Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча . Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і значення суб'єкта


Одним з елементів складу злочину є суб'єкт злочину, тобто фізична, осудна особа, яка вчинила злочин. Чинний Кримінальний кодекс не дає визна-ня поняттю «суб'єкт злочину», використовуючи як синонім термін «особа, яка вчинила злочин». Водночас саме в ст. 19 КК називаються необхідні ознаки, ха-теризується те чи інше обличчя як суб'єкта злочину.
Суб'єктом злочину може бути тільки фізична особа. Слід зазначити, що в кримінальному законодавстві ряду зару-бажаних країн передбачається можливість залучення до кримінальної відповідальності не тільки фізичних, а й юри-ських осіб. У радянській і російській юридичній літературі також неодноразово пропонувалося закріпити інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб. Однак це положення не поділяється чинним російським кримінальним законодавець-ством1.
Всі особи, які вчинили злочини, несуть кримінальну від-відповідальних за умови, що вони в момент здійснення загально-ного небезпечного діяння усвідомлювали фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) і керівників-дили ними. Ця здатність іменується в кримінальному праві осудним-мостью.
Осудність тісно пов'язана з віком особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, оскільки можливість керувати своєю поведінкою залежить від вікового розвитку. Вік при-стосовно до кримінальної відповідальності - не просто визна-ленне кількість прожитих років, а ще й об'єктивна характе-ристика здатності особи усвідомлювати значення своїх дій (бездіяльності) і керувати ними.
1 Див: Никифоров А.С. Юридична особа як суб'єкт злочину і кримінальної відповідальності. М.: ЮрИнфоР, 2002; Келіна С.Г. Відпові-ність юридичних осіб в проекті нового КК РФ / / Кримінальне право: нові ідеї. М., 1994. С. 50, 60; Сітковський І.В. Кримінальна відповідальність юридичними осіб. Автореф. дис ... канд. юрид. наук. М., 2003, і ін

Якщо суб'єкт злочину крім розглянутих орга-тільних ознак володіє і факультативними ознаками, які стосовно до того чи іншого конкретного складу злочину стають обов'язковими, то такий суб'єкт нази-ється спеціальним .
Значення суб'єкта злочину полягає насамперед у тому, що він, будучи елементом складу злочину, входить в підставу кримінальної відповідальності. Крім того, ознаки суб'єкта злочину в ряді випадків впливають на кваліфікацію скоєного.
Поняття «суб'єкт злочину» і поняття «особистість пре-злочинця» не є тотожними за змістом і мають різне кримінально-правове значення. Суб'єкт злочину - це елемент складу злочину, який характеризується сово-купностью обов'язкових ознак. Поняття особистості злочинців-ка включає біологічну і соціально-психологічну характе-теристику особи, яка вчинила злочин. Відсутність хоча б одного обов'язкового ознаки суб'єкта виключає кримінальну відповідальність. Особистість злочинця має кримінально-правове значення при призначенні покарання, вирішенні питання про освобо-дженні від кримінальної відповідальності і покарання. Суб'єкт пре-ступления вивчається наукою кримінального права, а особистість пре-злочинця - кримінологією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і значення суб'єкта "
 1. § 2. Структура органів місцевого самоврядування
  поняття "органи місцевого самоврядування" та "посадові особи місцевого самоврядування" не є взаємовиключними: посадова особа місцевого самоврядування залежно від його повноважень може виступати в якості органу місцевого самоврядування. --- Визначення Конституційного Суду РФ від 26 вересня 1996 р. N 92-О. Органи місцевого самоврядування - це
 2. § 1. Територіальна організація місцевого самоврядування.
  Значення. Обов'язковими ознаками будь-яких муніципальних утворень є наступні: наявність єдиної населеної території, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування; статут муніципального освіти; відособлена муніципальна власність; місцевий бюджет; органи місцевого самоврядування. У ст. 2 Закону від 6 жовтня 2003 р. містяться визначення окремих видів муніципальних
 3. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
  поняттям виборів тісно пов'язане поняття виборчої кампанії. Виборча кампанія - діяльність з підготовки та проведення виборів, здійснювана в період з дня офіційного опублікування (публікації) рішення уповноваженого на те посадової особи, державного органу, органу місцевого самоврядування про призначення (проведенні) виборів, до дня подання виборчою комісією,
 4. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  поняття "жителі муніципального освіти" та "корпус виборців муніципального освіти" не збігаються - корпус виборців у чисельному відношенні завжди буде вже, ніж сукупність місцевих жителів. Однак принцип загального виборчого права націлює на залучення до виборів найбільш діяльної частини місцевого населення. Для розкриття змісту названого принципу законодавцем
 5. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
  поняття "структура органів місцевого самоврядування". Відповідно до ч. 1 ст. 130 Конституції РФ структура органів місцевого самоврядування визначається населенням самостійно. Виникає питання що населення має право визначати самостійно - тільки загальний набір органів місцевого самоврядування та їх взаємне положення або ще й внутрішню організацію даних органів? Можна припустити, що
 6. § 3. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи
  значення. При цьому зазначені органи визначають цілі, умови і порядок діяльності муніципальних підприємств і установ, затверджують їх статути, призначають на посаду і звільняють з посади керівників даних підприємств та установ, заслуховують звіти про їх діяльність у порядку, передбаченому статутом муніципального освіти. Крім того, органи місцевого самоврядування від імені
 7. § 1. Загальна характеристика
  значення. Представницький орган муніципального освіти - орган, який має право представляти інтереси населення і приймати від її імені рішення, які діють на території муніципального освіти. Звідси його провідне положення в системі органів місцевого самоврядування - саме він безпосередньо виражає волю населення муніципального освіти в цілому, формалізуючи її у своїх рішеннях.
 8. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  поняття "засідання". Сесії, засідання дають можливість всебічно враховувати досвід і думку всіх депутатів і представляються ними виборців, приймати рішення, що найповніше відповідають інтересам населення, місцевих умов і традицій. Сесії, засідання представницького органу муніципального району додатково покликані узгоджувати інтереси входять до муніципальний район міських,
 9. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  поняттю "депутат" притаманні багато в чому ті ж ознаки, що визначають поняття "посадової особи". Однак депутат - посадова особа особливого роду. Він володіє распорядительно-владними повноваженнями тільки в складі депутатської колегії в цілому. Інші його повноваження не носять розпорядчого характеру. Таке ж посадове становище членів виборних органів. Однак якщо вони, наприклад, одночасно
 10. § 4. Муніципальне правотворчість
  понять може привести до неправильного розуміння і застосування норм права, до можливості відходу від їх буквального сенсу, а це може зробити прямий вплив на їх виконання. Досить вказати на досить часто, на жаль, зустрічаються формулювання: "як правило", "звичайно" - дають можливість не виконувати той чи інший акт, довільно тлумачити його зміст. 2. Ясність, доступність
© 2014-2022  yport.inf.ua