Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 4. Охорона промислових зразків


1. Особливим об'єктом охорони є зовнішній вигляд промислового виробу, що відповідає передбаченим у законі вимогам, - промисловий (або художній) зразок (dessin ou modele industriel, Geschmacksmuster, dessign). Юридично охороняється зовнішній вигляд виробу може полягати або в особливій його формі (об'ємний зразок або модель), або в малюнку на поверхні виробу (плоский зразок або малюнок). Як промисловий зразок в деяких країнах визнається колір вироби (Англія), але в багатьох країнах не визнається (США, ФРН).
Господарсько-економічне призначення художнього оформлення промислових виробів полягає в удосконаленні їх зовнішнього вигляду і за рахунок підвищення таких споживчих якостей - в успішній реалізації на ринку. Зважаючи функції промислового зразка як елемента вироби, що залучає покупців, він володіє власною цінністю, є засобом конкуренції і йому забезпечується спеціальна правова захист.
Промислові зразки відрізняються, незважаючи на термінологічне подібність, від корисних моделей, іменованих також «загальнокорисними моделями» або «корисними зразками». Останні при знаються правом ряду країн, зокрема ФРН, Італії, Японії, Іспанії та деяких інших. Корисні моделі (modele d'utilite, Gebrauchsmuster), подібно винаходам, являють собою рішення технічної задачі. Але вони відносяться тільки до пристроїв, і до них не пред'являється вимога про наявність винахідницького рівня. Тому свідоцтва про їх реєстрацію часто іменують «малими патентами».
2. Як промисловий зразок охороняються тільки зовнішні, видимі в готовому виробі риси, складові особ ність технічного оформлення, але не внутрішні, конструктив ні його особливості, які стосуються втіленому у виробі технічному рішенню.
Зразок обов'язково повинен володіти художніми достоїнствами, або, за визначенням § 171 патентного закону США, «служити для прикраси», тобто своїми рисами викликати естетичний ефект, виробляти художнє враження. Якщо зовнішній вигляд виробу повністю і виключно несе «технічну навантаження», підпорядкований вирішенню технічної задачі, тобто функціональним призначенням вироби, то йому не надається охорона як промисловому зразку. Якщо ж технічні риси виробу і його художні риси злиті воєдино, невіддільні один від одного і можуть розглядатися одночасно як винахід і промисловий зразок, то питання вирішується неоднаково. Наприклад, по французькому праву об'єкт не може охоронятися як промисловий зразок, на нього можливо тільки встановлення охорони як винаходи, а по праву США можливий вибір одного
496
з видів патентної охорони - як винаходи або зразка.
Необхідною умовою охорони промислового зразка є в одній групі країн новизна (США, Англія, Японія та ін.), а в іншій-оригінальність (ФРН, Франція), але в деяких законах говориться про двох цих ознаках, зокрема в англійській і німецькому, хоча їм надається неоднакове значення.
Під новизною зразка розуміється відсутність ідентичною або схожою моделі або малюнка, вже користується юридичним захистом. До обставин, що ганьбить новизну, відносяться: попередня реєстрація зразка іншою особою або подана заявка на реєстрацію; публікація зразка у відкритій пресі;
відкрите застосування зразка. У більшості країн при цьому мається на увазі світова новизна. Крім того, висувається вимога, щоб новизна була істотною (ознака, подібний з «неочевидністю» винаходи). Під оригінальністю ж розуміється створення моделі або малюнка автором самостійно, в результаті творчої діяльності, що повинно виключати схожість з відомими зразками в такій мірі, яка дає підставу припускати наявність запозичення.
По всім системам права зразок повинен бути застосовний в промисловому виробі виробничого або побутового призначення, виконаному промисловим способом.
3. У системах національних законодавств промислові зразки займають різне місце. Відсутнє єдине розуміння суті промислового зразка як об'єкта охорони, що визначає і різний підхід до правового регулювання. Використовуються два методи охорони зразків: патентно-правової та ав-торської-правовий.
