Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
В.В. Піляева. Виконавче провадження, 2012 - перейти до змісту підручника

Основні положення, що стосуються діяльності судових приставів


Прийнятий в 1997 р. Федеральний закон "Про судових приставів" дає нам повне роз'яснення принципів, завдань, повноважень органів юстиції з організації діяльності служби судових приставів, їх обов'язків і прав, гарантій і соціального захисту, їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення.
Основні права та обов'язки судових приставів:
- розшукувати, заарештовувати і вилучати майно боржників та належні їм грошові кошти;
- реалізовувати вилучене майно;
- виробляти фінансові операції, необхідні для задоволення вимог стягувачів, законність і обгрунтованість яких підтверджена судовими актами або актами інших уповноважених законом органів;
- застосовувати до осіб , які не виконують вимоги судів чи інших уповноважених законом органів, заходи примусового характеру (приводи, штрафні санкції, подання про порушення кримінальної справи та ін.);
- застосовувати в необхідних випадках вогнепальну зброю та спеціальні засоби;
- залучати до участі у виконавчому провадженні громадян та організації, в тому числі працівників органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів;
- забезпечувати в будівлях судів і в приміщеннях, тимчасово займаних судами, безпеку суддів, засідателів, учасників судового процесу і свідків;
- виконувати розпорядження голови суду, а також розпорядження судді або головуючого у судовому засіданні, пов'язані з дотриманням порядку в суді;
- виконувати рішення суду і судді про застосування до підсудного та іншим особам передбачених законом заходів процесуального примусу;
- забезпечувати охорону приміщень судів, дорадчих кімнат і судових приміщень у робочий час;
- перевіряти підготовку судових приміщень до засідання суду;
- забезпечувати за дорученням судді доставку до місця проведення судового процесу кримінальної справи, речових доказів та їх зберігання;
- підтримувати громадський порядок у судових приміщеннях;
- взаємодіяти з військовослужбовцями, які здійснюють конвоювання осіб, які утримуються під вартою, з питань їх охорони та безпеки;
- попереджати і припиняти злочини та інші правопорушення, виявляти правопорушників та, в разі необхідності, затримувати їх і передавати органам внутрішніх справ;
- здійснювати привід (тобто примусову доставку) осіб, які ухиляються від явки в суд або до судового пристава-виконавця;
- брати участь за вказівкою старшого судового пристава у вчиненні виконавчих дій.
В ході виконавчого провадження судовий пристав-виконавець насамперед керується положеннями федеральних законів "Про виконавче провадження" та "Про судових приставів".
Порівняльна таблиця прав судового пристава на підставі Федерального закону "Про судових приставів" і Федерального закону "Про виконавче провадження" та інших нормативно-правових актів
--- --- T --- ---
| Основні права судового | Основні права судового пристава на |
| пристава на підставі | основі Федерального закону "Про |
| Федерального закону" Про судових | виконавче провадження "та інших |
| приставів" | нормативно-правових актів |
+ --- + --- --- +
| - отримувати при вчиненні | - конкретизують порядок виконання |
| виконавчих дій | зазначених вище та інших дій |
| необхідну інформацію; | судового пристава-виконавця; |
| - проводити у роботодавців | |
| перевірку виконання | |
| виконавчих документів на | - встановлюють необхідні для цього |
| працюючих у них боржників та | юридичні процедури; |
| ведення фінансової документації | |
| по виконанню зазначених | |
| документів ; | - встановлюють терміни для виконання |
| - давати громадянам і | виконавчих дій; |
| організаціям, які беруть участь у | |
| виконавче провадження, | |
| доручення з питань | - визначають форму і зміст |
| здійснення конкретних | процесуальних документів, в яких |
| виконавчих дій; | відбивається хід і результати |
| - входити в приміщення і | відповідних виконавчих |
| сховища, займані | дій , здійснюваних у процесі |
| боржниками або належать | виконавчого провадження; |
| їм; | |
| - виробляти огляди зазначених | |
| приміщень і сховищ, при | - встановлюють права і обов'язки |
| необхідності розкривати їх, а | осіб, що беруть участь у виконавчому |
| також на підставі визначення | виробництві; |
