Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Вбивство особи, свідомо для винного перебуває в безпорадному стані, а так само поєднане з викраденням людини або захопленням заручника (п. «в» ч. 2 ст. 105 КК).

1 БВС РФ. 1999. № 3. С. 3.
2 Див там же. С. 3-5.

Під безпорадним станом людини слід розуміти ті випадки, коли він внаслідок свого фізичного або психічно-го стану, викликаного малолітньою або престарілим возрас-том, фізичними вадами, хворобою, в тому числі і душева-ної, тимчасовою втратою або послабленням свідомості, не міг ока-зать опір винному чи не розумів характеру скоєних ним дій по позбавленню життя. Подібне перебуваючи-ня може бути викликане і сп'янінням, як алкогольним, так і наркотичним, і прийомом лікарських препаратів, сильно-діючих або отруйних речовин.
Слід зазначити, що з питання про визнання сну і сильного ступеня сп'яніння як обставин, що свідчать при вбивстві про безпорадний стан потерпілого, в юридиче-ської літературі і судовій практиці існують протилежні думки.
Так, в Огляді Судової колегії з кримінальних справ Вер-ховного Суду РФ за 2001 р. зазначено, що знаходження потерпевше-го в стані сну до числа обставин, передбачених п. «в» ч. 2 ст. 105 КК РФ, не відноситься, оскільки сон є необхідною фізіологічним станом людського орга-нізму, а відповідно до п. 7 постанови Пленуму Верховно-го Суду РФ від 27 січня 1999 нездатність захистити себе викликається фізичним або психічним станом. Подібна позиція, щонайменше, викликає подив. Хіба хвороба особи, що робить його безпорадним, не є також його фізіо-логічним станом? Але тут Судова колегія допускає можливість безпорадного стану. Де логіка? І навпаки, фізичний стан особи, коли він не може себе захистити, оскільки піддається нападу із засідки, з-за рогу, неожі-данно ззаду, цілком, на наш погляд, обгрунтовано не визнається безпорадним. Крім того, Пленум Верховного Суду РФ допус-кає явну непослідовність: сон і стан сильного опь-янен визнає безпорадним состояніем1.
1 Див: постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 15 червня 2004
№ 11 «Про судову практику у справах про злочини, передбачені статтями 131 і 132 Кримінального кодексу Російської Федерації »/ / БВС РФ.
2004. № 8.

Протилежну і вельми непослідовну позицію зайняв у цьому питанні А.І. Коробеев1. З одного боку, він при-знає, що особа є безпорадним у стані сну або гли-бокого фізіологічного сп'яніння, так як позбавлене здатне-сти правильно сприймати що відбувається. З іншого боку, він приєднується до думки тих криміналістів, які реко-Мендуся кваліфікувати вбивство людини за п. «в» ч. 2 ст. 105 КК лише за умови, що сама жертва розуміє своє безсилля, нездатність опиратися якимось чином вбивці. А оскільки в стані сну цієї обставини немає, значить, і п. «в» ч. 2 ст. 105 КК в цих випадках не може бути застосований. А.І. Коробеев вважає, що підвищена ступінь суспільної небезпеки даного вбивства, що дозволила законодавцю пере-вести його в розряд кваліфікованих, складається, головним обра-зом, в тому, що потерпілий перед смертю відчуває додат-Передачі страждання, розуміючи, що розстається з життям і ощу- щая свою безпорадність. Подібне твердження нам здається досить спірним. Швидше за все, подібна обставина свідчить про особливу жорстокість вбивства (п. «д» ч. 2 ст. 105
КК). І, по-друге, як же тоді бути з психічно хворими по-терпіли, які не розуміють характеру вчиненого з ні-ми діяння? Адже їх ніяк не можна виключити з числа осіб, перебуваючи-дящихся в безпорадному стані. Тому вважаємо, що вбивство особи, яка перебуває в стані сну або сильного алко-гольного сп'яніння, коли потерпілий не міг надати опору винному або ухилитися від посягання на його життя, має кваліфікуватися за п. «в» ч. 2 ст. 105 УК2.
Безпорадне стан потерпілого виникає до вбивства,
мимо волі винного, який тільки використовує його для при-підпорядкування смерті. Якщо ж винний сам приводить його в беспо-потужне стан, щоб полегшити досягнення злочинного результату, то кваліфікація вбивства за п. «в» ч. 2 ст. 105 КК не
1 Див: Коробеев А.І. Вбивство особи, свідомо для винного знаходячи-щегося в безпорадному стані / / Кримінальне право в XXI столітті. М., 2002. С. 160-162.
2 Подібну позицію займають, зокрема, й інші автори (див., на-приклад, Володін Д., Попов А. Сон і сильна ступінь сп'яніння як обставину, що свідчать про безпорадному стані потерпілого при вбивстві / / Кримінальне право. 2002. № 3. С. 43-46).

