Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 163/1. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів

Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів, вчинене уповноваженою особою,- тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Розміщення цінних паперів у значних розмірах без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку, вчинене уповноваженою особою, - тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Розміщення цінних паперів вважається у значних розмірах, якщо номінальна вартість таких цінних паперів у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
(Доповнено статтею 163 згідно із Законом України від 19.06.2003 р. № 980-ІV; Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 15.12.2005 р. № 3201-IV, від 25.12.2008 р. № 801-VI, від 15.11.2011 р. № 4025-У І)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері обігу цінних паперів (див. Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні").
Безпосередній об'єкт - встановлений порядок розміщення та емісії цінних паперів.
Предмет посягання - цінні папери.
Відповідно до статті 3 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" цінні папери - це документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.
Цінні папери за порядком їх розміщення (видачі) поділяються на емісійні та неемісійні.
Емісійні цінні папери цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітент).
До емісійних цінних паперів належать:
акції;
облігації підприємств; облігації місцевих позик; державні облігації України; іпотечні сертифікати; іпотечні облігації;
сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН); інвестиційні сертифікати; казначейські зобов'язання України.
Цінні папери, що не належать згідно із цим Законом до емісійних цінних паперів, можуть бути визнані такими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо це не суперечить спеціальним законам про ці групи та/або види цінних паперів.
Цінні папери за формою існування поділяються на документарні та бездокументарні.
Емісійні цінні папери одного випуску можуть існувати лише в одній формі.
Неемісійні цінні папери можуть існувати виключно в документарній формі.
Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред'явника, іменні або ордерні.
Права, посвідчені цінним папером, належать: пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника); особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір);
особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір). В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:
1) пайові цінні папери - цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів ФОН), надають власнику право на участь в управлінні емітентом (крім сертифікатів ФОН) і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента (крім сертифікатів ФОН). До пайових цінних паперів відносяться:
а) акції;
б) інвестиційні сертифікати;
в) сертифікати ФОН;
2) боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов'язання. До боргових цінних паперів відносяться:
а) облігації підприємств;
б) державні облігації України;
в) облігації місцевих позик;
г) казначейські зобов'язання України;
г) ощадні (депозитні) сертифікати;
д) векселі;
3) іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться:
а) іпотечні облігації;
б) іпотечні сертифікати;
в) заставні;
4) приватизаційні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;
5) похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів;
6) товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах:
1) розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів;
2) розміщення цінних паперів у значних розмірах без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку.
Емісія пінних паперів здійснюється у відкритому (публічному) та закритому (приватному) порядку.
Публічне (відкрите) розміщення цінних паперів - їх відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації або оголошення будь-яким іншим способом повідомлення про продаж цінних паперів, зверненого до заздалегідь не визначеної кількості осіб.
Приватне (закрите) розміщення цінних паперів - розміщення цінних паперів шляхом їх безпосередньої пропозиції заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.
Приватне (закрите) розміщення акцій публічного акціонерного товариства - розміщення акцій шляхом їх безпосередньої пропозиції акціонерам такого товариства та заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100 (ст. 28 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок).
Вимоги до закритого (приватного) розміщення цінних паперів встановлені статтею 32 зазначеного Закону.
Закрите (приватне) розміщення цінних паперів здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг. Особливості закритого (приватного) розміщення акцій визначаються законом, який регулює питання утворення, діяльності та припинення акціонерних товариств, і законодавством про інститути спільного інвестування.
Договір про андеррайтинг повинен відповідати вимогам типового договору, затвердженого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Емітент повинен закінчити закрите (приватне) розміщення цінних паперів у строк, передбачений рішенням про їх закрите (приватне) розміщення, але не пізніше ніж протягом двох місяців з дня початку розміщення.
Кожен інвестор у цінні папери має сплатити вартість цінних паперів у повному обсязі до затвердження результатів розміщення відповідного випуску цінних паперів.
Під час закритого (приватного) розміщення пайові цінні папери не можуть продаватися за ціною меншою, ніж їх номінальна вартість.
