Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Види лізингу

Зміст конкретних лізингових угод і порядок їх реалізації в чому визначаються видом лізингу. Найбільш поширені такі види лізингу.
Фінансовий лізинг - вид лізингу, при якому предмет лізингу передається лізингоодержувачу на строк, сумірний по тривалості з терміном повної амортизації предмета лізингу або перевищує його. Предмет лізингу переходить у власність лізингоотримувача після закінчення терміну дії договору лізингу або до його закінчення за умови виплати лізингоодержувачем повної суми, встановленої договором лізингу, якщо інше не передбачено угодою сторін.
Оперативний лізинг - вид лізингу, при якому лізингодавець купує майно і передає його лізингоодержувачу в якості предмета лізингу за певну плату на певний строк у тимчасове володіння і користування. Після закінчення терміну дії договору предмет лізингу повертається лізингодавцю. Лізингоодержувач не має права вимагати переходу права власності на предмет лізингу, якщо в договорі не було обумовлено право на його викуп. При оперативному лізингу предмет лізингу може бути переданий в лізинг неодноразово протягом повного терміну амортизації предмета лізингу. Тут слід особливо відзначити, що оперативний лізинг не може мати місце в нашій практиці. Традиційне розуміння оперативного лізингу суперечить легальному визначенню лізингу, даному в ст. 665 ГК.
Зворотний лізинг - різновид лізингу, при якому продавець (постачальник) предмета лізингу одночасно виступає і як лізингоотримувач.
Практиці відомі і інші види лізингу. Залежно від складу учасників розрізняють прямий, непрямий і роздільний (груповий) лізинг (1). Прямий лізинг - це лізинг, при якому власник майна (постачальник) самостійно здає об'єкт в лізинг. Окремим випадком прямого лізингу є зворотний лізинг. Непрямий лізинг - це лізинг, при якому передача майна відбувається через посередника. Роздільний (груповий) лізинг - це лізинг, при якому на стороні орендодавця (лізингодавця) виступають декілька осіб.
---
(1) Див: Сусанін К.Г. Найкращі угоди: лізинг, бартер, товарообмін із зарубіжними партнерами. М., 1992. С. 10 - 16.
Класичним прикладом лізингу за участю багатьох осіб є лізингова угода на 115 млн. австралійських доларів з придбання в користування двох літаків "Боїнг-747" австралійської національної авіакомпанією. Операція була здійснена в такий спосіб. Синдикат з дев'яти японських лізингових компаній купив два корпуси літаків "Боїнг-747" і передав їх по лізингу спеціально створеної для цієї мети англійської компанії. Ця компанія купила роллс-ройсовскіе двигуни для зазначених літаків і справила збірку. Літаки були продані консорціуму з семи австралійських банків і фінансових компаній, який і представив їх у лізинг австралійської авіакомпанії (1).
---
(1) Див: Комаров А.С. Міжнародна уніфікація правового регулювання: фінансова оренда / / Господарство право. 1989. N 12. С. 108.
У літературі також виділяють чистий (сухий) та мокрий лізинг. При чистому лізинг (net leasing) обслуговування переданого майна бере на себе лізингоодержувач. При мокрий лізинг (wet leasing) повне обслуговування переданого майна покладається на лізингодавця.
Особливий різновид лізингу представляє компенсаційний лізинг, коли формою платежу за орендоване обладнання є продукція, що виробляється на цьому обладнанні, або зустрічна поставка сировини і напівфабрикатів, отриманих поза зв'язку з експлуатацією орендованого устаткування.
У правозастосовних цілях розрізняють внутрішній лізинг і міжнародний лізинг. Згідно п. 1 ст. 7 Закону про лізинг при здійсненні внутрішнього лізингу лізингодавець і лізингоодержувач є резидентами РФ, а міжнародний лізинг - це лізинг, при якому лізингодавець або лізингоодержувач не є резидентами РФ.
Сублизинг - це особливий вид відносин, що виникають у зв'язку з наданням лізингоодержувачем права користування предметом лізингу третій особі. Передача предмета лізингу в сублізинг можлива тільки за згодою лізингодавця, вираженого в письмовій формі (п. 2 ст. 8 Закону про лізинг). Сублизинг - це різновид суборенди, тому до нього в повній мірі відносяться приписи п. 2 ст. 615, ст. 618 ГК. Тут особливо важливо відзначити наступне. Навіть у тих випадках, коли предметом сублізингу виступатимуть транспортні засоби, використання яких можливе при кваліфікованому керівництві і професійної експлуатації екіпажу (наприклад, літаки), сторони повинні керуватися вищевказаними нормами, а не нормами п. 1 ст. 638 та п. 1 ст. 647 ГК, що передбачають вільну передачу в суборенду транспортних засобів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Види лізингу "
 1. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
  Загальна характеристика договору лізингу. За договором фінансової оренди (договору лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей (ст. 665 ЦК). Як видно з визначення, лізинг передбачає, що одна особа, в силу
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 3. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 4. § 2. Оренда
  Оренда. За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування. Орендодавцем у договорі оренди є власник майна, тобто будь-яка фізична або юридична особа, яка має титул власника. Орендодавцями можуть бути також особи,
 5. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  Загальна характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 6. § 3. Активні операції комерційних банків
  Поняття і пруденційного регулювання активних операцій ком-мерческих банків. Залучені кошти інших осіб, а також власні капітали комерційних банків залучаються ними в товарно-грошовий оборот. Ця сторона діяльності комерційних банків має не менше макроекономічне значення, ніж їх діяльність по залученню грошових ресурсів: гроші, зібрані і залучені в оборот
 7. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 8. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  Форми (джерела) права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня вираженість (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г)
 9. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  Договірна та позадоговірна відповідальність. Цивільно-правова відповідальність може класифікуватися на окремі види по різних підставах. Цивільно-правова відповідальність залежно від основи може бути підрозділена на договірну і внедоговорную. Обидва види відповідальності характеризуються компенсаційної спрямованістю і задовольняють майнові інтереси потерпілого за
 10. § 1. Загальна характеристика договору оренди
  Поняття договору оренди. Договір оренди є одним з різновидів договорів про передачу майна у користування. Законодавче визначення договору міститься в ст. 606 ЦК: "За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування". Як видно,
© 2014-2022  yport.inf.ua