Проводиться. Наприклад, винний попередньо зв'язує по-терпів або насипає йому в чай снодійне. За вироком Тихоокеанського флотського військового суду М. визнано винним у вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, з метою приховати інший злочин, особи, свідомо для винного що-ся в безпорадному стані. Вказаний злочин здійснений-але при наступних обставинах. М., перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, прийшов в котельню військової частини, де завдав удару своєму товаришеві по службі, старшому матросу П., удар в обличчя, від чого останній впав на підлогу і втратив свідомість. Бажаючи приховати даний злочин, М. вирішив убити знаходився в біс-свідомому стані потерпілого, для чого вилив йому на голову і груди близько 5 л бензину і підпалив його. У результаті П. були заподіяні несумісні з життям термічні-горання, від чого він, не приходячи до тями, помер. Військова колле-гія порахувала необгрунтованої кваліфікацію його дій за п. «в» ч. 2 ст. 105 КК і виключила її з вироку. Як установ-лено у справі, М., вдаривши П. по голові, сам привів його в бессозна-тельное стан, після чого облив бензином і спалив. Тому кваліфікація вбивства як вчиненого з використанням безпорадність стану потерпілого є ошібочной1.
Вбивство, поєднане з викраденням людини або захва-том заручника, має місце тоді, коли в процесі викрадення або захоплення заручника його позбавляють життя.
Термін «зв'язаний» є синонімом слова «супро-ждения». Це означає, що діяння відбувається одночасно з чим-небудь або є його безпосереднім
продолженіем2. Важливо встановити, що в даному випадку вдосконалення-щує одне одиничний злочин зі складним складом, що тут немає множинності, інакше це буде сукупність пре-ступленій. Подібне розмежування представляє певну трудність. У юридичній літературі з цього питання є
різні мненія3.
1 БВС РФ. 2007. № 6. С. 28.
2 Див: Ожегов С.І. Словник російської мови / За ред. І.Ю. Шведової.
М.: Російська мова, 1990. С. 747.
3 Див: Кримінальне право Росії. Частина Особлива / Под ред. Л.Л. Кругло-кова. М., 2004. С. 30, 31. Кримінальне право Росії. Особлива частина / За ред. А.І. Рарога. М.: Изд. ЕКСМО, 2007. С. 35-38.

Видається, що це питання має вирішуватися таким чином. Кваліфікація вбивства, сполученого з іншим вбивством, можлива в тих випадках, коли вбивство є засобом для досягнення поставленої мети. Воно усуває перешкоди для вчинення злочину. Намір виникає, як правило, одно-тимчасово. Хоча це, на наш погляд, не виключає єдиного Престо-полон і тоді, коли умисел на вбивство виникає в процесі вчинення першого злочину, наприклад при наданні жерт-вої опору. Твердження про те, що в таких випадках вбивство відбувається «за своїм власним суб'єктивним основи, окремому мотиву і нової мети (незважаючи на тож-дественность їх змісту)», тому очевидна сукупність злочинів, представляється непереконливим і суперечливим. І мотив, і мета вчинення злочину ті ж. Просто один злочин переростає в інше. Як, наприклад, крадіжка пере-розтане в грабіж або розбій. Ми ж не говоримо, що тут вдосконалення-щує два злочини. У тих же випадках, коли вбивство со-вершается в цілях помсти за вчинений опір або для того, щоб приховати інший злочин, воно відбувається за новими мотиву і мети і утворює другий, самостійне пре-ступление. Іншими словами, очевидна сукупність злочинів. Якщо ж сукупність злочинів відсутня, то кваліфікує-ція вбивства, сполученого з іншим вбивством, відбувається тільки за відповідними пунктами ч. 2 ст. 105 КК. Це прямо передбачено новою редакцією ч. 1 ст. 17 КК. У протилежному випадку порушується принцип справедливості. Відповідно до ч. 2 ст. 6 КК «ніхто не може нести кримінальну відповідальність два-Жди за одне і те ж злочин». Тому представляються сумнівними твердження про те, що посилення караності за вбивство, поєднане з іншими злочинами за наявності їх сукупності пов'язане «з соціальною необхідністю ви-ділити самостійне, особливо негативне соціальне значення зовнішніх обставин, супутніх у скоєнні вбивства, - їх політичну актуальність» 1.
1 Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина / За ред. А.І. Рарога.
М.: Изд. ЕКСМО, 2007. С. 38.