| відповідного суду здійснювати | |
| зазначені дії відносно | |
| приміщень і сховищ, | - встановлюють порядок оскарження |
| займаних іншими особами або | дій і рішень судового |
| належних їм; | пристава-виконавця і багато інші |
| - заарештовувати, вилучати, | питання організації виконавчого |
| передавати на зберігання та | виробництва |
| реалізовувати арештоване | |
| майно, за винятком | |
| майна, вилученого з обороту; | |
| - накладати арешт на грошові | |
| кошти та інші цінності | |
| боржника, в тому числі | |
| знаходяться на рахунках, у | |
| вкладах чи зберіганні в банках і | |
| інших кредитних організаціях, в | |
| розмірі, зазначеному в | |
| виконавчому документі (з | |
| урахуванням величини семипроцентного | |
| виконавчого збору та суми | |
| витрат за виконавчим | |
| виробництву); | |
| - використовувати нежитлові | |
| приміщення, що знаходяться в | |
| муніципальної власності, а | |
| за згодою власника - | |
| приміщення, що знаходяться в іншій | |
| власності, для тимчасового | |
| зберігання вилученого майна, | |
| покладати на відповідних | |
| осіб обов'язки по його | |
| зберіганню, використовувати | |
| транспорт стягувача або | |
| боржника для перевезення | |
| майна з віднесенням витрат | |
| на рахунок боржника; | |
| - у разі неясності | |
| вимог, що містяться в | |
| виконавче документі, на | |
| підставі якого здійснюються | |
| виконавчі дії, | |
| просити суд чи інший орган , | |
| який видав виконавчий | |
| документ, про роз'яснення порядку | |
| його виконання; | |
| - оголошувати розшук боржника, | |
| його майна або розшук | |
| дитини; | |
| - викликати громадян і | |
| посадових осіб за | |
| виконавчими документами, | |
| знаходяться у провадженні. | |
L --- + --- ---
На території Російської Федерації вимоги судових приставів обов'язкові для всіх органів, посадових осіб і громадян. Невиконання вимог судового пристава і дії, що перешкоджають виконанню покладених на нього обов'язків, тягнуть за собою відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством. Наприклад, на підставі ст. 83 Закону "Про виконавче провадження" у разі невиконання виконавчого документа без поважних причин у строк, встановлений для добровільного виконання, з боржника стягується виконавчий збір, у зв'язку з чим судовий пристав-виконавець виносить постанову про стягнення з боржника виконавчого збору.
Грошові кошти, що стягуються з боржника в процесі виконання виконавчого документа (у тому числі від реалізації майна), підлягають перерахуванню на поточний рахунок "Кошти, що надходять у тимчасове розпорядження бюджетних організацій" відповідного підрозділу Служби судових приставів.
Поточні рахунки призначені для зарахування:
- грошових коштів, вилучених судовими приставами-виконавцями;
- грошових коштів, перерахованих з рахунку боржника;
- коштів, отриманих від реалізації майна боржника;
- авансових внесків стягувача для забезпечення здійснення виконавчих дій.
Судовий пристав-виконавець є державним службовцем. Отже, з метою здійснення обов'язкового державного страхування життя і здоров'я судових приставів і на виконання ст. 20 Закону "Про судових приставів" він підлягає обов'язковому державному страхуванню.
Державна служба - встановлена законодавством професійна діяльність щодо забезпечення виконання повноважень державних органів. Згідно з Переліком державних посад федеральної державної служби, затвердженим Указом Президента Російської Федерації від 3 вересня 1997 р. N 981, посаду судового пристава-виконавця відноситься до старшої посади державних посад федеральної державної служби категорії "В", що засновуються для забезпечення діяльності територіального органу федерального органу виконавчої влади. Особливості державної служби судових приставів-виконавців визначені нормами законодавства про виконавче провадження.
Державна служба судового пристава-виконавця припиняється:
- при звільненні;
- у зв'язку з виходом його на пенсію.
Звільнення з ініціативи керівництва (підстави):
- досягнення граничного віку для заміщення державної посади (для посади судового пристава-виконавця він становить 60 років);
- припинення громадянства Російської Федерації;
- недотримання обов'язків і обмежень, встановлених Основами для державного службовця;
- розголошення відомостей, що становлять державну та іншу охоронювану законом таємницю.
