Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І. Лапін. Інформаційне право, 2004 - перейти до змісту підручника

7.3. Регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права при виробництві, передачі та розповсюдженні програм для ЕОМ, при створенні та експлуатації баз даних


Відносини, що виникають у зв'язку з правовою охороною та використанням програм для ЕОМ і баз даних, регулюються Законом Російської Федерації "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних" "*". Згідно ст. 2 цього Закону програми для ЕОМ і бази даних відносяться до об'єктів авторського права. При цьому програмам для ЕОМ надається правова охорона як творів літератури, а баз даних - як збірників відповідно до Закону Російської Федерації "Про авторське право і суміжні права" від 9 липня 1993 р. № 5351-1 та Законом Російської Федерації "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних "від 23 вересня 1992 р. № 3523-1.
---
"*" Закон Російської Федерації від 23 вересня 1992 р. № 3523-1 "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних" (в ред. від 24 грудня 2002 р.) / / ВСНД і ЗС РФ. 1992. № 42. Ст. 2325.
У ст. 1 Закону Російської Федерації "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних" наведені такі основні поняття.
Програма для ЕОМ - об'єктивна форма представлення сукупності даних і команд, призначених для функціонування електронних обчислювальних машин (ЕОМ) та інших комп'ютерних пристроїв з метою отримання певного результату. Під програмою для ЕОМ маються на увазі також підготовчі матеріали, отримані в ході її розробки, і породжувані нею аудіовізуальні відображення.
База даних - об'єктивна форма представлення та організації сукупності даних (наприклад, статей, розрахунків), систематизованих таким чином, щоб ці дані могли бути знайдені і оброблені за допомогою ЕОМ.
Адаптація програми для ЕОМ чи бази даних - внесення змін, які реалізуються виключно з метою забезпечення функціонування програми для ЕОМ чи бази даних на конкретних технічних засобах користувача або під управлінням конкретних програм користувача.
Модифікація (переробка) програми для ЕОМ чи бази даних - це будь-які їх зміни, що не є адаптацією.
Декомпіляція програми для ЕОМ - технічний прийом, що включає перетворення об'єктного коду у вихідний текст з метою вивчення структури та кодування програми для ЕОМ.
Відтворення програми для ЕОМ чи бази даних - виготовлення одного або більше примірників програми для ЕОМ чи бази даних в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис в пам'ять ЕОМ.
Поширення програми для ЕОМ чи бази даних - надання доступу до відтвореної в будь-якій матеріальній формі програмі для ЕОМ або базі даних, в тому числі мережевими та іншими способами, а також шляхом продажу, прокату, здавання під найм, надання в борг, включаючи імпорт для будь-якої з цих цілей.
Випуск у світ (опублікування) програми для ЕОМ чи бази даних - надання примірників програми для ЕОМ чи бази даних за згодою автора невизначеному колу осіб (у тому числі шляхом запису в пам'ять ЕОМ і випуску друкованого тексту) , за умови, що кількість таких примірників має задовольняти потреби цього кола осіб, беручи до уваги характер зазначених творів.
Використання програми для ЕОМ чи бази даних - випуск у світ, відтворення, розповсюдження та інші дії по їх введенню в господарський оборот (в тому числі в модифікованій формі). Не визнається використанням програми для ЕОМ чи бази даних передача засобами масової інформації повідомлень про випущеній у світ програмі для ЕОМ або базі даних.
Правовласник - автор, його спадкоємець, а також будь-яка фізична або юридична особа, яка володіє винятковим правом на програму для ЕОМ чи базу даних в силу закону або договору.
У ст. 3 Закону наведені об'єкти правової охорони, на які поширюється авторське право:
- будь-які програми для ЕОМ і бази даних, як випущені, так і не випущені у світ, представлені в об'єктивній формі, незалежно від їх матеріального носія, призначення і гідності;
- програми для ЕОМ і бази даних, що є результатом творчої діяльності автора (співавторів); творчий характер діяльності автора (співавторів) передбачається до тих пір, поки не доведено протилежне.
У даному випадку мова йде про всіх видах програм для ЕОМ (у тому числі про операційні системи і програмних комплексах), які можуть бути виражені на будь-якій мові і в будь-якій формі, включаючи вихідний текст і об'єктний код , а також про базах даних, що представляють собою результат творчої праці з підбору та організації даних. Бази даних охороняються незалежно від того, чи є дані, на яких вони засновані або які вони включають, об'єктами авторського права.
Правова охорона не поширюється на ідеї та принципи, що лежать в основі програми для ЕОМ чи бази даних або будь-якого їх елемента, в тому числі на ідеї і принципи організації інтерфейсу й алгоритму, а також мови програмування .