В одній групі країн (США, Англії, Японії, Італії та деяких інших) промислові зразки розглядаються переважно як об'єкти, близькі до винаходів, продукт винахідницької творчості. На них поширюється дія загальних патентних законів або ж спеціальних законів, що виходять з принципів патентної охорони. Так, в США зразки охороняються за законом про патенти 1952 року. В Англії та деяких інших країнах діють спеціальні закони, але одночасно застосовуються і багато положень патентних законів.
В іншій групі країн (Франції, ФРН, Швейцарії та ін.) зразки розглядаються переважно як об'єкти, що володіють художніми рисами, продукт художньої творчості. На них як на твори образотворчого мистецтва поширюється дія норм авторського права. Так, у ФРН їх охорона здійснюється за нормами закону про авторське право 1870 і закону про авторське право на малюнки і моделі (закон про промислові зразки від 11 січня 1976 р.). У Франції зразки охороняються на підставі закону про малюнках і моделях від 14 липня 1909 і ряду інших нормативних актів.
4. Охорона зразків, незалежно від прийнятої концепції їх сущ-
497
ності, в принципі допускається в кожній країні у двох формах:
за законодавством про авторське право (як об'єкта авторського права) і за законодавством про промислові зразки (як об'єкта промислової власності). Якщо авторське право виникає в силу факту самого створення моделі або малюнка, то право на них як на продукт винахідницької діяльності - в результаті реєстрації в відомстві як саме промислового зразка.
У всіх країнах діє система реєстрації, при якій відомство за результатами експертизи видає охоронний документ - патент на промисловий зразок. Обов'язок всіх країн - учасниць Паризької конвенції - надання правової охорони зразкам згідно ст. 5 quinquies, що і здійснюється національними відомствами.
По праву США, Англії, Італії та деяких інших країн правомочна особа, тобто автор або його правонаступник, має право вибрати форму охорони зразка: або за нормами авторського права як твори мистецтва без будь-якої реєстрації, або за нормами про охорону зразків як особливого об'єкта промислової власності шляхом його реєстрації. Але він не може претендувати на спільне (кумулятивне) застосування обох цих видів захисту: реєстрація об'єкта як зразка позбавляє його охорони засобами авторського права.
По праву Франції, ФРН, Швейцарії, Бельгії та ряду інших країн зареєстровані зразки отримують подвійну охорону:
придбане в силу створення моделі або малюнка як твори мистецтва авторське право не втрачається при реєстрації його як промислового зразка. Особа, що зареєструвала зразок, зберігає можливість вдатися до захисту його як об'єкта авторського права.
5. Право на зразок має винятковий характер, але можливості й умови його захисту проти порушень визначаються обраної власником зразка системою захисту. І тут важливі два моменти.
У разі патентно-правової охорони зразка обсяг виключних прав подібний з правами з патенту, і можливості захисту тут найбільш широкі. Вона надається проти використання третьою особою ідентичного або схожого зразка, незалежно від того, створений порушником зразок самостійно або скопійований з оригінального, тобто у всіх випадках об'єктивного збіги істотних рис зовнішнього оформлення виробів.
У разі ж авторсько-правової охорони зразка захист менш широка, так як вона надається лише проти актів копіювання, запозичення порушником істотних рис раніше введеної в обіг моделі або малюнка, а це обов'язково передбачає суб'єктивну його обізнаність про вже наявному в обороті оригінальному зразку.
Отже, при патентно-правовій системі охорони захист
забезпечується проти застосування третьою особою будь-якого східного зразка, а при авторсько-правовий - тільки проти використання зразка як результату свідомого копіювання або наслідування. Тому при розгляді справ про порушення суд виходить в першому випадку з презумпції вини порушника і тяжкість докази застосування відрізняється зразка лежить на відповідачеві, а в другому випадку позивач повинен довести недобросовісність відповідача як особи, свідомо заимствовавшего його модель або малюнок.
Друга важлива відмінність стосується термінів дії охорони. При авторсько-правову охорону на зразок поширюються строки авторського права, а при патентно-правової вони значно коротше:
в США - за вибором заявника - 3,5 року, 7 чи 14 років; в Англії - 5 років, у ФРН - від 1 року до 3 років з можливістю продовження терміну в обох країнах до 15 років; в Швейцарії і Японії - 15 років і т. д. Виняток становить Франція - 5 років з продовженням терміну потім на 20 і 25 років , а всього 50 років.
Конкретні правомочності власника зразка в промисловій та комерційній сферах, засновані на патенті, аналогічні правам з патенту на винахід.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Охорона промислових зразків "
 1. § 1. Управління на місцях до 1864
  охорона громадського порядку, безпеку осіб та майна, паспортний контроль. У відсутності сільського старости рішення сільського сходу не мали законної сили. Контроль над органами селянського самоврядування здійснювали на підставі Положення про губернські і повітові по селянських справах установах світові посередники, повітові світові з'їзди і губернські в селянських справах
 2. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  охорона товарного знака може бути припинена або в результаті визнання недійсною реєстрації товарного знака, або у зв'язку з анулюванням товарного знака. У першому випадку, коли реєстрація може бути визнана недійсною, це означає, що вона була такою протягом усього терміну її дії. Таке рішення може бути прийнято Вищої патентної палатою. Якщо реєстрація визнана
 3. § 9. Комерційна концесія
  охорона нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності в Російській Федерації. СПб., 1995. С. 53. [4] Боденхаузена Г. Паризька Конвенція про охорону промислової власності. Коментарі М., 1977. [5] СЗ СРСР. 1927. № 40. ст. 395. [6] У даному випадку мова йде про оригінальні найменуваннях, виключне право на які виникло в силу фактичного використання до введення в дію
 4. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  охорона прав та інтересів підприємця - власника об'єктів промислової власності забезпечується також включенням спеціальних умов і заходів відповідальності у договори, укладені з метою передачі прав на ці об'єкти іншим особам на оплатній основі: договори комерційної концесії і ліцензійні договори. Чинне цивільне законодавство передбачає охорону інформації,
 5. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  охорона сукупних інтересів усіх членів суспільства. Вони, як правило, виступають сьогодні у вигляді актів виконавчої влади, видаються Урядом Російської Федерації і відомствами (міністерствами, комітетами та ін.) з предметів їх відання. У цих актах виражається воля держави, що відображає загальні його інтереси в регульованій сфері суспільних відносин. Акти, видавані органами
 6. § 2. Результати інтелектуальної діяльності. Інформація
  охорона є одним з видів правового регулювання. По-друге, окремі особисті блага і свободи, незважаючи на їх невіддільність від особистості, все ж регулюються правом у своєму непорушеному стані. Наприклад, цивільні правовідносини можуть складатися з приводу імені громадянина (суперечка між батьками з приводу присвоєння імені дитині, зміна імені, гарантії анонімності при здійсненні
 7. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  охорона. Іншими словами, інтелектуальною власністю в Російській Федерації зізнаються самі твори науки, літератури і мистецтва, винаходи, фірмові найменування, товарні знаки та інші охоронювані правом результати інтелектуальної діяльності. Таке розуміння інтелектуальної власності розходиться з традиційною для світової практики трактуванням інтелектуальної власності як
 8. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  охорона зазначених об'єктів у світі не особливо поширена, її поява в російському законодавстві можна вітати , оскільки це стимулює корисну для суспільства діяльність і допомагає боротьбі з недобросовісною конкуренцією. Іншим важливим нововведенням є закріплення за виробником фонограми ряду немайнових прав (ст. 1323 ЦК), які колишнім законодавством йому не
 9. § 1. Об'єкти патентного права
    охорона, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. У поняття "технічне рішення задачі" як родова ознака винаходу традиційно вкладається двоякий сенс. З одного боку, изобретательское пропозиція повинна не просто ставити ту чи іншу задачу, а вказувати конкретні шляхи і засоби її вирішення. З іншого боку, потрібно, щоб рішення задачі було
 10. § 2. Суб'єкти патентного права
    охорона надається у всіх випадках, коли ж даний факт мав місце за кордоном, охорона забезпечується на підставі міжнародного договору або принципу взаємності. Якщо у створенні об'єкта промислової власності брало участь кілька фізичних осіб, всі вони вважаються її співавторами. Як свідчить статистика, питома вага об'єктів, створених спільною творчою працею двох і більше
© 2014-2022  yport.inf.ua