Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
І. А. Близнюк, К. Б. Леонтьєв. Авторське право і суміжні права, 2010 - перейти до змісту підручника

1. Переклади та інші похідні твори. Складові твори


Переклади літературних творів, аранжування музичних творів та інші результати творчої переробки інших творів зазвичай відносять до класу так званих похідних творів. Правда, слід визнати, що дане поняття, так само як і поняття оригінальних творів, є багато в чому умовним. В тій чи іншій мірі майже всі створювані твори частково запозичують елементи з раніше існуючих творів, особливо увійшли до фонду народної та світової культури.
Проте виділення особливої категорії похідних творів пов'язано з необхідністю поширення на них правил, характерних для так званих залежних творів, до числа яких відносяться також складові твори. Використання похідних творів завжди передбачає одночасне використання тих оригінальних творів, в результаті переведення або переробки яких похідні твори були створені, точно так само як використання складеного твору завжди має на увазі використання увійшли до нього творів.
Поширення авторсько-правової охорони на переклади та інші похідні твори передбачено Бернською конвенцією, згідно п. 3 ст. 2 якої переклади, адаптації, музичні аранжування та інші переробки літературного або художнього твору охороняються нарівні з оригінальними творами, без шкоди правам автора оригінального твору.
Дане формулювання означає, що при використанні перекладу чи іншого похідного твору повинні дотримуватися не тільки права особи, яка здійснила переклад, аранжування або іншу переробку твору, а й авторські права на оригінальний твір, що піддалося перекладу або переробки. Таким чином, для правомірного використання перекладених або перероблених творів договори повинні полягати не тільки з авторами переказів або переробок або їх правонаступниками, але і з власниками авторських прав на оригінальні твори, які зазнали перекладу або переробці, зрозуміло, якщо їх права охороняються на території Російської Федерації.
Такі договори зазвичай укладаються не самими перекладачами чи іншими авторами переробок, а тими особами, які зацікавлені у використанні результатів їх діяльності.
Перекладами та іншими похідними творами визнаються лише результати творчої діяльності з переказу або переробці інших творів. Якщо діяльність з переказу або переробці мала тільки технічний характер, ніякого похідного твору не виникає, так само як і прав на нього, хоча використання результату такої технічної діяльності може призвести до порушень прав автора оригінального твору.
Хоча договором з автором оригінального твору може бути встановлено інше, відповідно до загального правила перекладачі та автори інших похідних творів не можуть заборонити автору оригінального твору чи іншим власникам прав на нього використовувати такий твір на власний розсуд, у тому числі дозволяти іншим особам переводити або переробляти такий твір.
Авторським правом охороняються не тільки окремі твори, а й так звані складові твори, які становлять результат творчої діяльності авторів-укладачів з підбору і розташуванню включених до таких складові твори матеріалів.
Складений твір охороняється незалежно від того, чи включені в нього твори, що охороняються авторським правом, або воно складається з будь-яких інших матеріалів. Зрозуміло, у разі включення автором-упорядником до складеного твору охороняються авторським правом творів інших авторів повинні дотримуватися права таких авторів. Складений твір у цьому випадку буде розглядатися як залежне, тобто створене на підставі інших творів.
Особливим видом складових творів є так звані бази даних, причому слід визнати, що дане поняття є неоднозначним.
В абзаці другому п. 2 ст. 1260 ЦК РФ вказується, що під базою даних розуміється представлена в об'єктивній формі сукупність самостійних матеріалів (статей, розрахунків, нормативних актів, судових рішень та інших подібних матеріалів), систематизованих таким чином, щоб ці матеріали могли бути знайдені і оброблені за допомогою електронної обчислювальної машини (ЕОМ), тобто мається на увазі одночасне виконання двох умов:
1) наявність систематизованої сукупності інформаційних елементів;
2) наявність можливості пошуку та обробки таких включених до бази даних елементів за допомогою програми для ЕОМ .
Слід враховувати, що бази даних можуть охоронятися як авторським правом в якості складових творів відповідно до розглянутими положеннями глави 70 Кодексу, так і особливими суміжними правами (ст. 1333-1336 Кодексу). В останньому випадку надається охорона не залежить від наявності або відсутності творчої праці при складанні бази даних.