Важливим є той факт, що відповідно до п. 6. ст. 3 авторське право на програми для ЕОМ і бази даних не пов'язано з правом власності на їх матеріальний носій. Будь-яка передача прав на матеріальний носій не тягне за собою передачі яких-небудь прав на програми для ЕОМ і бази даних.
Авторське право на програму для ЕОМ чи базу даних виникає в силу їх створення. Для визнання і здійснення авторського права на програму для ЕОМ чи базу даних не потрібно депонування, реєстрації чи дотримання інших формальностей.
Авторське право на базу даних, що складається з матеріалів, які не є об'єктами авторського права, належить особам, які створили базу даних, і визнається за умови дотримання авторського права на кожне з творів, включених до неї. Авторське право на кожне з творів, включених до бази даних, зберігається. Ці твори можуть використовуватися незалежно від такої бази даних. Авторське право не перешкоджає іншим особам здійснювати самостійний підбір та організацію творів і матеріалів, що входять в цю базу даних.
Авторське право діє з моменту створення програми для ЕОМ чи бази даних протягом усього життя автора і 50 років після його смерті, рахуючи з 1 січня року, наступного за роком смерті автора. Особисті права автора на програму для ЕОМ чи базу даних охороняються безстроково.
Авторське право на програму для ЕОМ чи базу даних, вперше випущені в світ на території Російської Федерації або не випущені у світ, але знаходяться на її території в будь-якій об'єктивній формі, діє на території Російської Федерації . Воно визнається за автором, його спадкоємцями чи іншими правонаступниками автора незалежно від громадянства. Авторське право визнається також за громадянами Російської Федерації, програма для ЕОМ або база даних яких випущена в світ або знаходиться в будь-якій об'єктивній формі на території іноземної держави, або за їх правонаступниками.
Відповідно до ст. 8 Закону автором програми для ЕОМ чи бази даних визнається фізична особа, в результаті творчої діяльності якої вони створені. Якщо програма для ЕОМ або база даних створені спільною творчою діяльністю двох і більше фізичних осіб, то незалежно від того, чи складається програма для ЕОМ або база даних з частин, кожна з яких має самостійне значення або є неподільно, кожна з цих осіб визнається автором такої програми для ЕОМ чи бази даних. У разі, якщо частини програми для ЕОМ чи бази даних мають самостійне значення, кожний з авторів має право авторства на створену ним частину.
Згідно ст. 9 автору програми для ЕОМ чи бази даних незалежно від його майнових прав належать такі особисті права:
- право авторства, тобто право вважатися автором програми для ЕОМ чи бази даних;
- право на ім'я, тобто право визначати форму зазначення імені автора в програмі для ЕОМ або базі даних: під своїм ім'ям, під умовним ім'ям (псевдонімом) або анонімно;
- право на недоторканність (цілісність), тобто право на захист як самої програми для ЕОМ чи бази даних, так і їх назв від усякого роду перекручувань або інших посягань, здатних завдати шкоди честі та гідності автора;
- право на оприлюднення програми для ЕОМ чи бази даних, тобто право оприлюднювати чи дозволяти обнародувати шляхом випуску у світ (опублікування) програми для ЕОМ чи бази даних, включаючи право на відкликання.
Автору програми для ЕОМ чи бази даних або іншому правовласнику, як зазначено в ст. 10 Закону, належить виключне право здійснювати та (або) дозволяти здійснення наступних дій:
- відтворення програми для ЕОМ чи бази даних (повне або часткове) в будь-якій формі, будь-якими способами;
- поширення програми для ЕОМ чи бази даних;
- модифікацію програми для ЕОМ чи бази даних, у тому числі переказ програми для ЕОМ чи бази даних з однієї мови на іншу;
- інше використання програми для ЕОМ чи бази даних.
Існує і регулюється Законом таке поняття, як виключне право на програму для ЕОМ чи базу даних, яке може бути передано повністю або частково іншим фізичним або юридичним особам за договором. Виключне (майнове) право на програму для ЕОМ чи базу даних переходить у спадщину в установленому законом порядку.
Виключне право на програму для ЕОМ чи базу даних, створені працівником (автором) у зв'язку з виконанням трудових обов'язків або за завданням роботодавця, належить роботодавцю, якщо договором між ним і працівником (автором) не передбачено інше . Якщо виключне право на програму для ЕОМ чи базу даних належить роботодавцю, працівник (автор) має право на винагороду, порядок виплати та розмір якого встановлюються договором між працівником (автором) і роботодавцем.
Правовласник безпосередньо або через свого представника протягом терміну дії авторського права може за своїм бажанням зареєструвати програму для ЕОМ чи базу даних у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності, за винятком програм для ЕОМ і баз даних, містять відомості, що становлять державну таємницю. Правила оформлення заявки на реєстрацію визначає федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності "*".
