Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008

Третій том цього підручника присвячений викладу інститутів зобов'язального права - найважливішою і найбільш об'ємної підгалузі цивільного права, безпосередньо оформляє майновий (цивільно-правовий) оборот , тобто динаміку відносин, що складають предмет цивільно-правового регулювання. У ньому висвітлюються загальні питання зобов'язального і договірного права, а також міститься виклад ряду окремих договірних зобов'язань. Поряд з останнім, четвертим, томом підручника, завершальним виклад зобов'язального права, він охоплює зміст другої частини курсу цивільного права, яка цілком відводиться зобов'язального права.
ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ТОМУ
Розділ VIII. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ДОГОВОРИ
Глава 35. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
§ 1. Поняття зобов'язального права
1. Зобов'язальне право як підгалузь цивільного (приватного) права
2. Система зобов'язального права
3. Основні тенденції розвитку зобов'язального права
§ 2. Поняття зобов'язання
1. Зобов'язання як цивільні правовідносини
2. Зміст і визначення зобов'язання
3. Підстави виникнення зобов'язань
§ 3. Види зобов'язань
1. Система зобов'язань
2. Окремі види зобов'язань
§ 4. Суб'єкти зобов'язань
1. Зобов'язання з множинністю осіб
2. Зобов'язання за участю третіх осіб
3. Зміна осіб у зобов'язанні
Глава 36. ВИКОНАННЯ І ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
§ 1. Виконання зобов'язань
1. Поняття виконання зобов'язань
2. Принципи виконання зобов'язань
3. Умови виконання зобов'язань
§ 2. Припинення зобов'язань
1. Поняття і підстави припинення зобов'язань
3. Припинення зобов'язань з інших підстав
Глава 37. Забезпечення належного ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
§ 1. Поняття, сутність і значення способів забезпечення виконання зобов'язань
1. Поняття забезпечення належного виконання зобов'язань
2. Акцесорні і неакцессорние способи забезпечення виконання зобов'язань
3. Інші способи забезпечення виконання зобов'язань
§ 2. Неустойка
1. Поняття і сутність неустойки
2. Забезпечувальна функція неустойки
§ 3. Завдаток
1. Поняття завдатку
2. Функції завдатку
3. Особливі види завдатку
§ 4. Порука
1. Поняття поручительства
2. Види поручительства
3. Сутність зобов'язання з договору поруки
4. Зміст і виконання зобов'язання з договору поруки
5. Наслідки виконання поручителем зобов'язання з договору поруки
6. Припинення зобов'язання з договору поруки
§ 5. Банківська гарантія
1. Поняття і сутність банківської гарантії
2. Угода принципала і гаранта про видачу банківської гарантії
3. Зміст, форма і види банківської гарантії
4. Виконання і припинення зобов'язань з банківської гарантії
§ 6. Застава
1. Поняття застави
2. Види застави
3. Суб'єкти заставного правовідносини
4. Предмет застави
5. Підстави виникнення заставного правовідносини
6. Оформлення застави
7. Юридична природа права застави
8. Зміст заставного правовідносини
9. Звернення стягнення на заставлене майно
10. Реалізація заставленого майна
11. Застава товарів в обороті
12. Застава речей у ломбарді
§ 7. Утримання
1. Поняття права утримання речі
2. Предмет права утримання
3. Права та обов'язки ретентора і боржника
4. Особливі випадки застосування права утримання
Глава 38. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР
§ 1. Поняття і значення цивільно-правового договору
1. Сутність і значення договору
2. Поняття договору
3. Свобода договору
§ 2. Види договорів у цивільному праві
1. Загальні класифікації цивільно-правових договорів
2. Організаційні та майнові договори
3. Публічні договори і договори приєднання
§ 3. Зміст договору
1. Істотні умови договору
2. Інші види умов договору
3. Тлумачення договору
Глава 39. ВИСНОВОК, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
§ 1. Укладення договору
1. Поняття укладення договору
2. Порядок і стадії укладання договору
3. Оферта
4. Акцепт
5. Укладення договору в обов'язковому порядку
6. Укладення договору на торгах
7. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні договору
8. Форма договору
9. Момент укладання договору
§ 2. Зміна і розірвання договору
1. Способи зміни і розірвання договору
2. Порядок зміни і розірвання договору