Основні принципи здійснення державної служби судовими приставами-виконавцями:
- верховенство Конституції Російської Федерації і федеральних законів над іншими нормативними правовими актами, посадовими інструкціями при виконанні державними службовцями посадових обов'язків і забезпечення їх прав;
- пріоритет прав і свобод людини і громадянина, їх безпосередня дія, а також обов'язки державних службовців визнавати, дотримуватися і захищати права і свободи людини і громадянина;
- рівний доступ громадян до державної служби відповідно до здібностей та професійної підготовки;
- обов'язковість для державних службовців рішень, прийнятих вищестоящими державними органами і керівниками в межах їх повноважень та відповідно до чинного законодавства Російської Федерації;
- відповідальність державних службовців за підготовлювані і прийняті рішення, невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні положення, що стосуються діяльності судових приставів "
 1. Стаття 17.8. Перешкоджання законній діяльності судового пристава-виконавця
  діяльності судового пристава-виконавця, що знаходиться при виконанні службових обов'язків, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 2. Стаття 429. Видача по одному рішенням суду декількох виконавчих листів
  положення служить ст. 34 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (371), згідно з якою порушені щодо одного боржника кілька виконавчих проваджень майнового характеру, а також порушені щодо кількох боржників виконавчі провадження щодо солідарного стягнення на користь одного стягувача об'єднуються в сводное
 3. Стаття 17.8. Перешкоджання законній діяльності судового пристава
  діяльності судового пристава, що знаходиться при виконанні службових обов'язків, - (в ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 78-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів; на посадових осіб - від двох тисяч до трьох тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 4. Стаття 440. Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом
  положень призупинення і припинення виконавчого провадження судом загальної юрисдикції проводиться в випадках, коли дозвіл цих питань не віднесено до компетенції арбітражного суду, іншого органу або посадової особи або судового пристава-виконавця. 2. Питання призупинення і припинення виконавчого провадження розглядаються судом в судовому засіданні. Судові
 5. Коментар до статті 17.8
    становище боржника, а також неповідомлення боржником про звільнення з роботи, про нове місце роботи або місце проживання винні громадяни і посадові особи піддаються судовим приставом-виконавцем штрафу в розмірі до 100 МРОТ, а за ухилення без поважних причин від явки за викликом судового пристава-виконавця або до місця вчинення виконавчих дій - приводу, про що виноситься
 6. Виконавський збір
    стосуються виконавчого збору: - постанова про стягнення виконавчого збору виноситься одночасно з винесенням постанови про порушення виконавчого провадження або про стягнення виконавчого збору може бути зазначено в постанові про порушення виконавчого провадження; - судовий пристав-виконавець виносить постанову, за якою з боржника стягується
 7. Стаття 17.3. Невиконання розпорядження судді або судового пристава щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів
    діяльності судів про припинення дій, що порушують встановлені в суді правила, - (в ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 78-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 8. Стаття 436. Обов'язок суду зупинити виконавче провадження
    судового пристава-виконавця та сторін виконавчого провадження, на період дії цих обставин. В теорії цивільного процесу виділяють обов'язкові підстави зупинення виконавчого провадження, за наявності яких суд зобов'язаний його призупинити, і факультативні, при виникненні яких його зупинення залежить від розсуду суду. 2. Частина 1 ст. 39 Федерального
 9. Стаття 17.3. Невиконання розпорядження судді або судового пристава
    судового пристава про припинення дій, що порушують встановлені в суді правила, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
 10. Передмова
    діяльності судових приставів-виконавців. Наведені в роботі таблиці витрат по виконавчої діяльності значною мірою роблять прозорим виконавче провадження і знижують конфліктність. У нових умовах ринкових відносин дуже важливо гранично ясно встановити права та обов'язки, що допоможе у вирішенні ділових суперечок, сприятиме доступу сторін до правил і
 11. Стаття 202. Роз'яснення рішення суду
    положень при виконанні. Тому суд розглядає це питання за заявою осіб, які беруть участь у справі, а також судового пристава-виконавця. Якщо із заявою про роз'яснення рішення звернувся судовий пристав-виконавець, суд зобов'язаний розглянути його звернення в десятиденний строк з дня надходження (п. 2 ст. 32 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. "Про виконавче провадження") * (194).
 12. Коментар до статті 31.7
    судового пристава-виконавця може призупинити або припинити виконавче провадження, порушену судовим приставом-виконавцем на підставі виконавчого листа, виданого арбітражним судом, у випадках, передбачених федеральним законом про виконавче провадження. Зупинення або припинення виконавчого провадження проводиться арбітражним судом, який видав
 13. Стаття 437. Право суду зупинити виконавче провадження
    положень виконавчого документа, способу і порядку його виконання (про порядок роз'яснення виконавчого документа див. коментар до ст. 433 ЦПК); інші випадки, передбачені ст. 40 Закону "Про виконавче провадження". Такими випадками згідно ч. 2 ст. 40 зазначеного Закону є: перебування боржника на лікуванні в стаціонарному лікувальному закладі; розшук боржника-громадянина або
 14. Стаття 17.16. Наклеп щодо судді, присяжного засідателя, прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, судового пристава
    діяльності судів, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів. 3. Дії, передбачені частиною 1 або 2 цієї статті, поєднані з обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, -
 15. Стаття 31. Порядок виконання покарання у виді штрафу
    становища засудженого і його родини, то, якщо засуджений до штрафу без розстрочки виплати не має можливості одноразово сплатити штраф, він може направити до суду, який виніс вирок, обгрунтоване клопотання про розстрочення виплати штрафу. Суд, розглянувши клопотання і встановивши наявність достатніх підстав, може прийняти рішення про розстрочення виплати штрафу певними частинами на строк до трьох років.
 16. Коментар до статті 17.3
    діяльності щодо здійснення правосуддя вони нікому не підзвітні. 2. Вимоги та розпорядження суддів при здійсненні ними повноважень обов'язкові для всіх без винятку державних органів, громадських об'єднань, посадових осіб, інших юридичних і фізичних осіб. Інформація, документи та їх копії, необхідні для здійснення правосуддя, представляються на вимогу суддів
© 2014-2022  yport.inf.ua