий керівний орган громадської організації - з'їзд (конференція) або загальні збори. Постійно діючий керівний орган громадської організації - виборний колегіальний орган, підзвітний з'їзду (конференції) або загальних зборів. У разі державної реєстрації громадської організації її постійно діючий керівний орган здійснює права юридичної особи від імені громадської організації і виконує її обов'язки відповідно до статуту.
Громадський рух - що складається з учасників і не має членства масове громадське об'єднання, що ставить соціальні, політичні та інші суспільно корисні цілі, підтримувані учасниками громадського руху. Вищий керівний орган громадського руху - з'їзд (конференція) або загальні збори. Постійно діючим керівним органом громадського руху є виборний колегіальний орган, підзвітний з'їзду (конференції) або загальних зборів. У разі державної реєстрації громадського руху його постійно діючий керівний орган здійснює права юридичної особи від імені громадського руху і виконує його обов'язки відповідно до статуту.
Громадський фонд - один з видів некомерційних фондів, що представляє собою не має членства громадське об'єднання, мета якого полягає у формуванні майна на основі добровільних внесків, інших не заборонених законом надходжень та використання даного майна на суспільно корисні цілі . Засновники та керуючі майном громадського фонду не має права використовувати зазначене майно у власних інтересах. Керівний орган громадського фонду формується його засновниками та (або) учасниками або рішенням засновників громадського фонду, прийнятим у вигляді рекомендацій або персональних призначень, або шляхом обрання учасниками на з'їзді (конференції) або загальних зборах. У разі державної реєстрації громадського фонду даний суб'єкт здійснює свою діяльність у порядку, передбаченому ГК. Створення, діяльність, реорганізація та (або) ліквідація інших видів фондів (приватних, корпоративних, державних, суспільно-державних тощо) можуть регулюватися відповідним законом про фонди.
Громадське інституція - не має членства громадське об'єднання, що ставить своєю метою надання конкретного виду послуг, що відповідають інтересам учасників та відповідних статутним цілям зазначеного об'єднання. Управління суспільним установою та її майном здійснюється особами, призначеними засновником (засновниками). Відповідно до установчих документів в громадській установі може створюватися колегіальний орган, який обирається учасниками, які не є засновниками даної установи та споживачами його послуг. Зазначений орган може визначати зміст діяльності громадської установи, мати право дорадчого голосу при засновника (засновників), але не має права розпоряджатися майном громадської установи, якщо інше не встановлено засновником (засновниками). У разі державної реєстрації громадської установи дана установа здійснює свою діяльність у порядку, встановленому ЦК.
Орган громадської самодіяльності не має членства громадське об'єднання, метою якого є спільне вирішення різних соціальних проблем, що виникають у громадян за місцем проживання, роботи або навчання, спрямоване на задоволення потреб необмеженого кола осіб, чиї інтереси пов'язані з досягненням статутних цілей і реалізацією програм органу громадської самодіяльності за місцем його створення. Орган громадської самодіяльності формується з ініціативи громадян, зацікавлених у вирішенні зазначених проблем, і будує свою роботу на основі самоврядування відповідно до статуту, прийнятим на зборах засновників. Орган громадської самодіяльності не має над собою вищестоящих органів або організацій. У разі державної реєстрації органу громадської самодіяльності даний орган набуває права і приймає на себе обов'язки юридичної особи відповідно до статуту.
Спілки (асоціації) громадських об'єднань - створені громадськими об'єднаннями незалежно від їх організаційно-правової форми на основі установчих договорів і (або) статутів, прийнятих спілками (асоціаціями) нові громадські об'єднання. Правоздатність спілок (асоціацій) громадських об'єднань як юридичних осіб виникає з моменту їх державної реєстрації. Створення, діяльність, реорганізація та (або) ліквідація спілок (асоціацій) громадських об'єднань, у тому числі за участю іноземних некомерційних неурядових організацій, здійснюються у порядку, передбаченому ФЗ «Про громадські об'єднання».
Організація і діяльність громадських об'єднань будуються у відповідності з наступними принципами.
1. Добровільність. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання або перебувати в ньому. Вступ до громадське об'єднання - індивідуальна справа суб'єкта, засноване на свободі вибору.
