Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Стаття 5.1. Медичний огляд та медичне обстеження громадян у зв'язку з виконанням військового обов'язку або вступом на військову службу за контрактом

1. Стаття, що вступила в чинності 1 січня 2006 р. відповідно до Федерального закону від 31 грудня 2005 р. N 199-ФЗ. Вона містить як норми прямої дії, так і відсильні норми.
2. Порядок організації та проведення медичного огляду громадян, зазначених у п. 1 коментарів статті, визначено Положенням про військово-лікарську експертизу, затвердженим Урядом Російської Федерації "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу" від 25 лютого 2003 р. N 123 (з наступними змінами).
3. Призовна комісія приймає рішення щодо призовника тільки після визначення категорії придатності його до військової служби. У разі неможливості дати медичний висновок про придатність призовника до військової служби на місці призовник за рішенням призовної комісії або військового комісара направляється на амбулаторне або стаціонарне медичне обстеження в медичний заклад, після якого йому призначається явка на повторний медичний огляд і засідання призовної комісії з урахуванням передбачуваного терміну завершення зазначеного обстеження (п. 13 Положення про призов на військову службу громадян Російської Федерації, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 11 листопада 2006 р. N 663).
У напрямку вказується передбачуваний діагноз і що саме необхідно уточнити при обстеженні. До напряму додається акт дослідження стану здоров'я.
Направлення на амбулаторне або стаціонарне обстеження (лікування) видається на руки оглянутих при оголошенні йому рішення комісії з постановки громадян на військовий облік. У напрямку вказуються найменування медичного закладу, діагноз, мета обстеження та термін повторної явки на огляд. Громадянину роз'яснюється необхідність проведення обстеження (лікування), а в разі направлення на оперативне лікування в листі медичного огляду робиться відмітка про згоду громадянина на операцію, скріплена його особистим підписом.
Напрямок оформляється на бланку з кутовим штампом військового комісаріату, підписується військовим комісаром або його заступником та засвідчується відбитком печатки військового комісаріату. Напрямку присвоюється номер, що відповідає порядковому номеру запису в книзі протоколів комісії з постановки громадян на військовий облік. У книзі протоколів комісії з постановки громадян на військовий облік робиться відмітка про вручення громадянину напрямки і вказується термін повторної явки на огляд.
До напряму на обстеження (лікування) додаються два примірники бланка акта дослідження стану здоров'я, медична карта амбулаторного хворого та інші медичні документи, що характеризують стан здоров'я оглянутого.
У такому ж порядку направляються в медичні установи громадяни, обстеження (лікування) яких може бути завершено до закінчення роботи комісії з постановки громадян на військовий облік або призовної комісії (поточного призову на військову службу).
По закінченні обстеження призовника лікарями лікувального (лікувально-профілактичного) установи, перерахованими в п. 1 коментарів статті, складається акт дослідження стану здоров'я, який підписується головним лікарем цієї установи і лікарем, який проводив обстеження, та скріплюється гербовою печаткою лікувального (лікувально-профілактичного) установи. Акт подається на розгляд призовної комісії, яка вирішує питання про придатність призовника до військової служби з урахуванням усіх даних про стан його здоров'я і фізичного розвитку.
Керівництво роботою лікарів-спеціалістів, що залучаються до огляду громадян при постановки на військовий облік, призові на військову службу, покладається рішенням глави органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органу місцевого самоврядування на одного з лікарів-спеціалістів , найбільш підготовленого з питань військово-лікарської експертизи.
