Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінського, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту. Книга четверта, 2006 - перейти до змістом підручника

ГЛАВА XX. ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ АВІАЦІЙНИХ РОБІТ

Згідно ст. 115 Повітряного кодексу Російської Федерації (далі - ВК) за договором на виконання авіаційних робіт підрядник (експлуатант) зобов'язується виконати для замовника авіаційні роботи у порядку, в терміни, в обсязі та на умовах, передбачених цим договором, а замовник зобов'язується надати передбачений договором обсяг авіаційних робіт у встановлені терміни і оплатити авіаційні роботи за тарифами, встановленими договором. Договором на виконання авіаційних робіт повинні бути також передбачені: порядок використання і підтримки в експлуатаційному стані аеродромів, посадкових майданчиків та їх обладнання; створення необхідних житлово-побутових умов для відпочинку членів екіпажів повітряних суден; інші умови забезпечення виконання авіаційних робіт виходячи з їх особливостей.
Власне під авіаційними роботами, складовими предмет названого договору, розуміються роботи, що виконуються з використанням польотів повітряних суден у сільському господарстві, будівництві, для охорони та захисту навколишнього природного середовища, надання медичної допомоги та інших цілей (п. 1 ст. 114 ВК).
Судячи з використовуваної термінології ("авіаційні роботи", "підрядник", "обсяг робіт"), визначаючи і намагаючись врегулювати даний договір, законодавець прагнув використовувати конструкцію договору підряду. Однак ця спроба законодавцю явно не вдалася, оскільки в даному випадку відсутній такий неодмінний ознака предмета договору підряду, як дії підрядника з передачі замовнику результату виконаної роботи.
Договір на виконання авіаційних робіт швидше являє собою різновид договору про оплатне надання послуг, за яким, як відомо, виконавець зобов'язується за завданням замовника надати останньому послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги (п. 1 ст. 779 ЦК). Адже "виконання авіаційних робіт" повністю підпадає під визначення поняття "послуга" (в сенсі здійснення певних дій або певної діяльності), в тому числі і без передачі результату замовникові.
Особливістю послуг, що надаються замовникові за договором на виконання авіаційних робіт, а разом з тим і характерним видообразующего ознакою предмета цього договору є та обставина, що при вчиненні виконавцем відповідних дій (діяльності) в обов'язковому порядку використовуються польоти повітряних суден.
Зазначена відмінна риса предмета договору на виконання авіаційних робіт зумовлює і особливість суб'єктного складу цього договору на стороні виконавця (або "підрядника" за термінологією ВК): у якості такого може виступати тільки так званий експлуатант (знову ж за термінологією ВК). Відповідно до п. 3 ст. 61 ВК експлуатантом визнається особа (фізична або юридична) , що має повітряне судно на праві власності, на умовах оренди або на іншій законній підставі (тобто його титульний власник), що використовує вказане повітряне судно для польотів і має сертифікат (свідоцтво) експлуатанта.
В ролі фактичного виконавця зобов'язань, що випливають з договору на виконання авіаційних робіт, виступає авіаційне підприємство, під яким розуміється юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, що має основними цілями своєї діяльності здійснення за плату повітряних перевезень пасажирів, багажу, вантажів, пошти та (або) виконання авіаційних робіт (п. 1 ст. 61 ВК).
Згідно ст. 9 і 62 ВК комерційна діяльність авіатранспортних організацій в галузі цивільної авіації, в тому числі щодо виконання авіаційних робіт та їх забезпеченню, підлягає ліцензуванню. Порядок видачі ліцензій авіаційним підприємствам визначений Федеральними авіаційними правилами ліцензування діяльності у галузі цивільної авіації, затвердженими Постановою Уряду Російської Федерації від 24 січня 1998 р. N 85 "Про ліцензування діяльності у галузі цивільної авіації" "*".
---
"*" СЗ РФ. 1998. N 5. Ст. 622.
Не виключена можливість збігу статусу експлуатанта та авіаційного підприємства в одній особі. Така ситуація виникає, коли організація, що володіє повітряним судном й приваблива відповідним сертифікатом, домагається видачі ліцензії на здійснення діяльності з виконання авіаційних робіт. У цьому випадку експлуатант, діючий одночасно в ролі авіаційного підприємства, безпосередньо виконує взяті на себе зобов'язання, що випливають з договору на виконання авіаційних робіт.
