Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Вячеславов, А.В. Константініді. Питання чинного законодавства в галузі договірного права: Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

2.8. Зміна і розірвання договору Підстави зміни і розірвання договору (ст.452 ЦК)


Стабільність договірних відносин є неодмінною умо-

Вієм розвитку майнового обороту, одним із способів досягнення якої може бути встановлення таких правил, які перешкоджають порушенню договірних зобов'язань і в той же час не обмежують свободу учасників приватноправових відносин. Не можна допускати, щоб цивільно-правовий договір на якомусь етапі його виконання раптом з волі кожної зі сторін незалежно від бажання іншої припиняв свою дію. Дана проблема вирішується в ГК шляхом введення правил, що регулюють зміна і розірвання договорів.
Загальним правилом є те, що зміна і розірвання договору можливі за згодою сторін, якщо інше не передбачено ГК, іншими законами або договором.
Як і у випадку укладення договору, головною підставою зміни та розірвання договору є волевиявлення сторін.
Друга підстава - інші правила, які встановлені ГК, іншими законами або договором. Ці правила істотні, оскільки з них слідують підстави зміни або розірвання договору в односторонньому порядку, з них можуть витікати і заборони на односторонню зміну або розірвання договору, а також обмеження на зміну (розірвання) договору з угоди сторін.
Так, згідно ст.310 ГК, одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна його умов не допускаються, за винятком випадків, передбачених законом. Додаткові підстави односторонньої відмови від виконання і односторонньої зміни умов зобов'язання передбачені для зобов'язання, пов'язане із здійсненням його сторонами підприємницької діяльності. Одностороння відмова від виконання і одностороння зміна умов такого зобов'язання, допускаються також у випадках, передбачених договором, якщо інше не випливає з закону або змісту зобов'язання.
Таким чином, односторонньо зміна або розірвання договору, що лежить поза сфери підприємницьких відносин сторін, не допускається, навіть якщо договір містить умову про його односторонньому зміну або розірвання. Така умова буде нікчемною, якщо тільки воно не випливає із закону.
У теж час, діючі в підприємницьких цілях учасники договору можуть передбачити в ньому можливість одностороннього розірвання або зміни його умов.
У разі односторонньої відмови від виконання договору повністю або частково, коли така відмова допускається законом або угодою сторін, договір вважається відповідно розірваним або зміненим. Прикладом може служити відмова кредитора з причини втрати інтересу від прийняття виконання у випадках прострочення боржника (п.2 ст.405 ЦК).
Законом або угодою сторін може встановлюватися вимога до форми або умовам відмови від виконання договору. Так, якщо договір дарування укладений у письмовій формі, відмова від дару повинен бути здійснений також у письмовій формі, а у разі, коли договір дарування зареєстрований, відмова від прийняття дарунка також підлягає державній реєстрації (ст.573 ЦК). Приклад відмови під умовою: платник безстрокової ренти має право відмовитися від подальшої виплати ренти шляхом її викупу (ст.592 ЦК).
Ще один приклад обмеження законом розірвання договору - договір на користь третьої особи (ст.430 ЦК) - сторони не можуть розривати або змінювати укладений ними договір на користь третьої особи з моменту вираження третьою особою боржника наміру скористатися своїм правом за договором без його згоди, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором.
Допускається ще один спосіб односторонньої зміни або розірвання договору (п.2 ст.452 ЦК) - на вимогу однієї із сторін договір може бути змінений або розірваний за рішенням суду тільки:
1) при істотному порушенні договору іншою стороною.
При цьому, істотним визнається порушення договору однією зі сторін, яке тягне для іншої сторони така шкода, що вона значною мірою позбавляється того, на що мала право розраховувати при укладенні договору;
Так, наприклад, у випадках, коли за договором підряду підрядник виконав роботу неналежної якості, тобто з відступами від договору підряду, що погіршили результат роботи, або з іншими недоліками, які роблять його (результат) є не придатний для передбаченого в договорі використання або, коли в договорі відсутня відповідна умова непридатності, то для звичайного використання, замовник має право, якщо інше не встановлено законом або договором, за своїм вибором вимагати від підрядника (ст. 723 ЦК):
- безоплатного усунення недоліків в розумний строк;
- відповідного зменшення встановленої за роботу ціни ;
- відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, коли право замовника усувати їх, передбачено в договорі підряду.
Тобто замовник має право вимагати зміни договору в односторонньому порядку.
У разі ж, якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки результату роботи у встановлений замовником розумний строк не були усунуті або є суттєвими і неусувними, замовник має право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування завданих збитків.
2) в інших випадках, передбачених ГК, іншими законами або до-

