Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

43.4. Повноваження Міністерства юстиції України у забезпеченні роботи судів, нотаріату, органів реєстрації актів цивільного стану та адвокатури

Однією з нових функцій Міністерства юстиції України є представлення інтересів України під час розгляду справ судами України і судами іноземних держав, міжнародними судовими органами та організаціями; підготовка матеріалів до розгляду справ у Конституційному Суді України.
Однією з найбільш складних і важливих функцій Міністерства юстиції та його органів на місцях є організаційне та матеріально-технічне забезпечення судів загальної юрисдикції. На Міністерство юстиції покладено також функція експертного забезпечення правосуддя.
З цією метою міністерством вирішуються організаційно-правові, науково-методичні та інформаційно-технічні проблеми проведення наукових розробок в галузі судової експертизи та експертних досліджень у справах, які перебувають у провадженні органів дізнання, попереднього слідства і суду .
Одним з головних завдань Мін'юсту є здійснення судового адміністрування. Так, міністерством розроблені Інструкція, яка буде сприяти упорядкуванню підготовки та оформлення судових справ і документів суду для збереження в архівах; Методичні рекомендації суддям України; Пам'ятка секретарю судового засідання щодо

розгляду кримінальних справ; Пам'ятка про порядок прийняття позовних матеріалів та підготовки справ до розгляду. З 1 вересня 2000 за участю Мін'юсту була впроваджена комп'ютерна програма діловодства в суді, яка покликана значно полегшити роботу судових працівників. Розробляються заходи щодо впровадження нових форм підготовки працівників суду.
З метою забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України та виконання Законів України «Про державну виконавчу службу» 1 і «Виконавче провадження» у структурі центрального апарату створено Департамент державної виконавчої служби2. Державна виконавча служба покликана здійснювати виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України. Усунена ситуація, коли суди ухвалювали рішення і самі організовували їх виконання.
На Мін'юст покладено організацію роботи нотаріату в Україні: рішення найважливіших питань розвитку нотаріату; координація зусиль державних і приватних нотаріусів, створення правових підстав для впровадження єдиної системи нотаріату та підвищення якості правової допомоги організаціям, громадянам з метою захисту їх прав та законних інтересів.
Головними завданнями нотаріальної служби є:
- охорона прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб і держави, їх власності шляхом здійснення певних нотаріальних дій;
- профілактика правопорушень;
- зміцнення законності.
Правові основи організації та діяльності нотаріальної служби закріплені Законом України від 2 вересня 1993 р. «Про нотаріат» 3.
Відповідно з цим Законом вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на державних та приватних нотаріусів. У населених пунктах, де немає державного або приватного нотаріуса, певні нотаріальні дії здійснюють посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних і міських рад. За кордоном виконання нотаріальних дій покладено на консульські установи України.
Керівництво державними нотаріальними конторами здійснює Міністерство юстиції України з питань дислокації нотаріальних контор, організації їх роботи, підбору і
1 Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 36-37. - Ст. 243.
2 Урядовий кур'єр. - 1998. - 30 квітня. - № 82-83.
3 Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39. - Ст. 383.

Розміщення працівників, підвищення їх кваліфікації. На Міністерство юстиції України покладено питання відкриття та ліквідації державних нотаріальних контор. Органи юстиції на місцях стверджують штати нотаріальних контор і здійснюють організуючий вплив на діяльність приватних нотаріусів, видають і анулюють реєстраційні посвідчення, сприяють виділенню їм приміщень, наданню пільг по отриманню орендної плати. Міністерство юстиції України розробляє і видає акти, рекомендації і роз'яснення з питань організаційного та методичного забезпечення діяльності нотаріусів. Так, Мін'юстом України затверджені обов'язкові для всіх нотаріусів Правила ведення нотаріального делопроізводства1, Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України2 і ряд інших відомчих актів, які регулюють їх діяльність.
При Головному управлінні юстиції в АРК, управліннях юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій діє кваліфікаційна комісія нотаріату, яка має повноваження щодо прийняття за результатами випробувань рішення про можливість або неможливість допуску особи до нотаріальної діяльності. Контроль за діяльністю кваліфікаційних комісій здійснює Вища кваліфікаційна коміссія3 при Міністерстві юстиції України.
На посаду державного нотаріуса, наказами начальників управлінь юстиції областей та головного управління юстиції в АРК4, призначаються громадяни України, які мають вищу юридичну освіту та пройшли стажування, склали іспити і отримали свідетельство5 про право заняття нотаріальною діяльністю.
Нотаріуси, виконують свої професійні обов'язки, є незалежними і керуються тільки законом.
Взаємовідносини органів юстиції та адвокатури є специфічними і характеризуються тим, що адвокатура - громадська організація, яка діє на засадах самоврядування, самостійно вирішуючи всі свої внутрішні питання. Правове становище адвокатури, її завдання, права та обов'язки закріплені Законом України від 19 грудня 1992 р. «Про адвокатуру» 6.
1 Право України. - 1994. - № 3-4. - С. 138.
2 Бюлетень законодавства и Юридичної практики України. - 1994. - № 6. - З 165.
3 ЗПУ України. - 1994. - № 6. - С. 156.
4 Бюлетень законодавства и Юридичної практики України. - 1994. - № 6. - З 52.
5 Там само. - 1994. - № 6. - З 55.
6 Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9. - Ст. 62.

