Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Наслідки порушення зобов'язань з договору побутового підряду

У разі повної або часткової втрати чи пошкодження прийнятого від споживача матеріалу, а також належить споживачеві речі, підрядник зобов'язаний у триденний термін замінити його однорідним матеріалом або річчю аналогічної якості. Крім того, за бажанням споживача підрядник може виготовити виріб з однорідного матеріалу або річ аналогічної якості в розумний строк, а за відсутності однорідного матеріалу або речі аналогічної якості - відшкодувати споживачеві дворазову ціну втраченого або пошкодженого матеріалу або речі, що належить споживачу, а також понесені ним витрати (1).
---
(1) Див: п. 16 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 29 вересня 1994 р. N 7.
Ціна втраченого або пошкодженого матеріалу або речі, що належить споживачу, визначається виходячи з їх ціни, що існувала в тому місці, в якому вимога споживача повинно було бути задоволено підрядником в день добровільного виконання такої вимоги або в день винесення судового рішення, якщо вимога споживача добровільно задоволено не було. Якщо вимога споживача не було добровільно задоволено, ціна втраченого або пошкодженого матеріалу або речі, що належить споживачу, визначається судом виходячи з ціни, що існує на час винесення рішення в тому місці, в якому вимога споживача повинно було бути задоволено підрядником (1).
---
(1) Див: абз. 2 п. 16 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 29 вересня 1994 р. N 7.
Підрядник може бути звільнений судом від відповідальності за повну або часткову втрату чи пошкодження прийнятого від споживача матеріалу або речі тільки у випадку, якщо він попереджав споживача про їх особливі властивості, які можуть спричинити їх втрату або пошкодження, або якщо зазначені властивості матеріалу (речі) не могли бути виявлені при належної приймання виконавцем цього матеріалу (речі).
Згідно ст. 737 ГК (1) у разі виявлення недоліків під час приймання результату роботи або після його приймання протягом гарантійного терміну, а якщо він не встановлений, - розумного строку, але не пізніше 2 років (для нерухомого майна - 5 років) з дня приймання результату роботи, замовник має право за своїм вибором здійснити одне з передбачених у ст. 723 ГК прав (2) або зажадати безоплатного повторного виконання роботи або відшкодування понесених ним витрат на виправлення недоліків своїми засобами або третіми особами. Аналогічні правила встановлені і п. 1 ст. 29 Закону про захист прав споживачів.
---
(1) У редакції Федерального закону від 17 грудня 1999 р. N 213-ФЗ.
(2) У разі реалізації споживачем вимоги про відповідне зменшення встановленої за роботу ціни вона визначається відповідно до п. 3 ст. 24 Закону про захист прав споживачів.
Відповідно до п. 2 ст. 737 ЦК та п. 3 ст. 29 Закону про захист прав споживачів замовник має право пред'явити підряднику вимогу про безоплатне усунення суттєвих недоліків результату роботи, якщо доведе, що вони виникли до прийняття результату роботи замовником або з причин, які існували до цього моменту. Ця вимога може бути пред'явлено замовником, якщо вказані недоліки виявлені після закінчення 2 років, а для нерухомого майна - 5 років, з дня прийняття результату роботи замовником, але в межах встановленого для результату роботи терміну служби або протягом 10 років з дня прийняття результату роботи замовником, якщо термін служби не був встановлений.
Згідно п. 3 ст. 723 ЦК та п. 1 ст. 29 Закону про захист прав споживачів замовник має право розірвати договір і зажадати повного відшкодування збитків, якщо у встановлений зазначеним договором строк недоліки виконаної роботи не усунуті підрядником. Споживач також має право розірвати договір про виконання роботи, якщо їм виявлено суттєві недоліки виконаної роботи або інші істотні відступи від умов договору. Крім того, він має право вимагати повного відшкодування збитків, заподіяних йому у зв'язку з недоліками виконаної роботи.
Під істотними недоліками у виконаній роботі та іншими відступами від умов договору, що дають споживачеві право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків, слід розуміти такі недоліки, які:
- роблять неможливим чи недопустимим використання результату роботи відповідно до її цільового призначення;
- або не можуть бути усунені відносно даного споживача;
- або для їх усунення потрібні великі витрати праці і часу;
- або вони роблять результат роботи іншим, ніж передбачено договором;
- або після їх усунення недоліки з'являються знову;
- або внаслідок наявності таких недоліків споживач значною мірою позбавляється того, на що він був вправі розраховувати при укладенні договору (1).
---
(1) Див: п. 15 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 29 вересня 1994 р. N 7.
Поряд з цим згідно п. 6 ст. 29 Закону про захист прав споживачів у разі виявлення істотних недоліків роботи споживач має право пред'явити виконавцю вимогу про безоплатне усунення недоліків, якщо доведе, що вони виникли до прийняття ним результату роботи або з причин, які існували до цього моменту. Ця вимога також може бути пред'явлено, якщо такі недоліки виявлені після закінчення 2 років (5 років щодо нерухомого майна) з дня прийняття результату роботи, але в межах встановленого на результат роботи терміну служби або протягом 10 років з дня прийняття результату роботи споживачем, якщо термін служби не встановлено.
