Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

40.4. Державний кордон України та забезпечення її охорони

У преамбулі до Закону України «Про Державну кордоні України» від 4 листопада 1991 г2, зазначено, що Україна, керуючись Конституцією України, Декларацією про державний суверенітете3 України та Актом проголошення незалежності
1 Голос України. - 1998. - № 63. - С. 4.
2 Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 2. - Ст. 5.
3 Відомості Верховної Ради України. - 1990. - № 31. - Ст. 429.

України1, неухильно проводить політику миру, виступає за зміцнення безпеки народу України, виходячи з принципів непорушності державних кордонів, що є відображенням територіальної цілісності, політичної та економічної незалежності, суверенітету та єдності України.
Державний кордон України є недоторканною. Будь-які порушення її рішуче припиняються. У ст. 1 цього Закону визначається, що державним кордоном України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України: суші, вод, надр, повітряного простору. Охорона державного кордону України є невід'ємною частиною загальнодержавної системи забезпечення національної безпеки і полягає у здійсненні політичних, правових, організаційних, економічних, екологічних, санітарно-карантинних, військових, оперативних, технічних та інших заходів.
Військова, політична, оперативна охорона державного кордону покладається на Прикордонні війська України, а в повітряному просторі - на війська протиповітряної оборони України. Основними завданнями охорони державного кордону є забезпечення встановленого режиму державного кордону та прикордонного режиму.
У ст. 8 Закону України «Про Державну кордоні України» визначається режим державного кордону України, як порядок перетину державного кордону України. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та інше переміщення через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.
Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних і автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
Режим у пунктах пропуску через Державний кордон України визначається згідно з законодавством України компетентними органами за погодженням з Прикордонними військами України. У приміщеннях і місцях, де здійснюється прикордонний контроль, Прикордонні війська встановлюють додаткові режимні правила, що регламентують порядок допуску в них осіб, які беруть участь у контролі та обслуговуванні пасажирів і транспортних засобів закордонного спрямування.
1 Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38. - Ст. 502.

Охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах покладається на Прикордонні війська України, а в повітряному просторі - на Війська повітряної оборони України. Прикордонні війська і Війська повітряної оборони України при виконанні завдань з охорони державного кордону України керуються Законом України «Про державний кордон України» від 4 листопада 1991 р.1, Законом України «Про Прикордонні війська» від 4 листопада 1991 р. 2, актами законодавства України, міжнародними договорами України, а також актами, що видаються компетентними органами України. Обов'язки і права Прикордонних військ та Військ повітряної оборони України щодо охорони державного кордону України визначаються вищевказаними законами та іншими актами законодавства України.
Головним завданням Прикордонних військ України є забезпечення недоторканності державного кордону України, а також охорона виключної (морської) економічної зони України.
Центральним органом управління Прикордонних військ України є Державний комітет у справах охорони державного кордону України, який підпорядковується Кабінету Міністрів України. Головою Державного комітету є командуючий Прикордонними військами України. Він призначається і звільняється з посади Президентом України. Організаційна структура складається з прикордонних округів, застав, загонів, нарядів, а також інших частин.
Діяльність Прикордонних військ України будується на принципах законності, гласності, дотримання прав і свобод громадян, взаємодії з органами державної влади та управління, громадськими об'єднаннями, трудовими колективами і населенням. Діяльність будь-яких політичних партій і рухів у Прикордонних військах України забороняється. Гласність у діяльності Прикордонних військ України забезпечується систематичним інформуванням органів державної влади і управління, громадських об'єднань, громадян, засобів масової інформації про стан охорони державного кордону та заходи щодо її зміцнення.
Прикордонні війська України свою діяльність здійснюють відповідно до Конституції та Законам України. Ніякі надзвичайні обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності прикордонників. Використання Прикордонних військ України не за призначенням забороняється.
Покладені державою на Прикордонні війська України завдання і функції визначають їх основні повноваження.
1 Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 2. - Ст. 7
2 Там же. - 1992. - № 2. - Ст. 5.

Виконуючи свої повноваження в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району, в пунктах пропуску через державний кордон України Прикордонні війська України наділяються правами:
- розташовувати прикордонні наряди, пересуватися при виконанні службових обов'язків по будь-яких ділянках місцевості;
- вести дізнання у справах про порушення державного кордону України, здійснювати оперативно-розшукову діяльність згідно з чинним законодавством;
- здійснювати адміністративне затримання осіб , які порушили режим державного кордону України, прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон України;
- розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон України ;
- утримувати осіб, підданих адміністративному затриманню, в ізоляторах тимчасового утримання або в інших приміщеннях, спеціально обладнаних для цих цілей. Про кожен випадок адміністративного затримання, особистого огляду затриманого, огляду і вилучення речей, які при ньому знаходяться, складається протокол і повідомляється прокурору та ін
Прикордонні війська України здійснюють інші дії щодо охорони державного кордону України, виключної (морської) економічної зони відповідно до законодавства України, її міжнародних договорів.
Охорона державного кордону України здійснюється при активній участі громадян України. Державні органи і громадські організації сприяють Прикордонним України в залученні громадян України на добровільних засадах до охорони державного кордону України.
Громадянам України, які беруть участь в охороні державного кордону України, держава гарантує захист життя і здоров'я від злочинних посягань.
Порядок участі громадян України в охороні державного кордону та їх соціальний захист визначаються відповідними актами законодавства.
Особовий склад Прикордонних військ України складається з військовослужбовців і працівників за трудовим договором. Особи, які проходять службу в Прикордонних військах України, є військовослужбовцями, вони приймають присягу на вірність Україні, мають єдині для Збройних сил України військові звання і знаки відмінності. Проходження служби в Прикордонних військах України осуще

