Головна
ГоловнаКримінальну , кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова- Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом (ст. 174 КК).

Статті 174 і 1741 КК передбачають карного відповідальність за дії, спрямовані на легалізує-цію (відмивання) злочинно нажитих коштів або майна шляхом введення їх в господарський оборот.
Дана проблема безпосередньо пов'язана з організованою пре-чинністю і є актуальною для багатьох країн. Успіх цієї боротьби значною мірою залежить від міжнародного спів-робітництва та координацію дій між різними державами. У грудні 1988 р. прийнята Конвенція ООН про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, в кото-рій вперше була порушена проблема відмивання незаконно на-жітих засобів. На європейському рівні координація зусиль у боротьбі з відмиванням незаконних засобів знайшла відображення у прийнятій Радою Європи в листопаді 1991 р. Конвенції з від-миванію грошей, виявлення, арешту і конфіскації виявлених
1 Див: Коментар до КК РФ. Вид. 2 / Под ред. Ю.І. Скуратова і В.М. Лебе-
діва. М., 1998. С. 391.

Коштів, здобутих злочинним путем1. З серпня 1996 р. Російська Федерація стала членом Ради Європи, у зв'язку з чим приєднання-нилась до Конвенції, і в КК РФ була включена нова норма - ст. 174.
Федеральний закон РФ від 7 серпня 2001 р. № 115-ФЗ «Про про-тіводействіі легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» 2 встановив правовий механізм такого проти-водействія; відповідно з цим була змінена редакція ст. 174
КК і введена нова ст. 1741. Організації, що здійснюють опе-рації з грошовими коштами або іншим майном, зобов'язані проводити внутрішній контроль (ідентифікувати особу, документально фіксувати всю інформацію, отриману від клієнта) і передавати цю інформацію уповноваженому органу виконавчої влади - Федеральній службі з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) 3 для обов'язкового контролю,
якщо сума операції з грошовими коштами або іншим імущі-
ством дорівнює або перевищує 600 тис. руб. Результати подвійного контролю можуть бути підставою для порушення кримінальних справ за ознаками ст. 174 і 1741 КК.
Безпосереднім об'єктом злочину, передбачений-
ного ст. 174 КК, є суспільні відносини у сфері за-кінної підприємницької та іншої економічної діяльно-сти. У літературі зустрічаються й інші визначення безпосереднього об'єкта. Деякі вчені таким об'єктом вважають кредитно-грошові відносини, що явно ошібочно4, інші не-обгрунтовано розширюють поняття безпосереднього об'єкта, включаючи в нього економічну безпеку держави, ста-нестабільність фінансової системи і інтереси правосудія5. Пред-мет аналізованого злочину - гроші та інше майно, придбані завідомо злочинним шляхом. Грошові кошти (готівкові та безготівкові) можуть бути виражені в будь-якій валюті.
1 Див: «Брудні» гроші і Закон. Збірник матеріалів / За ред. Е.А. Аб-
Рамового. М., 1995.
2 СЗ РФ. 2001. № 33. (Ч. I). Ст. 3418; СПС КонсультантПлюс.
3 СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2676.
4 Див: Кримінальне право. Особлива частина: підручник / Под ред. проф.
Б.В. Здравомислова. М., 1999. С. 197.
5 Див: Коментар до КК РФ. Кн. 2 / Под ред. проф. О.Ф. Шишова. М.,
1998. С. 84.

Майно включає цінні папери, речі, рухоме і нерухоме-жимое майно: земельні ділянки, транспортні засоби, будівлі і споруди та інші об'єкти майнових прав громадян. Перераховані об'єкти можуть бути предметом даного злочину лише в тому випадку, якщо вони отримані у вигляді доходу, застави або внеску від свідомо злочинної діяльності. Незаконність виражається в тому, що вони (предмети) приобрете-ни в результаті вчинення різних злочинів. Закон ог-ранічівает коло злочинів, які є джерелом перерахованих предметів, виключивши злочину, передбачені-ренние ст. 193, 194, 198, 199, 1991, 1992 КК. Заведомость означаючи-ет, що суб'єкту достовірно відомо, що він використовує кошти або інше майно, які були отримані іншою особою у вигляді доходу від злочинної діяльності.
Об'єктивна сторона злочину виражається в діях, що характеризують поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню грошовими коштами або іншим майном, придбаними іншими особами пре-ступнях шляхом . Закон вказує спосіб, за допомогою якого це можна зробити - вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами або іншим імуществом1.
Вчинення фінансових операцій є найбільш розповсюдженим странения способом легалізації коштів, нажитих злочинним шляхом. Згідно п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 18 листопада 2004 р. № 23 «Про судову практику у справах про неза-кінному підприємництво і легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом» під фінансовими операціями та іншими угодами сле-дует розуміти дії з грошовими коштами, цінними бу-магами та іншим майном, спрямовані на встановлення, зміну або припинення пов'язаних з ними цивільних прав
або обязанностей2. Злочин важко розкриваність. Наприклад,
щоб пустити незаконно нажиті кошти в економічний
1 Деякі автори вважають це не способом, а формами злочинної діяльності, розділивши поняття на дві частини: вчинення фінансових операцій та вчинення інших правочинів, що цілком прийнятно (див.: Волж-кін Б.В. Указ. соч. С. 108; Кримінальне право Росії. Частина Особлива: навч-ник / За ред. проф. Л.Л. Круглікова. М. , 1998. С. 266).
2 БВС РФ. 2005. № 1.

Оборот без ризику бути викритим потрібно легальне при-криття, яке досягається шляхом вкладення цих коштів в бан-ковские вклади. Маніпулюючи різними видами вкладів у раз-них банках, клієнт заплутує сліди, в результаті чого втрачається початковий джерело вкладу. Наприклад, спочатку гроші вно-сятся на номерний рахунок в одному банку, потім він переводиться на депозит в інший банк. Після цього в третьому банку пред'являється виписка з депозитного рахунку, що знаходиться в другому банку, і запитується кредит, який пізніше погашається за рахунок
«брудних» грошей, що знаходяться на вкладі в другому банку. Інші угоди з коштами або майном включають всі види цивільно-правових угод, передбачених у ГК РФ: купівля-продаж, міна, дарування, оренда, позика, кредит, підряд і т.д. Наприклад, покупка акцій і облігацій, придбання квартир, заміських будинків, земельних ділянок, ресторанів, казино і дру-гого рухомого і нерухомого майна і перепродаж їх.
Склад злочину за конструкцією формальний. Переступив-ня визнається закінченим з моменту виконання зазначених дій.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Особа усвідомлює, що здійснює фінансові операції та інші операції з доходами, отриманими злочинним шляхом дру-шими особами, і бажає вчинити ці дії. Мета - надати правомірний вигляд володіння, користування та розпорядження ука-заннимі грошовими коштами або майном (п. 20 Постанов-лення). Мотив - найчастіше корисливий, але може бути і інша особиста зацікавленість. У цьому випадку, якщо винному достовірно відомо, що гроші або майно отримані іншою особою в результаті скоєння особливо тяжкого злочину, то можлива кримінальна відповідальність за сукупністю злочинів, передбачених бачених ст. 174 і 316 КК (приховування злочину).
Суб'єкт злочину або спеціальний: керівник або інша особа комерційної організації, уповноважена здійснювала-влять операції з грошовими коштами або іншим майном, або приватна особа, яка досягла віку 16 років.
Частина 2 ст. 174 КК включає кваліфікуюче грунтовний-ство: вчинення злочину у великому розмірі. Згідно при-міткою до ст. 174 КК фінансові операції та інші операції з де-ніжними коштами або іншим майном визнаються вдосконалення-шеннимі у великому розмірі, якщо їх сума перевищує 1 млн. руб.