Однак, якщо дана вимога не задоволена протягом 20 днів з дня його пред'явлення споживачем або виявлений недолік є непереборним, споживач за своїм вибором має право вимагати:
- або відповідного зменшення ціни за виконану роботу;
- або відшкодування понесених ним витрат по усуненню недоліків виконаної роботи своїми силами або третіми особами;
- або відмовитися від виконання договору про виконання роботи і вимагати відшкодування збитків.
Крім того, відповідно до ст. 739 ЦК у разі неналежного виконання або невиконання роботи за договором побутового підряду замовник може скористатися також правами, наданими покупцю відповідно до ст. ст. 503 - 505 ЦК.
У ст. ст. 30 і 31 Закону про захист прав споживачів встановлюються строки задоволення вимог споживача у зв'язку з виявленими у виконаній роботі недоліками. Недоліки виконаної роботи повинні бути усунені в розумний термін, призначений споживачем, який вказується в договорі або в іншому документі, що підписується сторонами. Вимоги споживача про зменшення ціни за виконану роботу, про відшкодування витрат по усуненню недоліків виконаної роботи своїми силами або третіми особами, а також про повернення сплаченої за роботу грошової суми і відшкодування збитків, завданих у зв'язку з відмовою від виконання договору (п. 1 ст. 28 та п. п. 1 і 4 ст. 29 Закону про захист прав споживачів), підлягають задоволенню в 10-денний строк з дня пред'явлення відповідної вимоги. Вимоги споживача про безоплатне виготовленні іншої речі з однорідного матеріалу такої ж якості або про повторному виконанні роботи підлягають задоволенню у строк, встановлений для термінового виконання роботи, а в разі якщо цей строк не встановлений, у строк, передбачений договором про виконання роботи, який був порушений .
За порушення зазначених термінів виконавець сплачує споживачеві кожний день прострочення неустойку у формі пені, розмір і порядок обчислення якої визначаються відповідно до п. 5 ст. 28 Закону про захист прав споживачів. Крім того, у разі порушення зазначених термінів споживач має право пред'явити виконавцю інші вимоги, передбачені п. 1 ст. 28, а також п. п. 1 і 4 ст. 29 Закону про захист прав споживачів.
Відповідно до ст. 28 Закону про захист прав споживачів (1), якщо виконавець порушив терміни виконання роботи, тобто терміни початку і закінчення виконання роботи, а також проміжні терміни її виконання або під час виконання роботи стало очевидним, що вона не буде виконана в строк, споживач за своїм вибором має право:
--- ---
(1) У редакції Федерального закону від 17 грудня 1999 р. N 212 -ФЗ і Федерального закону від 21 грудня 2004 р. N 171-ФЗ.
- Призначити виконавцю новий термін;
- доручити виконання роботи третім особам за розумну ціну або виконати її своїми силами і зажадати від виконавця відшкодування понесених витрат;
- зажадати зменшення ціни за виконання роботи;
- відмовитися від виконання договору про виконання роботи.
Споживач має право вимагати також повного відшкодування збитків, заподіяних йому у зв'язку з порушенням термінів виконання роботи. Збитки відшкодовуються в терміни, встановлені для задоволення відповідних вимог споживача.
При призначенні споживачем нових термінів виконання роботи вони повинні вказуватися в договорі. У разі прострочення нових термінів споживач має право пред'явити виконавцю інші вимоги, встановлені п. 1 ст. 28 Закону про захист прав споживачів.
При відмові споживача від виконання договору ціна виконаної роботи, результат якої повертається споживачу, визначається відповідно до п. п. 3, 4 і 5 ст. 24 Закону про захист прав споживачів (1). Крім того, виконавець у цьому випадку не має права вимагати відшкодування своїх витрат, вироблених в процесі виконання роботи, а також плати за виконану роботу, за винятком випадку, коли споживач прийняв виконану роботу.
---
(1) Аналогічно визначається також ціна, яка враховується при виборі споживачем такого наслідки, як зменшення ціни виконаної роботи.
У разі порушення встановлених термінів виконання роботи або призначених споживачем нових термінів виконавець зобов'язаний сплатити споживачеві кожний день (годину, якщо термін визначено у годинах) прострочення неустойку (пеню) у розмірі 3% від ціни виконання роботи , а якщо ціна виконання даної роботи договором не визначена - від загальної ціни замовлення. Розмір неустойки (пені) визначається виходячи з ціни виконання роботи, а якщо вказана ціна не визначена - виходячи із загальної ціни замовлення, що існувала в тому місці, в якому вимога споживача повинно було бути задоволено виконавцем у день добровільного задоволення такої вимоги або в день винесення судового рішення, якщо вимога споживача добровільно задоволено не було. При цьому договором про виконання робіт між споживачем і виконавцем може бути встановлений більш високий розмір неустойки (пені). Однак сума стягнутої споживачем неустойки (пені) не може перевищувати ціну окремого виду виконання роботи або загальну ціну замовлення, якщо ціна виконання окремого виду роботи не визначена договором. Неустойка (пеня) за порушення термінів початку і закінчення виконання роботи або її окремого етапу стягується за кожний день (годину, якщо термін визначено у годинах) прострочення аж до відповідно початку або закінчення виконання роботи, її етапу або пред'явлення споживачем вимог, передбачених п. 1 ст. 28 Закону про захист прав споживачів.