Якщо вбивство скоєно після викрадення людини або за-хвата заручника або вбивство є способом приховування цих злочинів, то потрібна кваліфікація злочинів за сукупність-ності (п. «в» ч. 2 ст. 105 і ст . 126 або 206 КК). В інших випадках кваліфікація подібного вбивства відбувається тільки за п. «в» ч. 2 ст. 105 КК.
Г)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Вбивство особи, свідомо для винного перебуває в безпорадному стані, а так само поєднане з викраденням людини або захопленням заручника (п.« в »ч. 2 ст. 105 КК)."
 1. Стаття 105. Вбивство Коментар до статті 105
  вбивством розуміється протиправне умисне заподіяння смерті іншій людині. Це визначення, вперше закріплене в російському кримінальному законі, дозволяє успішно вирішувати питання відмежування даного злочину від самогубства, заподіяння смерті з необережності, правомірних випадків заподіяння смерті (наприклад, у стані необхідної оборони) та знищення інших, крім людини, об'єктів
 2. 3. Кваліфікація складних складів злочинів
  вбивство, згвалтування, вимагання чи ушкодження чужого майна і т.д. "* (41) Дійсно, обов'язковим елементом бандитизму закон називає лише нападу. Яке ж зміст нападу, чи охоплює застосування насильства згвалтування і тим більше вбивство, постанова не розкриває. У цій постанові судам пропонуються недостатньо послідовні, на наш погляд,
 3. 6. Види кваліфікованого вбивства (ч. 2 ст. 105 КК)
  вбивством прийнято називати вбивство, вчинене при наявності хоча б одного з обтяжуючих обставин (кваліфікуючих ознак), перерахованих у ч. 2 ст. 105 КК. Зрозуміло, всі інші ознаки основного складу вбивства теж повинні бути в наявності. Якщо в діях винного є два або кілька кваліфікуючих ознак, то всі вони повинні бути вказані у пред'явленому обвинуваченні і
 4. Стаття 105. Вбивство Коментар до статті 105
  вбивства - ст. ст. 105 - 108, заподіяння смерті з необережності - ст. 109 і доведення до самогубства - ст. 110) або здоров'я людини (спричинення різного шкоди здоров'ю людини - ст. ст. 111 - 125). 4. Оцінюючи злочини проти життя і здоров'я, слід мати на увазі, що в КК РФ передбачено ряд і інших злочинів, що посягають на життя і здоров'я людини. Однак ці злочини
 5. 12.2. Кримінальна відповідальність за окремі злочини проти особистості, у сфері економіки, проти громадської безпеки та громадського порядку, проти державної влади
  вбивство взагалі і вбивство при обтяжуючих обставинах. Зокрема, ст. 105 КК РФ у частині першій дає визначення: вбивство - це умисне заподіяння смерті іншій людині. За цей кримінальну діяння встановлено покарання у вигляді позбавлення волі строком від шести до п'ятнадцяти років. Частина друга ст. 105 КК закріпила обтяжуючі обставини при вбивстві. Це вбивство: а) двох або більше осіб;
 6. 1. Кримінальний закон. Завдання, які стоять перед ним. Структура кримінального закону
  вбивства (ст. 139 КК РРФСР 1926 р.), за який можна було призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років або виправно-трудові роботи на строк до одного року. Суддям таке покарання здалося занадто м'яким, і вони засудили С. за аналогією зі ст. 593 КК РРФСР 1926 р. за бандитизм до десяти років позбавлення волі. У наведеному випадку не було необхідності застосовувати статтю КК,
 7. 4. Обставини, які обтяжують покарання
  вбивство, імітувавши загибель людини при пожежі. Крім цього винним може бути скоєно один злочин, щоб полегшити вчинення іншого. Наприклад, щоб заволодіти цінностями, винний вбиває власника цих цінностей як перешкоду для заволодіння ними. Вчинення злочину щодо особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням
 8. 3. Злочини, які заподіюють шкоду здоров'ю різного ступеня тяжкості
  вбивство, передбачене ст. 105 КК (ч. 3 ст. 111 КК). Зміст цих особливо кваліфікуючих ознак злочину аналогічно відповідним ознаками умисного вбивства, передбаченого ч. 2 ст. 105 КК. Вкажемо на деякі кваліфікуючі ознаки стосовно до заподіяння шкоди здоров'ю. Формулювання першої ознаки (п. "а" ч. 3 ст. 111 КК) охоплює практично всі форми
 9. 4. Злочини проти здоров'я, пов'язані з вчиненням неодноразових насильницьких дій
    вбивства (ч. 2 ст. 105 КК) і заподіяння тяжкого і середньої тяжкості шкоди здоров'ю (ч. 2 і 3 ст. 111 та ч. 2 ст. 112 КК). Катування, вчинене щодо завідомо неповнолітнього (п. "г" ч. 2 ст. 117 КК), передбачає вчинення цього злочину щодо особи, яка не досягла 18-річного віку, при усвідомленні винним даної обставини. Перебувають у матеріальній чи іншій
 10. 5. Злочини проти громадської моральності
    вбивством, вельми тяжким або тяжким тілесним ушкодженням потерпілої або члена її сім'ї, або за допомогою обману, або зловживання своєю владою над цією особою, або з використанням безпорадного стану, або залежності особи від винного. За скоєння цього злочину було передбачено покарання у вигляді позбавлення волі у в'язниці на строк не менше трьох місяців. Якщо схиляння до заняття
© 2014-2022  yport.inf.ua