Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог , Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 7. Злочини з двома формами вини


У переважній більшості випадків злочини вдосконалення-шаются з якоюсь однією формою вини. Але іноді законодавець посилює відповідальність за умисний злочин, якщо воно з необережності заподіяло наслідок, якому прида-ється значення кваліфікуючої ознаки. У таких випадках можливе паралельне існування двох різних форм вини в одному злочині. Поєднання умислу і необережності в одному злочині раніше іменувалося в літературі «змішаний-ної», «подвійний» або «складною» формою вини. Подібні терми-ни є неточними, так як ніякої третьої форми вини в таких злочинах немає, а умисел і необережність між собою не змішуються; вони існують самостійно, хоча і в одному злочині.
Дві форми вини можуть паралельно співіснувати тільки в кваліфікованих складах злочинів: умисел як конст-ктивних елементів основного складу умисного злочини ня і необережність - щодо кваліфікуючих по-наслідків.
Деякими вченими спотворюються законодавче толкова-ня злочинів з двома формами вини. Так, В.Д. Іванов і с.х Мазуков пишуть: «Особливість розглянутих переступив-лений полягає в тому, що при їх вчиненні спостерігається неод-нородного психічне ставлення особи до здійснюваних действи-ям (бездіяльності) і до настали наслідків у матеріальних
1 Див: Сітковська О.Д. Указ соч. С. 47.

Складах злочинів, які містять наслідки в якості самостійного ознаки об'єктивної сторони. У формальних складах злочинів наслідок невіддільне від дії, слі-то з ним, а тому психічне ставлення до дії (бьоздей-стві) і последствию є тільки однорідним »1.
Хоча в ст. 27 КК і термінологічно, і по суті доз-шена проблема поєднання наміру і необережності в одному умисному злочині, деякі вчені (Р.І. Міхєєв, В.А. Шіряев2) продовжують стверджувати, що в подібних випадках
має місце якась третя форма вини, яка нібито поєднує
деякі ознаки обох форм вини, але при цьому відрізняється як від умислу, так і від необережності.
Поняття злочинів з двома формами вини законодавчо закріплено в ст. 27 КК: «Якщо в результаті вчинення умиш-ленного злочину заподіюються тяжкі наслідки, які за законом тягнуть більш суворе покарання і які не який охоплює-лись умислом особи, кримінальна відповідальність за такі послід-наслідком настає тільки у випадку, якщо особа передбачала можли-ність їх настання, але без достатніх до того підстав са-монадеянно розраховувало на їх запобігання, або у випадку, якщо особа не передбачала, але повинна була і могла передбачити можливість настання цих наслідків. Загалом така пре-ступление визнається вчиненим умисно ».
Реальна основа для поєднання наміру і необережності в одному злочині закладена у своєрідній законодавчої конструкції окремих складів. Своєрідність полягає в тому, що законодавець об'єднує в один склад два самостійних пре-ступления, одне з яких є умисним, а інше - необережним, причому обидва можуть існувати самостоятель-но, але в поєднанні один з одним утворюють якісно новий злочин зі специфічним суб'єктивним змістом .
1 Іванов В.Д., Мазуков С.Х. Суб'єктивна сторона злочину. Рос-тов-на-Дону, 1999. С. 23, 24. Цієї точки зору дотримуються Р.І. Михея-їв (Російське кримінальне право. Курс лекцій. Т. 1. С. 427), а також Ю.А. Красиков (Ігнатов A.Н., Красиков Ю.А. Указ. Соч. С. 223).
2 Див: Російське кримінальне право. Курс лекцій. Т. 1. С. 423-429; Ширяєв-їв В.А. «Роздвоєна» форма провини як кримінально-правова категорія. Авто-реф. дис. ... Канд. юрид. наук. М., 1998.