Охорона складових творів спеціально передбачена п. 5 ст. 2 Бернської конвенції: "Збірники літературних і художніх творів, наприклад, енциклопедії та антології, що являють собою за добором і розміщенням матеріалів результат інтелектуальної творчості, охороняються як такі, без шкоди правам авторів кожного з творів, що становить частину таких збірників".
Пунктом 2 ст. 10 Угоди TRIPS також передбачено, що "компіляції даних чи інших матеріалів" як в машиночитаемой, так і в іншій формі, являють собою за добором або розташуванню їх змісту результат творчої праці, охороняються авторським правом. При цьому така охорона не поширюється на ці дані або на матеріали і не зачіпає чиєсь авторське право, що відноситься до самих даних або матеріалами.
При використанні складеного твору, представляє собою за добором і розміщенням матеріалів результат творчої діяльності, повинні дотримуватися як авторські права осіб, що здійснили діяльність щодо його складання (або їх правонаступників), так і авторські права на кожне з творів, включених в цей складений твір. Зокрема, для правомірного використання складових творів договори повинні бути укладені не тільки з авторами даних складових творів або їх правонаступниками, але і з кожним з власників авторських прав на кожне з охоронюваних авторським правом творів, включених до складеного твору.
У ДК РФ для вираження даного підходу застосована наступна формулювання: "перекладач, упорядник або інший автор похідного або складеного твору здійснює свої авторські права за умови дотримання прав авторів творів, використаних для створення похідного або складеного твору" (п. 3 ст. 1260 ГК РФ).
Слід вважати, що авторське право на складене і будь-яке інше похідне твір при недотриманні даних вимог все ж виникає, хоча і не може бути реалізоване у зв'язку з тим, що будь-яке використання похідного твору призвело б до порушення прав твори, включеного до складеного твору, або твори, що піддалося перекладу або переробки.
Крім того, порушення прав на твори, включені до складеного твору, буде пов'язано не з самим фактом такого включення в результаті здійснення упорядником власної творчої діяльності, а насамперед з подальшим використанням складеного твору (відтворенням, розповсюдженням примірників і т.д.), в результаті чого і виявляться порушеними конкретні права авторів.
На практиці зазвичай договори з власниками прав на твори, що увійшли до складеного твору, укладає не сам укладач такого твору, а особи, зацікавлені в його використанні (видавництва та ін.)
У п. 4 ст. 1260 ЦК РФ спеціально обмовляється, що авторські права перекладача, упорядника і іншого автора похідного або складеного твору охороняються як права на "самостійні об'єкти авторських прав" (відповідно переклади, інші переробки, складові твори) і є незалежними від охорони прав авторів творів, використаних при створенні перекладу, складеного чи іншого похідного твору.
Так, права авторів похідних та складених творів будуть охоронятися навіть у тому випадку, якщо переводу піддалося не охороняється авторським правом твір або при створенні складеного твору взагалі не використовувалися будь-які охороняються авторським правом об'єкти.
Порядок використання творів, які зазнали перекладу або переробки або включених до складеного твору, встановлюється в договорах, укладених з власниками прав на них, проте в п. 5 ст. 1260 ЦК РФ спеціально обмовляється, що якщо такими договорами не передбачено інше, автори творів, включених до складеного твору, зберігають за собою право використовувати свої твори окремо від складеного твору, в тому числі вирішувати їх включення в інші складові твори.
Перекладачі, автори похідних творів, укладачі набувають права тільки на створені ними відповідно переклад, іншу похідну, складений твір. Будь-які інші особи вправі без їх дозволу здійснювати переклад, іншу переробку тих самих творів, підбір і розташування тих самих або інших матеріалів на власний розсуд.
Пункт 7 ст. 1260 ЦК України передбачає закріплення за видавцями газет, журналів, енциклопедій, періодичних і триваючих збірників наукових праць та інших періодичних видань двох особливих прав - права використання таких видань і права на вказівку найменування видавця при будь-якому використанні таких видань.
По своїй суті такі права не є авторськими - їх зміст, порядок здійснення, застосовні заходи відповідальності у разі порушення ГК РФ не передбачені, а розвинена судова практика з даних питань, наскільки відомо, також відсутній.
