Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 64. Права та обов'язки резидентів при здійсненні валютних операцій


Виходячи з того, що резиденти є основними (і наибо
леї численними) учасниками валютних правовідносин,
їх права та обов'язки виділяються законодавством в окремих
ний правовий інститут. При цьому регулюються права і зобов'язаний
ності як резидентів - фізичних осіб, так і резидентів -
юридичних осіб, які здійснюють валютні операції. У ці права
та обов'язки включені право на відкриття банківського рахунку
(вкладу), проведення розрахунків, виконання зобов'язань за за
чисельно іноземної валюти.

Резиденти мають право без обмежень відкривати в уповноважений
них банках банківські рахунки (банківські вклади) в іноземній
валюті. Розрахунки при здійсненні валютних операцій вироб
дятся юридичними особами - резидентами через банківські
рахунки в уповноважених банках, порядок відкриття і ведення
яких встановлюється Центральним банком Російської Фе
дерации.
Розрахунки при здійсненні валютних операцій можуть вироб
водитися юридичними особами - резидентами через рахунки, від
криті в банках за межами території Російської Федера
ції, за рахунок коштів, зарахованих на ці рахунки.
При здійсненні валютних операцій фізичні особи -
резиденти проводять розрахунки через банківські рахунки в уполно
мочених банках, порядок відкриття і ведення яких устанав
ливается Центральним банком Російської Федерації, за исклю
чением наступних валютних операцій:
1) передача фізичною особою - резидентом валютних цін
ностей в дар Російській Федерації, суб'єкту Російської Феде
рації і (або) муніципального утворення;
2) дарування валютних цінностей дружину і близьким родствен
никам;
3) заповіт валютних цінностей або отримання їх по праву
спадкування;
4) придбання та відчуження фізичною особою - резиден
тому з метою колекціонування одиничних грошових знаків і
монет;
5) переклад фізичною особою - резидентом з Російської
Федерації та в Російську Федерацію без відкриття банківських
рахунків, здійснюваного в установленому Центральним банком
Російської Федерації порядку, який може предусматри
вать тільки обмеження суми переказу, а також поштового пере
вода;
6) купівля у уповноваженого банку або продаж уполномо
ченному банку фізичною особою - резидентом готівкової иност
ранной валюти, обмін, заміна грошових знаків іноземної
держави (групи іноземних держав), а також прийом для
направлення на інкасо в банки за межами території Рос
сийской Федерації готівкової іноземної валюти.
Розрахунки також можуть вироблятися фізичними особами -
резидентами через рахунки, відкриті в банках за межами терри
торії Російської Федерації, за рахунок коштів, зарахованих на
ці рахунки відповідно до Федерального закону «Про валютне
регулювання і валютний контроль».
Резиденти можуть здійснювати розрахунки через свої банківські
рахунки в будь-якій іноземній валюті з проведенням у разі необ
ходимості конверсійної операції за курсом, погодженим з

уповноваженим банком, незалежно від того, в якій иностран
ної валюті був відкритий банківський рахунок.
Професійні учасники ринку цінних паперів відкривають
в уповноважених банках спеціальні брокерські рахунки для уче
та грошових коштів нерезидентів. Уповноважені банки, явля
ющиеся професійними учасниками ринку цінних паперів,
самостійно відкривають і ведуть спеціальні брокерські рахунки
для обліку грошових коштів своїх клієнтів-нерезидентів. Поря
док відкриття та ведення спеціальних брокерських рахунків для обліку
грошових коштів нерезидентів встановлюється Центральним
банком Російської Федерації. При цьому може передбачатися
встановлення вимоги про обов'язкове повному або частковому
підтримці уповноваженими банками, в яких відкриті
зазначені рахунки, залишку грошових коштів на кореспондент
ському рахунку Банку Росії, рівного сукупного залишку денеж
них засобів на спеціальних брокерських рахунках.
При здійсненні зовнішньоторговельної діяльності резиденти
зобов'язані у строки, передбачені зовнішньоторговельними договору
ми (контрактами), забезпечити:
1) отримання від нерезидентів на свої банківські рахунки в упов
новажених банках іноземної валюти або валюти Російської
Федерації, належної відповідно до умов вказано
них договорів (контрактів) за передані нерезидентам това
ри, виконані для них роботи, надані їм послуги, пере
дані їм інформацію і результати інтелектуальної діяч
ності, у тому числі виключні права на них;
2) повернення в Російську Федерацію грошових коштів, упла
чинних нерезидентам за неввезеної на митну територію
Російської Федерації (неодержані на митній терито
рії Російської Федерації) товари, невиконані роботи,
ненадані послуги, непередані інформацію і результати
інтелектуальної діяльності, у тому числі виключні
права на них.
Резиденти мають право не зараховувати на свої банківські рахунки в упов
новажених банках іноземну валюту чи валюту Російської
Федерації в наступних випадках:
1) при зарахуванні валютної виручки на рахунки юридичних
осіб - резидентів або третіх осіб в банках за межами терри
торії Російської Федерації - з метою виконання зобов'язань
юридичних осіб - резидентів за кредитними договорами та дого
злодіям позики з організаціями-нерезидентами, які є аген
тами урядів іноземних держав, а також по кредит
вим договорами та договорами позики, укладеним з резидентами
держав - членів ОЕСР або ФАТФ на строк понад два роки;
2) при оплаті замовниками (нерезидентами) місцевих видатків
резидентів, пов'язаних із спорудженням резидентами об'єктів на

територіях іноземних держав, - на період будівництва ,
по закінченні якого кошти, що залишилися підлягають переведенню
на рахунки резидентів, відкриті в уповноважених банках;
3) при використанні іноземної валюти , одержуваної ре
резидентами від проведення виставок, спортивних, культурних та
інших аналогічних заходів за межами території Рос
сийской Федерації, для покриття витрат з їх проведення -
на період проведення цих заходів;
4) при проведенні заліку зустрічних вимог з обязатель
ствам між нерезидентами і резидентами, які є транс
кравцями організаціями, або між нерезидентами і резиден
тами, які здійснюють рибний промисел за межами тамо
женной території Російської Федерації.
Юридичні особи - резиденти зобов'язані представляти подат
говим органам за місцем свого обліку звіти про рух коштів
по рахунках (вкладах) у банках за межами території Росій
ської Федерації з підтверджуючими банківськими документами
в порядку, що встановлюється Урядом Російської Федера
ції за погодженням з Центральним банком Російської Федера
ції. Фізичні особи - резиденти подають до податкових орга
ни за місцем свого обліку тільки звіт про залишки коштів на рахунках
(у вкладах) у банках за межами території Російської Феде
рації станом на початок кожного календарного року.
Центральний банк Російської Федерації з метою забезпечення
ня обліку та звітності з валютних операцій може устанав
ливать єдині правила оформлення резидентами в уповноважений
них банках паспорта угоди при здійсненні валютних опера
ций між резидентами і нерезидентами. Паспорт угоди повинен
містити відомості, необхідні з метою забезпечення обліку та
звітності з валютних операцій між резидентами і нере
резидентами. Зазначені відомості відображаються в паспорті угоди на
підставі підтвердних документів, наявних у резиден
тов. Паспорт угоди може використовуватися для цілей осуществле
ня валютного контролю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 64. Права та обов'язки резидентів при здійсненні валютних операцій "
 1. § 4. Валютні біржі
  права та обов'язки, а також порядок виходу та виключення з членів біржі регулюються правилами прийому в члени біржі, обумовленими біржею самостійно. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 186 Операції на валютній біржі. Валютна біржа є закритою. Учасниками торгівлі на ній можуть бути тільки її члени.
 2. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  права, або з порушенням встановленого порядку, вкладник-громадянин може зажадати негайного повернення суми вкладу, сплати на неї процентів за ставкою рефінансування та відшкодування понад суму відсотків всіх заподіяних вкладникові збитків [20] . Якщо особою, яка діє без лицен-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998.
 3. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
  права власності та інших прав на валютні цінності, а також переміщення валютних цінностей через кордон Російської Федерації (п. 7 ст. 1 Закону). Операції з іноземною валютою і цінними паперами в іноземній валюті поділяються на поточні валютні операції і валютні операції, пов'язані з рухом капіталу (п. 8 ст. 1 Закону). Основна відмінність стосовно до порядку здійснення тих і
 4. § 6. Договір банківського рахунку
  права переведена в безготівкову форму, то більш доцільним є здійснення розрахунків між ними без зміни форми існування грошей. Така здатність банків надавати своїм клієнтам послугу з виробництва між ними розрахунків була помічена ще в середні століття, коли лихвар, який зберігав гроші різних клієнтів, по їх розпорядженням став перераховувати грошові кошти з рахунку одного
 5. Короткий перелік латинських виразів , що використовуються в міжнародній практиці
  права 18. De lege lata [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. Erga omnes [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед людством 20. Ex aequo et bono [екс АКВО пов боно] - по справедливості і доброї совісті 21. Ex officio [екс оффіцій] - за посадою, з обов'язку 22. Ex situ [екс ситу] - поза місцем знаходження 23. Habeas corpus [хабеас корпус] -
 6. 8.1. Поняття та особливості зовнішньоекономічних угод
  права (п. 2 ст. 1209 ЦК РФ 2001 р.). Зовнішньоекономічні угоди відбуваються російськими особами в простій письмовій формі. Її недотримання тягне недійсність договору (п. 3 ст. 162 ЦК РФ), а угода визнається нікчемною. Особливий порядок правового регулювання. У сучасних умовах на відносини сторін у галузі зовнішньоекономічної діяльності все більший вплив роблять норми не
 7. 3. Депозитні договори за участю Банку Росії
  права: Курс лекцій. Вчення про цінні папери: Наукове дослідження. М., 1994. Банківське право Російської Федерації. Особлива частина: Підручник / Відп. ред. Г.А. Тосунян. Т. 2. М., 2002. Єфімова Л.Г. Банківські угоди: право і практика. М., 2001. Павлодский Е.А. Договори організацій і громадян з банками. М., 2000. Олійник О.М. Основи банківського права. М., 1997. Сарбаш С.В. Договір
 8. 4. Співвідношення норм ГК про фінансову оренду (лізингу) і Федерального закону "Про лізинг"
  права, містяться в інших федеральних законах, повинні відповідати ГК. Тільки так можна врятувати правове регулювання договору лізингу від юридичної хаосу і плутанини, які обіцяє йому пряме і безпосереднє застосування всіх положень Федерального закону "Про лізинг". До цього додамо, що текст Федерального закону "Про лізинг" страждає численними недоліками, які є
 9. 2. Суб'єкти та об'єкти договору позики
  права оперативного управління - казенного підприємства, яке має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном лише за згодою власника цього майна (п. 1 ст. 297 ЦК). Разом з тим відсутність у ряду суб'єктів (державні і муніципальні підприємства, установи) права власності на закріплене за ними майно не може служити перешкодою для
 10. Неприпустимість контролю за використанням грошових коштів
    права розпоряджатися грошовими коштами на свій розсуд (п. 3 ст. 845 ЦК). Перш за все звертає на себе увагу та обставина, що названа імперативна обов'язок банку стосується лише тих випадків, коли можливість (а іноді й обов'язок) контролю за використанням коштів і необхідність обмеження прав власника рахунку за розпорядженням засобами не випливають із закону.
© 2014-2022  yport.inf.ua