Складові частини такого злочину звичайно посягають на різні безпосередні об'єкти, але можуть зазіхати і на один (наприклад; незаконне проведення аборту, що призвело з необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю потрапив-шей). При цьому важливо пам'ятати, що кожна з утворюють час-тей такого складу не втрачає свого злочинного характеру і при роздільному існуванні.
Таким чином, суб'єктивні особливості подібних переступив-лений похідні від специфічної конструкції об'єктивної сторони: умисел (прямий чи непрямий) є суб'єктивним ознакою основного складу злочину, а необережність (у вигляді легковажності або недбалості) характеризує психічне ставлення до наслідків, що грає роль кваліфікуючої ознаки. При цьому кожна з форм вини, що поєднуються в одному злочині, повністю зберігає своє якісне своеобра-зие, не утворюючи ніякої нової форми вини.
Злочинів з двома формами вини у кримінальному законодавстві небагато, і всі вони сконструйовані по одному з наступних двох типів.
Перший тип утворюють злочину з двома зазначеними в за-коні і мають неоднакове юридичне значення послід-ствиями. Це кваліфіковані види злочинів, основний склад яких є матеріальним, а в ролі квалифици-рующего ознаки виступає наслідок, більш тяжке, ніж те, яке входить в основний склад. Характерно, що квалифици-ючий наслідок, як правило, полягає у заподіянні шкоди іншій, а не тому безпосереднього об'єкту, на який зазіхає основний вид даного злочину. Так, умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ч. 1 ст. 111 КК) має об'єк-єктом здоров'я людини, але якщо воно пов'язане з необережним заподіянням смерті потерпілого (ч. 4 ст. 111 КК), то об'єктом цього необережного посягання стає життя. Вказано-ве, а також інші злочини подібної конструкції (напри-мер, умисне знищення або пошкодження чужого імущі-ства, що спричинили з необережності смерть людини або інші тяжкі наслідки, - ч. 2 ст. 167 КК), характеризуються умиш-ленним заподіянням основного наслідки і необережним ставленням до кваліфікуючою наслідку.

Другий тип злочинів з двома формами вини характери-зуется неоднорідним психічним ставленням до дії або бездіяльності, що є злочинним незалежно від наслідки-вий, і до кваліфікуючою наслідку. При цьому квалифици-ючий наслідок полягає в заподіянні шкоди, як правило, додатковому об'єкту, а не тому, який поставлений під кримінально-правову охорону нормою, яка містить основний склад даного злочину. До цього типу належать кваліфікований-ні види злочинів, основний склад яких є фор-мальним, а кваліфікований склад включає певні тяжкі наслідки. Вони можуть зазначатися в диспозиції в конкретній формі (наприклад, смерть людини при незаконному про-ізводстве аборту, при викраденні судна повітряного або водного транспорту або залізничного рухомого складу - ч. 3 ст. 123, ч. 3 ст. 211 КК) або оцінюватися з точки зору тяжкості (великий збиток, тяжкі наслідки). У складах подібного типу умисне вчинення злочинної дії (бездейст-вия) поєднується з необережним ставленням до кваліфікую-щему наслідку.
Підводячи підсумок розгляду питання про злочини з двома формами вини, можна зробити наступні висновки:
а) вони характеризуються поєднанням двох різних форм ві-ни, тобто умислу і необережності (поєднання прямого умислу з непрямим або легковажності з недбалістю не утворює двох форм вини);
б) ці форми вини встановлюються по відношенню до различ-ним юридично значущих ознаками суспільно небезпечного діяння;
в) дві форми вини можуть існувати тільки в квалифици-
рова складах злочинів;
г) у злочинах з двома формами вини необережним мо -
жет бути відношення тільки до кваліфікуючою наслідків;
д) злочини з двома формами вини в цілому, як це ука-зано в законі, відносяться до умисним, що визначається умисною формою вини в основному складі злочину.
Дослідити суб'єктивний зміст злочинів із дво-ма формами вини необхідно, щоб відмежовувати такі злочини, з одного боку, від умисних, а з іншого -