---
"*" Наказ Роспатенту від 25 лютого 2003 р. № 25 "Про Правила складання, подання та розгляду заявки на офіційну реєстрацію програми для електронних обчислювальних машин і заявки на офіційну реєстрацію бази даних" / / Російська газета. 2003. № 63.
Порядок офіційної реєстрації програм для ЕОМ і баз даних, форми свідоцтв про офіційну реєстрацію, перелік що вказуються у них відомостей, а також перелік відомостей, що публікуються в офіційному бюлетені, встановлюються федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності. Договори про повну або часткову передачу виключного права на програми для ЕОМ і бази даних можуть бути зареєстровані за згодою сторін у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Відомості про зміну правовласника на основі зареєстрованого договору вносяться до Реєстру програм для ЕОМ або Реєстру баз даних і публікуються в офіційному бюлетені федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності. Відомості, внесені до Реєстру програм для ЕОМ або Реєстру баз даних, вважаються достовірними до тих пір, поки не доведено протилежне. Відповідальність за достовірність зазначених відомостей несе заявник.
Використання програми для ЕОМ або бази даних третіми особами (користувачами) здійснюється на підставі договору з правовласником, за винятком випадків перепродажу.
При продажу і надання масовим користувачам доступу до програм для ЕОМ і баз даних допускається застосування особливого порядку укладання договорів, наприклад шляхом викладення умов договору на переданих екземплярах програм для ЕОМ і баз даних.
Особа, яка правомірно володіє примірником програми для ЕОМ чи бази даних, вправі без отримання додаткового дозволу правовласника здійснювати будь-які дії, пов'язані з функціонуванням програми для ЕОМ чи бази даних відповідно до її призначення, в тому числі запис і збереження в пам'яті ЕОМ, а також виправлення явних помилок. Запис і збереження в пам'яті ЕОМ допускаються відносно однієї ЕОМ або одного користувача в мережі, якщо інше не передбачено договором з правовласником.
Особа, яка правомірно володіє примірником програми для ЕОМ чи бази даних, має право без згоди правовласника та без виплати йому додаткової винагороди:
- здійснювати адаптацію програми для ЕОМ чи бази даних ;
- виготовляти або доручати виготовлення копії програми для ЕОМ чи бази даних за умови, що ця копія призначена тільки для архівних цілей і при необхідності (у випадку, коли оригінал програми для ЕОМ чи бази даних загублений, знищений або став непридатним для використання) для заміни правомірно придбаного примірника; при цьому копія програми для ЕОМ чи бази даних не може бути використана для інших цілей і повинна бути знищена у разі, якщо подальше використання цієї програми для ЕОМ чи бази даних перестає бути правомірним.
  Особа, яка правомірно володіє примірником програми для ЕОМ, вправі без згоди правовласника та без виплати додаткової винагороди декомпілювати або доручати декомпіляція програми для ЕОМ з тим, щоб вивчати кодування і структуру цієї програми за таких умов:
  - Інформація, необхідна для взаємодії незалежно розробленої цією особою програми для ЕОМ з іншими програмами, недоступна з інших джерел;
  - Інформація, отримана в результаті цього декомпілювання, може використовуватися лише для організації взаємодії незалежно розробленої цією особою програми для ЕОМ з іншими програмами, а не для складання нової програми для ЕОМ, за своїм виглядом істотно схожої з комп'ютерної програми для ЕОМ або для здійснення будь-якого іншого дії, що порушує авторське право;
  - Декомпіляція здійснюється тільки щодо тих частин програми для ЕОМ, які необхідні для організації такої взаємодії.
  Фізична або юридична особа, яка не виконує вимог цього Закону щодо виключних прав правовласників, в тому числі ввозить в Російську Федерацію екземпляри програми для ЕОМ чи бази даних, виготовлені без дозволу їх правовласників, є порушником авторських прав.
  Контрафактними визнаються екземпляри програми для ЕОМ чи бази даних, виготовлення або використання яких тягне за собою порушення авторських прав. Контрафактними є також екземпляри охороняється в Російській Федерації відповідно до цього Закону програми для ЕОМ чи бази даних, що ввозяться в Російську Федерацію з держави, в якому ця програма для ЕОМ або база даних ніколи не охоронялися або перестали охоронятися законом.
  З метою захисту прав на програму для ЕОМ і базу даних згідно ст. 18 Закону автор програми для ЕОМ чи бази даних і інші правовласники вправі вимагати:
  - Визнання прав;
  - Відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення;
  - Відшкодування особою, яка порушила виключне право, завданих збитків відповідно до цивільного законодавства;
  - Прийняття інших передбачених законодавчими актами заходів, пов'язаних із захистом їхніх прав.
  За захистом свого права правовласники можуть звернутися до суду, арбітражного або третейського суду.
  На екземпляри програми для ЕОМ чи бази даних, виготовлені, відтворені, розповсюджені, продані, ввезені або іншим чином використані або призначені для використання в порушення прав авторів програми для ЕОМ або бази даних і інших правовласників, може бути накладено арешт в порядку, встановленому законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "7.3. Регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права при виробництві, передачі та розповсюдженні програм для ЕОМ, при створенні та експлуатації баз даних "
 1. 7.2. Регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права при виробництві, передачі та поширенні інформації
    регулювання інформаційних відносин, які пов'язані з дотриманням авторських прав, наведемо значення окремих термінів, що використовуються в інституті авторського права. Ці терміни визначені у ст. 4 Закону Російської Федерації "Про авторське право і суміжні права". Автор - фізична особа, творчою працею якої створено твір. Аудіовізуальний твір - твір, що складається
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
    регулювання і валютні розрахунки в Російській Федерації / / Зовнішньоекономічна бюлетень. 1996. С. 3-122. [8] Варіанти договорів кореспондентського рахунку див у книзі: Белов В.Н. Фінансові договори. М., 1997. С. 133-140. [9] При цьому не маються на увазі специфічні позикові зобов'язання, пов'язані з видачею векселя (ст. 815 ЦК) і емісією облігацій (ст. 816 ЦК), які широко застосовуються в
 3. § 1. Поняття та ознаки інноваційної діяльності
    регулювання суспільних відносин, пов'язаних з діяльністю, спрямованої на використання наукових знань з метою отримання нового або поліпшення виробленого продукту або способу його виробництва, набуває особливої актуальності в нашій країні у зв'язку з проводімьмі реформами. Традиційно науково-технічна політика в Росії завжди розглядалася як основа економічного зростання країни,
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    регулювання у подальшому; фактичний стан; ставлення, визнане сторонами 47. MUTATIS MUTANDIS [мутатіс мутандіс] - змінивши те, що слід змінити, внісши необхідні зміни 48. NEMO PLUS JURIS TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET [Немо плус юрис трансфере потес Квам іпсе хабет] - ніхто не може передати більше прав, ніж має 49. NON BIS IN IDEM [нон біс ін ідем] - не можна
 5. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
    регулювання зважаючи нематеріального характеру її об'єктів, якими є невловимі і безтілесні речі - твори науки, літератури і мистецтва, винаходи, товарні знаки і т.п. Своє логічне завершення подібний підхід знайшов у теорії інтелектуальних прав, відповідно до якої права авторів, винахідників, патентовласників і т.д. повинні бути визнані правами sui generis, тобто
 6. 3. Застава
    регулювання відносин по заставі передбачалося побудувати наступним чином. Всі основні принципові положення повинні міститися безпосередньо в ЦК (ст. 334 - 358), тому окремого закону про заставу не буде потрібно. Разом з тим у самому Кодексі є норми, що відсилають до спеціальних законів, які регулюють окремі види застави. Перш за все це Закон про іпотеку, сфера дії якого
 7. Стаття 12. Обов'язки поліції
    регульований Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації заяв, повідомлень та іншої інформації про події. Виходячи зі змісту п. 4 Інструкції, з урахуванням діючої редакції ст. 140 КПК РФ під заявами (повідомленнями) про злочини тут маються на увазі: --- Далі для стислості в
 8. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
    регулювання винахідницьких відносин. Так звані універсальні міжнародні договори, прийняті в більш пізні терміни, нерідко розроблялися по конкретних об'єктах промислової власності. Частина з них в юридичному відношенні носила зовсім самостійний характер, інші були створені на основі положень Конвенції 1883 Зокрема, одним з таких міжнародних договорів
 9. 1.2. Поняття інформаційного права
    регулювання інформаційні відносини, "які під час здійсненні інформаційних процесів - процесів створення, збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку, розповсюдження та споживання інформації". --- Копилов В.А. Указ. раб. С. 84. М.М. Розсолів визначає інформаційне право як сукупність юридичних норм та інститутів, що регулюють
 10. 2.1. Загальна характеристика, структура, види і специфіка інформаційно-правових норм
    регулювання інформаційних відносин / / Наукові праці РАЮН. Т. 2. М., 2001. С. 296 - 308; Копилов В.А. Інформаційне право. М., 2002. С. 122 - 140. Погоджуючись з думкою Ю.А. Тихомирова і ряду інших вчених, вважаємо доцільним і необхідним в навчальний курс інформаційного права включити запропоновану тему і сформулювати основоположні поняття інформаційно-правових норм і
© 2014-2022  yport.inf.ua