Установлення переважного права на придбання цінних паперів одними інвесторами стосовно інших забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.
Фактична кількість розміщених цінних паперів зазначається у звіті про результати закритого (приватного) розміщення цінних паперів, який затверджується органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, та подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Протягом 60 днів з дня завершення розміщення цінних паперів, зазначеного в проспекті емісії таких цінних паперів, орган емітента, уповноважений приймати відповідне рішення, повинен затвердити результати розміщення цінних паперів.
Кількість розміщених шляхом закритого (приватного) розміщення цінних паперів не може перевищувати кількості цінних паперів, визначеної у проспекті їх емісії, але може бути меншою, ніж кількість цінних паперів, визначена у проспекті їх емісії.
Вимоги до відкритого (публічного) розміщення цінних паперів закріплено у статті 33 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок".
Так, відкрите (публічне) розміщення цінних паперів здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг.
Договір про андеррайтинг повинен відповідати вимогам типового договору, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Забороняється відкрите (публічне) розміщення цінних паперів раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту їх емісії відповідно до цього Закону.
Емітент повинен закінчити відкрите (публічне) розміщення цінних паперів у строк, передбачений рішенням про їх відкрите (публічне) розміщення, але не пізніше ніж протягом одного року з дня початку розміщення.
Кожен інвестор у цінні папери має сплатити вартість цінних паперів у повному обсязі до затвердження результатів розміщення відповідного випуску цінних паперів.
Під час відкритого (публічного) розміщення пайові цінні папери не можуть продаватися за ціною, меншою ніж їх номінальна вартість.
Установлення переважного права на придбання цінних паперів одними інвесторами стосовно інших забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.
Кількість відкрито (публічно) розміщених цінних паперів не повинна перевищувати кількості цінних паперів, визначеної у проспекті емісії цінних паперів. Фактично розміщених цінних паперів може бути менше, ніж кількість цінних паперів, визначена у проспекті їх емісії.
Кількість фактично розміщених цінних паперів зазначається у звіті про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, який затверджується органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, та подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Протягом 60 днів з дня завершення розміщення цінних паперів, зазначеного в проспекті емісії таких цінних паперів, орган емітента, уповноважений приймати відповідне рішення, повинен затвердити результати розміщення цінних паперів.
Вимоги до операцій, що здійснюються андеррайтером під час розміщення цінних паперів, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Особливості розміщення та обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством України.
Українські емітенти можуть розміщувати цінні папери за межами України виключно на підставі дозволу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, крім облігацій зовнішніх державних позик України.
Дозвіл на розміщення за межами України цінних паперів українських емітентів видається за умови виконання таких вимог:
проведення реєстрації випуску цінних паперів;
допущення пінних паперів до біржових торгів на одній з українських фондових бірж;
відповідність кількості цінних паперів, які розміщуються за межами України, нормативу, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ст. 38 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок).
3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (уповноважена особа емітента).
Уповноважена особа - фізична або юридична особа, якій власник рахунку надає повноваження щодо отримання інформації із системи реєстру, унесення змін до системи реєстру, участі в загальних зборах емітента, отримання доходів за цінними паперами тощо. Обсяг повноважень уповноваженої особи визначається довіреністю, виданою на її ім'я особою, на ім'я якої відкрито рахунок, або іншими документами, визначеними законодавством (Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затв. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року № 1000).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 163/1. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів"
 1. Розділ XVI. Перегляд постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи за нововиявленими обставинами
  статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". 2. За адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів, адміністративні стягнення накладаються відповідно до Кодексу України про адміністративні
 2. Стаття 163/12. Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку
  статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, - тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Нерозкриття інформації на фондовому ринку, вчинене посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку, - тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот
 3. Стаття 163/11. Порушення порядку прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів або порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів
  статтею 163 і згідно із Законом України від 25.12.2008 р. № 801-VI) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері обігу цінних паперів (див. Закони України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів", "Про цінні папери та фондовий ринок", Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затв.