говіркою.
Наприклад, підставою для зміни або розірвання договору приєднання на вимогу сторони, яка приєдналася може служити включення в договір умов, хоча і не суперечить закону та іншим правовим актам, але позбавляє цю сторону прав, що зазвичай надаються за договорами такого виду, виключає чи обмежує відповідальність іншої сторони за порушення зобов'язань або містить інші явно обтяжливі для приєдналася боку умови, які вона виходячи зі своїх розумно розуміються інтересів не прийняла б за наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов договору.
Іншим прикладом розірвання або зміни його умов (в частині термінів виконання) договору на вимогу сторони може бути розірвання або дострокове виконання договору на вимогу кредитора юридичної особи-боржника, прийняв рішення про свою реорганізацію (ст.60 ЦК).
Законом допускається також зміна і розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин.
Істотна зміна обставин, з яких сторони виходили при укладенні договору, є підставою для його зміни або розірвання, якщо інше не передбачено договором або не випливає із її суті.
Саме по собі зміна обставин визнається істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це розумно передбачити, договір взагалі не був би ними укладений або був би укладений на значно відрізняються умовах.
Прикладом зміни договору за вимогою сторони внаслідок істотної зміни обставин може бути зміна договору оренди на вимогу орендаря (ст.614 ЦК) у вигляді відповідного зменшення орендної плати, якщо через обставини, за які орендар не відповідає , умови користування, передбачені договором оренди, або стан майна істотно погіршилися. Орендар може вимагати зміни ціни договору за умови, якщо законом не передбачено інше.
У разі істотної зміни обставин, зміна або розірвання договору здійснюються за згодою сторін. І тільки, якщо сторони не досягли угоди про приведення договору у відповідність з істотно змінились, або про його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, передбачених законом (пп.4 ст.451 ЦК), змінений судом на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:
1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що такої зміни обставин не відбудеться;
2) зміна обставин викликано причинами, які заінтересована сторона не могла подолати після їх виникнення при тому
ступені турботливості та обачності, яка від неї була потрібна за характером договору та умовами обороту;
3) виконання договору без зміни його умов настільки порушило б відповідне договору співвідношення майнових інтересів сторін і спричинило б для зацікавленої сторони така шкода, чтоона в значній мірі втратила б того, на що мала право розраховувати при укладенні договору;
4) із звичаїв ділового обороту або суті договору не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.
При розірванні договору внаслідок істотно змінилися обставин, суд на вимогу будь-якої з сторін визначає наслідки розірвання договору, виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням цього договору.
Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на змінених судом умовах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.8. Зміна і розірвання договору Підстави зміни і розірвання договору (ст.452 ЦК) "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  змінам і різного роду новацій. Комісії місцевих адміністрацій. Демократичні початку в діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування обумовлюють залучення населення до їх роботи. Тому поряд з відділами, управліннями і комітетами у складі адміністрацій діють тимчасові і постійні комісії (за призначенням пенсій; цивільним обрядам; організації літнього відпочинку
 2. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  зміни договору з особливих підстав. Вони полягають в тому, що приєдналася сторона вправі вимагати розірвання або зміни договору, якщо договір приєднання, хоча і не суперечить закону та іншим правовим актам, але позбавляє цю сторону прав, що зазвичай надаються за договорами такого виду, виключає чи обмежує відповідальність іншої сторони за порушення зобов'язань або
 3. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  зміна ціни товару залежно від показників, що зумовлюють цю ціну (собівартість, затрати тощо) і визначатися спосіб перегляду ціни. Якщо спосіб перегляду ціни товару не визначений договором, то ціна визначається виходячи із співвідношення показників, що впливають на ціну, на момент укладення договору і на момент передачі товару. Момент передачі товару визначається договором і є
 4. § 2. Оренда
  зміни або розірвання договору оренди. Якщо орендодавець не надає орендареві здане в оренду майно в зазначений у договорі оренди термін, а якщо термін не зазначений, у розумний термін, орендар має право витребувати від нього це майно відповідно до ст. 398 ЦК і зажадати відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або зажадати розірвання договору та відшкодування
 5. § 1. Підряд
  змін і доповнень. Право замовника вносити їх, а значить, і обов'язок підрядника дотримуватися таких вказівок замовника, обмежені 10% початкової кошторису будівництва і не змінюють характеру передбачених у договорі будівельного підряду робіт. Ці норми ЦК про будівельному підряді покладають на підрядника обов'язки, що забезпечують інтереси замовника. Інші ж зміни і доповнення
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
  змінам і коло органів, яким банки зобов'язані надавати відомості, що становлять банківську таємницю, буде розширено. Вимоги про зміну режиму банківської таємниці мотивуються необхідністю посилення боротьби проти «відмивання» в банках грошей, отриманих різними протизаконними Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет,
 7. § 8. Довірче управління майном
  змін і доповнень до Закону РРФСР «Про банки і банківську діяльність в РРФСР »довірче управління грошовими коштами за договором з фізичними та юридичними особами може тепер здійснюватися і організаціями, які не є кредитними, хоча і за умови отримання ними ліцензії на цей вид діяльності. Закон забороняє передавати в довірче управління майно, що у
 8. § 9. Комерційна концесія
  зміни фірмового найменування або комерційного позначення правовласника, міститься в ст. 1039 ЦК. Однак перелік таких наслідків доповнюється можливістю користувача вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. На термін дії договору або окремих його положень, мабуть, будуть впливати і такі фактори, як вичерпання прав, заснованих на охоронному документі
 9. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  змінами та доповненнями / / Відомості РФ. 1992. № 17. ст. 888; Див також: Закон про приватну детективну і охоронну діяльність в Російській Федерації: Коментар / Відп. ред. А.Ю. Шумілов. М., 1995. [14] Не можна не відзначити, що в діяльності деяких охоронних структур відбувається зрощування охоронного і злочинного бізнесу, наслідком чого є ослаблення безпеки підприємництва.
 10. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    зміну умов або про розірвання договорів; про невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань і т.д. Перелік, що міститься в п. 2 ст. 22 АПК, не є вичерпним. У зв'язку з цим слід підкреслити, що «... арбітражним судам підвідомчі лише ті справи суперечки, які законом вилучені з підвідомчості судів загальної юрисдикції та прямо віднесені до підвідомчості арбітражних
© 2014-2022  yport.inf.ua