Частина 3 ст. 174 КК передбачає відповідальність за діяль-ня, передбачений ч. 2 цієї статті, якщо воно вчинене: а) групою осіб за попередньою змовою або б) особою з ис-користуванням свого службового становища. Поняття групи осіб за попередньою змовою дається в ч. 2 ст. 35 КК. Вчинення злочину особою з використанням свого службового поло-ження означає, що злочин відбувається: посадовою особою або службовцем державних органів або органів ме-стного самоврядування; особою, яка виконує управлінські функції в комерційній і іншій організації (п. 23 поста-ня Пленуму Верховного Суду РФ від 18 листопада 2004 р. № 23). Такими особами можуть бути банківські службовці, державні службовці, працівники правоохоронних органів, управляю-щий або генеральний директор якої комерційної орга-нізації і т.д.1
Частина 4 ст. 174 КК встановлює кримінальну відповідальність
при особливо обтяжуючих обставин, якщо дії, передбаченої ч. 2 і 3 цієї статті, здійснюються організованою групою. Поняття організованої групи розкривається у ч. 3 ст. 35 КК. У складі організованої групи можуть бути працівни-ки банків, фондових бірж, брокерських контор, інвестиційних фондів і т.д. Якщо злочин скоюється злочинним спільнота-ством, то дії організатора або керівника повинні кваліфікованим за сукупністю злочинів: за ч. 4 ст. 174 та ч. 1 ст. 210 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом (ст. 174 КК). "
 1. Стаття 316. Приховування злочинів Коментар до статті 316
  відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом "та ст. 175" Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом "КК РФ. У зазначених випадках додаткової кваліфікації за ст. 316 КК РФ також не потрібно. У всіх випадках при відмежуванні складів слід пам'ятати, що настання кримінальної відповідальності за ст. 316 КК РФ
 2. Стаття 3. Основні поняття, що використовуються в цьому законі
  легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (про такі документи див. коментар. до ст. 2 Закону) розглядається поняття визначено по-різному, при цьому дається визначення також взаємопов'язаному з ним поняттю "майно". Так, в п. "е" і "d" ст. 2 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої, прийнятої у м. Нью-Йорку 15 листопада 2000,
 3. Кримінальна відповідальність
  легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом, і за фінансування тероризму. Така відповідальність передбачена відповідно статтями 174, 174.1 і 205.1 КК РФ (про підслідність кримінальних справ про злочини, передбачених зазначеними статтями, див. коментар. до ст. 8 Закону). До моменту прийняття коментованого Закону в даному Кодексі вже
 4. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом, незаконне отримання кредиту, злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості, примус до вчинення угоди чи до відмови від її здійснення, порушення правил виготовлення та використання державних пробірних клейм, завідомо неправдиву рекламу, незаконне отримання і розголошення відомостей,
 5. 3. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення підприємницької діяльності
  легалізації (відмиванню) грошових коштів або іншого майна, придбаного злочинним шляхом, носить міжнародний характер, про що свідчать міжнародно-правові документи, зокрема, Конвенція Ради Європи, прийнята 8 листопада 1990 в Страсбурзі, про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів від злочинної діяльності, ратифікована Державною Думою РФ 25 квітня 2001
 6. Стаття 174. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом Коментар до статті 174
  легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом , і фінансуванню тероризму "легалізація (відмивання) - це надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню грошовими коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення злочину. --- РГ. 2001. 9 серп. Питання кримінально-правової боротьби з легалізацією (відмиванням)
 7. Стаття 174. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом Коментар до статті 174
  легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "регламентує заходи, спрямовані на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: обов'язкові процедури внутрішнього контролю; обов'язковий контроль; заборона на інформування клієнтів та інших осіб про прийняті заходи протидії легалізації та ін
 8. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого иму- щества, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину (ст. 1741).
    легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті 1 Див примітки до ст. 201 і 285 КК. вчинення ним злочинів (за винятком передбачених ст. 193, 194, 198, 199, 1991 і 1992 КК). Закон розширює число способів, за допомогою яких можна легалізувати ці середовищ-ства та інше майно. Крім зазначених у ст. 174 КК - вдосконалення-шення
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму "(СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3418), постановою ЦБ РФ N 7-Т від 20 січня 2003 р. (Вісник БР. 2003. N 6) рекомендовано банкам відмовитися від використання даного виду вкладу, оскільки ст. 7 зазначеного закону зобов'язує кредитні організації ідентифікувати осіб, які перебувають на обслуговуванні. * (668)
 10. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
    легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "(СЗ РФ. 2001. N 33. Ч. I. Ст. 3418), а також виданих відповідно до вказаного Закону інших актів. Маються на увазі, зокрема, затверджене Комітетом РФ з фінансового моніторингу (КФМ) 16 червня 2003 Положення про порядок здійснення Комітетом контролю за виконанням цього Закону організаціями,
© 2014-2022  yport.inf.ua