Лікар, який здійснює керівництво роботою лікарів-спеціалістів, що залучаються до огляду громадян при постановки на військовий облік і призов на військову службу:
- до початку огляду: перевіряє стан приміщень призовного (збірного) пункту, оснащення кабінетів лікарів-спеціалістів медичним та іншим майном відповідно до переліку медичного та іншого майна, необхідного для оснащення кабінетів лікарів-спеціалістів; уточнює місце, час і порядок направлення громадян на обстеження (лікування); проводить інструктивно- методичне заняття з лікарями-фахівцями з організації і порядку проведення огляду громадян, роз'яснює вимоги Положення про військово-лікарську експертизу та інших нормативних правових актів, що стосуються організації та проведення огляду громадян; доповідає голові комісії з постановки громадян на військовий облік, голові призовної комісії про недоліки у підготовці громадян до опосвідчення і вживає заходів до їх усунення;
- в період огляду: вивчає напередодні кожного дня роботи спільно з лікарями-спеціалістами медичні документи громадян, вимоги до стану здоров'я громадян для військової служби, для навчання (служби) за військово-обліковими спеціальностями; забезпечує взаємодію в роботі лікарів-спеціалістів; перевіряє якість оформлення, обгрунтованість винесених лікарями-спеціалістами висновків та їх відповідність вимогам розкладу хвороб і таблиці додаткових вимог; виносить підсумковий висновок про придатність громадянина до військової служби і показнику призначення для проходження військової служби; щодня перевіряє правильність ведення книги протоколів комісії по постановці громадян на військовий облік, призовної комісії; перевіряє своєчасність направлення громадян на обстеження (лікування); щодня підводить підсумки, аналізує результати огляду громадян і доповідає їх голові комісії; організовує взаємодію з медичними установами та органами управління охороною здоров'я; дає роз'яснення громадянам з питань огляду при постановки на військовий облік і призов на військову службу, бере участь у вирішенні скарг і заяв, пов'язаних з оглядом громадян.
4. У разі потреби громадянин при постановці на військовий облік може бути направлений в медичну організацію для проведення лікувально-оздоровчих заходів відповідно до законодавства Російської Федерації про охорону здоров'я громадян (див. Основи законодавства України про охорону здоров'я громадян від 22 липня 1993 р. N 5487 -I (з наступними змінами).
5. Фінансове забезпечення медичного огляду громадян, зазначених у п. 1 коментарів статті, здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету в порядку, встановленому Правилами компенсації витрат, понесених організаціями та громадянами Російської Федерації у зв'язку з реалізацією Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", затвердженими постановою Уряду Російської Федерації від 1 грудня 2004 р. N 704 (з наступними змінами).
Компенсації підлягають витрати організацій та громадян, пов'язані з виплатою середнього заробітку (з урахуванням відповідних нарахувань на фонд оплати праці) лікарям-фахівцям і середньому медичному персоналу, відшкодуванням витрат за їх проїзду в іншу місцевість і назад, наймом (піднайму) житла, а також на відрядження (добових) витрат у разі участі зазначених осіб у проведенні наступних заходів:
- медичний огляд громадян у зв'язку з військовим урахуванням, призовом на військову службу, надходженням у воєнний освітній заклад професійної освіти, надходженням на військову службу за контрактом, закликом на військові збори;
- медичний огляд громадян, які не перебувають в запасі, призваних на військову службу, перед їх направленням до місця проходження військової служби;
- контрольний медичний огляд громадян, які отримали звільнення від призову на військову службу за станом здоров'я, та громадян, які заявили про незгоду з висновком про їх придатності до військової служби за результатами медичного огляду.
Компенсація витрат здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету, передбачених на ці цілі Міністерству оборони Російської Федерації.
