Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча . Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 3. Підстава кримінальної відповідальності


Проблема підстави кримінальної відповідальності розглядає-
ється у двох аспектах - філософському і юридичному.
Філософський аспект полягає у вирішенні питання, чому людина повинна нести відповідальність за свої вчинки. Юриди-чна наука виходить з того, що соціальним підставою для покладання на людину відповідальності за суспільно значима поведінка служить свобода волі, що розуміється як наявність можли-ності вільно вибирати спосіб поведінки. Особа відповідає перед суспільством, державою та іншими людьми за свої вчинки саме тому, що в нього була можливість вибирати лінію поведінки з урахуванням вимог закону, інтересів інших осіб, про-вин і держави, однак він такою можливістю знехтував і обрав спосіб поведінки, що суперечить правам і законним інтересам інших суб'єктів суспільних відносин і тому заборонений законом. Якщо людина не мав у своєму розпорядженні свободою вибо-ра поведінки, і воно було обумовлено, наприклад, впливом непереборної сили або непереборного фізичного примусу ня, то його дії не мають кримінально-правового значення і не може спричиняти кримінальної відповідальності.
Юридичний аспект проблеми підстави всякої правової, в тому числі й кримінально-правової відповідальності означає вияс-ня питання, за що, тобто за яке саме поведінка може на-ступити відповідальність.
З питання про те, що є підставою кримінальної відпові-дальності, в юридичній літературі висловлювалися різні точки зору. В якості такої підстави називалися: вина, факт скоєння злочину, наявність складу злочину в скоєному діянні і пр. Чинне законодавство по-покладало край цим дискусіям, однозначно вказавши, що «основа-ням кримінальної відповідальності є вчинення діяння, яке містить всі ознаки складу злочину, передбачений-ного цим Кодексом »(ст. 8 КК).
Під складом злочину розуміється сукупність передбачається-бачених кримінальним законом об'єктивних і суб'єктивних ознак, що характеризують суспільно небезпечне діяння як злочин. У цьому визначенні використовуються два поняття - злочин і склад злочину, які відносяться до одного

і того ж явища об'єктивної дійсності: до суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом. По-цьому необхідно з'ясувати питання про співвідношення цих понять.
Злочин - це досконале в реальному житті конкурують-ве суспільно небезпечне діяння, заборонене кримінальним законом під загрозою покарання. Воно володіє безліччю індивідуальних рис, що додають йому специфічний характер і дозволяють відрізнити саме даний злочин від інших злочинів того ж виду (наприклад, кишенькову крадіжку від квартирної).
Склад злочину - це розроблений наукою кримінально-го права і використовуваний законом інструмент, що дозволяє визна-чити юридичну конструкцію суспільно небезпечного діяль-ня і зробити висновок про те, що це діяння є злочинами-ем, описаним в тій чи іншій нормі Особливої ??частини КК. Він включає не індивідуальні ознаки конкретного переступив-лення, а найбільш важливі юридичні ознаки, які при-дають усім без винятку діянь даного виду злочинний характер.
Злочин і склад злочину - два нерозривно пов'язаних один з одним поняття, що характеризують одне і те ж явище - кримінально каране діяння. З одного боку, тільки злочин може володіти набором юридичних характери-стик, що утворюють у своїй сукупності склад злочину. З іншого боку, тільки наявність всіх юридичних ознак, сукупність яких утворює склад злочину, може сві-детельствовать про те, що оцінювана з точки зору кримінального закону діяння є злочином. Таким чином, поняттям злочину характеризується головним чином соціальна сущ-ність кримінально караного діяння, а склад злочину рас-кривает його юридичну структуру, його необхідні характе-ристики (властивості, якості). Отже, поняттям переступив-лення характеризується реальне явище, а склад злочину виступає як юридичне поняття про це явище.
Склад злочину - це юридична характеристика діяль-ня, яке об'єктивно має властивість суспільної небез-ності. Тому одного наявності формальних ознак складу недостатньо для визнання вчиненого діяння преступлени-ем. Так, вищестоящими судовими інстанціями було визнано