Ще одна суттєва особливість договірних відносин, пов'язаних з виконанням авіаційних робіт, полягає в специфіці їх правового регулювання. Загальні правила виконання авіаційних робіт, а також правила, що регламентують виконання окремих видів авіаційних робіт, встановлюються федеральними авіаційними правилами. Водночас органами законодавчої і виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації можуть встановлюватися ті умови виконання авіаційних робіт і обмеження на їх виконання, які пов'язані з екологічними особливостями відповідної території або з особливим режимом перебування на цій території людей і транспортних засобів. Узгодження зазначених умов і обмежень покладається на замовника авіаційних робіт (п. 2 і 3 ст. 114 ВК).
Кваліфікація договору на виконання авіаційних робіт як різновиду договору про оплатне надання послуг відкриває можливість субсидіарного застосування до правовідносин сторін, що випливають із договору на виконання авіаційних робіт, положень, які у гол. 39 ГК. Маються на увазі, зокрема, положення про те, що при неможливості виконання договору, що виникла з вини замовника, послуги з виконання авіаційних робіт підлягають оплаті в повному обсязі, якщо інше не встановлено законом або договором, а у разі, коли неможливість виконання виникла за обставинами, за які жодна із сторін не відповідає, замовник відшкодовує виконавцю лише фактично понесені ним витрати (п. 2 і 3 ст. 781 ЦК); замовник має право відмовитися від виконання договору за умови оплати виконавцю фактично понесених ним витрат, а право виконавця на відмову від виконання договору обумовлено повним відшкодуванням замовникові понесених збитків (ст. 782 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Глава XX. ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ АВІАЦІЙНИХ РОБІТ"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4 . A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 2. 1. Поняття договору безоплатного користування
  Найменування гл. 36 ГК "Безоплатне користування" висловлює основну сутність даного договору. Мається на увазі, що ним охоплюються відносини, що виникають при безоплатній передачі стороною належної їй речі контрагенту в тимчасове користування з наступним поверненням. Таким чином, на відміну від іншого безоплатного договору, також пов'язаного з передачею речі, - дарування, розглянутий
 3. 3. Зміст договору перевезення пасажира
  Зміст договору перевезення пасажира являє собою сукупність всіх його умов. Самі ж умови договору виражаються в більшості випадків обумовленими ними правами та обов'язками сторін, а вірніше, різними поєднаннями зазначених прав і обов'язків. Зазвичай ті чи інші умови договору містять переважно обов'язки одного боку і відповідно права її контрагента. Тому
 4. 1. Поняття та ознаки договору
  У чинному Цивільному кодексі Російської Федерації (далі - ГК, Кодекс) договором транспортної експедиції присвячена глава 41 "Транспортна експедиція" (ст. 801 - 806). Договір транспортної експедиції за місцем розташування регулюючих його норм, обраної законодавцем схемі регулювання випливають з цього договору правовідносин, а також за його специфічними ознаками, що знайшли відображення в
 5. Глава XIII. ДОГОВОРИ ПРО інших послуг У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ: ПОНЯТТЯ І ВИДИ
  Крім договору транспортної експедиції, за яким вантажовідправників та вантажоодержувачів виявляються різні послуги, безпосередньо пов'язані з перевезенням вантажу і спрямовані на її забезпечення, у сфері транспортних правовідносин знаходить застосування велика кількість інших договорів про оплатне надання послуг, так чи інакше пов'язаних з транспортним процесом, які, однак, не переслідують мети
 6. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 7. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
  Публічні послуги можуть надаватися або надаватися в тому числі органами місцевого самоврядування, яким делеговано (передано) право на надання різного роду публічних послуг федеральними законами або законами суб'єктів Російської Федерації або які спеціально створені для надання публічних послуг. Слід розрізняти, в яких випадках органи місцевого самоврядування, на які
 8. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  Депутат - це особа, обрана до представницького органу місцевого самоврядування на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні, уповноважена представляти у ньому інтереси виборців, населення муніципального освіти. Член виборного органу місцевого самоврядування - виборна посадова особа органу місцевого самоврядування, сформованого на муніципальних
 9. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо -розпорядчий орган муніципального освіти ". Виконавчого-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 10. § 1 . Правова природа муніципальної служби
  Призначення муніципальної служби. Органи місцевого самоврядування - самостійна частина професійного публічно-владного апарату країни. Це накладає відбиток на характер діяльності людей, що працюють в них. Названа діяльність, іменована службою, розуміється як один з видів платної суспільно корисної активності, що складається в управлінні, його обслуговуванні (діловодних,
© 2014-2022  yport.inf.ua