3. Наслідки зміни і розірвання договору
4. Зміна і розірвання договору за угодою сторін
5. Зміна і розірвання договору в судовому порядку на вимогу однієї із сторін
6. Зміна і розірвання договору внаслідок односторонньої відмови від договору
7. Зміна і розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин
Розділ IX. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ
Глава 40. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
§ 1. Поняття договору купівлі-продажу
1. Значення і сфера застосування купівлі-продажу
2. Поняття договору купівлі-продажу
3. Сторони договору купівлі-продажу
4. Предмет договору купівлі-продажу
§ 2. Зміст і виконання договору купівлі-продажу
1. Обов'язок продавця по передачі товару в термін
2. Передача права власності на товар
3. Кількість товарів
4. Асортимент товарів
5. Якість товару
6. Комплектність товару
7. Тара та упаковка
8. Повідомлення продавця про невідповідності товару
9. Обов'язок покупця щодо прийняття товару
10. Обов'язок покупця з оплати товару
Глава 41. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРУ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
§ 1. Поняття договору роздрібної купівлі-продажу
1. Визначення та специфіка договору роздрібної купівлі-продажу
2. Зміст і виконання договору роздрібної купівлі-продажу
3. Наслідки продажу покупцеві (споживачеві) товару неналежної якості
§ 2. Цивільно-правовий захист споживачів у зобов'язаннях роздрібної купівлі-продажу
1. Поняття споживача
2. Права громадян-споживачів і особливості їх цивільно-правового захисту
3. Право споживачів на інформацію
§ 3. Види договорів роздрібної купівлі-продажу
1. Система окремих видів договорів роздрібної купівлі-продажу
2. Продаж товарів з додатковими умовами
3. Продаж товарів з використанням автоматів
4. Особливості договору найму-продажу товарів
5. Дистанційний спосіб продажу товарів
Глава 42. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ ПОСТАВКИ товарів, контрактації І ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
§ 1. Договір поставки товарів
1. Значення і сфера застосування поставки
2. Поняття договору поставки
3. Укладення договору поставки
4. Виконання договору поставки
5. Зміна і розірвання договору поставки
§ 2. Договір поставки товарів для державних потреб
1. Значення і сфера застосування договору поставки товарів для державних потреб
2. Підстави поставки товарів для державних потреб
3. Порядок укладання державних контрактів
4. Виконання зобов'язань за державним контрактом
§ 3. Договір контрактації
1. Значення і сфера застосування контрактації
2. Поняття договору контрактації
3. Зміст і виконання договору контрактації
4. Правове регулювання закупівель сільськогосподарської продукції для державних потреб
§ 4. Договір енергопостачання
1. Сфера застосування договору енергопостачання
2. Поняття та ознаки договору енергопостачання
3. Зміст і виконання договору енергопостачання
4. Зміна і розірвання договору енергопостачання та відповідальність за його порушення
§ 5. Договір енергопостачання та інші договори у сфері електроенергетики
1. Види договорів, що оформляють постачання електроенергією
2. Договори, що укладаються на оптовому ринку електроенергії
3. Договори, що укладаються на роздрібних ринках електроенергії
§ 6. Договори на постачання газом і водою через приєднану мережу
1. Договір на постачання газом через приєднану мережу
2. Договори на постачання водою і прийом стічних вод через приєднану мережу
Глава 43. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ І ПІДПРИЄМСТВ
§ 1. Договір продажу нерухомості
1. Поняття і предмет договору продажу нерухомості
2. Сторони договору продажу нерухомості
3. Форма договору продажу нерухомості
4. Зміст договору продажу нерухомості
5. Права на земельну ділянку при продажу знаходиться на ньому нерухомості
6. Виконання і припинення договору продажу нерухомості
§ 2. Особливості продажу окремих об'єктів нерухомості
1. Особливості продажу земельних ділянок
2. Особливості продажу житлових приміщень
3. Особливості продажу частки у праві власності на нерухоме майно
§ 3. Договір продажу підприємства
1. Продаж підприємств і інші форми їх придбання
2. Поняття, предмет і сторони договору продажу підприємства
3. Переддоговірні дії сторін і укладення договору продажу підприємства