Адвокатура - є добровільним, професійним громадським об'єднанням, покликаним сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу. Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми та інші адвокатські об'єднання. Незважаючи на те, що адвокатура самостійно вирішує всі свої питання, організуючий вплив на його діяльність надають органи юстиції, що реєструють адвокатські колегії, фірми, контори та інші адвокатські об'єднання. Міністерство юстиції України забезпечує фінансування роботи адвокатів за рахунок держави у разі участі адвоката у кримінальній справі та при звільненні громадян від оплати юридичної допомоги; узагальнює статистичну звітність про адвокатську діяльність; сприяє проведенню заходів щодо підвищення професійного рівня адвокатів.
Представник Міністерства юстиції України входить до складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, яка бере участь у визначенні рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, та у вирішенні питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів.
Освіта єдиної системи органів реєстрації актів цивільного состоянія1 дасть можливість проводити єдину державну політику, спрямовану на дотримання законності, захист прав і законних інтересів громадян і держави.
Система органів реєстрації актів цивільного стану підпорядкована органам юстиції. Це забезпечує дієвий контроль за роботою відділів реєстрації актів цивільного стану, дає можливість приділити більше уваги якісному відбору кадрів працівників, підвищенню їх ділової кваліфікації, яка, в свою чергу, буде сприяти належному правовому обслуговуванню громадян.
Міністерство юстиції України здійснює відповідно до законодавства легалізацію всеукраїнських об'єднань громадян, реєстрацію політичних партій, міжнародних громадських організацій, відділень, філій, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні, контролює дотримання ними положень їх статутів.
В умовах розвитку правової демократичної держави постійного удосконалення потребують питання правової роботи. У формуванні правової культури юридичних осіб при-
1 Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 14. - Ст. 79.

