Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Права громадян-споживачів і особливості їх цивільно-правового захисту

Закон про захист прав споживачів врегулював систему фундаментальних прав споживачів, встановлених Керівними принципами на захист інтересів споживачів, одноголосно прийнятими Генеральною Асамблеєю ООН в 1985 році (1) . Разом з тим у цьому Законі містяться правові механізми реалізації зазначених прав. У преамбулі Закону перераховані найбільш важливі, визнані в усьому світі права споживачів:
--- ---
(1) Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 9 квітня 1985 N 39/248 / / Комерційний вісник. 1989. N 7 - 8. С. 1 - 13.
- Право на придбання товарів (робіт, послуг) належної якості;
- право на безпеку товарів (робіт, послуг) для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього середовища;
- право на інформацію про товари (роботи, послуги) та їх виробників (виконавців, продавців);
- право на освіту споживачів і компетентний вибір необхідних товарів (робіт, послуг);
- право на державну і суспільну захист прав споживачів;
- право на об'єднання споживачів в добровільні громадські організації.
Всі перераховані права реалізуються через механізми, закріплені в конкретних статтях Закону про захист прав споживачів і інших нормах російського законодавства. Зрозуміло, не всі права і далеко не однаковою мірою отримують цивільно-правову охорону. У зв'язку з цим надалі будуть розглянуті тільки ті цивільно-правові конструкції, які покликані забезпечити підвищену охорону прав споживачів як учасників договірних відносин взагалі.
Пунктом 1 ст. 16 Закону про захист прав споживачів передбачається загальне правило, за яким умови договору, що ущемляють права споживача в порівнянні з правилами, встановленими законами або іншими правовими актами Російської Федерації у сфері захисту прав споживачів, визнаються недійсними. Дане положення Закону кореспондує і п. 1 ст. 422 ГК, згідно з якою договір має відповідати законам і іншим правовим актам (імперативним нормам), які у час його ув'язнення. При цьому необов'язково весь договір в цілому повинен визнаватися недійсним. Якщо договір міг бути виконаний і без включення до нього недійсної частини, недійсна частина угоди (договору) не тягне недійсність інших її частин (ст. 180 ЦК).
Недійсними можуть бути визнані не тільки умови договору, прямо суперечать законодавству, а й умови, що ущемляють права споживачів в цілому, тобто погіршують становище споживача, що роблять його менш сприятливим порівняно з передбаченим законодавством. Збитки, що виникли у споживача внаслідок виконання договору, в якому є умови, що порушують чинне законодавство або є менш сприятливими, ніж встановлені в ньому, підлягають відшкодуванню виробником (продавцем) у повному обсязі.
У п. 2 і п. 3 ст. 16 Закону про захист прав споживачів наводяться варіанти можливого порушення (утиски) прав споживачів, які тягнуть недійсність договірних умов. Насамперед, забороняється обумовлювати набуття одних товарів обов'язковим придбанням інших товарів. Мається на увазі нав'язування споживачеві товарів в наборі, замовленні і т.п. Продавець не має права нав'язувати споживачу придбання товару, який не є єдиної асортиментної одиницею - комплектом згідно п. 1 ст. 479 ЦК (набір посуду або меблів). Комплектність товару повинна відповідати умовам договору про комплектність (п. 1 ст. 478 ЦК), в іншому випадку приєднання іншого додаткового товару до необхідного споживачеві фактично призводить до збільшення ціни одних товарів за рахунок інших, що не користуються попитом і не можуть бути реалізованими іншим способом. Подібні дії і складають утиск прав споживачів.
Встановлюється заборона обумовлювати задоволення вимог споживачів, що пред'являються протягом гарантійного терміну, умовами, не пов'язаними з недоліками товарів. Нарешті, продавцю забороняється без згоди споживача надавати додаткові роботи і послуги за плату. Закон у даному випадку дає право споживачу відмовитися від оплати таких робіт (послуг), а якщо вони оплачені, споживач має право вимагати від продавця повернення сплаченої суми.
Згідно ст. 13 Закону про захист прав споживачів за порушення прав споживачів продавець (виробник, уповноважена організація, уповноважений індивідуальний підприємець, імпортер) несе відповідальність, передбачену законом або договором. Збитки, завдані споживачеві у зв'язку з порушенням його прав, підлягають відшкодуванню в повному обсязі і стягуються понад неустойки (пені), встановленої законом або договором. Таким чином, встановлена законом неустойка в даному випадку має штрафний характер. Відшкодування збитків і сплата неустойки не звільняє продавця (виробника, уповноваженої організації, уповноваженого індивідуального підприємця, імпортера) від виконання в натурі покладених на нього зобов'язань перед покупцем (ст. 505 і п. 3 ст. 13 Закону про захист прав споживачів).