4. Виконання договору продажу підприємства
5. Відповідальність сторін за договором продажу підприємства
Глава 44. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ міни, дарування РЕНТИ
§ 1. Договір міни
1. Поняття договору міни
2. Особливості договору міни
3. Зовнішньоторговельний бартер
§ 2. Договір дарування
1. Поняття договору дарування
2. Зміст і виконання договору дарування
3. Пожертвування
§ 3. Договори ренти та довічного змісту з утриманням
1. Поняття і розвиток рентних відносин
2. Поняття, сторони і предмет договору ренти
3. Юридична природа договору ренти
4. Захист інтересів одержувача ренти
5. Договір постійної ренти
6. Договір довічної ренти
7. Договір довічного змісту з утриманням
Розділ X. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У КОРИСТУВАННЯ
Глава 45. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ, ЛІЗИНГУ І ПОЗИКИ
§ 1. Договір оренди
1. Поняття договору оренди
2. Істотні умови договору оренди
3. Зміст і виконання договору оренди
4. Зміст і здійснення прав орендаря з користування найнятим майном
5. Припинення договору оренди
§ 2. Договір прокату
1. Поняття договору прокату
2. Зміст договору прокату
§ 3. Договори оренди транспортних засобів
1. Поняття і види договорів оренди транспортних засобів
2. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем
3. Договір оренди транспортного засобу без екіпажу
§ 4. Договір оренди будівель і споруд (будов)
1. Поняття договору оренди будівлі
2. Права на земельну ділянку при оренді будови
3. Істотні умови договору оренди будівлі
4. Виконання договору оренди будівлі
§ 5. Договір оренди підприємства
1. Поняття договору оренди підприємства
2. Зміст договору оренди підприємства
3. Висновок та оформлення договору оренди підприємства
4. Виконання і припинення договору оренди підприємства
§ 6. Договір фінансової оренди (лізингу)
1. Поняття фінансової оренди (лізингу)
2. Види лізингу
3. Ознаки та зміст договору фінансової оренди (лізингу)
4. Виконання і припинення договору лізингу
§ 7. Договори оренди земельних ділянок та ділянок лісового фонду
1. Поняття договору оренди земельної ділянки
2. Зміст, виконання і припинення договору оренди земельної ділянки
3. Договір оренди ділянки лісового фонду
 § 8. Договір безоплатного користування (позички)
1. Поняття договору безоплатного користування (позички)
2. Сфера застосування договору позички і його відмежування від східних договорів
3. Зміст і виконання договору позики
4. Зміна, розірвання і припинення договору позички
 Глава 46. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ договору найму житлового приміщення І ІНШІ ЖИТЛОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
 § 1. Житлові відносини та їх правове регулювання
1. Поняття житлових відносин
2. Право громадян РФ на житло
3. Житлове законодавство
4. Житлові фонди
 § 2. Договори найму житлового приміщення як цивільно-правова форма задоволення житлової потреби
1. Цивільно-правові форми задоволення житлової потреби
2. Сутність і види договорів найму житлового приміщення
3. Інші договори з використання житлових приміщень
 § 3. Зобов'язання з договору соціального найму житлового приміщення
1. Публічно-правові передумови укладення договору соціального найму житлового приміщення
2. Надання жилого приміщення за договором соціального найму
3. Укладення договору соціального найму житлового приміщення і виникнення права на житлову площу
4. Поняття і зміст договору соціального найму житлового приміщення
5. Правове становище членів сім'ї наймача
6. Договір піднайму жилого приміщення
7. Договір про вселення тимчасових мешканців
8. Договір обміну житловими приміщеннями, наданими за договорами соціального найму
9. Зміна зобов'язань з договору соціального найму житлового приміщення
10. Припинення зобов'язань з договору соціального найму житлового приміщення
11. Випадки виселення наймача і членів його сім'ї
 § 4. Зобов'язання з договору найму спеціалізованих житлових приміщень
1. Публічно-правові передумови укладення договору найму спеціалізованих житлових приміщень
2. Поняття і зміст договору найму спеціалізованого житлового приміщення
3. Припинення зобов'язань з договору найму спеціалізованого житлового приміщення
 § 5. Зобов'язання з договору комерційного найму житлових приміщень