Нимают участь органи виконавчої влади, громадські організації. Однак у цій сфері діяльності роль Мін'юсту визначилася як діяльність центру з організації, координації та методичного забезпечення.
Особливе значення проблема збільшення обсягів правової роботи набуває на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в економіці. Тому Мін'юст веде свою роботу в таких напрямках:
- організація та координація виконання функціональних обов'язків органами юстиції всіх рівнів з проведення правової роботи на підприємствах і в організаціях, з поступовим збільшенням її обсягів;
- організація міжгосподарського юридичного обслуговування;
- надання платних послуг юридичним особам, заснованим на державній формі власності;
- методичне забезпечення правової роботи;
- широке використання засобів масової інформації для висвітлення питань правової роботи.
Правова реформа передбачає формування правової культури українського суспільства, а це означає, в першу чергу, підвищення рівня правової освіти та проведення на території держави правової інформатизації. Міністерство активно засновує в засобах масової інформації постійно діючі рубрики, спеціальні правові програми, починає видання серії брошур з правових питань, зокрема для дітей, молоді і т. п.
Для забезпечення формування правового світогляду у підростаючого покоління Мін'юстом практикується проведення різноманітних правових олімпіад, конкурсів.
Працює Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, який надає рекомендації щодо практичного планування та проведення заходів з правової освіти.
Територіальним управлінням юстиції надсилаються методичні матеріали. и
Згідно з постановою колегії від с 22.03.2000 року № 12 «Про роботу територіальних управлінь юстиції з розгляду звернень громадян, правовому інформуванню населення і вирішення завдань щодо його поліпшення» по місцевому радіо проходять щотижневі особисті виступи начальників управлінь юстиції.
Обласними управліннями юстиції, спільно з облдерж-адміністрації, створені «громадські приймальні» для надання населенню безкоштовних юридичних консультацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 43.4. Повноваження Міністерства юстиції України у забезпеченні роботи судів, нотаріату, органів реєстрації актів цивільного стану та адвокатури "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  повноважень 35 . IPSO FACTO [ІПСОА факто] - в силу факту 36. IPSO JURE [ІПСОА юре] - в силу закону, в силу права 37. JUS AD BELLUM [юс ад беллум] - право на війну 38. JUS COGENS [юс когенс] - незаперечне право, тверде право 39. JUS IN BELLO [юс ін Белло] - право війни 40. JUS GENTIUM [юс генціум] - право народів, міжнародне право 41. JUS NESSARIUM PRO OMNIUM [юс несаріум проомніум]
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  повноважень 35. Ipso facto [ІПСОА факто] - в силу факту 36. Ipso jure [ІПСОА юре] - в силу закону, в силу права 37. Jus ad bellum [юс ад беллум] - право на війну 38. Jus cogens [юс когенс] - незаперечне право, тверде право 39. Jus in bello [юс ін Белло] - право війни 40. Jus gentium [юс генціум] - право народів, міжнародне право 41. Jus nessarium pro omnium [юс несаріум про омніум]
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  повноважень 35. IPSO FACTO [ІПСОА факто] - в силу факту 36. IPSO JURE [ІПСОА юре] - в силу закону, в силу права 37. JUS AD BELLUM [юс ад беллум] - право на війну 38. JUS COGENS [юс когенс] - незаперечне право, тверде право 39. JUS IN BELLO [юс ін Белло] - право війни 40. JUS GENTIUM [юс генціум] - право народів, міжнародне право 41. JUS NESSARIUM PRO OMNIUM [юс несаріум про омніум]
 4. § 3. Використання зарубіжного досвіду правової охорони навколишнього середовища
  повноваженнями. Практикується створення місцевих комісій з охорони навколишнього середовища, що складаються з представників громадськості. Діяльність цих комісій регулюється відповідним законодавством. На їх створення виділяються фінансові кошти з бюджетів вищих і місцевих органів влади. Функції та повноваження її надзвичайно різноманітні, хоча головним чином вони набувають статус консультативних
 5. 1. Суб'єктний склад договору банківського рахунку
    Повноважним на це його представником, на рішення Верховного Суду РФ від 27 червня 2003 р., яким заяву задоволено. Згідно абз. 3 п. 7 Указу операції зі зняття (перерахуванню) грошових коштів з рахунку починають проводитися тільки після отримання кредитною організацією від податкового органу підтвердження про отримання зазначеного повідомлення. Закрите акціонерне товариство "Акціонерний
 6. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
    повноважень. Більш докладними є правила Принципів про порядок платежів і наслідки їх невчинення: ст. ст. 6.1.7 - 6.1.13, 7.4.9 - 7.4.12. Новим у порівнянні з зазначеними Конвенціями є правило ст. 7.4.13 про можливість узгодження сторонами в договорі сплати "встановленої суми потерпілій стороні" - specified sum, certain somme ", право на яку потерпіла сторона має
 7. 1.2. Основні напрямки правоохоронної діяльності. Органи і організації, що здійснюють правоохоронну діяльність
    повноваження Президента РФ, Парламенту РФ, Уряду РФ, предмети ведення Російської Федерації і суб'єктів РФ, конституційні основи діяльності місцевого самоврядування, інших публічно-правових структур та громадських об'єднань громадян. Особлива роль суду в системі правоохоронних органів визначає його значення і місце в державі. Відповідно до конституційного принципу поділу
 8. 1.4. Законодавчі джерела курсу
    повноважень і структури діючих правоохоронних органів. Для кращого розуміння і більш поглибленого вивчення законодавчих джерел слід вдатися до їх класифікації. Відомо, що існують різні підходи до групування окремих норм і актів у цілому-Для вивчення курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації» найбільш прийнятною видається класифікація
 9. 10.1. Міністерство юстиції РФ та його територіальні органи
    повноважень по керівництву різними сторонами правоохоронної діяльності. На них покладалося керівництво судовими установами, прокуратурою, організацією слідства, завідування місцями позбавлення волі, нотаріатом, спостереження за діяльністю третейських судів та адвокатурою. Протягом радянського періоду історії повноваження юстиції зазнавали різні зміни. У 1936 р. з системи
 10. 10.2. Функції та установи Міністерства юстиції РФ
    повноважень щодо забезпечення судової діяльності. У сферу діяльності Міністерства юстиції РФ відповідно до Концепції реформування органів та установ юстиції були включені додаткових-I ныеполномочия,связанныесегоучастиемвобеспеченииправотвор- 1 чеський діяльності органів державної влади, контролем за рухом власності, новими підходами до функціонування системи виконання
© 2014-2022  yport.inf.ua