від необережних, східних за об'єктивними ознаками. Так, якщо внаслідок тяжкої шкоди здоров'ю, яка була заподіяна умисно, настала смерть потерпілого, яка також ох-вативается умислом винного (хоча б непрямим), діяння характеризується єдиною формою вини і кваліфікується як вбивство. Навпаки, якщо при необережному позбавленні життя не встановлено умислу на спричинення тяжкої шкоди здоров'ю, то немає і двох форм вини, а діяння слід кваліфікувати як заподіяння смерті з необережності. Лише поєднання наміру на заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з необережністю щодо приходу смерті дозволяє кваліфікувати діяння за ч. 4 ст.111 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 7. Злочини з двома формами провини "
 1. Стаття 27. Відповідальність за злочин, вчинений з двома формами вини Коментар до статті 27
  злочину з подвійною формою вини. Подвійна ("змішана", "складна") форма вини - це різне психічне ставлення у формі умислу і необережності по відношенню до діяння і його наслідків при вчиненні особою одного злочину. Злочини з двома формами вини відрізняються особливою конструкцією складів, які об'єднують два самостійних суспільно небезпечних наслідки, один з яких
 2. Стаття 126. Викрадення людини Коментар до статті 126
  злочину (ч. ч. 2, 3 ст. 126 КК РФ) є відносини, що забезпечують безпеку життя і здоров'я потерпілого. --- Перелік відповідних норм див.: Огляд нормативних актів та судової практики, що стосуються забезпечення прав людини на свободу та особисту недоторканність / / Бюлетень Верховного Суду РФ. 2008. N 5. "Кожен має право на свободу та особисту
 3. Стаття 127-1. Торгівля людьми Коментар до статті 127.1
  злочину може виступати будь-яка особа. Згода жертви на торгівлю і на наступну за нею експлуатацію не має кримінально-правового значення. Таке правило прямо передбачено ст. 1 Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 р., ст. 3 Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми від 15 листопада 2000 Склад злочину -
 4. Стаття 128. Незаконне приміщення в психіатричний стаціонар Коментар до статті 128
  злочину виступає будь-яка особа, як психічно здорове, так і страждає психічними розладами, що не потребує в госпіталізації в психіатричний стаціонар. --- "Жодна особа не повинно без її вільної згоди піддаватися медичним або науковим дослідам ";" Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність "(ст. ст. 7, 9 Міжнародного
 5. Стаття 215. Порушення правил безпеки на об'єктах атомної енергетики Коментар до статті 215
  злочину - відносини з охорони громадської безпеки у сфері розміщення, проектування, будівництва та експлуатації об'єктів атомної енергетики. Додатковий об'єкт - відносини з охорони життя людини, навколишнього природного середовища. Об'єктивну сторону злочину утворює порушення правил безпеки при розміщенні, проектуванні, будівництві та експлуатації об'єктів атомної
 6. Стаття 247. Порушення правил поводження екологічно небезпечних речовин і відходів Коментар до статті 247
  злочинів, передбачених ст. 247 КК РФ, - відносини з охорони навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки населення. Предмет злочину - довкілля в сукупності складових її компонентів природи: землі, надр, вод, атмосфери та ін Об'єктивна сторона злочину виражається у виробництві заборонених видів небезпечних відходів та обіг небезпечних речовин
 7. Стаття 281. Диверсія Коментар до статті 281
  злочину виступають: підприємства, споруди, шляхи і засоби сполучення, засоби зв'язку, об'єкти життєзабезпечення населення. Основна вимога до зазначених об'єктів полягає в їх важливому економічному і оборонному значенні. Підприємство відповідно до ст. 132 ЦК РФ від 30 листопада 1994 р. N 51-ФЗ являє собою майновий комплекс, використовуваний для здійснення підприємницької
 8. Стаття 283. Розголошення державної таємниці Коментар до статті 283
  злочину є відомості, що становлять державну таємницю. З об'єктивної сторони злочин полягає в такому розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю, при якому вони стали відомі іншим особам. Під розголошенням слід розуміти оприлюднення або розповсюдження даних відомостей з порушенням встановленого порядку. Само розголошення може мати форму як активних
 9. 6. Злочини з двома формами вини
  злочини скоюються навмисно або з необережності, тобто з якою-небудь однією формою вини. Однак як у колишньому, так і в чинному кримінальному законодавстві є такі складні склади злочину, які включають не одне, а два наслідки. Психічне ставлення до цих двох наслідків маже бути різним. Враховуючи це, в КК РФ 1996 р. була включена стаття про відповідальність за
 10. 2. Одиничний злочин
  злочином визнається таке діяння, яке містить склад одного злочину і кваліфікується за однією статтею або її частини. Таке діяння може здійснюватися як однією дією (бездіяльністю), так і системою дій (актів бездіяльності), може тягти за собою одне або декілька наслідків, може відбуватися з однією або двома формами вини (щодо різних наслідків), але у всіх цих
© 2014-2022  yport.inf.ua