1. Поняття договору комерційного найму житлового приміщення
2. Зміст і виконання договору комерційного найму житлового приміщення
3. Припинення зобов'язань з договору комерційного найму житлового приміщення
 § 6. Користування жилими приміщеннями в будинках житлово-будівельних та житлових кооперативів
1. Житлово-будівельні та житлові кооперативи і задоволення житлових потреб громадян
2. Право на житлові приміщення в будинках житлових кооперативів
3. Зміна та припинення права на житлове приміщення в будинку житлового кооперативу
 Розділ XI. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВИРОБНИЦТВА РОБІТ
 Глава 47. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ
 § 1. Загальні положення про договір підряду
1. Поняття договору підряду
2. Зміст договору підряду
3. Виконання зобов'язань з договору підряду
4. Наслідки порушення зобов'язань з договору підряду
 § 2. Зобов'язання з договору побутового підряду
1. Поняття договору побутового підряду
3. Наслідки порушення зобов'язань з договору побутового підряду
4. Зобов'язання з договорів на абонементне обслуговування
 Глава 48. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ
 § 1. Поняття договору будівельного підряду
1. Визначення та предмет договору будівельного підряду
3. Публічно-правові передумови договору будівельного підряду
4. Сторони договору будівельного підряду
5. Ризики та їх страхування в договорі будівельного підряду
 § 2. Зміст і виконання договору будівельного підряду
1. Права та обов'язки сторін договору будівельного підряду
2. Підготовка, зміна та уточнення проектно-технічної документації та кошторису
3. Забезпечення будівництва та здійснення будівельних робіт
4. Контроль і нагляд за виконанням будівельних робіт
5. Співпраця сторін договору будівельного підряду
6. Здача і приймання результату робіт
7. Оплата виконаних робіт
8. Відповідальність за порушення договору будівельного підряду
9. Зміна і розірвання договору будівельного підряду
 § 3. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт для будівництва
1. Поняття та ознаки договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
2. Сторони договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
3. Зміст і виконання договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
4. Відповідальність за порушення договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
 § 4. Державний контракт на виконання підрядних робіт для державних потреб
1. Поняття та ознаки державного контракту на виконання підрядних робіт
2. Правове регулювання відносин щодо виконання підрядних робіт для державних потреб
3. Сторони державного контракту на виконання підрядних робіт
4. Висновок, зміст і виконання державного контракту на виконання підрядних робіт
5. Зміна та припинення державного контракту на виконання підрядних робіт
 § 5. Договір участі в пайовому будівництві
1. Юридична природа договорів про участь у будівництві
2. Поняття та ознаки договору участі в пайовому будівництві
3. Сторони договору участі в пайовому будівництві
4. Укладення договору участі в пайовому будівництві
5. Зміст і виконання договору участі в пайовому будівництві
6. Забезпечення виконання зобов'язань забудовника
7. Відповідальність сторін і інші наслідки порушення договору участі в пайовому будівництві
8. Зміна і розірвання договору участі в пайовому будівництві
 Алфавітно-предметний покажчик
Керівництво до користування алфавітно-предметним покажчиком
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Я
 Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями - 2013
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки. - 2013
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя - 2012 рік
 10. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта - 2012 рік
 11. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 12. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 13. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 14. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 1, частина 1. - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 1, частина 2 - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 20. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 3. Частина 2. - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua