Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Зміст авторського договору

. Його утворюють права і обов'язки автора і набувача авторських прав або користувача твори, які кореспондують один одному. Оскільки закон зміст авторського права практично не регламентує, дане питання вирішується в основному на розсуд самих сторін. Положення ускладнюється тим, що різні види авторських договорів мають неспівпадаючі зміст. Так, права та обов'язки сторін за авторським договором замовлення істотно відрізняються від прав і обов'язків сторін за договором про передачу для використання готового твору; зміст договору про відчуження авторських прав не збігається зі змістом авторського ліцензійного договору; договір про використання твору в незмінному вигляді значно відрізняється від договору, що передбачає переробку твору в інший вид або жанр, і т.п. Тому питання про зміст авторського договору буде розглянуто лише в самому загальному вигляді з урахуванням сформованої практики.
Основні обов'язки учасника, як правило, зводяться до наступного. Насамперед, автор повинен створити і передати користувачеві твір, який відповідає умовам укладеного договору. Так, літературний твір має відповідати встановленому в договорі замовлення виду літератури, жанру, призначенням, мати узгоджений з видавництвом обсяг і т.д.
Автор зобов'язаний особисто виконати замовлену йому роботу. Залучення до роботи над твором інших осіб, зміна складу співавторів можуть проводитися тільки за згодою замовника, що зазвичай оформляється складанням нового або зміною колишнього договору. Для виконання робіт технічного характеру, наприклад збору матеріалу, підрядкового перекладу тощо, автор може за свій рахунок залучати будь-яких осіб, не питаючи згоди замовника.
Автор повинен представити замовлене йому твір у визначений договором термін. За змістом закону і у відповідності зі сформованою практикою автор може представити твір достроково, якщо тільки в договорі не передбачено інше. У разі коли термін виконання договору авторського замовлення настав, автору при необхідності та за наявності поважних причин для завершення створення твору надається додатковий пільговий строк тривалістю в 1/4 частину терміну, встановленого для виконання договору, якщо угодою сторін не передбачено більш тривалої пільговий термін.
Твір має бути передано замовнику в готовому для використання вигляді, зокрема в комплекті всіх обумовлених договором елементів. Угодою сторін може передбачатися передача твори частинами. Нарешті, передане твір має бути належним чином оформлено, представлено в передбаченому договором числі екземплярів і здано компетентному представнику замовника. Для запобігання можливих суперечок здавання-прийняття матеріального носія твору слід оформляти відповідним письмовим документом, наприклад особливої розпискою.
Наступною обов'язком автора є доопрацювання твори на вимогу замовника. Рішення про необхідність доопрацювання твори приймається замовником за результатами розгляду твори, коли воно в цілому відповідає умовам договору, але потрібне внесення до нього виправлень, змін, уточнень або доповнень. Наприклад, користувач може наполягати на скороченні обсягу твору до встановленого договором розміру, усунення повторів або явно помилкових положень і т.п.
Обов'язком автора є його участь в підготовці твори до використання. Зміст даного обов'язку залежить від виду твору і способу його використання. Так, згідно видавничому договору автор зобов'язаний на вимогу видавництва без особливої винагороди читати (переглядати) коректуру твору в погоджені сторонами терміни з урахуванням графіків руху книжкових видань у виробництві.
Нарешті, протягом усього терміну дії авторського ліцензійного договору, за яким видана виняткова ліцензія, автор не має права надавати третім особам права на використання твору тим же способом і у встановлених договором межах. Само собою зрозуміло, що автор не може робити цього і тоді, коли він вже розпорядився своїми авторськими правами шляхом укладення договору про відчуження прав.
Набувач майнових авторських прав і користувач твору зазвичай приймають на себе наступні обов'язки. У першу чергу вони повинні прийняти і розглянути представлене автором твір. Прийняття твори означає перевірку якості його оформлення і комплектності, яка здійснюється в порядку, встановленому конкретним договором. Прийняте твір має бути розглянуто по суті у встановлений договором термін. Протягом цього терміну автор повинен бути письмово сповіщений або про схвалення твору, або про його відхилення на підставах, передбачених договором, або про необхідність внести до твору поправки з точним зазначенням суті виправлень в межах умов договору.
Новий володар авторських прав і користувач твору зобов'язані забезпечити дотримання всіх особистих немайнових прав автора. В авторських договорах зазвичай вказується, що в твір не можуть без згоди автора вноситися жодні зміни, зокрема неприпустимо скорочення його обсягу, постачання твори передмовою, післямовою, коментарями і т.п. Проте при укладенні договору автор може дати згоду на зміну свого твору. Наприклад, автор може заздалегідь погодитися з тим, що його робота буде ілюструватися художником, забезпечена передмовою і т.п. У цьому випадку згода автора не може бути відкликана в односторонньому порядку.
В якості особливої обов'язки набувача авторських прав та користувача повинна бути виділена їх обов'язок залучити автора до роботи по підготовці твори до використання. Вище зазначалося, що автор повинен на вимогу свого контрагента сприяти випуску твору в світ. Одночасно це звичайно є і правом автора. Тому якщо, наприклад, користувач не приваблює автора до даної роботи, автор може сам настояти на цьому. Так, у видавничому договорі на літературний твір зазвичай не тільки вказується, що автор зобов'язується на вимогу видавництва читати коректуру, але і підкреслюється, що видавництво зобов'язується на вимогу автора надати йому можливість читати коректуру. Здійснюючи дане право, автор, крім іншого, контролює дотримання контрагентом його права на недоторканність твору.