Згідно ст. 23 Закону про захист прав споживачів за порушення термінів, передбачених ст. ст. 20, 21 і 22 цього Закону, а також за невиконання (затримку виконання) вимоги споживача про надання йому на період ремонту (заміни) аналогічного товару продавець (виробник, уповноважена організація, уповноважений індивідуальний підприємець, імпортер), який допустив такі порушення, сплачує споживачеві кожен день прострочення неустойку (пеню) у розмірі одного відсотка ціни товару. Ціна товару визначається, виходячи з його ціни, що існувала в тому місці, в якому вимога споживача повинно було бути задоволено продавцем (виробником, уповноваженою організацією, уповноваженим індивідуальним підприємцем, імпортером), в день добровільного задоволення такої вимоги або в день винесення судового рішення, якщо вимога добровільно задоволено не було.
Крім того, у разі невиконання вимог споживача у строки, передбачені ст. ст. 20 - 22 Закону про захист прав споживачів, споживач має право за своїм вибором пред'явити інші вимоги, встановлені ст. 18 цього Закону. У цьому випадку неустойка (пеня) за порушення названих строків стягується до пред'явлення споживачем нової вимоги з числа передбачених ст. 18 Закону. При цьому слід мати на увазі, що у разі прострочення виконання нової вимоги також стягується неустойка (пеня), передбачена п. 1 ст. 23 цього Закону. Остання стягується з відповідача по день фактичного виконання судового рішення.
У випадку, коли порушені терміни усунення недоліків товару або терміни заміни товару з недоліками, а також не виконано або несвоєчасно виконана вимога споживача про надання в тимчасове користування аналогічного товару тривалого користування, неустойка (пеня) стягується за кожне допущене порушення. Разом з тим суд відповідно до ст. 333 ГК має право зменшити розмір неустойки, якщо вона явно не відповідає наслідків порушення зобов'язань (1).
---
(1) Див: п. п. 11 і 12 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 29 вересня 1994 р. N 7.
Згідно п. 1 ст. 13 Закону про захист прав споживачів законодавством Російської Федерації, а також договором між споживачем і продавцем може передбачатися відповідальність за порушення останнім зобов'язань, за які Законом про захист прав споживачів відповідальність не передбачена або встановлений вищий розмір відповідальності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Права громадян-споживачів і особливості їх цивільно-правового захисту "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчо-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 2. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  Перелік некомерційних організацій міститься у п. 3 ст. 50 ГК РФ, а також у спеціальному законодавстві про некомерційні організації. До некомерційних організацій належать споживчі кооперативи, громадські або релігійні організації (об'єднання), соціальні, благодійні та інші фонди, фінансовані власником установи, некомерційні партнерства, автономні
 3. § 2. Правовий режим речей
  Об'єктами речових прав підприємців можуть виступати такі види майна, які є повністю оборотоздатні або обмежено оборотоздатні. Таке розмежування об'єктів в ст. 129 ГК засноване на тому, що деякі об'єкти можуть належати не всім, а лише зазначеним у законодавстві учасникам обороту, а також на тому, що використання певних об'єктів можливе лише за
 4. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  Поняття і способи забезпечення зобов'язань. Виконання прийнятих на себе зобов'язань учасники підприємницької діяльності в переважній більшості випадків здійснює добровільно. Однак в умовах ринкового господарювання завжди є ризик невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Під
 5. § 4. Страхування
  Поняття, порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 6. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  Необхідність залучення грошових коштів інших осіб. Жоден комерційний банк, яким би великим він не був, не в змозі задовольнити потреби своїх клієнтів, особливо підприємницькі структури, в позикових коштах за рахунок власних активів. Тому банки не можуть обійтися без залучення ресурсів. Завдяки банкам тимчасово вільні гріш знаходять застосування і втягуються в оборот;
 7. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  Поняття "економічна основа місцевого самоврядування" було введено Федеральним законом 1995 Воно не втратило актуальності і в даний час. Ресурсну базу місцевого самоврядування становлять муніципальна власність, місцеві фінанси, майно, що перебуває у державній власності і передане в управління органам місцевого самоврядування, а також інша власність, яка служить
 8. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 9. СПИСОК
  Нормативні акти Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 р. / / Російська газета. 1993. 25 грудня. N 237. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації. Федеральний закон від 24 липня 2002 р. N 95-ФЗ (в редакції Федеральних законів від 28 липня 2004 р. N 80-ФЗ, від 2 листопада 2004 р. N 127-ФЗ, від 31 березня 2005 р. N 25-ФЗ, від 27 грудня 2005 р. N 197-ФЗ) / / Збори законодавства
 10. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  Форми (джерела) права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня вираженість (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г)
© 2014-2022  yport.inf.ua