ствляется згідно з Положенням про проходження військової служби громадянами України та військових статутів.
На строкову військову службу в Прикордонні війська України призиваються громадяни України відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу». На період служби в Прикордонних військах України членство військовослужбовців у будь-якій політичній партії, організації або русі не допускається.
Військовослужбовці Прикордонних військ України під час виконання покладених на них обов'язків діють як представники влади від імені держави і перебувають під його захистом. Їхнє життя, честь і гідність охороняються законом.
Держава гарантує соціальний і правовий захист військовослужбовців Прикордонних військ України та членів їх сімей відповідно до законодавства України.
Соціальний захист працівників, які уклали трудовий договір з Прикордонними військами України, забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства України про працю.
Законом України «Про Прикордонні війська України» на Прикордонні війська України покладено повноваження у сфері координації діяльності державних органів, які здійснюють різні види контролю при перетині державного кордону України або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон України.
Розпорядження Державного комітету у справах охорони державного кордону України з питань додержання режимів на державному кордоні, видані в межах його компетенції, є обов'язковими для державних органів.
Парламентський контроль за діяльністю Прикордонних військ України, дотриманням ними чинного законодавства здійснюється Комісією Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки.
Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України систематично інформує Верховну Раду України про виконання Прикордонними військами України покладених на них завдань та чинного законодавства, забезпечення прав і свобод людини, а також щорічно пред'являє Верховній Раді України письмовий звіт про діяльність Прикордонних військ України.
Контроль за діяльністю Прикордонних військ України здійснюється Президентом України.
Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України систематично інформує Президента України, Раду національної безпеки України з основних питань своєї діяльності, щорічно пред'являє Президенту України письмовий звіт про діяльність Прикордонних військ України.

Нагляд за дотриманням законності в діяльності Прикордонних військ України здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 40.4. Державний кордон України та забезпечення її охорони "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  державних і муніципальних унітарних підприємствах" з ізм. та доп. / / СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746) та ін Основна маса таких федеральних законів, "безпосередньо оточуючих" Цивільний кодекс і утворюють разом з ним власне цивільне законодавство, вже розроблена і прийнята, однак процес їх прийняття не завершений. Так , досі немає Закону про прямих змішаних (комбінованих)
 2. § 1. Еколого-правові системи країн - членів СНД
  державним апаратом виконання. Однак дія права з цього тільки починає свій шлях, далі йдуть оперативно-виконавча діяльність суспільства, і держави, спрямована на організацію застосування законів. Завершує функціонування правової системи право охорона, застосування і накладення заходів відповідальності за порушення правових норм. Розуміння дії стадій і елементів правової
 3. § 3. Використання зарубіжного досвіду правової охорони навколишнього середовища
  державна власність в змозі забезпечити цю справу. В даний час законодавство нашої та інших, суміжних з нею країн починає відходити від цих догм, встановлювати плюралізм майнових ринкових відносин, у тому числі пов'язаних з охороною навколишнього середовища. цивілізованого ринку належить на основі права і в конкурентній боротьбі систематично доводити свої можливості
 4. § 1. Основні поняття
  державних органах з реєстрації юридичних осіб, а також компетентних установах, що відають питаннями охорони промислової власності. Якщо домовлений умова не настає, угода вважається не відбулася. Російське зовнішньоторговельне підприємство продало англійської компанії партію пиломатеріалів з відвантаженням в період з вересня по жовтень. За умовами контракту обов'язок зафрахтувати
 5. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
  державні угоди, що полегшують реєстрацію і визнання прав іноземців на промислову власність, а також спрямовані на уніфікацію патентного права і навіть введення єдиних норм для цілей регулювання винахідницьких відносин. Так звані універсальні міжнародні договори, прийняті в більш пізні терміни, нерідко розроблялися по конкретних об'єктах промислової
 6. § 2. Трудові відносини у сфері міжнародного господарського обороту і колізії права
  державного адміністративного органу, відповідального за трудові відносини, або уповноваженої ним установи (п.1 ст.11). У Російській Федерації поряд з дозволами на залучення іноземної робочої сили, що видаються юридичним особам, передбачається видача безпосередньо іноземним громадянам підтверджень на право трудової діяльності, що здійснюється органами Федеральної
 7. 2.3. Дія адміністративно-правових норм у просторі і в часі, і щодо кола осіб
    державного управління лише в певному просторі, часі і щодо певної категорії осіб. Таким чином, норми адміністративного права мають певні просторові та часові межі, а також можуть мати силу у відношення різного кола осіб. Дія в просторі пов'язане з територією. Дія більшості адміністративно-правових норм обмежена територією
 8. 2.4. Систематизація норм адміністративного права
    державного управління, а також створюють інші негативні наслідки для життя. Тому питання про систематизацію норм адміністративного права завжди було дуже важливим, але після прийняття Конституції, вирішення цього питання стало невідкладним. Це пов'язано з необхідністю проведення адміністративної реформи, із зміцненням гарантій прав людини у сфері державного управління взагалі - з
 9. 2.5. Джерела адміністративного права
    державними органами. На відміну від значної кількості інших галузей права України, джерелами яких є один (або декілька) такого роду актів (наприклад, у кримінальному праві - Кримінальний кодекс, в цивільному - Цивільний, господарському - Господарський), адміністративне право України містить значну кількість нормативних актів, що є джерелами цієї галузі права.
 10. 4.1. Визначення і зміст адміністративно-правового статусу
    державного управління, які передбачені адміністративно-правовими нормами, здатного надані права реалізовувати, а покладені обов'язки виконувати. 1 Алексєєв С. С. Право: абетка - теорія - філософія. Досвід комплексного дослідження. - М., 1999. - С. 70. З даного визначення випливає, що «претендент» на статус суб'єкта адміністративного права за своїми
© 2014-2022  yport.inf.ua