Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Загальні положення

. Виробничий кооператив (артіль) * (255) - добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовому і іншому участі та об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків (п. 1 ст. 107 ЦК). Кооператив - правосуб'єктність корпоративна (заснована на членстві) комерційна організація. Він протиставляється господарським товариствам і товариствам (§ 2 гл. 4 ЦК) і є особливим суб'єктом, а значить, на нього не поширюються ні спеціальні правила про господарські товариства (ст. 69-86 ЦК), ні загальні положення про господарські товариства і товариства (ст. 66-68 ЦК). Застосування цих правил можливо тільки в порядку аналогії закону і за наявності достатніх для цього умов (п. 1 ст. 6 ЦК).
Статус кооперативу регулюють:
Федеральний закон від 8 травня 1996 N 41-ФЗ "Про виробничих кооперативах" (з ізм. та доп.) * (256);
§ 3 гл. 4 ГК (ст. 107-112);
основні положення про юридичних осіб - § 1 гл. 4 ГК (ст. 48-65).
Згідно п. 2 ст. 2 Закону про ПК особливості створення та діяльності сільськогосподарських виробничих кооперативів визначаються ФЗ від 8 грудня 1995 р. N 193-ФЗ "Про сільськогосподарську кооперацію" (з ізм. та доп.) * (257).
У дореволюційному праві кооперативи зазвичай розглядалися як різновиду торгових товариств , а щодо їх походження не було єдності думок.
Так, К.П. Побєдоносцев вважав артіль народної формою товариства, що виникла безпосередньо з господарських потреб і умов природи і побуту і вважав, що поняття про неї набагато ширше поняття про договір (зокрема, товариства) і належить до іншого порядку форм і явищ (це форма організації побуту, споріднена поняттю сім'ї та громади). Причина цілісності артілі - у цілісності побуту. Уряд нерідко користується нею як готовим знаряддям для встановлення господарського порядку * (258).
Артільне товариство, на думку Г.Ф. Шершеневича, породжене економічними умовами новітнього часу, являє собою з'єднання осіб з метою досягнення спільною працею якої господарської мети, при цьому особисту участь - необхідна умова даної форми (тоді як капіталістичний елемент відіграє абсолютно другорядну роль), навпаки, в повному товаристві, коріння якого йдуть у римське право, приватне участь не становить необхідної ознаки, але звичайно має місце, а тому передбачається * (259).
Сучасний законодавець ділить всі кооперативи на два види - виробничі та споживчі, відносячи перший до комерційних, а других - до некомерційних організацій (пор. ст. 107, 116 ЦК). Єдині кооперативні принципи створення та діяльності юридичної особи (добровільність і членство як основа об'єднання, здійснення кооперативом господарської діяльності, задоволення його членами матеріальних потреб і можливість розподілу між ними доходу від його діяльності, наявність майнових пайових внесків та субсидіарної відповідальності членів за зобов'язаннями кооперативу та ін.) реалізуються як в комерційному, так і в некомерційному секторах економіки. З таким легальним підходом згодні не всі. У літературі висловлено думку, що кооперативи незалежно від їх виду та форми - єдине соціальне явище, основна мета якого - не отримання прибутку, а задоволення матеріальних та інших потреб членів (у той час як прибуток - засіб її досягнення), а раз так, то все кооперативи слід було б віднести до некомерційних організацій і протиставити комерційним господарським товариствам і товариствам, змінивши відповідним чином закон * (260).
Кооперативи та господарські товариства об'єднує пріоритет особистої участі членів над фінансовою участю в кооперативі (капіталом). Якщо бути більш точним, кооператив - синтез самостійної організаційно-правової форми комерційної організації і специфічної цивільно-правової форми організації колективного (спільного) праці, синтез прибутку і заробітної плати, які особа отримує як учасник і як працівник комерційної організації, оптимальна форма юридичної особи, яким управляє трудовий колектив. Цей висновок спочиває на наступній сукупності формальних аргументів.
1. Кооператив - об'єднання громадян (юридичні особи можуть брати участь тільки в силу закону або статуту) і форма організації спільної виробничої або іншої господарської діяльності, заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні пайових внесків, при цьому число членів кооперативу, які внесли пайовий внесок, але не приймають у його діяльності особистої трудової участі, не може перевищувати 25% числа членів, які приймають особисту трудову участь у його діяльності (п. 1 ст. 107 ЦК, п. 2 ст. 7 Закону про ПК).
2. Прибуток кооперативу та ліквідаційна квота діляться між його членами, як правило, виходячи з їх трудової участі (п. 4 ст. 109 ЦК). Частина прибутку, що розподіляється виходячи з розміру пайових внесків, не може перевищувати 50% всієї розподіленою прибутку (абз. 2 п. 2 ст . 12 Закону про ПК). Прибуток кооперативу може розподілятися не тільки між членами, а й між найманими працівниками (п. 1 ст. 12 Закону про ПК).
3. У кооперативах обмежено використання найманої праці : середня за звітний період кількість найманих працівників не повинна перевищувати 30% числа членів кооперативу (ст. 21 Закону про ПК).
4. Кожен член кооперативу має один голос, причому для прийняття рішень закон встановлює досить жорсткі вимоги, в тому числі особливо кваліфіковане більшість і одноголосність (п. 4 ст. 110 ЦК, п. 2 ст. 15 Закону про ПК).
На відміну від господарських товариств, фірма яких повинна містити імена (найменування) всіх учасників - повних товаришів або ім'я (найменування) одного (декількох) учасника (п. 3 ст. 69, п. 4 ст. 82 ЦК), фірма виробничого кооперативу вільна від цієї вимоги: вона повинна містити його найменування і слова "виробничий кооператив" або "артіль" (п. 3 ст. 107 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Загальні положення"
 1. Глава 19. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  У статті 77 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" встановлено загальні положення в сфері контролю і нагляду за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 1. Органи прокуратури Російської Федерації та інші уповноважені федеральним законом органи здійснюють нагляд за виконанням органами та посадовими особами
 2. § 3. Освіта, перетворення і скасування муніципальних утворень.
  Сукупність муніципальних утворень в суб'єктах Федерації дуже рухлива - причини різного роду призводять до появі нових муніципальних утворень, до скасування деяких з діючих, до зміни кордонів між муніципальними утвореннями, до інших істотних змін їх статусу. Всі ці відносини вимагають нормативного упорядкування. Поняття освіти, скасування, перетворення
 3. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 4. Глава II. СУБ'ЄКТИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Глава II. СУБ'ЄКТИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА. ЗАГАЛЬНІ
 5. Глава V. ДОГОВІР. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Глава V. ДОГОВІР. ЗАГАЛЬНІ
 6. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 7. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ЦК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 8. § 1. Загальні положення
  Завдання правового захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге,
 9. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  Поняття приватизації. Загальновідомо, що проведення економічної реформи з неминучістю вимагало вирішення ряду завдань: корінний ломки існуючої адміністративно-командної системи, демонополізації народного господарства, створення шару приватних власників, розвитку конкурентного середовища, поступового перетворення більшої частини державної власності в приватну. На жаль, названі
 10. § 1. Загальна характеристика правового регулювання ринку цінних паперів
  Джерела правового регулювання ринку цінних паперів. Основним джерелом правового регулювання ринку цінних паперів є Цивільний кодекс РФ, так як передбачає загальні положення для всіх цінних паперів. Зокрема, гл. 7 ГК іменується «Цінні папери» і містить загальні норми цього інституту: поняття, види , вимоги до цінних паперів, правила передачі прав з цінних паперів і т. д. Цінні
© 2014-2022  yport.inf.ua