Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття і елементи договору будівельного підряду

. За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується у встановлений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати інші будівельні роботи, а замовник зобов'язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну (п. 1 ст. 740 ЦК). Порівнюючи дане визначення з легальним визначенням договору звичайного підряду (п. 1 ст. 702 ЦК), неважко помітити, що поряд з предметом договору істотними умовами договору будівельного підряду є ще ціна і термін договору, без погодження яких договір не може вважатися укладеним. Крім того, особливо виділяється такий обов'язок замовника, як "створення підряднику необхідних умов для виконання робіт".
Договір будівельного підряду носить консенсуальної, відшкодувальний і взаємний характер. Основною сферою його застосування є підприємницька діяльність.
Суб'єктами договору будівельного підряду є замовник і підрядник. У ролі замовників можуть виступати в принципі будь-які фізичні та юридичні особи. Проте в даній області виконання функцій замовника, зокрема здійснення ефективного контролю за діяльністю підрядника, вимагає спеціальних знань і навичок, а іноді і наявності особливого дозволу на даний вид діяльності. Тому на практиці функції замовника нерідко передаються спеціалізованим організаціям, які діють в якості представників тих осіб, для яких призначений споруджуваний об'єкт. Таким чином, у будівельному підряді замовник та інвестор дуже часто не збігаються в одній особі.
Інвесторами є особи, які здійснюють вкладення власних, позикових або залучених коштів у формі інвестицій та забезпечують їх цільове використання (п. 3 ст. 2 Закону РРФСР "Про інвестиційну діяльність у РРФСР"). Інвесторами можуть бути органи, уповноважені управляти державним і муніципальним майном, фізичні та юридичні особи, в тому числі іноземні, міжнародні організації і т.д. Інвестори можуть самі виступати в ролі замовників, якщо вони мають для цього необхідними можливостями, або можуть покласти ці функції на інших осіб. У цьому випадку між інвестором і замовником укладається особливий інвестиційний договір, який за своєю юридичною природою найчастіше є або договором доручення, або договором комісії.
Спираючись на даний договір, особа, що діє за дорученням інвестора, укладає з виконавцем робіт договір будівельного підряду, виступаючи в ньому в якості замовника. Таким чином, замовник у договорі будівельного підряду - це особа, яка від імені інвестора або від свого власного імені укладає договір з підрядником і володіє всіма правами і обов'язками, що випливають з цього договору.
Як підрядників виступають різні будівельні та будівельно-монтажні організації незалежно від форм власності, а також індивідуальні підприємці, що мають ліцензію на будівельну діяльність. У будівництві широко застосовується система генерального підряду, при якій функції генеральних підрядників беруть на себе організації загальнобудівельного профілю, а для виконання спеціальних робіт залучаються субпідрядники в особі спеціалізованих фірм і організацій.
Предметом договору будівельного підряду, як і договору звичайного підряду, є результат діяльності підрядника, має конкретну овеществленную форму. Ним може бути об'єкт нового будівництва, у тому числі побудований "під ключ"; реконструкція і технічне переозброєння діючого підприємства; капітальний ремонт будівлі або споруди; монтаж технологічного, енергетичного та іншого спеціального обладнання; виконання пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних зі споруджуваним об'єктом робіт. Договір може охоплювати як весь комплекс робіт по об'єкту, так і лише частина з них. У випадках, передбачених договором, підрядник може приймати на себе обов'язок не лише здати побудований ним об'єкт в експлуатацію, а й забезпечити його експлуатацію протягом зазначеного в договорі терміну.
За загальним правилом норми про договори будівельного підряду поширюються і на відносини з безпосереднього задоволенню потреб громадян-споживачів. Однак у цьому випадку до такого договору одночасно застосовуються і правила про побутовому підряді в тій їх частині, в якому ними встановлені додаткові права замовника за договором побутового підряду. Зазначені правила перекривають собою відповідні норми про будівельний підряд.
Ціна в договорі будівельного підряду має значення істотної умови, що підлягає обов'язковому узгодженню. Зважаючи на великий обсяг будівельних робіт ціна договору звичайно визначається шляхом складання кошторису, що є постатейний перелік витрат на виконання робіт, придбання обладнання, закупівлю будівельних матеріалів і конструкцій і т.п. Разом з документацією, яка визначає обсяг, зміст робіт та інші вимоги до них, кошторис утворює проектно-кошторисну документацію, яка є невід'ємним елементом договору будівельного підряду. Як правило, проектно-кошторисна документація не може переглядатися в ході будівництва, за винятком випадків, зазначених у ст. 743-744 ЦК, які детально розглянуті нижче.