 4. Розділ IV. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
  цінних паперів. Справа про правопорушення порушується з дати винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів. Якщо після винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, але до моменту складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів виявлено підстави, передбачені пунктом 2 розділу ІІІ цих Правил, то уповноважена
 5. Стаття 223-1. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів
  статтею, вважається значною, якщо вона в двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (Кодекс доповнено статтею 223-1 згідно із Законом № 801-\/І від 25.12.2008) 1. Основним безпосереднім об'єктом цього злочину є встановлений порядок випуску цінних паперів, додатковим обов'язковим об'єктом - відносини власності. 2. Предметом злочину є документи, які
 6. Стаття 163/8. Діяльність на фондовому ринку без ліцензії
  статті, пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, - тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Примітка. Отримання доходу у великих розмірах маг місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (Доповнено статтею 163 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. Лк
 7. Стаття 234. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів
  статтями 233, 235, або організованою групою, або з використанням службового становища,- караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 3. Викрадення приватизаційних паперів - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 1. Об'єкт злочину - встановлений порядок випуску та обігу приватизаційних паперів. 2. Предметом злочину є приватизаційні папери.
 8. Стаття 223. Розміщення цінних паперів без реєстрацій* випуску
  статтею 223, незалежно від того, чи звертався попередньо емітент до ДКЦПФР з проханням про реєстрацію відповідних цінних паперів. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони даного злочину є значні розміри незаконно розміщених цінних паперів. Приміткою до статті визначено, що ця величина має становити не менше 20 нмдг і обраховується виходячи з номінальної вартості цінних паперів, незалежно від
 9. Особливості договору зберігання цінностей у банку
  цінних металів і каміння, а також їх перелік дається в Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 p.; 2) при передачі на зберігання цінних паперів поклажодавець (клієнт) може уповноважити банк на вчинення з ними правочинів (щодо їх продажу, міни, управління
 10. Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб
  цінних паперів. 5. Провадження у справі про правопорушення після з'ясування обставин, які спричинили його зупиненні, про що уповноважена особа постанову про підновленні провадження у справі про правопорушення на ринку пінних паперів. 6. Постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку пінних паперів, постанова про відновлення провадження у справі про правопорушення на
 11. Розділ VII. Постанова за справою про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
  розміщення (продажу) та обігу цінних паперів того чи іншого емітента структурний підрозділ Комісії направляє оригінал постанови професійному учаснику ринку цінних паперів, яким забезпечується облік цінних паперів цього емітента. 8. Усі додаткові матеріали, які були надані під час розгляду справи про правопорушення, долучаються до справи. 9. Постанова за справою про правопорушення, винесена в
 12. Розділ VIII. Строки розгляду спряв про правопорушення щодо юридичних осіб
  цінних паперів та документів, що стосуються справи. Уповноважена особа приймає рішення про накладення інших санкцій протягом 15 робочих днів після отримання акта про правопорушення на ринку цінних паперів та документів, що стосуються
 13. Стаття 346. Порушення порядку зберігання товарів на митних ліцензійних складах та здійснення операцій із цими товарами
  розміщення товарів на митних ліцензійних складах для зберігання, недотримання встановлених цим Кодексом строків, умов і порядку зберігання зазначених товарів, а так само проведення операцій з товарами, що зберігаються на митних ліцензійних складах, без дозволу митного органу - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
 14. Стаття 284. Підстави для відмови у випуску товару
  випуску товару з метою його переміщення через митний кордон України лише за наявності достатніх підстав для висновку, що товар походить з країни, товари якої не підлягають випуску згідно із законами України та міжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку. Неподання належним чином оформленого сертифіката чи відомостей про походження товару не є підставою для відмови у
 15. Стаття 163/10. Незаконне використання інсайдерської інформації
  статтею, розуміються: посадові особи емітента, у тому числі ті, які були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням ними трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з емітентом, у тому числі співробітники професійних учасників фондового ринку;
 16. Стаття 115. Державна реєстрація розірвання шлюбу
  статтями 106 і 107 цього Кодексу, повинно бути зареєстроване в органі державної реєстрації актів цивільного стану. 2. Рішення суду про розірвання шлюбу після набрання ним законної сили надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставлення відмітки в
© 2014-2022  yport.inf.ua