У кожному разі використання видання має здійснюватися з дотриманням прав авторів включених в таке видання творів, причому автори таких творів зберігають за собою виняткові права на використання своїх творів окремо від видання. Зрозуміло, ці права також можуть бути придбані видавцем чи іншими зацікавленими особами за договором з авторами або їх правонаступниками або з інших законних підстав.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Переклади та інші похідні твори. Складові твору "
 1. Стаття 1260. Переклади, інші похідні твори. Складові твори
  переклад та іншу переробку іншого (оригінального) твору. 2. Упорядника збірника і автору іншого складеного твору (антології, енциклопедії, бази даних, атласу або іншого подібного твору) належать авторські права на здійснені ними підбір або розташування матеріалів (составітельство). Базою даних є представлена в об'єктивній формі сукупність
 2. Стаття 1260. Переклади, інші похідні твори. Складові твори Коментар до статті
  переклад і будь-яку іншу переробку твору. При цьому під переробкою твору розуміється створення похідного твору (обробки, екранізації, аранжування, інсценування тощо). Переробка твори являє собою переклад твору з одного виду в інший (з літературного в драматичне і ін), а також такі зміни, що вносяться до твір, які включають в себе
 3. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  переводять їх на рівні державної влади, потім від органів державної влади отримують субвенції та дотації на покриття витрат місцевого бюджету, а потім ці кошти у вигляді "негативного трансферту" відправляють знову "наверх" на рівень району для вирішення питань міжмуніципального значення. Видається, що така система, яка постійно пов'язана з переказом коштів з
 4. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  перекладу його до складу земель іншої категорії, за винятком випадків, встановлених федеральними законами (п. 2 ст. 6 ЗК). У ряді випадків земельну ділянку розділити не представляється можливим. Згідно п. 1 ст. 33 ЗК граничні розміри (мінімальні і максимальні) земельних ділянок, наданих громадянам у власність, встановлюються в законодавстві. У регіонах Росії встановлені
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  переведення боргу. У вітчизняному законодавстві загальні норми на цей рахунок відсутні. Однак окремі випадки заміни сторони договору в силу вказівки закону відомі і російському правопорядку. Так, ст. 675 ГК вказує, що новий власник зданого в найм житлового приміщення стає наймодавцем за умов раніше укладеного договору найму. Подібні правила містяться в п. 1 ст. 617 та ст. 1038
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  перекладом боргу (обов'язків орендаря), тобто в порядку перенайма, який допускається лише за згодою орендодавця відповідно до п. 2 ст. 615 ЦК (п. 16 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 11 січня 2002 р. N 66 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з орендою" / / Вісник ВАС. 2002. N 3; далі - Огляд про оренду). * (137) Див також: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Указ. соч.
 7. § 1. Об'єкти авторського права
    перекладу, переробці, аранжуванні або іншої переробки. Як правило, закон вимагає, щоб з автором оригінального твору було укладено договір на використання його праці для створення на його основі іншого творчого твору чи, принаймні, йому гарантувалися дотримання немайнових прав і виплата справедливої винагороди. До числа похідних творів відносяться
 8. § 5. Охорона суміжних прав
    перекладі або у вигляді іншої переробки. Відносно публікацій інших матеріалів (офіційних документів, древніх текстів і т.п.) суміжні права не виникають. Крім того, права публікатора не поширюються на твори, виявлені ним у державних і муніципальних архівах. Нарешті, для визнання за публікатором суміжних прав необхідно, щоб він, у свою чергу, дотримувався вимог закону
 9. § 2. Правова охорона товарного знака і знака обслуговування
    переклад на російську мову, якщо позначення має смислове значення. Для образотворчих позначень, що носять абстрактний характер, вказується, що воно собою символізує. Якщо на реєстрацію як товарний знак заявляється звукове позначення, наводиться зазначення виду звуку (звуків), або нотний запис, або діаграма частот з додатком фонограми на аудіокасеті. Для позначення,
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    переклад і на переробку твору розглядалися в якості самостійних майнових прав. * (176) СЗ РФ. 2004. N 30. Ст. 3090. * (177) Відповідно до п. 2 ст. 17 Закону РФ "Про авторське право і суміжні права" право слідування виникало, якщо оригінал твору образотворчого мистецтва перепродавався за ціною, що перевищує попередню не менше ніж на 20%, і зводилося до права автора на
© 2014-2022  yport.inf.ua