2. Рівноправність. Члени громадських об'єднань користуються однаковими (рівними) правами, зафіксованими в статуті об'єднання.
3. Самоврядування. Освіта і діяльність громадських об'єднань будується на основі самостійного і вільного вирішення питань власної діяльності.
4. Законність. У своїй діяльності громадські об'єднання керуються Конституцією і російським законодавством, порушення з боку громадських об'єднань переслідуються за законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.2. Організаційно-правові форми громадських об'єднань. Принципи організації і діяльності "
 1. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
  організаційних відносин і зв'язків при практичній реалізації розчленовується на ряд управлінських функцій. У цьому сенсі управління характеризується як поєднання різних функцій. Сутність контролю відносно відокремленої її частини полягає у спостереженні за відповідністю діяльності підконтрольного об'єкта тим приписам, які він (об'єкт) отримав або які містяться в нормах
 2. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  організаційні форми місцевого самоврядування (території муніципальних утворень, їх склад, межі, структура органів місцевого самоврядування, інші аспекти пристрою апарату муніципальної влади, органи громадської самодіяльності); це порядок діяльності органів місцевого самоврядування, органів територіального громадського самоврядування, положення депутатів представницьких органів
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  організаційно-правові форми самоуправлінських діяльності жителів (муніципальні освіти, органи місцевого самоврядування, вибори, референдуми, інші форми прямого волевиявлення громадян); правотворча і правореалізаціонной діяльність щодо здійснення місцевого самоврядування в якості конституційного принципу і права населення у встановлених законом організаційно-правових формах;
 4. § 1. Поняття громадського самоврядування жителів
  організаційної самодіяльності населення, він виступає проти інституціонального змішання державно-апаратних і громадсько-самодіяльних структур, тобто проти змішання публічно-владного і громадського. Процес їх зближення, по думки М.А. Краснова, повинен бути природним. В іншому випадку ми знову станемо свідками фактичного одержавлення (в сенсі обюрокрачування)
 5. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
  організаційна активність органів влади і управління, засобів масової інформації, системи виборчих комісій, груп підтримки кандидатів, громадських об'єднань. Слід також брати до уваги, що сучасне законодавство про місцеве самоврядування передбачає можливість формування органів місцевого самоврядування не безпосередньо громадянами, а іншими органами місцевого
 6. § 1. Загальна характеристика
  організаційно-правові принципи і функції, хоча, зрозуміло, між ними є відмінності, часом досить істотні. Витрати на забезпечення діяльності представницького органу передбачаються у місцевому бюджеті окремим рядком відповідно до класифікації витрат бюджетів в Російській Федерації. Це надає представницькому органу фінансово-економічну самостійність. Однак
 7. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  організаційних і контрольних функцій цілком виправдано. У повноваження президії можуть входити: організація підготовки сесії (засідань) органу, розгляд проекту порядку денного, складеного з урахуванням думки комітетів (комісій), попереднє обговорення пропозицій з питань порядку денного сесії (засідань) органу, розробленої з урахуванням готовності проектів рішень; розгляд
 8. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  організаційно-правових форм, розташованих на території муніципального освіти, статуту муніципального освіти і нормативних правових актів представницького органу місцевого самоврядування, брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам та головуючому на сесії (засідання) представницького органу місцевого самоврядування, вимагати відповіді, виступати з обгрунтуванням своїх
 9. § 4. Муніципальне правотворчість
  організаційно-управлінських заходів. Для забезпечення ефективності застосування майбутнього акта доцільно вже на початковому етапі підготовки проекту визначити можливі наслідки дії муніципального правового акта: економічні, соціальні, політичні, правові, екологічні і т.д., а також можливі витрати (матеріальні, фінансові тощо), необхідні для реалізації майбутнього
 10. § 1. Поняття комерційного права
  організаційно-регулятивні, надбудовні, вторинні відносини. Маючи на увазі останнє обставина, не можна погодитися з О.О. Собча-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 10 ком в тому, що товарно-грошові (речове-еквівалентні) зв'язку, що викликаються дією закону вартості, є необхідним доповненням зв'язків,
© 2014-2022  yport.inf.ua