Виплата компенсації здійснюється шляхом перерахування на рахунки одержувачів компенсації коштів у межах лімітів бюджетних зобов'язань і обсягів фінансування витрат за відповідними кодами бюджетної класифікації Російської Федерації, врахованих на особовому рахунку отримувача коштів федерального бюджету, відкритому в територіальному органі Федерального казначейства відповідному військовому комісаріату.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 5.1. Медичний огляд та медичне обстеження громадян у зв'язку з виконанням військового обов'язку або вступом на військову службу за контрактом"
 1. Стаття 100. Амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра Коментар до статті 100
  статтях КК РФ розглядаються підстави, які дозволяють вибрати одну з існуючих примусових заходів з урахуванням тих параметрів, які вказані в законі. У ст. 100 КК РФ зазначений, з нашої точки зору, не дуже певний критерій призначення амбулаторного примусового спостереження - відсутність нужденності за психічним станом особи в приміщенні в психіатричний стаціонар. При вирішенні
 2. Стаття 328. Ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби Коментар до статті 328
  медичний огляд, засідання призовної комісії або у військовий комісаріат (військовий комісаріат суб'єкта Російської Федерації) для відправки до місця проходження військової служби. При цьому кримінальна відповідальність настає у разі, якщо призовник таким чином має намір уникнути покладання на нього обов'язки нести військову службу за призовом. Про це можуть свідчити, зокрема,
 3. Стаття 5. Заходи щодо забезпечення виконання військового обов'язку або вступу на військову службу за контрактом
  медичного забезпечення підготовки громадян Російської Федерації до військової служби визначені наказом міністра оборони Російської Федерації та Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації від 23 травня 2001 р. N 240/168. Слід звернути увагу на те, що Федеральним законом від 31 грудня 2005 р. N 199 -ФЗ у ст. 5 коментованого Федерального закону внесені зміни, які набули чинності з 1
 4. Стаття 9. Первісна постановка громадян на військовий облік
  медичний огляд громадян, визначити їх придатність до військової служби за станом здоров'я, провести заходи з професійного психологічного відбору громадян для визначення їх придатності до підготовки за військово-обліковими спеціальностями і прийняти рішення про постановку громадянина на військовий облік або внести на розгляд призовної комісії питання про зарахування в запас
 5. Коментар до п. 1
  стаття була змінена Федеральним законом "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Російської Федерації" від 11 листопада 2003 р. N 141-ФЗ, який набув чинності з 18 листопада 2003 Даним Федеральним законом найменування ст. 33, а також пп. 2-4 після слова "громадянин" доповнено словами "(іноземний громадянин)". Таким чином, відповідно до зазначених змін іноземним
 6. Стаття 12. Обов'язки поліції
  стаття 141 КПК РФ називається "Заява про злочин". Порядку прийняття заяви про явку з повинною присвячена наступна стаття, яка так і називається "Явка з повинною". В ній законодавець посилається на ч. 3 ст. 141 КПК РФ. Однак нічого не говорить про те, що на порядок прийняття явки з повинною поширюється і ч. 4 ст. 141 КПК РФ. Тому видається, що ч. 4 ст. 141 КПК РФ не має
 7. Стаття 13. Права поліції
  стаття КПК України. У КПК РФ відсутня правова основа такого виклику. У ньому йдеться про виклик підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого і свідка . А такі з'являються лише після порушення кримінальної справи. 3.6. Відсутність в КПК РФ правової основи виклику особи до органу дізнання на стадії порушення кримінальної справи є перешкодою для здійснення його подальшого приводу. Ні з
 8. § 4. Страхування
  медичне страхування), а також якщо розмір можливих страхових виплат значний, після отримання заяви (оголошення) страхувальника страховик пропонує страхувальникові програму страхування. У ній він встановлює той обсяг своєї страхової відповідальності, який може взяти на себе за даним договором страхування. Страхувальник повинен повідомити про свою згоду з установленим обсягом
 9. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  стаття 126.1, яка встановила неприпустимість посередницької діяльності з усиновлення дітей, тобто будь-якої діяльності фізичних та юридичних осіб, не уповноважених на те законом (у тому числі органів соціального захисту, дитячих установ та ін.), з метою підбору і передачі дітей на усиновлення від імені і в інтересах осіб, які бажають усиновити дітей. Незаконні дії щодо усиновлення, вчинені з
 10. § 4. Прийомна сім'я
    медичних організацій, організацій, що надають соціальні послуги, або аналогічних організацій; діти, батьки яких своїми діями або бездіяльністю створюють умови, які становлять загрозу життю або здоров'ю дітей або перешкоджають їх нормальному вихованню та розвитку (п. 1 ст. 121 СК, п. 20 Положення про прийомну сім'ю). У Сімейному кодексі не міститься приписів щодо
© 2014-2022  yport.inf.ua