За загальним правилом на набувачів авторських прав та користувачів творів не покладається обов'язок з реального використання твору. Єдиний виняток становить видавничий ліцензійний договір, за яким видавець зобов'язаний почати використання твору не пізніше строку, встановленого в договорі, або строку, звичайного для даного виду творів та способу їх використання. При невиконанні цього обов'язку автор або інший правовласник вправі відмовитися від договору без відшкодування видавцеві завданих такою відмовою збитків (п. 1 ст. 1237 ЦК).
Чому такий обов'язок не передбачена законом для інших авторських ліцензійних договорів, абсолютно незрозуміло. Дане положення навряд чи може вважатися гідністю глави 70 ЦК. Тому якщо автор зацікавлений у тому, щоб його твір було доведено до відома публіки, він повинен сам подбати про включення в авторський ліцензійний договір умови, що зобов'язує користувача використати твір обумовленими в договорі способами і в певному обсязі. Доцільним, безумовно, є і вказівка в договорі конкретного терміну, протягом якого користувачем повинна бути виконана ця обов'язок. Втім, це питання актуальне і для договору про відчуження майнових авторських прав.
Якщо авторський договір носить БЕЗОПЛАТНО характер, на набувача авторських прав і на користувачеві твору лежить обов'язок по виплаті автору винагороди. Розмір, форма, строки та порядок виплати авторської винагороди визначаються самими сторонами. Поряд з виплатою узгодженого гонорару його контрагент може приймати на себе обов'язок по компенсації автору додаткових витрат, пов'язаних, наприклад, з його відрядженням в іншу місцевість для збору матеріалу, участю в роботі знімальної групи і т.п.
Поряд з розглянутими обов'язками в авторських договорах можуть передбачатися та інші обов'язки як авторів, так і контрагентів (участь автора у роботі з підготовці твори до перевидання, надання автору певної кількості безкоштовних примірників твору і т.д .).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміст авторського договору "
 1. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  зміст. На думку інших вчених, даний термін є спочатку неточним і ненауковим, у зв'язку з чим він може застосовуватися лише у політичних актах, але ніяк не в правових нормах, що мають практичну спрямованість. У підсумку, прийнявши частину четверту Цивільного кодексу, законодавець погодився з другим з названих підходів. Оскільки в Конституції РФ зміст поняття "інтелектуальна
 2. § 4. Авторські договори
  зміст самого договору. Залежно від того, чи є предметом авторського договору вже готовий твір чи твір , яке ще тільки необхідно створити, розрізняють авторські договори замовлення і авторські договори на готовий твір. За договором авторського замовлення одна сторона (автор) зобов'язується на замовлення іншої сторони (замовника) створити обумовлену договором
 3. Види авторських договорів
  зміст самого договору. Залежно від того, чи є предметом авторського договору вже готовий твір чи твір, яке ще тільки необхідно створити, розрізняють авторські договори замовлення і авторські договори на готовий твір. За договором авторського замовлення одна сторона (автор) зобов'язується на замовлення іншої сторони (замовника) створити обумовлену договором
 4. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
  зміст речового права, що належить їм усім - учасникам такого загального речового права - це правомочності щодо даного майна. У схематичному плані такі права можуть бути представлені таким чином: якщо це права зобов'язальні: суб'єкт - права і обов'язки - об'єкт - права і обов'язки - суб'єкт; якщо ж права речові, то схема може виглядати так: суб'єкт - права і
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі , а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові операції або забезпечують передумови для їх вчинення, бо рух грошових коштів здійснюється через банки та інші кредитні
 6. § 8. Довірче управління майном
  авторські права, різні об'єкти нерухомості. У подібній ситуації він має право передати за договором в тимчасове користування такі об'єкти за плату, наприклад, за договором оренди, за ліцензійним договором. Однак, якщо він не володіє достатнім досвідом і знаннями, плата за використання його майна може виявитися набагато нижче тих доходів, на які можна було б розраховувати. А так як
 7. § 9. Комерційна концесія
  зміст договірних відносин у названих видах угод різному. У чому проявляється ця відмінність? По-перше, в предметі договору. Предметом комерційної концесії є відчужувані виняткові права (комплекс виняткових прав), в той час як предметом простого товариства є з'єднання вкладів товаришів і спільні дії для отримання прибутку або досягнення іншої, що не
 8. § 1. Загальні положення
  змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге, за допомогою заборон, приписів і санкцій встановити в державних і суспільних інтересах межі дозволеної підприємницької діяльності, тобто виконати деструктивне або обмежувальне регулювання, по-третє, надати підприємцям легальні заходи захисту їх
 9. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  змісті яких відбулися якісні зміни, є лист від 31 березня 1997р. № 26-21/26-54-3 «Про інноваційні виданнях в області гуманітарної освіти» [9]. Цим листом Міносвіти інформує про вихід з друку нових серій видань, які отримали високу оцінку з боку провідних вітчизняних вчених і викладачів-практиків, і рекомендує їх до використання як у процесі
 10. § 1. Наука цивільного права
  зміст і співвідношення з іншими нормами і джерелами правового регулювання; виявляються загальні закономірності, що лежать в основі цивільно-правового регулювання, а також особливості, властиві окремим інститутах і інших структурних підрозділах цивільного права; виявляються протиріччя і прогалини в чинному законодавстві, непрацюючі та неефективні норми та інші
© 2014-2022  yport.inf.ua