Оплата виконаних підрядником робіт проводиться замовником у строки та порядку, встановлені законодавством або договором будівельного підряду. За відсутності відповідних вказівок у законі або в договорі оплата робіт проводиться у відповідності зі ст. 711 ЦК, тобто після остаточної здачі результатів роботи за умови, що робота виконана належним чином і в погоджений термін або, за згодою замовника, достроково. Однак найчастіше договори будівельного підряду включають умови про авансування робіт або оплату їх окремих етапів.
Термін, як і ціна договору, відноситься до істотних умов договору будівельного підряду. Оскільки відносини сторін носять триває характер, точне визначення як кінцевого терміну виконання роботи (саме він є істотною умовою договору), так і термінів завершення її окремих етапів має для сторін першочергового значення. Терміновий характер мають і багато обов'язки, прийняті на себе замовником. Початок перебігу і тривалість багатьох термінів залежать один від одного. З метою узгодження термінів виконання сторонами взаємних зобов'язань, до договору будівельного підряду зазвичай додаються різні календарні плани і графіки, які стають складовими частинами договору.
Форма договору будівельного підряду в більшості випадків письмова, причому договір складається у вигляді єдиного документа, що підписується сторонами. У колишні роки в розглянутій області на практиці були широко поширені гранично короткі, що складаються буквально з декількох пунктів договори, до яких, однак, додавалися особливі умови з розлогим описом взаємних прав і обов'язків сторін. Зараз все частіше укладаються більш грунтовні, багатосторінкові договори, детально регламентують взаємовідносини замовника і підрядника. У ряді випадків при їх складанні використовуються зразкові форми договорів будівельного підряду, рекомендовані для окремих видів будівельних робіт, а також ведення будівництва в різних галузях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття і елементи договору будівельного підряду "
 1. § 3. Договір будівельного підряду
  поняттям якого в широкому сенсі охоплюється і ризик підрядника не вкластися в узгоджену з замовником кошторис. Тому якщо вихід підрядника за межі кошторису не обумовлено якими-небудь екстремальними обставинами, він не має права вимагати від замовника ніяких доплат. Наприклад, підрядник не може послатися на звичайний зростання вартості будівельних матеріалів, обумовлений інфляцією, так як
 2. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 3. § 1 . Поняття та юридична класифікація речей
  поняттям "майно" можуть охоплюватися речі, гроші та цінні папери (п. 1 ст. 302, п. 1 ст. 307 ЦК). У ряді випадків майном називаються не тільки перераховані вище об'єкти, а й майнові права (ст. 18, п. 1 ст. 56 ЦК). Нарешті, поняття "майно" може позначати всю сукупність готівкових речей, грошей, цінних паперів, майнових прав, а також обов'язків суб'єкта (п. 2 ст. 63 ЦК). В
 4. § 4. Укладення договору
  поняттями договірного права є оферта і акцепт. Під офертою розуміється адресована одній або кільком конкретним особам пропозиція, яке досить виразно і висловлює намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе що уклали договір з адресатом, яким буде прийнято пропозицію (п. 1 ст. 435 ЦК). Зазначена легальна дефініція оферти дозволяє виділити кілька
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 6. § 7. Припинення житлових правовідносин
  понятті "інше благоустроєне житлове приміщення". Відповідно до ст. 89 ЖК надається громадянам у зв'язку з їх виселенням інше благоустроєне жиле приміщення, яке повинно бути зазначено в рішенні суду про виселення, повинно відповідати таким вимогам: 1) перебувати в межах того ж населеного пункту, в якому розташоване житлове приміщення, з якого виробляється виселення (тобто в
 7. § 1. Загальні положення про підряд
  елементи підряду та інших договорів залежно від виду надання. 3. Договір підряду є консенсуальним: для його укладення необхідно і достатньо узгодження всіх істотних його умов. Даний договір визнається укладеним у момент отримання особою, яка направила оферту, її акцепту (див. абз. 1 п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 433 ЦК). Згідно абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК істотними для
 8. § 4. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
  елементи договору. За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт підрядник (проектувальник, розвідувач) зобов'язується за завданням замовника розробити технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх результати (п. 1 ст. 758 ЦК). Зазначений договір, як і договір будівельного підряду, безпосередньо пов'язаний зі сферою
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага , здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 10. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
© 2014-2022  yport.inf.ua