Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Ризики та їх страхування в договорі будівельного підряду

Спеціальне регулювання розподілу ризику між сторонами договору будівельного підряду за наявності загальних положень про розподіл ризику, що відносяться до всіх видів договору підряду (ст. 705 ЦК), полягає в тому , що відповідне загальне правило, виражене диспозитивноюнормою, стосовно відносин будівельного підряду набуває характеру імперативного припису. Згідно п. 1 ст. 741 ГК ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта будівництва, що становить предмет договору будівельного підряду, до приймання цього об'єкта замовником несе підрядник.
Разом з тим у випадках, коли об'єкт будівництва до його прийняття замовником загинув або пошкоджений внаслідок недоброякісності наданих замовником матеріалів чи обладнання для будівництва або виконання помилкових вказівок замовника, підрядник має право вимагати оплати всієї передбаченої кошторисом вартості робіт. При загальній презумпції покладання ризику випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта будівництва на підрядника тягар доведення названих обставин, очевидно, лежить на підряднику.
Крім того, для того щоб отримати оплату всієї передбаченої кошторисом вартості будівельних робіт при названих обставинах, підрядник має також довести, що, знайшовши непридатність або недоброякісність наданих замовником матеріалів чи обладнання або можливість несприятливих для замовника наслідків виконання його хибних вказівок, він негайно попередив замовника про це і припинив проведення робіт з будівництва об'єкта. В іншому разі зазначені обставини не можуть служити підставою вимоги підрядника про оплату йому вартості виконаних будівельних робіт (п. 2 ст. 741, п. п. 1 і 2 ст. 716 ЦК).
Що стосується ризику випадкової загибелі або випадкового пошкодження матеріалів, обладнання та іншого майна, що використовується для виконання договору будівельного підряду, то підлягає застосуванню загальне положення про те, що такий ризик несе сторона, що надала відповідне майно, якщо інший порядок розподілу ризику не передбачений договором (п. 1 ст. 705 ЦК).
Однак при простроченні здачі об'єкта будівництва, допущеної підрядчиком, на нього крім ризику випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта будівництва, а також належать підряднику матеріалів, обладнання та іншого майна буде покладено ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, наданого замовником. І, навпаки, у разі прострочення приймання об'єкта будівництва замовником на нього буде покладено ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження як самого об'єкта будівництва, так і матеріалів, обладнання та іншого майна, наданих підрядником (п. 2 ст. 705 ЦК).
Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта будівництва, що становить предмет договору будівельного підряду, а також ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження матеріалів, обладнання та іншого майна, що використовується для виконання договору, можуть бути покриті страхуванням. Обов'язок сторони, на якій лежить відповідний ризик, застрахувати його може бути передбачена договором будівельного підряду.
У договорі будівельного підряду за угодою сторін може бути передбачена також обов'язок підрядника застрахувати ризик відповідальності за заподіяння шкоди іншим особам при здійсненні будівництва (п. 1 ст. 742 ЦК). Таке страхування здійснюється передусім на користь тих осіб, яким може бути завдано шкоди, та в їх інтересах. При здійсненні страхування зазначеної відповідальності на основі відповідної умови договору будівельного підряду витрати страхувальника (підрядника) на виплату страхових премій страхової організації можуть бути включені в загальну кошторисну вартість будівництва.
Сторона, на яку покладається обов'язок щодо страхування, має надати іншій стороні докази укладення нею договору страхування на умовах, передбачених договором будівельного підряду, включаючи дані про страховика, розмір страхової суми та застраховані ризики (п. 1 ст. 742 ЦК). Страхування не звільняє відповідну сторону договору від обов'язку вжити необхідних заходів для запобігання настання страхового випадку (п. 2 ст. 742 ЦК). Дана норма, зокрема, зберігає за стороною, на користь якої здійснено страхування, можливість стягнути з контрагента суму збитків, не покриту страховим відшкодуванням.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Ризики та їх страхування в договорі будівельного підряду "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства в сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 2. § 1. Загальні положення про підряд
  Поняття і загальна характеристика договору підряду. Договір підряду, відомий в римському праві як найм роботи (locatio-conductio operis) і існуючий поряд з наймом речей (locatio-conductio rei) і найманням послуг (locatio-conductio operarum), - юридична форма опосередкування економічних відносин з виконання робіт. Сучасний інститут підряду представлений двома частинами - Загальною (§ 1 гл. 37
 3. § 3. Договір будівельного підряду
  Загальні положення. Договори будівельного підряду укладаються на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд чи інших об'єктів, а також на виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних зі споруджуваним об'єктом робіт. Згідно з раніше діючим законодавством виникають при цьому цивільно-правові відносини в
 4. § 1. Загальна характеристика страхування
  Страхування як економічне і правове поняття. Сутність страхування як економічного поняття розкривається в наступних основних ознаках. Страхування: - припускає наявність небезпеки настання випадкових і несприятливих для особи обставин, які викликають шкідливі наслідки в його майнової чи особистої сфері; - полягає в утворенні страхового фонду за рахунок об'єднання коштів
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1 . Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі ] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 6. 4. Ризик і страхування в договорі будівельного підряду
  У період дії ДК 1922 р. до підрядних відносин в галузі будівництва застосовувалися загальні норми про підряд, що регулювали наслідки загибелі предмета договору або неможливість продовження робіт. Передбачене ст . 220 ГК 1922 вказівку на виконання роботи за ризиком підрядника розумілося таким чином, що підрядник "відповідає не тільки за що сталися з його вини загибель або псування предмета
 7. 6. Загальні положення про договір страхування
  Договір страхування і його види З двох видів страхування, розмежування яких присвячена ст. 927, що відкриває гл. 48 ГК, - добровільного та обов'язкового - перша вже в силу свого характеру має неодмінно опосередковане договором. Разом з тим, як прямо передбачено в п. 2 тієї ж статті, присвяченому обов'язковому страхуванню в силу закону, і при цьому виді страхування відносини сторін
 8. 8. Укладення договору
  При укладанні договорів страхування важлива роль належить Правилам про окремі види страхування. Відповідно до ст. 390 ЦК РРФСР 1964 р. Правила страхування повинні були затверджуватися в порядку, що встановлюється Радою Міністрів СРСР. Постанова Пленуму Верховного Суду РРФСР від 25 грудня 1979 передбачало, що права і обов'язки сторін по страхуванню регулюються, крім загальних
 9. Стаття 930. Страхування майна
  Коментар до статті 930 § 1. Під майном, що підлягають страхуванню за договором страхування майна, слід розуміти такі об'єкти цивільних прав з перелічених у ст. 128 ГК, щодо яких: (а) може існувати інтерес в їх збереженні, тобто які можуть бути втрачені (повністю або частково) або бути пошкоджені в результаті збігу обставин; (б) заподіяну цим шкоду
 10. § 3. Коллизионно-правове регулювання угод міжнародного характеру
  З огляду на те що матеріальне право різних держав істотно різниться, в міжнародних торговельних (у широкому сенсі слова) відносинах конкретний результат правового регулювання часто залежить про того, якому правопорядку підпорядкований даний контракт. Обсяг і межі відповідальності сторін за договором (чи можна стягнути непрямі збитки, чи можливо звернення до неустойку і інш.),
© 2014-2022  yport.inf.ua