незаконним засудження С. за крадіжку 1 кг вітамінно-трав'яного борошна, оскільки діяння через малозначність не представляло про-громадської небезпеки. На цій підставі справу було припинено за відсутністю в діянні С. складу преступленія1.
Але навіть якщо вчинене діяння об'єктивно було гро-венно небезпечним, воно не може бути визнано злочином, якщо в ньому відсутній хоча б один з ознак, що утворюють у своїй сукупності складу даного виду злочину. Так, за відсутністю складу злочину було припинено кримінальну справу за обвинуваченням В., яка була засуджена за образу. У своїх скаргах, надісланих до органів влади і кошти мас-совою інформації, вона називала Б. підлабузником. Судова кіл-легия у кримінальних справах Верховного Суду РФ зазначила, що хоча подібна характеристика і образлива для Б., але в даному випадку була відсутня непристойна форма приниження честі та дос-тоінств, яка є необхідною ознакою складу ос-корбленія2.
Якщо у зв'язку зі зміною кримінального закону змінюється юриди-
чна характеристика кримінально караного діяння, то діяння, яке було злочинним за раніше діяв законом, має визнаватися не злочинним, якщо в ньому відсутній хоча б один юридичний ознака, необхідний за новим законом. Так, особа, притягнута до кримінальної відповідальності за незакон-ве підприємництво, в результаті якого воно отримало дохід у розмірі 200 тис. рублів, і не засуджена до 12 грудня
2003 р. (дата набрання чинності Федерального закону від 8 грудня
2003 р., змінив диспозицію ст. 171 КК), має бути оправ-дано за відсутністю складу злочину, оскільки це діяння відповідно до чинної редакції примітки до ст. 169 КК є злочином лише за умови, що воно пов'язане з отриманням доходу на суму, що перевищує 250 тис. рублів.
Таким чином, ні суспільна небезпека скоєного за відсутності в ньому складу злочину, ні формальна наявність всіх ознак складу злочину в діянні, яке не є
1 БВС СРСР. 1990. № 6. С. 26. Див також: БВС РФ. 2000. № 9. С. 7.
2 Див: Постанови та визначення у кримінальних справах Верховного
Судна РРФСР. 1981-1988. M., 1989. С. 12, 13.

Суспільно небезпечним, не можуть служити підставою кримінальної відповідальності. В якості такої підстави виступає тільки наявність всіх ознак складу злочину в діянні, яке об'єктивно представляє суспільну небезпеку в кримінально-правовому розумінні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Підстава кримінальної відповідальності "
 1. § 3. Кримінальна відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування
  кримінальне законодавство знаходиться у винятковому віданні Російської Федерації. Згідно ст. 1 Кримінального кодексу Російської Федерації кримінальне законодавство Російської Федерації складається з цього Кодексу. Нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до Кримінального кодексу. Кримінальна відповідальність має особистий характер, тому до неї не можуть залучатися
 2. § 4. Кримінальна відповідальність
  засноване посилення покарань, так само як і невиправдане їх пом'якшення, може знизити їх ефективність. Екологічні проблеми, тісно пов'язані з економічними, важко вирішувати за допомогою лише кримінальної репресії: віковий досвід показує, що ключ до їх вирішення лежить у площині концептуального, політичного, виховного, морального характеру, а вже потім - юридичного, кримінального.
 3. § 2. Юридична відповідальність: особливості та види
  підставою юридичної відповідальності є вчинення правопорушення, злочину. Якщо злочинець не спійманий, відповідальність виступає як стан, що існує в рамках общерегулятівного правовідносини і готове перейти в конкретне в разі піймання суб'єкта злочину. У практичному плані юридична відповідальність може виражатися для правопорушника у вигляді настання
 4. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  підстави і принципи кримінальної відповідальності, визначається коло суспільно небезпечних діянь, визнаних злочинами, заходи державного примусу, є кримінальним покаранням і іншими заходами державного впливу, що застосовуються за вчинення злочинів, регламентуються підстави звільнення від кримінальної відповідальності, покарання і відбування покарання. Кримінальну
 5. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  підставі кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не розкриває його
 6. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  основу для настання кримінальної відповідальності відсутня. Застосування нового закону, що встановив відповідальність за таке діяння, суперечило б основним постулатам кримінального права, оскільки на момент скоєння злочину особа не могла знати про подальше ухваленні вказаного закону і не усвідомлювала суспільну небезпеку свого діяння, що свідчить про відсутність у його
 7. Стаття 29. Закінчений та незакінчений злочини Коментар до статті 29
  підстави кримінальної відповідальності. У таких випадках діє загальновизнаний в теорії кримінального права принцип cogitationis poenam nemo patitur (думки непокараність). При цьому не можна змішувати виявлення наміру, що виражається у встановленні сформованого умислу на вчинення злочину, із злочинами, що створюють загрозу конкретним суспільним відносинам. До таких злочинів належать,
 8. Стаття 30. Приготування до злочину і замах на злочин Коментар до статті 30
  основу для кримінальної відповідальності, є недоведення злочину до кінця з незалежних від особи обставин, тобто це мають бути зовнішні, незалежні від волі даної особи обставини. В іншому випадку можливий добровільна відмова від вчинення злочину і виключення кримінальної відповідальності за вчинення підготовчих дій. Як зазначалося вище, приготування
 9. Стаття 34. Відповідальність співучасників злочину Коментар до статті 34
  підставу кримінальної відповідальності, б) добровільна відмова виконавця не виключає відповідальності інших співучасників за готування до злочину; в) невдале підбурювання кваліфікується як готування до злочину (так само кваліфікується удавшееся підбурювання , якщо злочин припинено на стадії приготування); г) поняття ексцесу виконавця сформульовано в
 10. Стаття 299. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності Коментар до статті 299
  підставах і в порядку, встановлених законом. Єдиною підставою кримінальної відповідальності є наявність в діях особи всіх ознак конкретного складу злочину. Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК РФ за наявності достатніх доказів, що дають підстави для звинувачення особи у вчиненні злочину, слідчий виносить постанову про притягнення даної особи як
© 2014-2020  yport.inf.ua