Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В . А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 65. Валютний контроль


Протягом всього часу обігу на території Рос
сийской Федерації іноземної валюти держава здійснюва
ляло спеціальний контроль, метою якого було забезпечення
законності при проведенні валютних операцій та недопущення
вивезення національної валюти за кордон.
Повноваження з контролю в основному покладалися на Міні
стерство фінансів, Державний банк, а також на спеці
але створювані органи. Так, після Жовтневої революції 1917 р.

було утворено Особливу Валютне Нарада, якому в обя
зательние порядку надавалися відомості про скоєних ва
валютних операціях. Потім функції контролю операцій з валют
вими цінностями знову передавалися Міністерству фінансів, а
в 1993 р. була утворена Федеральна служба Росії з валютно
му та експортного контролю (ліквідована в 2000 р.).
Валютний контроль є частиною державного конт
роля і здійснюється з метою забезпечення законності при про
веденні валютних операцій. Валютний контроль в Російській
Федерації покладено відповідно до законодавства на Пра
вительство Російської Федерації, органи та агенти валютного
нагляду.
Органами валютного контролю є Центральний банк
Російської Федерації і федеральні органи виконавчої
влади, уповноважені Урядом Російської Федерації.
До федеральним органам виконавчої влади, уповноважений
вим здійснювати валютний контроль в межах своїх повноважень щодо захисту
чий, відносяться: Федеральна податкова служба, Федеральна та
моженних служба, Федеральна служба з фінансового моніторин
рингу і Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду.
Агентами валютного контролю є уповноважені бан
ки, підзвітні Центральному банку Російської Федерації, а
також не є уповноваженими банками профессио
нальні учасники ринку цінних паперів, в тому числі власники
реєстру (реєстратори), підзвітні федеральному органу ис
виконавчої влади по ринку цінних паперів , і территориаль
ни федеральних органів виконавчої влади, явля
ющихся органами валютного контролю. Контроль здійснення
валютних операцій кредитними організаціями, а також валют
вими біржами здійснює Центральний банк Російської
Федерації.
У межах своїх повноважень федеральні органи виконавчої
тельной влади, що є органами валютного контролю, і
агенти валютного контролю здійснюють контроль валютних
операцій резидентів і нерезидентів, які не є кредитними
ми організаціями або валютними біржами.
Уряд Російської Федерації забезпечує коорди
націю діяльності у сфері валютного контролю федеральних
органів виконавчої влади, які є органами валютно
го контролю, їх взаємодія з Центральним банком Росій
ської Федерації, а також взаємодія не є упов
женого банками професійних учасників ринку цін
них паперів як агентів валютного контролю з Центральним бан
ком Російської Федерації. Центральний банк Російської Фе
дерации здійснює взаємодію з іншими органами валют
ного контролю та забезпечує взаємодію з ними уполномо-

чинних банків як агентів валютного контролю відповідно до
законодавством Російської Федерації.
Органи і агенти валютного контролю та їх посадові особи
в межах своєї компетенції мають право:
1) проводити перевірки дотримання резидентами і нерезидентів
тами актів валютного законодавства Російської Федерації та
актів органів валютного регулювання;
2) проводити перевірки повноти та достовірності обліку і від
парності з валютних операцій резидентів і нерезидентів;
3) запитувати і отримувати документи та інформацію, кото
рие пов'язані з проведенням валютних операцій, відкриттям і
веденням рахунків. Обов'язковий термін для подання доку
ментів за запитами органів та агентів валютного контролю не
може становити менше семи робочих днів з дня подання зап
роса.
Органи валютного контролю та їх посадові особи також
мають право:
- видавати приписи про усунення виявлених порушень
ний актів валютного законодавства Російської Федерації та
актів органів валютного регулювання;
- застосовувати встановлені законодавством Російської
Федерації заходи відповідальності за порушення актів валютного
законодавства Російської Федерації та актів органів валют
ного регулювання.
З метою здійснення валютного контролю агенти валютного
контролю в межах своєї компетенції мають право запраши
вать і отримувати від резидентів і нерезидентів наступні доку
менти (копії документів), пов'язані з проведенням валютних
операцій, відкриттям і веденням рахунків:
1) документи, що засвідчують особу фізичної особи;
2) документ про державну реєстрацію фізичної особи
як індивідуального підприємця;
3) документи, що засвідчують статус юридичної особи, -
для нерезидентів, документ про державну реєстрацію юри
ної особи - для резидентів;
4) свідоцтво про постановку на облік в податковому органі;
5) документи, що засвідчують права осіб на нерухоме иму
щество;
6) документи, що засвідчують права нерезидентів на осуще
ствления валютних операцій, відкриття рахунків (вкладів), оформляються
емие і видаються органами країни місця проживання (місця регі
страції) нерезидента, якщо отримання нерезидентом таких доку
ментів передбачено законодавством іноземної держави;
7) повідомлення податкового органу за місцем обліку резидента про
відкритті рахунку (вкладу) у банку за межами території Рос
сийской Федерації;

8) митні декларації, документи, що підтверджують ввезення
в Російську Федерацію валюти Російської Федерації, иност
ранной валюти та зовнішніх і внутрішніх цінних паперів в докумен
тарної формі;
9) паспорт угоди та інші документи, перелік яких оп
Рідшали п. 4 ст. 23 Федерального закону «Про валютне регулювання
нии та валютний контроль».
Агенти валютного контролю мають право вимагати подання
тільки тих документів, які безпосередньо відносяться до
проведеної валютної операції. Всі документи повинні бути дей
ствительность на день подання агентам валютного контро
ля. За запитом агента валютного контролю представляються надле
до відповідним чином завірені переклади на російську мову докумен
тов, виконаних повністю або в якої їх частини на іно
дивною мовою. Документи, які виходять від державних орга
нов іноземних держав, що підтверджують статус юридичес
ких осіб - нерезидентів, повинні бути легалізовані в установ
ленном порядку. Іноземні офіційні документи можуть бути
представлені без їх легалізації у випадках, передбачених
міжнародним договором Російської Федерації.
Агенти валютного контролю та їх посадові особи зобов'язані:
1) здійснювати контроль дотримання резидентами і нерезидентів,
дентами актів валютного законодавства Російської Федера
ції та актів органів валютного регулювання;
2) подавати органам валютного контролю інформацію про
валютних операціях, що проводяться за їх участю, в порядку, ус
тановленном актами валютного законодавства Російської
Федерації та актами органів валютного регулювання.
Органи і агенти валютного контролю та їх посадові особи
зобов'язані зберігати відповідно до законодавства Росій
ської Федерації комерційну, банківську та службову таємницю,
стала їм відома при здійсненні повноважень.
Уповноважені банки можуть відмовити в здійсненні ва
лютні операції, а також у відкритті рахунку у разі неподання
лення особою необхідних документів або подання ним недо
стоверних документів.
За наявності інформації про порушення актів валютного за
давства Російської Федерації та актів органів валют
ного регулювання особою, що здійснює валютні опера
ції, або про відкриття рахунку (вкладу) у банку за межами тер
ритории Російської Федерації, санкції до якого применя
ються в відповідно до законодавства Російської Федера
ції іншим органом валютного контролю, органи та агенти ва
лютного контролю передають органу валютного контролю, маю
щему право застосовувати санкції до даної особи, наступну
інформацію:

- щодо юридичної особи - найменування, иденти
тифікаційний номер платника податків , місце державної
реєстрації, його юридична та поштова адреси, зміст
порушення із зазначенням порушеного нормативного правового
акта, дату вчинення та суму незаконної валютної операції
або порушення;
- стосовно фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові,
дані про документ, засвідчував особистість, адреса місця жи
тва, зміст порушення із зазначенням порушеного нір
мативно правового акта, дату вчинення та суму незаконної
валютної операції або порушення.
Уповноважені банки передають дану інформацію в по
рядку, встановленому Центральним банком Російської Федера
ції. Органи і агенти валютного контролю подають органу
валютного контролю, уповноваженому Урядом Росій
ської Федерації, необхідні для здійснення його функцій
документи і інформацію в обсязі та порядку, які устанав
ливаются Урядом Російської Федерації за узгодженням
нию з Центральним банком Російської Федерації.
Резиденти та нерезиденти, які здійснюють в Російській Фе
дерации валютні операції, при проведенні валютного контро
ля мають право:
1) знайомитися з актами перевірок, проведених органами і
агентами валютного контролю;
2) оскаржувати рішення і дії (бездіяльність) органів і
агентів валютного контролю та їх посадових осіб у порядку,
встановленому законодавством Російської Федерації;
3) на відшкодування у встановленому законодавством Росій
ської Федерації порядку реального збитку, заподіяного не правомірними діями (бездіяльністю) органів та агентів ва
лютного контролю та їх посадових осіб.
Водночас резиденти і нерезиденти, які здійснюють в
Російської Федерації валютні операції, зобов'язані:
1) подавати органам і агентам валютного контролю доку
менти та інформацію, які передбачені законодавством;
2) вести в установленому порядку облік і складати звітність
по проведеним ними валютних операцій, забезпечуючи сохран
ність відповідних документів та матеріалів протягом не мен
неї трьох років з дня вчинення відповідної валютної опе
рації, але не раніше строку виконання договору;
3) виконувати приписи органів валютного контролю про ус
траненіі виявлених порушень актів валютного законодавець
ства Російської Федерації та актів органів валютного регулювання
вання.
За невиконання функцій, встановлених законодавством,
порушення прав резидентів і нерезидентів органи та агенти ва-
лютного контролю та їх посадові особи несуть відповідальність.

Кримінальна та адміністративна відповідальність встановлена ??в від
носінні резидентів і нерезидентів, які порушили нормативні
правові акти валютного законодавства Російської Федера
  ції та акти органів валютного регулювання (ст. 193 Кримінального
  кодексу України, ст. 15.25 Кодексу РФ про адміністративні правона
  порушеннях).
 « Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 65. Валютний контроль"
 § 3. Правовий режим грошей
 1.  валютне регулювання та валютний контроль »визначає валюту, тобто гроші РФ таким чином, що це поняття охоплює: а) рублі у вигляді банківських білетів (банкнот), б) кошти на банківських рахунках у банках РФ, в) кошти на рахунках у банках поза РФ, що знаходяться там відповідно до чинного законодавства. Поряд з валютою Росії до грошей як об'єкту комерційного права слід
   § 2. Розрахунки і кредитування
 2.  валютних рахунках. Кошти обов'язкових грошових резервів переводяться банками на спеціальні рахунки в Банку Росії і знаходяться на цих рахунках, - ст. 25 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність». Тільки у випадках, коли приймається рішення про ліквідацію банку, засоби його обов'язкових грошових резервів повертаються і повинні бути спрямовані на погашення кредиторської заборгованості
   § 4. Валютні біржі
 3.  валютні цінності. Згідно ст. 140-141 ЦК та ст. 1 Закону РФ від 9 жовтня 1992 р. «Про валютне регулювання та валютний контроль» [1] під валютою і валютними цінностями розуміється: - валюта РФ, тобто рублі у вигляді банківських білетів (банкнот) Центрального банку РФ і монети, а також кошти в рублях на рахунках у банках та інших кредитних організаціях; - іноземна валюта, тобто грошові знаки у вигляді
   § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
 4.  валютне регулювання і валютний контроль та інші повноваження, передбачені Федеральним законом «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)» [6] та іншими законодавчими актами. В якості кредитної організації Банк Росії: - здійснює міжбанківське кредитування, тобто надає кредити комерційним банкам на умовах терміновості, зворотності та цінну; - здійснює
   § 2. Зовнішньоторговельні операції
 5.  валютне регулювання та валютний контроль грошове зобов'язання виражене в іноземній валюті (ст. 317) і відсутня офіційна облікова ставка банківського відсотка за валютними кредитами одягни виконання грошового зобов'язання в місці знаходження кредитора, розмір процентів визначається на підставі публікацій в офіційних джерелах інформації про середні ставки банківського відсотка по
   § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
 6.  валютне регулювання та валютний контроль від 9 жовтня 1992 Важлива роль належить також нормативним актам, видаваним Центральним банком Російської Федерації, який в силу цього закону (ст. 9) є основним органом валютного регулювання в країні. Закон (п. 5 і 6 ст. 1) поділяє всіх осіб з точки зору їх правового статусу в сфері валютного регулювання на резидентів і
   Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
 7.  валютне регулювання та валютний контроль "від 12 грудня 2003 р. (в ред. від 29 червня 2004 р.) / / СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4859; 2004. N 27. Ст. 2711; Федеральний закон" Про дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні "від 26 березня 1998 р. (з ізм. та доп.) / / СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1463. * (414) Карась І.З. Економічний і правовий режим інформаційних ресурсів / / Право і інформатика / під ред. Е.А.
   Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
 8.  валютне регулювання та валютний контроль "(з ізм. та доп.) / / СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4859; та ін * (21) СР: Цивільне право. Ч. 2 / за ред. В. П. Мозоліна. С. 21-22 (автор глави - В. П. Мозолин); Цивільне право. В 3 т. / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2006. Т. 2. С. 11-14 (автор параграфа - І.В. Єлісєєв). Детальніше про майнове право як предмет договору купівлі-продажу та
   8.1. Поняття та особливості зовнішньоекономічних угод
 9.  валютного, митного, податкового та інших галузей права. Крім того, при їх регулюванні досить часто використовуються положення законодавства країн іноземних партнерів і нормативних актів міжнародного походження. З цього випливає, що при здійсненні зовнішньоекономічних операцій застосовується комплексний характер регулювання. У процесі реалізації зовнішньоекономічних контрактів,
   7.4. Уряд Російської Федерації
 10.  валютне регулювання і валютний контроль; 9) керує валютно-фінансовою діяльністю у відносинах Російської Федерації з іноземними державами; 10) розробляє і здійснює заходи щодо проведення єдиної політики цін. Повноваження Уряду РФ в соціальній сфері: 1) забезпечує проведення єдиної державної соціальної політики, реалізацію конституційних прав
  валютное регулирование и валютный контроль; 9) руководит валютно-финансовой деятельностью в отношениях Российской Федерации с иностранными государствами; 10) разрабатывает и осуществляет меры по проведению единой политики цен. Полномочия Правительства РФ в социальной сфере: 1) обеспечивает проведение единой государственной социальной политики, реализацию конституционных прав
© 2014-2020  yport.inf.ua