Вимоги споживача, встановлені п. 1 ст. 28 Закону про захист прав споживачів, не підлягають задоволенню, якщо виконавець доведе, що порушення строків виконання роботи сталося внаслідок непереборної сили або з вини споживача. Таким чином, відповідальність за порушення термінів виконання робіт є безвиновной, а звільнитися від неї підряднику можна лише при дії непереборної сили або внаслідок неможливості виконання роботи в строк з вини споживача.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Наслідки порушення зобов'язань з договору побутового підряду "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  наслідків порушення. До учасників торгової угоди також пред'являються особливі вимоги. Якщо учасники загальногромадянської угоди повинні володіти загальногромадянської правосуб'екгностью, то учасники торгової угоди - підприємницької правосуб'єктність. Вони повинні Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 197 бути
 2. § 1. Підряд
  наслідки консервації будівництва (ст. 752 ЦК). Таким чином, можливості сторін щодо визначення умов договору будівельного підряду значно вужче, ніж у багатьох інших, з передбачених ГК, видах договорів, які регулюються значно більшою кількістю диспозитивних норм. Поняття і зміст договору будівельного підряду. За договором будівельного підряду підрядник
 3. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  наслідки, залежить від ряду обставин: а) віку (п. 1 ст. 21, ст. 26, 28 ЦК), б) психічного здоров'я (ст. 29 ЦК); в) деяких шкідливих звичок і обумовлюються ними наслідків (ст. 30 ЦК); г) інших обставин (п. 2 ст. 21, ст. 27 ЦК), в тому числі оціночних (п. 4 ст. 26 ЦК). Тому залежно від цього обсяг дієздатності у різних громадян може бути однаковий або неоднаковий з
 4. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
    наслідки. Так, у відношенні продуктів харчування, парфюмерно-косметичних товарів, медикаментів, виробів побутової хімії та інших товарів, споживчі властивості яких можуть погіршуватися з плином часу, встановлюються терміни придатності. Продаж товарів з простроченим терміном придатності забороняється (п. 2 ст. 18 Закону РФ від 7 лютого 1992 р. "Про захист прав споживачів"). Термін придатності товару
 5. § 4. Укладення договору
    наслідки оферти полягають в тому, що оферент виявляється пов'язаним зробленим ним пропозицією. Оферент не має права без згоди акцептанта відкликати оферту, якщо інше не обумовлено в оферті або не випливає із суті пропозиції чи обстановки, в якій воно було зроблено (принцип безвідкличну оферту). Однак правило про безвідкличну оферту починає діяти з моменту отримання оферти
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    наслідок недійсності правочину є загальним правилом (п. 2 ст. 167 ЦК) і іменується двосторонньої реституцією. Угода, укладена малолітнім, може бути визнана дійсною, якщо: а) вона зроблена до вигоди малолітнього; б) законні представники ініціювали судову процедуру визнання її дійсною; в) суд визнав її дійсність (ст. 172 ЦК). Така спеціальна процедура
 7. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
    наслідки), угода щодо його придбання може і повинна кваліфікуватися як звичайний договір купівлі-продажу або договір поставки. Аналогічний висновок справедливий і щодо тих некомерційних організацій, які здійснюють підприємницьку діяльність у порядку абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК. Примітно, що багато некомерційні організації досить активно здійснюють комерційну
 8. § 5. Користування житловими приміщеннями
    наслідку ними приватизоване. Користування жилими приміщеннями в будинках і квартирах, що належать громадянам та юридичним особам на праві приватної власності. Житлові приміщення, що знаходяться у приватній власності, можуть використовуватися для проживання самими власниками, членами їх сімей, власниками інших речових прав на житлові приміщення, членами ЖБК та ЖНК, а також наймачами за договорами
 9. § 1. Загальні положення про підряд
    наслідку будь-якій зацікавленій особі. Предмет договору підряду. Предмет договору підряду - діяльність підрядника по: a) виготовлення або б) переробці речі (тобто створення нового об'єкта речового права в результаті знищення іншого об'єкта - матеріалу, сировини, іншого майна); в) обробці речі (тобто зміни властивостей наявного об'єкта речового права); г) виконання іншої роботи з
 10. § 2. Побутовий підряд
    наслідки порушення термінів початку і закінчення виконання робіт, стягнення неустойки за їх порушення, а також за прострочення виконання вимог замовника з приводу недоліків робіт та строків виконання цих вимог). Цивільно-правові норми, спрямовані на захист прав споживача при виконанні робіт, містяться і у Федеральних законах від 2 січня 2002 р. "Про якість та безпеку
© 2014-2022  yport.inf.ua